/Wies0001.djvu

			NQ 31. 


29 ilOJIH 1901 r. 


rOJlD XXV. 


u 


H3JIABAEMLID 


n p H X o a aJ c K 
 - G R P lU R G 
 K 
 fi R P X I B P B fi 
 R 
 H R R .t. 
 a p 'Ii. 


A,JJ;pec'D Pe,JJ;aRl\iu: ,IJ;OJlraK YHIłl\a, ,1I;OM'D }i 13, RB. 11. 


PYXODBCJI ,jI;OJUKBliI ,jI;OCTaBJUITLCH B'L Pe)l.aR
ilO lleTRO nepa- 
DBC8BBLIKB, 88 nOJ(BOJO nO,JJ;DBCLIO 8BTopa B C'L O(SOBBa1Je- 
Biell'l> 8,11p
C8. no jCMOTPo);BilO Pe,r.aRu,iB pjROnBCB nO,1l,Bep- 
r8JOTCH COXpaw.eBisK'L B BCDpUJ(eBisM'L; aBTOpLJ, BecorJ(8- 
eBHe C'L 9TBK'L, )l.OJUKBliI ,jI;U8TL orOBOpKj npe,11'L B8r.l:a- 
BieK'L pjKOnBCB. 


BDIXO,IIJIT'b 
IIO Hrf
f

HMb 


CT8T!.B, DpBCJ[8HBLlH (Se8'L jKaaaBis rOBopapa, C1J:BTa!OTC1I 
(Se8llJIaTBhlMB. HenpBHHTliIH,jI;.1UI ne1l3TB pjKOnHCB B08Jłpa- 
lI\aIOTCH aBTOpaM'L BXB J(B1J:BO, BJ(B no D01JTo);, eC.l:H npBCJ[a- 
BliI MapKB Ba nepeCLLlIKj. PjKonBCB, BeBOCTpeOOBaBBLl8 
B'L TelleBie ro)l.a, )'BB1J:TOZ8.IOTCS. 


rO
OBaJI ntHa-5 DyG. 


OTD.-onD I. 


o T D. D n D lir 


TpeTLHM'L I\8qeCTBOM1:. RpaCOTbI, opOHBuaIOIQDMCO Ba 
npHSOaB'L Be06xoJl,HMLlM'L oopaTDTL OOA
 YCTpoił- K8mJl,OM'L MymecTBeBBOM'L JIIUt't, CJlyaulT'L CDJIa. Iucyc'L 
me BJI8J1,-heT'L BecpaBHeOOOH CMJIoił, cOBM'.hIl\aO B'L OJl,OOM'L. 
CTBO npaBOCJI8BBłłfO I\JIaAÓu
a B'L nOC8J1,t JIocHnt, K08- Ce6t CRJJLI BCORaro pOJl,a. IIpem)(e Bcero OH'L BJIa)(teT'L 
CT8BTDOOBCRaro ytSJI,8, C'tJ.(JIeUROB ry6epoia, BXOJl,aru;ll1 COJlOIO TepIJtoio CpeJl,H YOpHHcTBa CBOUX'L yqeODKOB'L, 
. ..¥.. JI I .¥. I cpeJ.(H 08X8JILCTUa 
apBCeeB'L II OJIoxoii B'.hPLI BaqaJlLOD- 
B
 COCT8B'L M8lopaTuaro DM"bOIO OCHn;e , T-.bX'L me I 
ROB'L CII08rorlI. IIoTOM'L Bl!I)(DM'L B'L HeM'L OOSOHOYro 
yrh3Aa IiI ry6epBiu, yqaCTOR'L SeMJlII, MtpolO B'L oJl,0Y TLI- CHJlY MymecTBa OpH BaoeceBill EMY oCKop6J1eoia, oacMt. 
meK'L, 6ieoio, OllqeBaoiH D 08KOOe
'L saMtqaeM'L B'L 
CHqy Jl,BtcTn TpBJlnSTL HB8J1,p3TOLIX'L C8meO'I., OOBeJltBa- 
HeM 'L CYJlY caMOOTBep7Keoio B'L nepeocceoiu BeJlBqaii. 
eM'L: BLlJI,UaTL AJlS YS8S30ooił 
t.ID 03BaqtmoLIH yqa- mux'L I\peCTOLIX'L CTpaJlaBiii II cMepTB. llOHCTBut BY7K- 
BO BeJUłqaTL Ero cOBepmeHBoe CUOKOBCTBie CpeJl,D TaKIIX'L 
06CTOBTeJlLCTBlI, KOTOphlH H caMaro CBJlLOarO qe.lIOBtKs 
Ha nO)I.JlHBBOM'D Co6CTBeBBolO Ero IhIllepaTopcRaro BeJlu, oOO'.hJl,DJID 6LI. BOT'L qTO co6cTBeooo COCTaBJlHeT'L HBJIe- 
Bie 6esM-hpao npeKpacooe B'L 06J18CTB BOJlB! Ho 3Toro 
UeJl,OCTłłTOqOO, qTo6LI BOOJlut ontoHTL CDJIY BOJIR I. XPB- 
CTa. IIo6tJl,ooOCOYlO Ero CRJlY oaAO pa3CM8TpOBaTL B'L 
CB03U co cOOC060M'L, KOTOpLlH'L OB'L OpOB.lIeK'L 6C'JbXlI Uli 
Ce6'1b, corJlacoo Ero c06cTBeouóMY BlilpaiKeoiro: BCR npu- 
BAeuy Uli Ce6'1b. . 
Ap1HMeA'L OTLIClUłB8J1'L 0YOKT
, Ha l\OTOpOM'L ODUPłł- 
eTca BeCL CBtT'L. Iucyc'L XpOCTOC'L B'L 9TOM'L 0YHKT-h 
Be BYZJI,aJICO II Be OThlCKRBaJl'L ero. OH1:. B3HJI'L 12 PLl- 
6aKOB'L, y6orHX'L, JloweOOhlX'L 1\aKOrO OLI TO BB 6L1.uo 


U.iłly
ecmB
. 


IIIcyc'b XpIICTOC'b - Eor'b. 
( IlpoooJwlCeuie) *) 
IV. 


IP,IEHHOJl BlICOlJAiImrłi YKA31> 


'" 


MU'lłucmpy aeJHJłed1bAiR u 
ocydapCmBe'H/llb'tX'ó 


CTOR.'L B3'L COCT8Ba ynoMsBYTaro MaiopsTa. 


. 
'ł6CTB3 PYEOlO llO)l.llBCaBO: 


"H HE OJIAH". 


B'L neTepro
:t. 


23 M3K 1901 rO,JJ;a. 


*) CM. M
 29 u 30.
		

/Wies0002.djvu

			378 


XOJIMCKO-BAPIIJABCIUi1: EIIAPXIAJIbHbIH B'ńCT HI1K'b 


M 31-1 


06pa30BaHiH, o, nOCpe)(CTBOM'L OX'b, COBCpmOJI'L HBJIeBie, · JI3CJI'hJlOBaoiH, Ti>M'L 60JIte OB3 npuMi>qaeT'L qepTIJ. H 
ROTopoe IIMteT'L suaqeBie 60JIbmee, BemeJIIł MaTepiaJIb- TtOIł, RHRBX'L oe saM'hqaJUI npeJlmeCTBOBaBmie OSCJI-B- 
ooe 1l0.l\UHTie nOBepXOOCTIł seMoaro mapa; OO'L Mip'L npe- JlOBMTe.1lB. llpo 60Jl'Be TIItaTeJIbBOiI KpUTIłKt XpHCTOC'L 
06pa30BaJI'L, 06JlarOpOJlHJI'L o BcnpaBB.n'L. II .na6bI 9TO- ilBJlHeTCH B'L 6ó.nbmeM'L o 6ÓJIbmeM'L CBtT'B nOJl06uo 
MY CBoeMY .u.i>.ny C006IIt"Tb 60JIi>e CBJIbOOe KaqeCTBO TOMY, RaK'L Hcote Ił HCHte OTKpbIBaeTCH HaMo HeóeCS3a 
CBepX'L eCTeCTBeOOOCTIł, OO'L YCTpOIłJI'L 9TY nepeMtuy Ha TBep.n;b, H3CJJ'hJlyeMaH Opił noCpeltCTBt 60JIte o 60JIte 
SeMJIt noc.nt CBoeH cMepTIł. IIpH mlł30B 06mecTBeoBaH ycoBepmeHl
TBoBaBObIX'L CTeROJI'L. RpOMt npOSOaKQB'L 
Ero JltHTeJIbOOCTh npOJlOJI11\a.D:aCb Be )[OJJfO - Bccro TPH yme YRa33BOLIX'L HaMU, MbI OaqOHaeM'L, upo 60JIte BHH- 
rO)(3 C'L II0.10BBOoii H OrpaOłłqUB3JlaCb TO.DbRO OJlOOIO MaTeJIbBOM'L 1ł3CJItJtOBaoiu, 3aMtqaTb B'L JUII(t lBcyca 
BCSOaqOTe.nbHOIO no upoC'rpaOCTBY CTp8BoIi, 00 1l0CJIt XpOCTa KpacuTY TaKYIO, ROTopaH MaJIO uo.n.n;aeTCR nepy 
CMepTB, B'L TO IłMeOHO BpeMH, (O qeM'L OU'L Ił npeJlpeK'!J), nIłC3TeJIH, K3K'L B RBCTU 
HDOnIłCl!3. Hac'L oopamaeT'L 
Iwr.n;a rOOOTeJIH Ero JlYM3 JIu, 
TO C'L Ero lIorpe6eoieM'L qTO-TO 6e3rpaOUqooe, qTO-TO oe nO)(J(alOmeeCB BcecTopou- 
norpe6eoo 6y JleT'L OBce Jlt.no Ero, OCTaBmlłCb oeBsBtCT- J oeMY onBC30ilO. II paDJla, B'!J l. XpuCTt MhI Bl1J{HM'L 
BLIM'L BHt MaJI03B.ąqIłTeJIbOOn lYJleR, OB"I. OMeOBO Tor.n;a npe.n;'L C06010 qeJlOBtK8, no UpB 9TOM'L MbI qYBCTByeM'L, 
DOKaSaJI'L MorymecTBO CBoeii CBepX'L-eCTeCTBeBOOD: CBJIU: ' I qTO 9TO 60Jlte, BemeJIH qeJIOBtK'L. B'L 9TOM'L qeJlORt. 
nocpeJ{CTBOM'L CBoero sarpo6Baro qy.n;a OB'L CBoe 4tJIO qeCROM'.b 06 P 3Si> nOMtmaeTCH qTO-TO TaRoe a6CO.D:IOTOOe 
I , 
nOJ{HH.n'L, paC1lIOpH.n'L OT'L KOBeIl;'L JlO KOOeI{D 3eMJIIł Ił I BelłCqepUaeMoe Ił BceCTopOBBec, qTO B3rJJH.n;BO .n;OKaSLI- 
YTBepD.łtJl'L 9TO .ntJIO Ba 6eSKOBeqBLTe BtR3. i BaeT'.b, qTO 'l'YT'L upeKpameOLI 06h1KBOBeUOLlH rpaOHl!LI 
I 
OrpaUOql1BaHCb Tenepb YKa3aoiHMO oa OSBaqeUBbIH I qeJIOBtqeCKBX'L J{OCTOHBCTB'L H qTO KpOMi> CO BepmeB" 
oT6JIeCK'L JlIłI{a l. XPOCTH, MLI He 03XO,ItHM'ó oym)(bI UPH- ! CTBa qeJ[QBtq
CKaX"L JlOCTOOBCl'B'L BaXOJlHl'CH B'L HeM'L 
cOBoKynJIHTb, qTO BCrh BLImeOSBaqeOBLlH KaqeCTBa YMa, I COBepmeBCTBa, npeBocxo.n;H
iH BCHKYIO Mtpy. OI{tHH- 
cep.n;
a o BOJIO coe)J;HBHIOTCH B'L HeM 'L p' BOOBtCBO. Hu BaeM'L JIH I'IpaBCTBeOBoe Ero COBepmeOCTDO BJIIł nop8SH- 
O)tOB'L KpOTOK'L Be B'.L COCTOHHiH YKasaTb RaKYIO Blł6y.n;ó I TeJJbObIH CBtT'L Ero YMa, MU CXBaTLIB8eM"L TO.nbRO 
c
a6ylO CTOPOBY. Kam.n;oe K8qeCTRO B'L l. XpHCTt: utKoTOpblH qepTLI Ero KaqeCTB'L, 00 OIłKor.n;a Be MOmeM'L 
.n;OC'J'HraeT'L 110 CBoeMY npSMOMY BanpaBJIeoiIO.n;o Bepxa 9TIłX'L RaqeCTB'L OSMtpOTL B'L HX'L I(t.nOCTBOM'L BH.n'Ś. 
COBepmeOCTB8,00 oe 38TMi>BaeT'L .npyrux'L Ero K3qeCTB'L. Mtpy Ero HpaBC'l'BeBBOC'1'O MU MorJIIł 6LI oUpeJltJIoTL 
HaUpOTHB'L, BCi> OBO COeJlHBHIOTCH B'L rapMooin, TOJIbKO B'L TaKOM'b CJIyqat, eCJIIł 6LI MOJKBO 6hIJIO BaOTH 
II n09TOMY BCH JIlłqOOCTL l. XpHcTa nOCOT'L B'L 'ce6'h JII1I(O, C'L KOTOpla1M'L MomBO 6hIJIO 6hI cpaBBoTb. Ero. Ho 
xap3KTep'L CIIOKOłIuaro BeJIlłqiH Ił OpBBJIeKaTeJIbBOH UPO- I rAt MbI MOmeM'h RaiłTu TaKoe JlHI{O? He rOBopH yme. 
CTOTbI. o BtKaX'L BeTx03aBiTBLlX'L, Ko'ropbIe .n3
e Be BMtJIlł no- 
H3"L CpeJlbI qeJIOBtqeCKHX'L 06
eCTB"I., JltHcTBOTe.ub- BHTiH o T8KOM'L 11 JleaJIt, BO o UOCJltJ{YIOlI{ie B'BKM, KOTO
 
HO, OHOr)(8 JlBJIRJIRCb JIOqOOCTU OC06eBBEilH, BO BBKTO IłS'L phIe yme BMtJIM npeJl'L C06010 9TOT"L HJlea.n'L, Be MorYT'L 
BHX'L Be MOmeT'L 6bITb cpaBUeB'.b C'L lUCYCOM'L:XPOCTOM'L. YRasaTL BaM'L HH JIBI{O TaKoro 1&e JlOCTOHBCTBa. "In:- 
B'L HeM'L COBMtm31OTCH Bet JlapuBauis R'L pasMtpaX'IJ CYC"L, rOBOpUT'L XOHIłBr'.L l}, npeBOCXO)(HT'I> CBOHM'L Be- 
)to COX'L nop'L Be U3Bi>CTOLlX"L. COJIa CJIOBa o n09TO- BSMtpHM:bJM'L BeJIBqieM'.b BCt OSBtCTBla1H JlO CIłX'L nop'L 
qeCK
rO 1ł3JIOmeuiH MbICJIeU, npaKTOqBOCTL Ero yqeOiH, COBepmeHCTBa Be TOJIbKO TtX'I> JIOI{'L, IWTOpblH EMY 
Beu3MtpHMOCTb J10CTorOYThIX'L peSYJIbTaTOB'L Ero .ni>n- upeĄmeCTBOBaJIO, BO H 'l'tX'L, ROTopLle mJII1 BCJI'h)('L sa 
CTBiii o CJIOB'L o BCt Boo6me Ero CUJILI COeJlOBeUhI B'L f HH
:, KOTOpb1M.'L OU'L. OCTaBBJI'l. oopas'L CBOBX'L lt
H- 
HeM'L B'L TaKOM'b cOBeprneocTBt o paBBoBtcilł, qTO YM'h, I CTBIO. llOHBJIeOle B'L Mlpt locyca 6L1JIO KaR'.L 6LI 6JIec- 
ROTOpLlii USc.ntJlLlBaeT'L mH3Bb l. XpocTa, Be MOmeT'L' KOM'L cBt'ra, oTKpLIBalOmHM'L Mipy oJ{eaJI'L JlO TtX'L nop'L 
npeJ{cT3BoTb ce6t BOqerO 60.nte BeJIBKaro. B'L 9TOM"b Beo3BtcTHblH. BOT 'L yme 20-iI BtK'L, - H mmpaH 08 
CMIilCJIi 0Y11\BO nOBIłMRTb BLlpameoie: "C'bUł'ó tte.fL06'lb- pH).l;'L 9TOX'L BtROB"I., MhI saM'ŚqaeM'L, K3K'L MBOrOqOCJIeB- 
ttecmu", KOTopoe Mb! BCTptqaeM"I. UOqTO Ba K
mJ(oiI cTpa- BIile MHJlJlioBhI JIIOJleH cTapaIOTcH CJItJlOBaTb EMY, saNt- 
OIłI(t EBaore.niH. XpOCTOC'.b ue eCTb CblBOM'L qeJIOBt- qaeM'L TaKme, qTO qtM'L 60Jlte JlIO.n;O nOJlpamalOT'h EMY, 
qeCKOM'L, R3K'L K3mJ{hIH 031. nOTOMKOB'L A.naMa, BO OB'b TtM'L 60Jlte CT300BRTCH cOBepmeBBEilMU - o o)tBaKO no 
eCTb CLIH'L qeJIOBtqeCKiii B'L a6COJIIOTBOM'L sBaqeniu 9Toro CBOIłM'L COBepmCBCTBaM'L BORTO D3"L JIIOJleH oe MOr'h o Be 
CJlOBa, T. e., 1JeJlOBtROM'L o.n;eaJlbBhIM'L, npeKpaCOLIM'L, MomeT'L C'L HIłM'L Cp3BBHTbCJI. B3lłpaJJ Ba pasDo06pas- 
qBCThlM'L, COBepmeBBEilM'L, npeRpacotiłmOM'L 
BtTKOM'L HIilX'L II MBOrOqOCJJeBBIilX'}, no.n;pam8TeJIeił EMY, MU 3a- 
u llJlO)(OM'L, BLIpOCmIłM'L Ba 9TOH 3eMJIt, OJIO, c06CTBeB- MtqaeM'L, qTO OJlOO npOBOKalOTCH qHCTOTOIO Ero cep.nI(a, 
BO rOBopo, OO'L COBepmeBCTBO II;BtTa u nJIoĄa, npo
 .nPyrie BeJIOqeCTBeBBOIO COJIOIO Ero BOJln, BO BO O)(BO 
BBTaro R'}, KOpBIO qCJlOBtqeCTBa. IłS"L 9THX'.L nOJlpamaBiii Be MOmeT'L )(a
e npU6JI1ł31łTeJIb- 
00 CJlymoTb J{JI8 cpaBHeoiR C'L opBrOBaJIOM'.b. II nOB8T- 
BO. RpaCOTa llłcyca XpnCTa oe TOJIbKO npeBocxo.n;OT'L 


v 


MLI ycutJIIł nOJ(MtTIłTb TOJILRO BtCROJlbKO qepT'L B'L 
JIUI{t IBcyca XpOCTa. B'L 9TOM'L c.nyqa'h, KpIITOKa q'hM'L 
rJIy6me BOHKaeT'L B'L CYTb .n;iUIa o qi>M'L TIIt8TeJlLHte es 


l) Channing. DisCOUfS BUf l'imitation du Uhrist.
		

/Wies0003.djvu

			31-ił 


XOJI
ICKO.BAPIlIABCKIił EIlAPXIAJIbHhIil B1)CTHI1K1> 


379 


ItSB'hCTBYIO AO CMX'L nOp'L BCHKłłro po.na KpaCOTY, HO OBa I I Ero JUlqHOCTU? qTO 06bJKHOBeHHO OrpaBlłqOB8e1''£ Hamy 
a6COJIIOTBa: Be H8ii,l(eoo ell\e tł)\e8J18 lI.nO 9TOii RpaCOTbI. JIUqBOCTb? IIpUCMOTpnMcH R'!J )\'hoTeJIOM'L BbI)\8roIItIłMCS 
CKameM'L HCBte: eCJUI, H8, OpBM'hp'L MIiI BCTptTOM'lt B'L I Bo CB'BT'h. K8a\)J.LlH B3'£ BItIX'D OpnBa)\JIeaUIT'b CBoeMY 
UplłpOJl'h R8Roe Hu6YJlb RpaCUBoe cos)\aHie, Mh1 I'IHOr)\8 BpeMeBu,-m,OBO npOBIłRaeTCH nOTpe6HOC1fOMII, CTpaCTO- 
cpasy D.nimneMCO 9TOii KpaCOToił, BO DOTOM'ó, 110 Mtpt MO, neq3JIOMR II pa,ll,OCTOMO JUO,ll,en, a\HBYll\UX'£ OAHOBpe- 
Toro, IUłK'L BalIJe Bo06p82Keoie paCRpUBaeT'L CBOO KpbI- Meooo C'b HIłM'L. JIerKo nOHOTb, 111'0 91'0 COCTaBJIOeT'L 
JIbS, 91'OT'L OJItBI1Bmi
 BaC'b MaTepia.nLULlU npeAMeT'D OrpaUHqeBOOCTb )J..nH repOeB'L - noót)\HTeJJeU, nOJIOTO- 
YCT)?UaeT'b CBoe u:11C1'O RpacoTt BJlea.nbBOU, ope)\'b ROTO- 
 KOB'L Ił 3aKooo)J.aTe.neii. Ha RaKOM'£ 6bI, B'L CaMOM'b ,lI,'h- 
poił BC'h pO.II,IiI BBJlOMOH KpacoTLI HBJIHIOTCO HeCOBepmeH- ł Jlt, mBBHTeJIbBOM'b HaqaJIt OHB MOrJIO 6L1 onepeTLca, 
UhlMH. q'hM'b Burne OO)J.BUMaeTcn X)?AOmHHK'b CIł.nOlO ł eCJIB 6bJ OBO Be 6L1.nH .n1O)\bMO CBoero BrBRa? BOT'b .nIOAB, 
CBoero Bo06pam,eBiH B'D 06.naCTL lł,ll,eaJl8 Ił qrBM'L COJILH'be 'Ba3bJBalO
ieciI B)\ea.nBCTaMO - mOBy
ie a6CTpa1\TBLI- 
B.n.OXflOBeoie n09Ta, TtM'b eIl\e RL101e 9TOT'L. H)\eaJIo na-I MB AYMaMH: n091'bJ, cI>OJIOCOcIJIiI, XY,lI,OmUIłKIł- JIlJqUOCTO, 
plłT'L npeA"L ero BSOpOM'L; OOCTOHBHoe CTpeMJIeuie 1\'L I COXpaBHI()
ioCH B'L oaMa1'H nOTOMCTBa rJIy6me B ue HC- 
o)\eaJlY coSJlaeT'L 6e3rp80BqBLlH nporpecc'£ B'L IłCKYC- lIe381OIl\io TaR'L CROpO C'L MipOBOM CneObJ. Pa3Bt Ram- 
CTBt nOTOMY c06CTseHBO, 111'0 qeJloB'hqeCRiii reBiii 6esclł- )J.LIn 03'L OUX'L Be 6L1JI'L qe.nOBtROM'b CBoero BtKa? Pas- 
JIeB'D JlOCTHrBYTL IłJlea.na, 6eSCOJIeB'b .nOCTIIrBYTL COBep- Bt qpes'L CTpOcI>L1 I1X'h nteen'L, qpes'L opOOSBe,n;eBio IIX'D 
meBCTBa H)\eaJIbOOU KpaCOTLt, CToo
eH OpeA'D ero .ny- Boo6pameBiH, lIpes'h 06bJRBOBeBHLlH qY8CTBOBaHio qe.no- 
XOBBIJ1M'h BSOpOM'b. Ho BOT'L, Kor,ll,8 U)ł.eT'L Jl'h.no 06'L BtqeCTBa, Be np060BaeTCH T8Rme rOJlOC"L 900XO, K'II RO- 
lł306pameBiolocyca XpOCTa OepOM'b BJrO RIłCTLIO, OpOIłC- Topon OHO npOBaAJIem,a.no? P83Bt BO B3
OX'h ,n;ymlJ OT- 
XO)\OT'L HBJIeoie COBepmeHBO OpOTIłBOOOJImOoe: S)\tr.L At.JLHaro qe.nOBtRa MIiI Be 3aM'hqaCMo T8K1Ke B3AOXOB,£ 
B'hT'D oym,)\LI rB8TLCO 3a B,n;eaJlOM'L, 3.n.'hCf" Ba060pOT'L" BapOll a , ropOAa OJUł 06Il\eCTBa; CPC)\H ROToparo 9TOT'L 
BeB03Mom,BO )\OCTHrHYTL OqeBU)\BOCTH. HanpaCHO MbJ qe.noB'hK'h mu.n'L O J1I0611J1'b, MOJIUJICO, CTpa.II,3J1'L H n.na- 
HCK8JIU 6'bI H)\ea.na aJlO o306pameoio Jlona I. XpIłCT8: RaJl'D? Y 1\8meM'b XOTH 6hl TO.nLKO Ba BbJcoqaiimux'L JIIO- 
apacoTa Ero Ba CaMOM'L p,'hJl'h TaKaH, KaKOIO HaM'L H30- Aeli, RaROBLI) Baup.; rOMep'L, 9(
XHJl'h, 10B'b, Hcaia, 
6pam,alOT'£ Ero EBaoreJIocTLI. OH'L CaM'h CBoeH a\OBon COl\paT'L, 1ł)\iiI, CO
OKJI'£, IIJIaTOB'L, BoproJIiii, Ta- 
BaCToHD.\en JIl1qBOCT1>1O YHOCOTCH o CKplilBaeTCO npe,n;'L nOT'L, )l;a01''h, MHKe.nL-Aum,e.no, meKcDlłp
, MOJ(LTOO'b, 
OQ3MU xYllomoRRa B'L BeJlOcTyoHOH llJIO qe.nOB'hqeCRarO ROpHeJJifi, PacHIł'JJ, roro.nL, )l;ocToeBcKiu. 9TIł JlIO)J.H - 
reuia BblcoT':h, Ił, n09ToMY, a6coJllOTBOii Ero KpacoTLI ue I mHBoe BOOJIom eBie rpeI.{io, ApaBilł, ly)\elł, POMa Ił lITa. 
B'L COCTOHOiu HaQepT3TL BIl KOCTb OJlH ptseI\'L XYAOm,BO- .nio, HcnaBio, cI>paHnin, AnrJlin, PoccilJ. II qrhM'L BLI- 
Ka, BH Depo 009Ta; )J.am,e cepJlne qeJloB':hRa oe B'b COCTOS- me OBO CTOOT,£, TtM'b 6OJI'he OTpamalOTCO B'b DX'b re- 
Bili BHYTpeBBo ImqepT8TL B"L ce6'b 06pa3'b Iocy
a )\0- BiaJILHhlXPJJ Opmł3Be.neBiJlx'h KaqeCTBa uap0)J.8, R'b KOTOpO- 
CTOHBlilM'L 06pa30M'£. 9TO-qeJloBtqeCKOe 6esclłJIie ne- MY ODR 0pUB8)J..ne1KaT'IJ. BeJIOR8rO oe.nacriiina npe)\CTaB- 
q8JIOT'£ MBOrBX'b XY)J.OiROUROB'b; 
UO BbJpLlBaJIO KOCTL l.noeT'b c06010 rOMep'L, BeJlOK8rO eJIJIOH3 Ope)\CTaBJIneT'£ 
1:13'£ HCKYCHOił PYRU JIeoBapAa ,lI,e-BHHqH; OBO me npOBO- c06010 9
XHJI'£, BeJlBKarO apa6a-IoB"£, BeJIOKarO eBpeo 
.D;1ł.n0 )\0 OTqaooia BOCCI09Ta H IIacKa.nR. B'b oepBLlH - HC8iJl, BeJIURarO PUMJIOBOOa - TanOT'L, BeJIORarO 
p8S'D, BJIII, c06CTBeBHO rOBopa, e)\JilBCTBeBBLlH p3S'L B'D HTaJlioBna - )l;aBT'L, BeJIORarO 8BrJIOQaHBHa - meR- 
BCTOph, HCKYCCTBa, OPHXO)(IITCH BCTpi;qaTLCH C
 TaKOIO I CDllp'L, BeJlHlmro 4>panI(ysa - BOCClO9T'L. YKasaB
 na 
AtiicTBUTeJlLBOIO JIOqUOCTbIO, 8'L UPOCYTCTBiu KOTOpOH 9TOTL 
aRT'L, nOSBOJIHM'D ce6t OOCTaBIłTL Bonpoc'£: KTO 
caMO COBepmeBCTBO xY)\OmeCTBa, caMoe co.nLBoe Bo06pa- - TaKou lucyc'L XpOCTOC'L? OO'b HU iy)\eiI, UH rpeR'b; OB'b 
menie BeJlHqanWHX'L reOieB'h, CTaHOBIłTCO 6e3COJlLBLlM
 oe 0puHaAJJem,HT,£ TaRoMY o.no ,lI,pyrOMY uapo.ny HD npem- 
)tJlH H306pam,eum Ell c03epnaeMoił KpaCOTbI. 9Toro OA- .ne Ero mOBmeMY, uo cOBpeMeBBoMY EMY. RTO;KC 
Boro 3aMtqaBio Mor.no ()bJ 6Ii1TL )J.OCTaTOqHO A.nB )?6'hm,Ae- OH'b? Ce 1teJl,06'1b1£
-O TOJlLKO. OB'L-TUn"b qeJIOBtqe- 
Bio K3m,.o.aro MLlc.nOII
aro qeJlOBr};Ka, qTO OCTOplłqeCK8S CTBa, nepBo06pasen'L qe.nOBrBqeCTBa. B'D )\yx'h H BOOOp8- 
.niłqBOCTL Iucyca XpocTa HaTypaJlL08H - qe.noB'hQeCK8J1 m,eoilł BeJIOROXo JIIO)J.eii, BbJme HaMO YKa3aBBLlX'L, MU 
- nO)\OOMaeTCO OtieHL BbJCOKO uaA'L 06Ii1KHOBeBBLlM'IJ Ha1'aJJKlłBaeMCR Ba M3TepiaJILObJO rpaOonLt OX'D npODC- 
ypoBUeM'L qe.nOBtqeCTBa. xoz,lI,eoia, BO B'b ,lI,yx.t ił nOBJJTiHX'b XpOCTa MS He Baxo- 
JKe.naeM'L 06paTUTL BBIłMaBie Ba O,ll,BY CTOPOHY 9TOił .nIłM'L 9TUX'b rpaUIłD;'L. 
.nOqHOCTO, Ba KaqeCTBO, ROTopoe eII
e MeHte oOIt)(ae'1'CH IIpOTOM'b, OT'b Koro locyc'£ XpOCTOC'D OLIJI"b saBH- 
yoc
eBilO, HO HCTHHOOCTL ROToparo Be nO)J.JIemUTrł. COM- CIłM'L? KTO Ba Bero OM'h.n'b oc060e BJlioBie? HHKTO: BH 
BtB11O;-9TO 6eSKOBeqBOe COBepmeBCTBO Bp8BCTBeBBOCTH TOJIOa, BO ,n;PY3bO, HO COBpeMeHBLle EMY 06L1qao u 00- 
IHcyca XY UCTa . CaMbJe reHiaJlLUh1e xy.nOmHOKR KOCTB I HOTis. BUKTO He OLlJI'b yqOTe.neM'b Ero OJIIł HaqaJILBO- 
B uepa yo':h,ll,U.nOCL B CBH)J.'hTeJILCTBYIOT'L, qTO COBepmeo- KOM'b, O 91'0 opBrlłoa.nLooe RR.qeCTBO Ero BCeqeJIOBtqe- 
CTBO KpacOTLI n paRcTBennOCTII L XpHCTII neHspeqennO H l CTBa COCTaBJlHeT'I> Ero OTJllilqHTeJILnyro qepTY. MOllceB 
BeOOCTumOMO, H U'bT'£ B03MOiKBOCTH BaqePTaTL rpaBOn'L I DO CBOIIM'L OOOOTiHM'L 6bJ.n'b OCTHHHbtU iY)J.eH; ero qYB- 
SToro. COBepmeHCTBa. ., I CTBOBauio O 06uqalł 068a PYiKoBaIOT'b B'b BeM'L Hardo.. 
Pa3MIilCJlOM'L me TenepL, Be UaU,lI,eTCH.nH rpaHOD;'b' Ba.nLHoc'rL ero eIl\e 6oJlte, q'hM'b caMoe ero BOCUOTaBie.
		

/Wies0004.djvu

			380 


XOJIMCKO-BAPWAHCIHH EIIAPXIAJThHblH B1>CTHRK1>  al-ił 


COKpaT'b OCTaoeTCH BCCr,D.a THOOM'b I'peqeCImrO MY.D.pena; : 
lpomecTBiH cpaBOHTeJILBO Be60JlLmarO opoMemYTKa Bpe- 
M
łrOMeT'b 6UJI'!> apa60M'b; JIa4>OHTeH'b Ił MOJIł-ep'b-CTOJIL ' MeoH, ooa yme He y JtOBJIeTBOpH
S ObITJIIIBarO qeJIOBrH- 
30SMe001'bIe CI>paBnYSbI, qTO eĄBa MorYT'b OblTL IIOOHT-, qeCKarO YM8. y qeHie HLIOTÓB2 6L1JIO TaKme YBJleKaTeJIL- 
J 
BL1MH )lJUI aOrJIHqaOHBS. Hsm'b fOrOJIL Ił Osm'b )l:OCTO- HO, 00 TeoepL OUO HeY.D.OBJIeTBOpRTeJILHO. HBJIHIOTCH C'b 
eBcKiti C'b TPY,D.OM'b OOHOMaIOTCH B-BMn;3MO, K3K'b C'L TPY- KSm)lLIM'L paSOM'b BOBbIH CB'hTHJIS, Dpa 6JIeCKrH KOTOpUX'L 
.nOM'!> nOHUMaIOTCH feTe, IIIeKClIHp'b, HaMU PYCCKUMIł. rUOOOKpaT'b OKaSSJICH B'b TtOH, ApXUMe)l'b saOLlThlM'b, 
B'b xapaKTepaX'b BCtX'b BbImeOSOsqeUOblX'l> BeJIHKUX'b I KooepoHK'l> npBHHmeHHLlM'l>, fSJIHJIeO He)(OCTaTOqBLIM'l>. 
JlBQBOCTeU Baxo.nHM'b MtcTHbIe THObI Ił OTT'hUKU, He Co- i Ho Iucyc'!> XpBCTOC'l>... O-BT'b. "XpHCTOC'l>, rOBOpOT'L 
BctM'l> nOHHTObIe )(JIH 1KBTeJleU )(pyrux'b CTpSB'b, OT)li>- i PeBaO'l>, OBKOr)(a Be 6Y)leT'l> opUBlłmeBOUM'b KtM'l> JlO- 
JleBBUX'l> ropaMH, MOpHMH, OResoaMIł. ECTL Ra'leCTBS, , 6U" 1). OTJUłqlłTeJIbHaH qepTS BeJlIłKDX'l> JlIOJteii COCTORT'L 
KOTOpbIM'l> oOJJ;pamaTb Tpy)(oo-6L1BaIOT'l> CROpO npeXO)(H- B'l> TOM'l>, qTO OHB CHJIOIO CBoero renifl MorY1'Ii oTKpLIBaTL 
uda soaMeBia B'hKOB'.b, BOSps1KJ.t alO miHCH IIO HCTeqeHiR I II 4>OpMYJlnpoB8TL H3BtCTHhIfI UCTUHbI, KOTOpblH "OC.HY- 
B3BłtcToaro BpeMeoB ){JUł Toro, qTOObI OIJHTL HBBTbCH B'.b mST'.b ){JIH HX'b opeeMOHKOB'.b OCBOBaoieM'.b JJ;JlH )(8JILOtił- 
OtCROJlLKO HSMtoeoHOM'.b BH)l'h H qTOOhI nOToM'!> BSqeS- I maro paCRpUTia HCTUHhI. STO COCTaBJIHeT'.b )(OKaSaTeJIL- 
0YTL. B'.b J1Bn;t Iacyc,a XpHCTa MbI He B8XO)(HM'.b HBqe- 1 CTBO, qTO BRKaRoe qeJIOB'hqeCKOe BeJIHqie He 6L1BaeT'.b oe- 
ro Do)\o6usro. B1> HeM1>, JI'kItCTBII TeJILBO, BUMS qCJ/O.I SYcJlOBBO, 6eSOTBOCUTeJILBO. HU8TO HS1> uaC1>, 061>18UO- 
BtqeCmUI npuPO.n a , HO UPUS1'OM'.b He BH)(BO HaqerO, qTO ł BeBBbIX'.b CMepTHbIX'.b XX BtKa, Be MOmeT'b cpaBBHBaTL 
orpaOUQHBSJIO Ohl 3TY npHpo)(y pscoii, lI.BeMeBeM'.b IIJlB ' " ceon C'.b IIJISTOOOM'.b HJJH COKpaTOM'.b, 00 sa TO KaiK)(LIIi 
sooxoii. llm)ToMY TOJILKO OH'.b O,D.IłH'.b Upe)(CTaBJlfleT'.b HS'.b HfW'.b opeBOCXO)J.UT'!> 3TOX'.b My)(pe
OB'L IWJIlłqeCTBOM'L 
006010 06pas'h BCeMipHL1łi, KOTOPOMY ptmBTeJIbBO oa' ooso30iii B BJIs}.rheT'.b Ti1KUM']> sarraCOM'L CBt)('hBiił, KOTO- 
BCHKOM'D MtCT'h H BO BCHKoe BpeMa MomBO CJlrH)(OB8Tb. pLIM'.b y.nUBOJIHCL 6LI HbIOTOH'.b, BOCCI03T'.b H IIacKsJlb. 
Ob Hero BCt MorYT'!> opaTL ce6rH npuMtp'L: )lHTH u CTa.. OCOOBSTeJILHO saMtqaeT'L IIapKep'!>: "BOT'.b XIX BtK'L 
pe
'!>, )('hBona o MIlTL MHoroqJłcneHBoB ceMLR, 60raq'.b o YXOJJ;IłT'.b C'L Toro BpeMeHR, KaK'L Iocyc'.b XpHCTOC'.b Ha- 
yooriił, pa6'L, OSXO.l(HIQiiłCH B'!> ysax'.b Ił n;SpL Ha TpOBt. qaJI'!> CBOIO 06meCTBeOHYIO UPOOOB'h)(L, Ił KaKoli q
O- 
ITocTeneOHO, C'L paSBnTieM'.b nOBnJIIłSłI
iR, B'.b 3TOM'.b Mi- BtK'.b HJUf KaKoH B'hK'L ,D.epSUeT'D nOXBaJlIłTLCH, qTO npe- 
piJ flBJJflIOTCH Ha cneBt C'.b Kam)lLlM'L pa30M'.b HOBLle )('hH-1 BSOmeJI'b XpRCTa CBOOMO H)(eHMIł? SToro MSJIO; MOiKeT'L 
TeJIH. XpHCTOC'.b BH ){JIH Goro lł3'b OBX'.b Be 
BJIaeTCH q y.. I JIH K1'O OOXBaJlMTbCfI, QTO OH'.b OOBHJI'L Iocyca Xl>ocTa B1. 
aie3eMneM'b: UH )(JlfI rpeKS, XOTH Ił He osyqaJI'b rpeqe- COBepmeBcTB'h? MOiKeT'L HR KTO CKasaTL, qTO OH'!> BOOJl- 
CKaro HSLlI\3, HH )1J1H pnMJIHOłUłS, XOTII OO'.b H He opeJl:- 'Ht npu
omUJI'L yqeHie Ero K'.b npSRTOqeCEWii ;KUSHU? 
BO)lOTe.DbCTBOB8JI'.b spMieii, HU .D.JUI B8pBapCKHX'.b n8po- JIIO)l1ł B'.b CaMOM'.b JJ;-BJIt MOrJIB pa3ĄtJIHTL MemJtY COOOIO 
){OB'!> VI B'hKa, HU T8Kme ,D.JIfI .lItIlTeJIH D;HBIł.HHSaniB DO mpeoilO BeUlBeBBLIii XHTOH'!> CnaCOTe.JH H OplłCBOIłTL 
XX BtKa, XOTH Oopas'.b MbICJIeH 3TIłX'.b JIIOJJ;eR, nx'.b opa- ceo'h 3TO OOCJIt Hero MRTepianLHoe B8CJIt.n CT BU, HO )(Y_ 
BU H OObIQaH OqeHb pssHo06pasou. Iucyc8 OpOCJIaBJIH- I xa, KOTOpbIH C'.b TaKon 30eprieił BOSCT8JI'L IlpOTH8'L rp'h- 
IDT'.b O)(1I0aKOBo KpaCHOKomiił sMepnRaBen'!> u qepHOKO- . xa H CMepTB, KOTOpLIH OCTSBHJI"b CBOro seMOYIO 060JIOqKY 
1Kiii a
pOKaOeI{'.b, paBHO Ił mllTeJIb MU,D.iH. IIoKJIoHeoie cpe)(u Myqeoiii, a nOTOM 'L, nOCJI'h OBoeH CMepTH, noot- 
EMY npOHeCJIO OJIOĄLI O)(BHaKOBO opeKpSCOLle D OlloHaKo- )(IłJl'.b Mip'.b, - 3Toro )(yxa KTO ycnt.1l'L saBoeBaTL ceo'h? 
BO DOJIeSHble, RSK'L l(JIH mHTe.nen pBMCKOH IłMoepiH, TaK'!> KTO BJla)(teT'.b BM'L? KTo ycn-BJI'.b uo KpaHBeH Mtpil 
B MH mHTeJIeH IOmBOH aMeplłKH. OOp8S'.b Iucycs XPH- YflCBHTL ceo'h ero B'.b COBepIIIeHcTBt?" 2). IIcTBHbI, BOS- 
CTa, U03TOMY, eCTb B('.eMipHLlii, npHBJJeKaIOmii K'L ceorH BtmeHHbI8 XpOCTOM'.b, OCTSJOl'CH IJ no HCTeqeBio )leBHT- 
BCtX'.b, )lOCTYOOLIH )1JIH BC'hX'.b, )(30LI EMY oOJtpamaTL, )(USn;aTU B'hKOB'.b He HCqepnaBHLlMlł B'.b CBOHX'.b BLIBO,D.aX'.b 
00 TOqOOB Ronio C'.b KOToparo CBaTL BBKTO Be B'.b CO- II qtM'.b 6oJIte, C'.b .ntTaMH, qeJloBtqeCTBO cOBepmeo- 
CTOHBiu. cTByeTc», TtM'L OqeBH)lHte )(JIH Bero BJliHHie XpHCTa. 
B'.b Kam.n:OM'.b nepio,D.t BpeMeBH o B'.b Kam.D.OH HymJJ;t MU 
BaXO)(OM'.b B'.b HeM'.b CTPYH cBtTa--CTPYO, KOTOphlX'.b He 
)(OCTHl'aJlU uepBLIe xplłCTiaBe, BO KOTOpLIH O.D.OaKO CBep- 
KaJIU B'.b Ero yqeBiH. CROJILKO Ee MY)(POCTH, Be saM'h- 
qaeMOH TenepL HaMO, YBO.D.HTIi elIte rrOTOMKR namB, o KO- 
BT8 CBJl3 TaKiI\e oe orpaHHqlłBaeTCa HH BpeMeHeM'L, HO TOpOB TaKme BLIHym.D. eHbI 6y.nYT'.b rOBopHTL: "H 3Ta H
TB- 
opoeTpa
CTBOM'.b, a BanpOTHB'.b, K8K'.b 6LI BospaCTaeT'£ Ba HaXO)(OJlaCL B'.b Ero yqeuio"? 3TOTIi HenOCTHm'OMbIfi 
C'.b TeqeBleM'!> BtKOB'L. Ii B'L CaMOM'.b .D.tJIt, qeJloB'hqe- yqBTeJIL, BHKorp;a oe paSCTaBSHCL C'.b qeJIOBtqeCTBOM'L 
c
oe OOm;ecTBo OLICTpO B,D.eT'.b DO. nYTH CBoero 
asBaqe-1 no nYTH .D.OJIraro BimOBłJrO nporpecca, opeJJ;CTaBJIHeTCR 
B1», BOS)(aBaH qeCTL n8MHTII reHI8J1LBbIX'b JIIO)(elł, KOTO- 
pbIe, 00)(0600 rOpSmlłM'b 
aKeJIaM'L, oCBtm;sIOT'.b TeMBblH -- 
rrYTL; BO CKOpO O)(BaKO OKaSLIBaeTCR, qTO H BeJIRqsiimie I l) Renan. Vie de Ieaus p. 325. 
HS'.b 3TB,X'.b reHieB'.b )(OJImBLI OCT8TLCH Sa6L1TbIMo. CPHJIO- 2) Th. Parker.-Discours sur les metiers, relatives a la re- 
C04>iH llJI3TOBa CTOHJI8 BLICOKO B'.b CBoe BpCMH, HO, no ligion 3. ed. Boston 1847 p. 275. 


VI. 


HSJUIIIIBe ObIJlO OLI OOBTOpHTL, qTO 3TH caMbIH qepTLI 
HpaBCTBeOHOH KpaCOTbI Iucyca XpHCTa cBoiicTBeBOEl B'L 
pSBBOił M'hpt H BeJIOqeCTBeBBOH CUJIt Ero )(tHTeJlLOOcTU.
		

/Wies0005.djvu

			1ł 31-1 


XOJIMCKO-BAPIIlABCKIH EIIAPXIAJlbHbIH B1'>CTHHK'D 


381 


nOCTOBOOO MOJlo,n,1UOlI{OM'L H OIUWf,11a oe TepBIOrnHM'L CBO- I TaKie MymH, R3K'L 6Jlameo. ABrycTBO'b, K3R'JJ Oporeo1>, 
eił CHJlH. 1I B'b HaCTOB
ee BpeMH, no HCTeqeHiH 19 B-h- BacHJliii B eJuudii , BOCClOifT'L, JIeii60oLt'L o ITacKaJlL, 00- 
ROB'L, OB'}. C'b OAOB3ROBOlO Cl1JlOro UpHBJIeKaeT'L OOA'L rp)'maBCL B'L 9TO T8iłoH B-hPLl Baop3MH CBoero OLlTJlHBa- 
CBoe BJI3JlLlqeCTBO llYXOBHIJJH cepAna H qeJloBtqeCRYro co- ro H3CJIt.no B aoio, 6hIJIił Buoym11eoLl op030aTL, qTO KOTa 
B'tCTL, H3K'L COBepmaJl'L OO'L B'L OepBLlX'L AHOX'L CBoero TaDBLI BtpLl OCT81OTCO TaOU8MIł oenOCTOiKOMLlMO, oAoa- 
npe6LIB8Bia Ba 3eMJIt. "Mu BOCOJI8MeOOeM'L ce6a mam- 80 9TH T800Ll, npOBHM8eMLIR COrJl3COO C'L B'hpolO, Aa- 
JlOlO 33BoeBaoiii, qBTRO OUHcaHiR oo6tA'L A.1IeKc30Apa lOT'L RJJlOq'L R'L paaptmeoilO MOOrOX'L ApyrOX'L TaHH'L 
MaKeAOHClCaro (CK838J1'L HsooJIeoo'L), 009TO, Cp3BOH- m03BII o a3ROOOB'L npnpOAY. O.ll;OOBpeMeHOO OOOBWIOCL 
TeJlbBO, MeJIOqL. BJlarOBOJlOTe 06P"'TUTL B30pLl oa To- JIIO.lI;O, CUoc060LIe YXB8TltTLCR 33 CJla6ylO C'l'OPOHY B'L 
ro 006tJlIiITeJIO, HOTOpLlU OOĄ'L Cooe BJl3J1,LIqeCTBO HPOB- Ram.ll;OM'L npe.ll;MeTt )1JIJI BOBO.bl COfIJU3MaMD, opoaieii HJIH 
JIeR'L II, qTO erne 6OJl'ke, coe)XOBHJI'L C'L C06010 oe OAOO'L 03CMimK3MJiI; 9TO JIlO,lJ;H BC'hMH MtpaMH CTap3J10CL 110Ka- 
TOJJLKO KaKOU BI16Y)l.L B8pOll'L o Be OABY TO.1lLRO Ra«ylO' 33TL, qTO, O'b TaK'L H33L1BaeMLlX'b, TaUHaX'L BtpU' oaxo- 
Bo6Y.lI. L qeJIOBtqeCGYro pacy, 00 MHJlJliOBU MHJlJIiOOOB'L I .lI;RTCO TOJlbKO OpOTOBOptqio H flJaHTaaiB. Ho BLlBOAU 
Aym'L. HaRoe qYJ(o MOmeT'L 6L1TL 60JlLIDHM'b Toro qYAa, 9TRX'L KpHTHKOB'L He 6LIJlO npH3B3BLI JJlO11LMH 60Jl'Be OX'L 
qTO CB06011H3H qe.10BtqeCHaH A!UJa co BC'hMIł CBOOMO CH- aBTOp
'l'eTHLIMH. ECJlIł 6hI BHBO)J;bI 6e3ÓOiKObIX'L l\pHTIł- 
Jl3MII CT300BOTCR BcentJlO qaCTlIO 
YlI\e'
TBa IHcyca Xpo- I KOB'b OLlJIII up03RaULI, TO xpHCTiaoCTBO J(aBOO COIIDIO 6bI 
CTa-COeJUłHHeTCH co X PHCTOM'b"? ł). Haopacoo.. U09TO-. CO CneHU CB'BTa. 
OBOJILOO CK33aTL, qTO, o UO IICTeqe- 
MY, MU HCK3J1H )1.0 Cl1X'L HOp'L MtpLlllJIH OqepTaBia opaB- ł oiu 19-1'0 BtKOB'L CR.MLlX'L rOpHqHX'L CUOPOB'b, 9TH Tai- 
CTBeoooii RpaCOTLI IHcyca XplłCTa, B3MtpeoiJl Ero JUłq- OLI AO COX'b OOp'L CTOHT'L OeBUJlCOeOHbIMIł, 3 UOTOMY H 
OOCTII D Ero BJliJloiH. HeUOCTomHMLlMH. Sro BBJleoie-Tome e.ll;l'IOCTBeHHoe B'L 
ECJJH TeoepL 1I0ateJJ3eM'b TOqOO HSMtplłTL Ero YM'L, CB-hTt. II POQOT3llTe Bet 
OJloCOfIJCKiH RORru BctX'L P33- 
'TO BCTptTUMCH C'L HBJIeuieM'L Toro iKe caM3ro pOAa R OpO- Bo06p33BbIX'b OTTtOROB'L, l'ltt BLI B'L OIłX'h oaił.zr;eTe qTO 
TOM'L elI{e 60Jlte nopa3UTeJILOLlM'L, T8K'L RaR'L MLI YiKe Do6YAL oeUOCTomOMoe )J;HR B8mero YMa? BLlB31OT'L 8'1, 
BLlme Cl\8S8JIH, qTO YM'L I. XpOCTa Be TOJILRO 6e3KOHeq- OX'b KOl1raX'L MtC-r3 TeMOLlJl, no 9Ta TeMHOT3 ,l(UKa3uBa- 
00 npeBocxo.nlIT'L BCt qeJlOBtqeCRie YMLI, HO B'L oeM'L l e
'L TOJlLRO CJlaOOCTL COqOBIITeJIH; BCTp'hqamTCO cym)J;e- 
OqeBO)lOO 06ptTaeTCR qTO-TO BeUOCTBmDMoe .lI;JIR qeJlOB't-. Ola OPOTOBOP
q
BLlH, 00 KpOTHK'L cpa3Y YK83UB8eT1. Ha 
1\3. BOHMaTeJILOO qHTaJl EBaore.1lie, MLI 6bIBaeM'L nopa_19T

 OpOTIłBOp'BqIU. Ho qero JIHÓO OeOOCTlłiliOM3ro BU He 
meBLI, qTO B'L 9TlIX'L CTpaO O n 8X 'L 3aKJlIOqaeTCH yqeoie' 03RJI,eTe Olłrllt B
 
II.uOCOfIJCKHX'L ROOraX'b p3aHooopa3- 
CTOJlL npeRpacooe o BMtCTt CTOJIL rJly60Roe. n pH 9TOM'L, I BUX'L oaopaBJJeł:łii c.y
ecT

OB3BmHX'L H cym eCTB YlO- 
yqeHie IRCYC3 XpOCT8 BBJIJleTCR UaM'L CTOJIb JlCHL1M'L, rnOX'L. HHKaKOII reH18J1bOLII1 qeJlOB'BK'L oe npe,ltCTaBJlR- 
ąTO MY 3MMtqaeM'L HBor,l(8 CBtT'L JtOBHOll npHpoALI, K3R'L eT'L C06010 cyt.neCTBa uenOCTRiKHMaro, T3K'L RaK')) OEITL 
6hI S3M'hqaAOCL R8MR Op8RpblTie COJlHeqOarO 6JIeCK3 TYC- TaKOBLIM'L OlIKTO He XOqeT'L I To, qTÓ oeUOCTHjfHIMO AJlH 
RJlLIM'L TYMaBBLlM'L 06JIaROM'L. 91'0 He MpaK'L, BJlIł TLMa, IOAHoro, oeOOCTlłiKlIMO o AJIR ApyrIIX'L, Ił, eCJlH cupaBe).(- 
a CB-hT'L, KOTOpLlB T3R'L 113JIeKO pa3HHTca OT'L CBtT3 Bił JIOBO, qTO reOiaJILOLle JIIO,ltlł B0300CHTCR nepBLlMo oa 03- 
)lI1MO HaMII C03epn3eMaro, qTO MDorie, oe ypaaYMtB'L BtCTUYro BLlCOTY 3aAaq'b oayqHLlX'L IIJJIH OOll.\eCTBeOOLlX'L, 
SToro HBJleuiJl, oeOAoOKpnTlIo S3SBJIHJlH, qTO 3AtCL eCTL TO BYiKHO CKa3aTL o TO, qTO OlIKTO H3'& JIlOlleH ue MO- 
OOTCMBeHie pa3YMa. MemAY TtM'L 9TO-CBtT'b, HO TOJlL- 1 meT'L OOllORTLCH TaR'L BLICOKO, qTO Apyrie ero COTPY,lt- 
KO oe B3rnen CflJepL1; IłCTOqOIIR'L 9Toro cBtTa oe.n;ocTo_I OOHO 00 opeCJlt,ltoBaoilO Toiłam 33.zr;Qqlł, oe MOrJlIł OLI o.n;- 
JKOM'L AJlH JJlOJteii. He H8XOAO CJIOB'L .lI;JIR ero TOqUarO' HOBpeMeooo C'L O
M'L o.

o XOTB 6b1 ooaiKe 08naCTL oa ero 
onpe.u.tJleBiH, MU B33LIBaeM'L ero "TaBuaMU BtPLl" _ I CJItA'L. JIroACKOB reOIH CTHOOBHTCH B'L 9TOM'L c.1Iyqa'B, 
npe)J.MeTOM'L A.1IH Bamero YM3 ueOOCTlłmBMLlM'L. rraR'L, UO CBoeMY 1I0JIeTY, OO.ll;060hIM'L 0PJIY, KOTOpLlÓ yqlłT'L 
A1>ucTB8TeJlbBO, B'L 9TnX'L CBtTJILlX'L CTp300naX'L eBaH- CBOBX'L AtTeoLlmeii BOaJleTaTL BBepX'L, B 9THM'L opeJI'L 
re.1lLCKnX'L UOBtcTBOBaoiii rocuoAcTByeT'L OHOr)la saKaH UCOOJIOneT'b CBOro 3aAaqy, TaK'L 88K'L AtTeoLImII 6e3'L 
TO TtOL, BCTptqalOTCJI CJIOB3 AJIJI Hac'L TeMOLlS, OqepT8- uero, caMIł, OeOCM-BJIOJIIICL 6LI B3JIeTaTL. HeOOCTIImOM'L 
Bio AJlH BaC'L oCllocTHmHMLlR, 00 9TO npOHCXOAOT'L Be :rOJlLRO locyc'L XpOCTOC'L. OO'L, oOJ{06oo BeJIIłKOM':L re- 
BCJItAcTBie BeJtOCTaTK3 CBtT8, a oa060pOT'b, BCJlt.RCTBie OiHM'L BtKa cero, 0600MaeT'L eBOelO MucJJim 06JraCT& 
BeJlHR3rO coCpeAOTOqeoiH JIyqeii cBtTa. 
oRa38TeJlL- 3H80iH, TOHLKO B'L uecpaBoeuBo 60JILmeii cTeOeHIIj OO'L 
CTBOM'L 9TOMY CJlYiKIłT'L 06CTOBTeJlLCTBO, qTO JIIO.lI;Ił caMLle BJlaAteT'L BLlCOTOO, opOOIInaTeJlLBOCTLlO H CHJJoii. 1I0AO- 
.reBisJlLBbIe, RaR'L óJlarOqeCTHBLle, TaK'L Ił 6e36oiKBLle. 600 l'eoioM'L,-TOJlLKO C'LHeCpaBoeoHo CiOJILmeB CIłJIOB- 
lłaCJIt.ll;LlB3H 9TH TaUBY o8meii BtPLl, oe .lI;OCTOraJIIł CBO' OU'L pa3ctBaeT'L Jlr qlI CB'BTa Ił Uepa3'L cRpLlB3eTcH B'b 
.eii ni>Jlu: oepBLIe He C'L YMtJllł HX'L 08)1JIemarnIłM'L 06pa- OóJl3KaX'L, OCTaBJIRR 3a C060R TOJILKO CBtTJILlll 0YTL, 00 
90M'L YHCUDTL, BTopLle-OTKpLlTL B'L OOX'L HeJlOrOqBOCTL. KOTOPOMY JIroAcRoe OKO, nopameoooe qpe3BLlqaHHLlM'L 
6JIeCKOM'L, .lI;OCRrOJTL ero yme oe MOmeT'L. II c06CTseH- 
00 009TOMY EB30reJIiR CT3HOBHTCJI ROIlI'Oro oecp8SHeB- 
l) Conversations de Napoleon a Sainte-Helene avec le ge- 0010. C03epnaeM'L CBtT'L .lI;OCTYOOLlii-eCTeCTBeBHLlB B 

neral Bertrand. 
CBtT'L HeopHCTYUuhlii - CBepX'LeCTeCTBeOBLIii: MLI O,lJ;BO"
		

/Wies0006.djvu

			382 


XOJIMCRO-BAPllIABCKl:H EIIAPXIA.llbHblH B1>CrrH1lli'b 


J\; 31-1 


BpeMeHBQ BOCXO
3eMCH nOB'hcTBoB8BieM".b H nO p 8B\aeMCJlI CTa, BO ROTopue 00 UM".b O)(BI1M'h B3BtCTBLlM".b UOÓYlli)(e- 
COJJoii; qYBCTByeM".b Ba CaMOM".b )(imt, ąTO qpe3'h MIiIBYTY I HiHM".b, Oy6JIOtJBO 06".bHBIiIJIB ce6H OpOTOBBIiIR8MIiI Ero 60- 
TepSeM".b ł»YB)(8MeBT".b 00)(".b BamnMH Bor3MH; BO aTO H3C".b 
 meCTB8, Baop. illTpayC".b B".b repM3BiR, IIapKepL B'L- 
BOBce He Y,ltHBJIHeT".b, nOTOMY qTO MhI 3BaeML, RTO B8C".b Be
 , AMepuRt II PeH3BL BO  uamo- YC7>. ue MOJKeT'L OMtTL BOKoro CBOOM7> uo.npaJKaTeJleM7>, 
MIiI rJlaB3MIiI, - H 9TO B3C'L YCOOKOHB3eT1>. CaMO "pe,lto- H BORTO Re MOmeT".b npeB30DTB Ero cOBepmeBCTBOM'.L 
Toqie COJIBCqBSrO CBtT3 OCJJtOMJIO ÓU Bame 3ptBie, BO opaBCTBeBBOll B\H3BU, BBRTO Be MOtReT".b ,lt3me CTaT!> 
MU C03ep
3eM".b TOJILR) ero 6JIarO,lt'hTeJILBhIe JIyqlil, - a ÓJIIiI3KO ErO-RaK'It BpaBcTBeBB8ro B,IteaJJ3-Upa Ero DO- 
BTO ,ltOCTaTOqBO ,ltJIH p33CMOTp'hBiH 8CtX')) RpaCOT".b Mipa. MOIl\łJ "JIO 6e3".b Ero nOMOmIiI. H o B'L RaROM'L CTOJltTiu 
91'0 CBepX'heCTCCTBeBBLlH qepTLI qeJIOBtqeCKOii, O,lt- 
.,e TOJJLKO 
BKTO Ero oeopeB30meJI".b iii BUKTO Be MOr'.L 
BaBO, npOpO,ltLI IBcyca XpUCTa 3aOUMaJIIiI KpOTIiIKOB".b Ero opeB30llTIiI, BO o BOKT
 ,lt3me II cpaBBBTLcH C'.D 
oco6eBBo B7> uOCJIt.nmo CTOJltriO, Kor,na HaqaJlłl CJlt.nłlTL I HO,M7> Be MOr7> u He Momen ').. lIap
ep7>, UopaJKeu- 
He CTOJILRO 3a BBtmBIiIM".b, CKOJlLKO 3a BBYTpeBBIiIM'L co- l BLlH 6omeCTBOM'L, ROTopoe TaR".b HCBO OTpa1RaeTCR B".b 'łe- 
cTOBBieM'It Ero cymecTBa. Y me Pycco B'L RODnt XVIII! .1IOBtqeCKOM'L eCTecTBt Iocyca XplilcTa, rOBOpOT'L eme 
BtBa B".b CBOeM".b .IJ;OBOJlLBO 6trnOM'L 0630pt BU,lttJI'L ce6H I JlCBte: "Iocyc".b pacnpocTpaBHeT".b, rOBOpHT'L OH'L, BO. 
BLIBYa\,lteBBLlM".b OpH3B3TL, qTO eCJIH ;R1iI3BL H CMepTL I Bpyr".b C
6H CBtT'L BOBLIii, JlC

LIii RaR'h ,lteHL, BeJIUqe- 
CORpaT8 nORSSUBaIOT'b BL OeM'L MY.IJ;pe
a, TO m03HL H I CTBeHH
1ł 
aR'L Beóo iii UCTIlBBUIł K3K'£ Eor".b. IBcyc'))- 
cMepTL I. XPHCT3, HtT')) COMHtHiH, BOCHT".b B'L ce6t BLlCOQ30mIli 03'L BC'hX'L cI>BJlOCOCI»OB'L, n09TOB'L II paBBH- 
3B8MJI 60iReCTBa l). B".b cOBpeMeBHoB B3M".b 9uoXt, Ha- HOB'L! A BC
 TaJeU, H
s.apeTa OeJILSH cpaBBoBaTL 
'.L 
OOJIeOB'b I, oÓpaTOB".b Ba JJHqBOCTL I. XpBcTa CBOH AeuuaMH, r,lt'h C".b .IJ;LlxaHleM".b OOfJlOmaJUICL cI>UJIOCOCI»CBIJI 
DLlTJlOBLlii B30p'L, upOU3UeC'b, CJItJlYIOmia ,ltOCTOOpHMt- H3YRH. H33apeT".b oe IJJI8,lt'BeT'b BB nopTHKaMB, Ha Jla- 
qaTeJlLlłhlH CJlOB3: "Ha JIIO,ltHX'L R 3BalOcL; YÓt m lt3IO, qTO neSMH BH ,ltSiKe opOpOqeCBIłMH mROJla&iH.... OqeBH.ltBO, 
XpOCTOC'h 
e ÓhIJI'It TOJILKO qeJIOB'hKOM".b"2). reTe, caMhlH I '!TO Eor7> UPucYTCTByeT
 B7> ceP
Itil STOro q
JloBtKa". 
nonYJlHpOh1lł U3'L COBpeMeBBLlX'It HRnOJIeoBY BeJlBRIiIX".b TaR'L 3aRJJlOqaeT".b  
CTa, Be MOr".b 0,ltB3KO OTBeprBYTL Toro, qTO B'b JIBqOOCTIiI OCHOHBhIM'L yrJIOM".b Hamero oómeCTBeBBaro CTpOH; BLlP- 
l. XplilcTa eCTL qTO-TO CBepX1>eCTeCTBeBBoe, eCTL qTO-TO B8TL IIMH TBoe H3'L 9Toro cBtTa-9TO 3BaqIJJIO 6w OORO- 
T3J\oe, q').ó OPIilCYTcTBieM".b o,ltBoii TOJILRO qeJloB'hqeCKQii JIe63Th ero BO BCtX'b ero qaCTJlX".b. lV1em.ny TOÓOIO a 
npopo,ltLI U3".bHCBeBO 6LITL Be MOmeT'It. " BrhplO, rOBO- BorQM".b yme oe 6y.u;eT'It BORaKoro pa3.BlilqiH. BeJlHBiii 00. 
pBT'L OB".b, qTO I. XpOCTOC".b eCTL óOJlte, qtM".b qeJlO- 6t,ltuTeJIL cMep'fo! BepH B'b CBoe BJla,lttBie 
SpCTBO, R'.& 
- BtK'b", B OpIilÓaBJJHeT"L, qTO "T'h, 1\0TOpLle OTBepralOT".b! KOTOP01IY 
ąpCKOM'L ofTeM,)) YCTpeMHTCłI sa TOÓOIO MIIJl- 
npe,ltBrhqHOe Ero 6L1Tie, (BJIH 60B\eCTBo) BOBce Be ,lty- , JIiOBLI TBOIiIX'b 6J1aroroBtiiBJ:łlX".b nOqUTaTeJJeił" 3). 
MalOT'L, QTo6L1 OB7> 6L1J17> cOBepmeBBo Do.n06BLIM'L BaM.7> . TaKoBLI B7> BaCToomee BpeMO UOBSTis o qYBCTBO- 
cMepTBLlM7>j Bao6opOT7>, OBB BU.noT'L 60JlLmOe paSJllł1lle j BaBm JlIO.neii, OToopralOmHX7> 601KCCTBO IocyclI XPUCTa. 
MeJK.ny 111017> o BaMO o D
OSBaIOT7>, '!TO IucYC7> upe6L1-!3aMtTBO, qTO B70 OX7> yr.taX7> o cep.nnaX7> Baxo.nłlTCS. 
BaeT'L B".b OC060M".b e,ltOHeBIU C".b BoroM'It, OÓJJa,ltaH ,Itap3- 00118110 HX".b BOJIU, ocoósro po)(a, nJIaMeBL BOCXBaJIeoia 
MB, 6JIarO,ltaTiro, CBtTOM'b u CIiIJIOlO BoadeIO B'L TaROH IHcyca XpHCTa, Y,ltHBJleHie, B03p
CTalOmee 60Jlrhe u 60- 
cTeoeBB, B',L BaKOH BURTO B3'b JJIO,lteił Be BJJa,lt'hJl'Itj Ero Jlrhe OplI BB,ltt Bp3BCTBeOB8ro Ero cOBepmeHcTBa Ił Be- 
oe3anHTB3HBaJl qUCTOTa-UCTHBBoe HeóeCBoe 3Ha1leoie. i cp3BBeBHOD RpacoTLI Ero xapaRTepa. HaquBaeT".b 06Ha- I 
ll03TOMY H upB3HalO, qTO XpHCTOC".b opeB30rneJI".b BCrh qe- i pymoBaTLCH y6tm,lteBie, QTO Iucyc'L 6LIJI".b CBHTiaimHM'.& 
JlOBtqOOKio COBepmeBCTBa BeJloqieM'L o 6J1BrOCTLIO" ł). H
- , H37> JlIO.neii, BeJluqaiimBM7> 11 BaiiJlyqmOM7> 037> MY.npe- 
1\0Be
'L, BCt yqeBLIe, KOTopLle B')) B8CT()H
eM".b CTOJIrhTIUI nOB'L 9Toro MipR; npH3BalOT".b ,ltaiRe, qTO 00'b 6hIJI'L CTOJlL 
06CTOHTeJILHO 83CJI'h,ltLIBaJlU mB3BL R x3paKTep".b I. XPB- } CBepX'beCTeCTBeBBUM".b cy
ecTBOM".b a OOC,irh XIX BtR8 


1) Rous&eau -Emile ou I'Education. L. VI. 
2) Beauterne-Sentiments de Napoleon sur le 
nisme. 
I) Góthe. Gesprache mit Eckerman 3-er Band p. 371. 
J' ') Channing. Discours sur le caractere du Christ. 


1) Btrauss. Dav. Friedr. Ueber Vergangliches und Bleiben- 
christia- ! des im Christen tum. AItona. 1839 p. 137. 
I 2) Th. Parker. Discours sur les matiers relatives a la re- 
i Jigion p. 275. 
I I) Renan- Vie de Jesns ,. 426.
		

/Wies0007.djvu

			]łe SI-ił 


XOJIMCKO-.BAPIIlABCKIH EllAPXIAJIbHbIH B1>CTHI1K'b 


383 


CTOJIb 1łUIBymHM'b, qTO R'L OC06LlX'L JIIO)J;CROX'L YM8X'L, t BCtX'.L rJlaBUbJX'L ope.n;cTaBOTeJIeii a.n;MuBHcTpa
iH, KOMaR- 
Benplł3HalO
HMp Ero 60a\ecTBs, HaqUUaeT'L Boa6ym.- I JJ,l1pOB'h nOJlROB'h, BC'hX'L OcIJOnepOB'h II UIUKUUX'J) ąUUOB'L 
J(RTbCH óe300RotiohIR BOOpOC'L: B'h C8MOM'L JHJ .n;u'h 6LIJI'.L 112 ntxoTuaro YpaJIbCKarO OOJIKa. B'L qUCJI'h CBJII
eo. 
OB'L qeJloBiH\'.Lt Y me oJJ,oa UeOTBJl3qMBOCTb no.n;06oaro HOCJlYiKHTeJIeii uaxo.n;OJICH TOT'L caMbIH CBH
eOUtłK'h, KO- 
noopoc3, KOTOpbIii, opo STOM'L, De 6hIJI'.L OOCTaBJIHCM'L TOpblH opHcoeJJ;IłUHJl'L Araeoua l\'IlłlułTHua, ue33JJ;OJIro.n;0 
BOKOr)(a 00 oTuomeBilO K'L KOMY Jm60 ,npyrOMY, yme ł OpHBJlTiH ero Ba CJIY sKOY, . K'L OpaBOCJI3BilO R3D CTapo- 
OAoa oOTyra BOJIH o YMa C'.L n'hJIblO OTKJlOOMTb OT'h ce6H 06pH,nqeCTBa. IIo OKooqaoiR oapa,na reBepaJ['h-Maiop"& 
:3TOT'L BOOpOC'L n COMOHTeJlbOOCTb, KOTOPYlO qYBCTBYlOT'L KapJJ;ameBCKiii uporJ[aCOJl'h BCtX'L npUCYTCTBOBaBmIłX'L 
B'L ce6'h OpOTHBOHKU COaCOTeJlH, paaB-£ He COCT3BJIHIOT'L oa 60rocJ[ymeoiH B'L C8.l('h OpD O
H
epCKOM'h c06paoiw 
YK83aoiH Ił .n;ame B'L OtKOTOpOM'L po,n'h .n;OK33łtTeJIbCTBa y p3J[LCKaro OOJ[Ka, r.n;t 6hIJ['L npDrOT()BJIeO'h a8BTp3K'.L. 
601KeCTBa l. XpHcTa? B'L ca,ny OaKphIT'L 6hIJI'L CTOJ['L .n;JIH pa60QHX'L CTpOHm;a- 
(Ilpodo/wlCeuie 6ydem'O). rOCH xpaMa, a sa OTJJ.1)J[LUhIM
 C:OJ[UKOM'h CUJJ,'hJIB BLI3- 
II A TI" . - B3.0Uble 1ł3'L .n;epeBoR ÓJIlłmalImle po.l(BLIe repOH-BOHHa, 
pOT. . .noeaJt'buu1ł K 1.U. . 
"P01KHB3IOm;le B'L .n;ep. RH6apTaX'.L, Py.n;OMBOCKOii rMHUbI, 
KaJ[LBapiicKaro y'h3,na. 


3aRJIR;IJ;KR nepKBH Br.L r. RaJlbBapin CYBaJffiCKOii 
ry()epHiH. I 
HtcKonKO CJIOBr.L no IIOBOJJ;Y IIp06KTa yqpaJK.D:eHia: 
7 iIOJ[H a,ni>cL cOBcpmeua SaKJla,nKa IIepB3r
 npHxOlt-, IIOXOPOHHOii KaCCh! .D:1UI JJ;yxoBeHcTBR XOJIMCKO-Bap- 
CKaro OpaBOCJlaBU3rO xpłłMa. XpaM'h STOT'h coopym3eT- ł mRBCKofi eIIsprin. 
CH BO UMH opeOOJI.OÓHarO Araeooa B'L oaMHTL PyccKaro 
repoH-apTHJlJlepOCTa, 6oMóap.n;lłpa Araeooa l\IuKuTooa, lIo UOBOJJ,Y npoeKT8 TaK'L ua3bIBaeMOH uoxopoBuoii 
6L1BmarO pOJlOM'h n3'L RaJlLBapiiłcK3ro y'h311a, CYBaJlK- R8CCbI, Be Bxo,nn B'h 00.n;P060blM ero pa300p'L, H OMi>IO 
-CROU ryóepBio. B'h 1880 r _, OOJl'h npe.n;BO)(RTeJJLCTBOM'L B'L BD.n;y BLlpa3JłTb CBoe .Mu'hBie, KacaaCb B'L OeM'L 
1\1. ,z:ł:. CK06eJleHa, PyccEdR HolicKa .n;OCTOrJJH rJlaBOarO TOJ[LKO OCOOBULIX'L npMBnłłUlaJlbBbIX'b BiJOpOCOB'h. 
TCKUHCl\arO YKptuJIeoiH TeOR'b-Teoe II OC8JJ,UJ[1?I ero. Bo t ITepBhIll BOlIpOC'L, B030HKaIO
iił DO UOBO.n;y opoeKTa, 
".. ..
 . ., 
BpeMH oca.n;hT, o pH o.n;OOlt U3'h BhIJla30K'L, opOH3Be.l(eHHOH 13almlOQaeTCH B'L TOM'L: oymoa JIH UOxopOBBaH K3cca 
TelnłH
aMU, B3HT'L 6LI
'b B'h nJli>B'h 03HSqeBHhIii Ara
ou'L I.n;JIH .n;YXOBeOC'fBa XOJ[McKo-Bł\pmaBcKoH Eoapxin, Ił 

IHKOTlło'L. Ho B3HTUł 18 ROBapH 1881 ro.n;3. BRmUMU I eCTb J[1iI STO yqpem,neoie 6e3YCJIOBRO He06xo.n;IłMoe .lt.DH 
BOllcKaMH YKptoJleHiH reOR'h-rreUe, OJI'hoohIe TeKOU
hI Eoapxio? l1a'.L BCtX'L euapxiii oameM 
epRBo noxopoB- 

'h y)l;OBJIeHieM'b pa3cKa3hIBa.nu, qTO Korlla XOT'hJIlł 3acTa- 1 ULIR KaCChI Cym.eCTBYIOT'.L MOmeT'L 6EdTL B'L 
BYX'h- 
BHTL MMKHTRua CTpi>J[HTb 00 CBOOM'L BOHCKaM'L U3'L B3H- TpeX'h eoapXiHX'L, o opo TOM'h B'L TaKBX'L, 1ł'L KOTOpIilX'L 
TLlX'b JlBYX'L namRX'L opYJliił, TO, HeCMOTpH Ha CTpamOhIH ltYXOBeUCTBO DJla BOBce Be DOJlyqaeT'L 1KaJ[OB8RbH, HJlO 
.MyqeUiH, KaKIIM'h OHH oo,nBepraJIO ero, OB'h OTKaaaJICH OC- 3
 pa3HhIMO 06H38TeJILOLlMO BfilqeTaMO oOJlyąaeT'L ca. 
IIOJ[HOTb OX'L Tpe60Bauie Id repoiłCKB YMep'h, .n;ORa3aB'L, MYIO oe3uaąRTeJIbBYro CYMMY, oaopHM'hp'L: BMtCTO 300 
BaCKOJlbKO PyccRiił BOHO'L CBHTO HCOOJIOHeT'h npocH
Y pyo. B'h ro,n'L oOJIyqaeT'L Meo'he 200 p. B'L ro.n;'Ii. lIpa 

3pIO o OTeQeCTBY. IIpaBOCJlaBHhIe tKlłTeJ[H KaJ[bBaplo, TaKUX'L YCJJ;OBiHX'L, B'L cJ[yqa'h cMepTH rJl8BLI ceMeii- 
JJ.BHmOMbIe qYBCTBOM'L y.ltoBJ[euiH K'L repoIo-MYlleOoKY, CTBa, oOJ[oiKeoie B)tOBLI o CBpOT'.L cpa3Y CT3HOBHTCR 
nOCT800BOJ[O DOCTpOOTb XpaM'h BO UMH CB. Araeous. ro- KpOTOqeCKUM'L, 3 Huor.n;a o 6e3BLlxo.n;OLlM'1i. TYT'h oym- 
CYJI.apL 1tIMnepaTOp'.L AJIeKcaoJJ,p'L ID OOBeJ[i>JI'L BhI.n;a- Ha ueMe.n;JIeHB8H nOMOm;L XOTH 6L1 B'L BR.l('h cKoptłhrreii 
BaTL p0)10Tf.JIHM'b Araeooa MUKoToHa nomH30eooylO oeo.. noxopouBOH cCY,D;Y. He TaKOBO oOJloiKeoie UPOQTOB'L 
, CilO B'I» 200 PY6. B'L rO)l;'L B BM'hCT-B C'L TtM'L oomepTBO- B'L 3JJ,'hmoen enapxilł, KOTopLle 06e30eQeOLI XOpOmOM1. 
BSJl'L 5000 py6. Ba OOCTPOHKY xpaMa. HaCKOpo 6IJJ['L maJ[OBaObeM'L, ,nOXOl(aMIł H seMJ[eIO. CBHII(eBBHK'h 3Ą'hm- 
c06pau'L Be6oJILmOU KaOOT8JI'L H XpaM'L 6LlJl'L YCTpOeH'b uei eoapxio, oc06eooo ceJlbcKii, IłM'hIO
ifł 60J[bmołł 
B'L qaCTHOM'L .n;OM'h. rOCYJI.apIO IłMoepRTOpy HHROJIaIO II aaJJ,i>J['L 
epKOBooi 3eMJIIł, eCTL CBoero po.n;a rroM'hU{HK'L, 
{)Jlaroyro.n;oo 6hIJ[0 oomepTBoBaTL 3000 py6. o OOBeJI'hoo KOTOPOMY MBorie MeJ[KoMtcToLle nOM'h
HKo MorYT'L no- 
OTKpLlTL no BeeH HMnepio no.n;oocKY .n;J[H uomepTBoBa
iii 3aBH
oBaTb. Ha6J[IO.n;eoie 00Ka3hIBaeT'L, ąTO B'.L Hamełł 
Ba OOCTpoiiRY oOBaro xpaMa B'L rop. RaJlLBapiH BO HM" enapxiH CO BpeMeoH yqpem.n;eBiH .oH.n;a B.n;OBY ąJ[eoOB'L 
CD. Araeooa. TaKHM'L o6pa30M'L co6paBo 6oJ['he 40000 OpaqTOB'L BOBce oe 6'h.n;CTBYIOT'L II He ZaJlYIOTCH Ha 
py6., II 33B'hTH8H MeąTa OpaBOCJIaBULlX'L 1KRTeJleU rop. CBOIO cy,nb6y. KpOM'h oOJ[yqeOiH nOCTOHUBsro ooco6iH 
RaJ[LBapiH II yts,na, a paBuo II BoiiCK'.L, KBapToPYlOmHX'L B3'L .oo.n;a, OJJ,u'h lł3'L OHX'L HMi>IOT'.L c06CTBeuOLlH c6epe- 
BJltCb, oplImJ[a K'L 1KeJIaOooMY Roony. OCBHm;eoie 3a- 1KeuiH, ,npyria oOJ[YQaIOT'L cTpaXOBLIJI opeMio, OOYH no- 
l\J[a.n;Ko xpaMa 0POHCXO.n;UJlO C'L 00.l(06aIOm;eii TopmecTBeB- cTynalOT'L Ba cJ[ym6y, HtKOTOpLlH BLlXQ,n8T'.L sa MYiK'L, 
BOCTbIO. CJlymeuie cOBepmaJIH qeThIpe CBH
eUUURa BO COpOTLI BocnOThIBaIOfCR, H HH o,nna B.n;OBa, UH ClłpOTa He 
rJlaB'h C'L MtCTULlM'L 6J[arOąUHOhIM'L, B'h 0PUCYTCTBio OpOTHrOBaeT'.L PYKH 3a no.n;asoieM'.L H He CTaBOT'.L B'L
		

/Wies0008.djvu

			384 


XOJIMCKO-BAPIIIABCKIH EIIAPXIAJIbHhIH B1>CTHHK'l> 


]i 31-1 


YUB1KeBie CBoero AYXOBB8ro COCJlOBiB. B"h BBJIY cero s i eKT'I» 1C8ceLl COCpeJIOTOqIłB8eT'.L Bce Ą'IjJJO yopaBJJeBis 
DOJl8r3IO, YtJpea\JIeBie DOXOPOBBOii KaCCLI B'.L e08pxiB, Jl'bJlaMB RaCCbI Ba XOJlMCICOM'.L J.tYXOBBOM'b npa BJIeBiu Ił 
COBepmeBBO seBymBLlM1>. ł ĄajRe SaCTaBJlReT'.L ero OTCtJBTbJB8TbCR no JI'bJIaM'b l\aCChl 
BTOpoii BOOpOC'I»: BOSMOmBO-JIU ocymecTBDTL npo" 
 npe.ll':L EOBpxiaJlLBLlM1> C'.L'bSJIOM'D? CocTaBBTeJIH OTQe- 
eJ)T1> BS80MOOOMOmU B'.L TOM'L BOJI'h, R8K'b 081> COCTa..' Ta Ił JIJIR SToro He OOCTaBHJlH oOl\al\oro OCBOBaoiR. lIpo.. 
B.BeB'L? OK8SL1BaeTCR, tiTO CMepTL IC8mJIarO qJIeoa oPOq- ł TUB'b 
aKoił OOCT
HOBKB JI'bJla MOa\BO OpeJICTaBUTL CJl'b- 
Ta oYJleT'I» BLlSblB8Tb oepenBCICY 00 Bceii eoapxiB. .nYIOO
IR OCHOBaHIB: 
BoT1> Ya.!BpaeT1> HaCTOHTeJlL npBXO,l(a,' 6.narO'lBHBI.JH I l. )l;YXOBHoe npaBJIeHie BM'heT1> CBOi! YCTa, B'I> B'L 
npBBHMaeT'.L MtPLI, tJTOOLl OoOB'hCTBTL BC'hX'b CBH:meBBH- upeJI'bJlaX1> KOTO paro OTopaBJlReT':L CBOU OÓBsaHBOCTD. 
ICOB'.L enapxiu o ero cMepTH. Ra"IRJIbJ8 CBHmeBBUIC'.L 00.. TaKuM'.L YCTaBOM'.L ynpaBJleBie oOXOpOBHOIO R8CCOIO Be 
CLlJIaeT'.L CBoeMY o.lIarOll0BBOMY cBoii BSBOC'.L. BJIaro- opeJIYCMoTp'bBO, CJl'bJ(OBaTeJILHO OpaBJIeBie Be MOiKeT'I» 
QOHBLln COÓp8B'L BCłt BSBOCLI, oOCLlJlaeT'.L llYXOBBOMY npOHllTL B8 ceOR STHX'.L BOBLlX'.L OÓR9BBBOCTCB. 
OpaBJlt:BilO, AYXOBBoe opaBJIeBie OTCLlJlaeT'I» OJlarOqIłBBO.. ( 2. OTJ(aB8a OTqeT1> EoapxiaJlbBoMY C '.L 'hsJ.ty , .lI;y- 
MY, B'.L oKpyrt KOTO paro YMep'.L CHHmeBHBK'b, a 6J1aro- XOBBoe npaBJIeuie OOCTaBBT'.L ce6a 00 oTBomeBilO IC'L 
tJBHOLlH Bh1J(aeT1> coopaoBoe BAoB'b. IIpe,ltcTaBHM'I» ce- c'.L..łmJ.ty B'.L OOJIIJHOeBBOe nOJloiKeBie, Tor.n;8 KaK'.L Emłp- 
01>, tITO YMpeT'L 13 CBHmeBBOKOB'L, KaK"b STO OLIJlO B'.L XiłtJlblłLlU C'.L'hSJI'L He eCTL BLIcmee 8JIMOHlłCTp8ToBBoe 
1899 r. T8sas me oepeOHCl\a oy,lteT'.L Ił 00 cJlyqalO yqpemJIeHie. ĄyxoBBoe opaBJIeoie OO,ltQUBBeTCB TOJlblCO 
CM
pTB JliaKOHa Ił OCaJIOMII.\UKa. BooopameBie OTKaSLI- BlIaCTH apxiepeiicRQii Ił łCOBCBCTOpCKOUo 
BaeTCfJ BaqepTBTL K8pTI10Y Bcei rpoMa,nBocTo oepeoH-1 3. 38B'h
LlBaBie ,nm8MH noxopoołIoft KaCCLI 00 ca- 
CRB, KaRaR BOSBUKJla OLI B JlerJIa OLI TRmKBM'L opeMe- , MOMY cy
eCTBY CBoeMY JIO.lmBO B8XOJlRTLCR B'.L PYK8X'L 
OeM'.L B8 JIYXOBeUCTBO, eCJlo 6LI STOT'.L OpOeKT'I» ocy
e- lIooeqoTeJJLCKaro KOMOTeTa, B'bJ.taIOmaro J.t'fma o BJ.tO- 
CTBOJlCH o 9Ta oepeOHcsa YCJlomORJIaCL OLI BeocopaBOO-) B8X'.L B CBpOTaX'L, Ił nOJlyqaIOlI{arO BC'b CB'hJltBiR 00 
CTilO U-B8TeJlbll\UICOB1>, cymecTBoB8BieM'I» BaKaBciii o I COM'.L.. JI'hJlaM'L. 
MBorUMO BeOpeJIBUJItHBLIMO OOCTOHTe.lbCTBaMD. llpell- ĄOCTOOOqTeBHLID o. pe1l8KTOp'.L EnapxialILBaro B'b- 
CTaBJlHIO JIOI\8SaTellbcTBO: BSDOCb1 B'b 
OHJI'I» 00HS8TeJILBbII CTBBKa Bh1paSOJICS, qTO J1eI'KO paspymaTL o KpOTOKO- 
AJIR BC'bX'L cJlymamOX'b B'L euapxiB. A CKOJIbKO me B8TL, BO Tpy.nB'be cos,naBaTL BORLIe opoeKThI. Ha aTO 
0)10aKO Oh1BaeT'L Be)10UMOK1>? RaKaR rpOMaJIBaR oepe- R ope.nJIomy CJItJIYIOlI\ifł OTBtT'.L : 
n:oclCa 0POOCX0)1BT'L B'D nOOeqUTeJIbCKOM'.L ROMoTeT'b 00 1. H He paspym810 Jł Be ICpOT&łKJIO qYa\aro opoeH- 
nOBOJIY BeCBoeBpeMeB08ro DOCTYUJIeBiR BSHOCOB'.L? oem- I Ta, JI UOJlbSYIOCL OM'!. T?
LKO KaK'.L TOQKOIO OTopaBlleB
1ł 
6eBBO opH)1eTCR CtJOTaTL BeCqaCTBLlMB OJlarOqOOHLlX'.L, JIJIH CBOOX1> paSCYa\JIeBlH, Bb1CK83li1B81O CBoe cymJ(eBle 
Ba J\OTOpLIX'Ji oepeOBCKa 00 OOXOpOOBOH K3CC'b .IHmeT'I» f Ha JIa OOYIO TeMY OpROI{HDiaJlLHO, a DOBa 1'0 opoeKTa He 
BceIO CBoeIO CTpamHOIO THa\ecTilO. I COCTaBJlIO, OOTOMY qTO CqBTalO yqpemJIeuie OOXOPOHBOii 
T .
 O KaCCIJI Be BYiKBfilM'.Lo BM'hCTO OOXOPOBHOii KaCCLI Kaa\JILlił 
peTIa BOOpOC'.L: o HS8TeJlLHO JIIł ,ltJlR Bc1;x'.L qlle" l " 
. o ._ tJJIeB'.L OPHQT8 MOiKeT'.L saCTpaXOBaTb ce6R Ba Cllyq8ii 
HOB'.L OPOqTOE1> B'.L eoapXIO yqaCTIJl B'.L OOXOpOBBOO O 6 
CMepTIł B'b JIIO OM'.L CTpaXOBOM'.L o 
ecTBt. 
Kacc'h, UJlO a\e U'hT'h? COcTRBUTeJlH OpOel\Ta de YCTaoo- I 2 n . 
BOJJO O)1BOrO 00m 8ro 0pouI{uoa B'L JIaBBOM'.L CJI qa'b: I . pOHUMaR 80 BBOMaBle, tiTO CYMMLI .OOJIa pa- 
JI O p Y C o¥. CTYT'.L emeMtcRqHO C'I» BeOÓLlKBOBeBBOIO OLICTpOTOIO H. 
OHO OpUSBaJlU, qTO JIJlR ,ltYXOBeBCTBa IO J10HCKOH U "b- 
. .. . ,naJleICo opeBLImalOT'.L M'hPY COBpeMeBHod OOT p eOBOCTH 
.uenKoii ry6epoIH yqaCTIe B'.L K8CC'b 06RsaTellLBO a J.tJJR ' 
, iii qTO CJI'hJ(OBaTeJlbBO COBpeMeHHoe JIYXOBeBCTBO CRO" 
OCT8JIbBarO JIyx.OBeBCTBa npe,D;OCTaBJIJleTCH CBOOOJIBOMY o 
. O.lReT'.L KaOOTaJILI )1JIR oyJ.tY
OX'L DOROJI'bHIłi TO O.blJlO 
YCMOTp'hBIIO. OqeBL iKaJIL, tiTO B'I» npocKT'b BOBce Be ' 
o OLI BOSMOmBL1M'.L: 
YK8SaBh1 MOTOBLI T8Koro p'bmeBIs. A Me1R
y T'bM1> Ta- . 
p.. a) BJlIł BLlJISBaTL nOCTORBBoe 00c06le B.l(OB'b H CłJ p o- 
1C8R J.tBOOCTBeBHOCTb oe BLI)1epmBB8eT'.L KpO'rOl\u. no- . 
O O TaM'L BCJl1>JI'I» S8 CMepTlIO rJl8BLI ceMeftcTBa 3a TPD Mt.CS-- 
qeMY J[JIJI OJIBOX'I» Upe)1CTaB.lReTCH CBO o,na BLI opa, a I 
. ..- 6 ? C na BoepeĄ'I». 
J1.pyne JlOmeBLI STO" CBO OJIIiI OpaBe)(JIOBIilM'.L 6L1.10 I 6 o¥." 
o . ) OJIO B'.L c.lyqa"b OR8S3BmeOCR ,It'biicTBOTeJIbH& 
6L1 TaRoe p'hmeBle: T81\'L lCaK'L yqpemJ(eBle ooxopoBBoD R 
 "o¥. _ 
o . Spal1Beł'1 V"b,nHOCTU BJIOBbI C1> cApoTaMu BLI,lt8BUTL eó os'£ 
saCCL1 eCTb qaCTBOe OpeJIOplRTle, Be npeJIYCMoTptuBoe . I 
. CYMM'I» .OB1(8, DO eH OPOmeBllO, DO CMepTO rJI8BLI ce... 
00 06mOMB rpamJIaBCICOMB SRKOBaMO, BO eoapX18J1LBLlMB "" O O . 
o MelłCTB8) oe OJIbmOe e)lOHOBpeMeoooe OOCO le, He 0006- 
pacnopHmeBIHMB, 1'0 Ił opeJ(ocTaBoTL lCaa\
oMY OpRBO- 
M8TL yqacTie B'.L K8CC'b, HJIO BOBce Be 0PUB"M8TL, BXO- maR o C.
:O o¥. npaBOJla u Be OaSBaqaR e.n:BOB p eMeBH6IX-ł. 
o¥. . "DCO lU T"bM'I» 8,1tOBaM'.L, KOTOpLIR B'.L Rpał1Beti BYa\JIt Be- 

OTL Ił Bh1XOJIUTL BS'I» Hes no YCMOTP-bHIIO 1C8mJ.taro 
. . BaXOJIRTCR. 
ECJIO Jl'biicTBOTeJlLBO STO yqpea\,neBle OK8a\eTCJI nO.les- B . 
o¥. "" 'L SaRJllOqeBle CqOTalO JIOJlrOM'.L OpOCOBOKVOHTL 
BHM'.L TO OHO CO apeMeBeM'L YICP"b!lBTCR Ił Ka
JILlIł oy - o ..,. 
, O qTO Ba JI'bJlO Op03p'hBIR BJIOB'I» iii COpOT'.L .n;YXOBeBCTBO' 
JIeT'L BCTyoaTb B'.L Bero es'.L ponOTa, Ił JIaa\e C'L Ba. 
yme Ił B'D H8CTORII.\ee BpeMR BeCeT'.L 3B8qUTeJILHLlR 1Kep- 
JIea\JIOIO B8 6JIarOBpeMeBBYIO OOMOmb B'L cJlyqat CMepTO. o¥. 6 01 
I TBLI, pasYM"bR OOJI'.L CHMB a\epTBaMu: 10 BSBOC'.L B'£ 
qeTBepTl:łlii BOUpOC'L: Ha K8KOM'L OCBopaBilł upO- .OB,It'.L, 1/1 0 /0 8SBOC'b Ba BOCOOTauie CBpOT'L B'I» Mapiou-
		

/Wies0009.djvu

			1ł 31-ił 


XOJIMCKO- BAPlllABCKIM EIIAPXIA
lI:bHhIft B1>CTHIłK'b 


38'-' 


CKOM'L yqUJJHIl\i> H nomepTBOB8BiJl no UO){UHCBhlM'b JlM-! B"L .u.tJl8X"L «»08113, Bi>qHhIH .lł. 3 pL M. JIeoBTia H K3UBTaJl'.b 
CT3M'L. HToro, O
 cen IIpe11MeT"L OPOHSBO)[HTCH BhIqeTa iIIpoT. XpycneBlłqa. MB-h Ra3\eTCH, qTO B'L TaICOM'.b 
I1S'L BaCTOaTeJlbClCarO maJlOBaBLH 78 py6. EC.lH me npl1-1 cJlyqat OpD rOTOBLIX'b KHlłraX'L H OOhITBOCTH qJleaOB'h 
BHT}. BO BłlMMHHie JIBYX'L oponeHTHLlił HLJ1ICT'L ua ClIDO-\ IIooeqMTCJlbcKaro ROM"TeTII He3UaQUTeJlbUO YUeJlHq
TC8 
J18JJbB'YIO oeFlCilO, B'L p3SMtpi> 24 py6JIeii B'h ro)('L, TO IIC3BneJlHpCKiii T py.n;'L , a qTO caMoe BamHoe UOneqeOle. o 
n3CTOH'IeJlb upł'lxo;na OOJJyqHT'L Be 1200 pyó. a\3J10B30La ł B.n;OB3X'h H CHPO'f3X'L 6y.u.eT'L Bt){3TL o.n;oa K30neJlJlplR. 
B'.b rOJl'L, a 1093 p. 
e "óy.n.eT'b JUt yqp
jf\){eHie nox0ł:0H-1 lICXO.lł.H BS'L T3KOB TOql\H sptoiJl B uOJIaraJl'L-ÓLI ot

 
BOD ł\łłCChI Bblp3iKeBleM"L BeYMtpeHBoll sa60TLI o 6
 .lł.Y- KOJIblCO HSMtOOTL BtKoTOpbIe 99 npaBOJl'h UOXOPOBBOII 
llteM'L B'L yI.Qep6'L TeKYI.QBM'L Bym.lł.aM'L .n;YXOBeBCTBa, RaCChI, a BMeBBO: 
ocof5euHo JUln'L MHOrOCe:MeiiBhIX'L, RO'IOpblM'L nY3\BO B

; 9 2 H 3. )l;yxoBeBcTBo X.-B. EoapxiH BCtX'L 10 ry- 
flHThIB8TL O)1HOBpeMeHBo utcROJILRO ąeJIOB'hR'L .u.tTen. 6epuiij, CBa
eBBO H nepROBBO-CJIYiKHTeJlH OHhIX'L Bi>- 
Ec.nB emerO)lHO YMop3eT'L OT'L ] 0-13 CBBmeHOHICOB'L, .lł.OMCTB'L qHOOBHORH D cJlymarrde DO .lł.YXOBBOMY Bi>AOM- 
" eCJlH no CJlyq3IO K8m.lł.OH CMepTH .n.i>JIaTb HOBbID BSOOC'L CTBY X.'-B. Eoapxin MorYT'L 6LITL YąacToHK3MH noxo- 
Be CqDT3H nepBOl::l8tJ8JlbOarO 5 py6J1eB8ro B3Boca, TO 9TO pOBHOH K3eChI DO JlHqUOMY łlX'L meJI3BilO. Y ą8CTBlłKH 
6y.n. eT 'L pa
EHTLCH YQpe3\.u. eHilO ellle O.lł.HOrO 1 0/0 B3Boca pas.u.tJl8IOTeH oa ABa p8Sp a .u.a: a) Boecmie B'L sSOaCOh1H 
C'L maJlOB8ULB, u TOr.lł.8 o6p8sye'IC8 71 / 2 0 10 BSBOCOB"L Ha l\aDOTaJl'L 5 py6JIeii COCT08T'b yqaCTBI1KaMH oepBaro 
B.llOB'L H CHpO'I'L, T. e. 90 py6. H DOJl
raIO, ąTO J(JlJI rpaSp H .lł. 8 , 6) Boecmie 1 py6J1L 50 KOD. COCTOHT"L yqa. 
60JJLlliłlHCTB8 AYXOBeHCTBa 9TOT'L HOBh111 HaJlOr'L 6y- , CTUUH8MI1 B'I'OpOrO paspH.lł. a . ' 
JJ,ei'!. 06peMeUOTeJlLB£IM'L l) o .lł.OJlmeD'L Ó
Tb OOCTalłJleH'L S 4. Y q8CTBHKU oepBaro paSpH,D.8 - npQ'roiepen, 
B'L 6eSYCJlOBBYłO saBHCHMOCTb OT'L .u.oópon BOJJH K8m.lł.arO ł CBHIneOBHKH Ił npoTo.lł.iaROOhI BOOCaT'b B'b Kaccy no o.u.OO. 
DJl8TeJJLll\UK8, IWm.lł.arO ]J.8BHaro qJltma npOqTa. MY PYÓJIIO n(JcJlt Ram.aaro cJlyqaJl CMepTH opoToiepeH, 
ll'ł'C'iJ H'tpeu'(). CBameHHłtKa, rrpoTo.lł.i8ROBa D BOOÓll\e yqaCTBHKa nepBa- 
16 ilOJlH 1901 r. ro paspH.n;3, a yqaCTBHKD BToparo paspH)J.8 - ,niaKoBLI II 
ncaJlOMIl\DRH BOOCJlT'L DO 30 KOD. OOCJlt K3iK.lł.arO cJlyqas 
CMepTO .lł.iaROHa, OCaJlOMIl\HKa o Bo061I.\e yqaCTODKa BTO- 
O Y lI p eJK)teniH nOXOpOHHOH paro paspH)ta. 
THOCBTeJlI,HO npOeRTR " S 6. O CMepTO Koro-.Io6o BS"L yqaCTOHKOB'L noxo- 
EBCCH" BJIH 06:meCTBO BSBBMonOMO
H" J(JIH B)I;OB'.L "-'>"
 
" 1T X fi E xiII POHBO" HaCCLI MtCTBLlO 6J13rOqUOOElII COo6In3eT'h, 6es'L 
B CHpOT'.L .ł....YXOBeHCTB8 .-. nap. S3Me.lł.Jleoi8, saBt.lł.YIO
eMY KaceolO o PeAaKnio En3p- 
ITpeADOJl3raeMaH OOxopOBBaH KaCC8, HJlO 06
eCTBO XiaJlLHarO BtcTHHRa. IIS1a SaCthI BLI,1J;aeTCH, BeMeJJ.JJeo- 
ES8HMOIIOMOmO-.lł.tJlO óeSYCJlOBHO .lł. o 6poe. qTO B'ń ca- BO, B.u.OBt OOROHBI1Ka, HJJO KOMY 6JI8rOqOBOhIH YHameT'L, 
MOM"b JI,tJlt, MOa\eT'L ÓhITL HeCHMU8THQBarO B'L OK3S80io npoąOTalOIneeCH BCDOMo
eCTBOB80ie, IIepeBO.lł.OM'L DO DOq- 
DOMOD.\H Ił.lł.OBt H Cl1pOTaM'L B'L T81\YlO ropeCTOYIO MHHYTY, rl, BJIH DO TeJIerpa«»y, a Pe.u.aKniH EnapxiaJlLOarO BtcT- 
K8R'JI cMepTL fJl8BLI ceMei}cTBa? ROJlL CKOpO 9TO .lł.$JlO 8111\a (IOMt
8eT'L 8'h 6JIHa\aumeM'L 
 06'hBBJleoie o cMep- 
)loópoe H .lł.83\e BLlro.u.Boe TO H yqacTie B'L BeM'b, H 00- TO T8RorO-TO yqaCTBOKa DOXOPOBHofi KaCChI T8HorO-TO 
JlarSIO, cJlt.lł.yeT'.b Op e .lł. OC 'r8BBTL .lł. 0 6poii BOA$ lCa3\.lł.aro p8SpO,D.a. HaUeqaT8BBOe 06'hHBJleoie saMtoaeT'L oepe- 
B Be S8RptDOIn3TL 9Toro Yą8CTiJl yrposoIO mTpacI>a. nHCKY 
aB$.lł.YIO
aro K3CCOlO C'L 6J1arOqHBOhIM8 H Bo06
e 
CKOJJLRO .u. 0 6pOBOJILBLlX'L yqaCTBHROB'L ORan\
TCJI B'L C'L YQaCTBHK8MH, ooo-me 06J1SLIBaeT'L BC$X'L YQaCTOIł- 
HaJJOqBOCTH, CTOJlbKO COOTBi>TcTBeBH8ro ooc06is 6Y.lł.YT'L ROB'L Toro paspJl.n;a, B'h KOTOpOM'L qOCJlUJlCH nORofioHK'L, 
DOJJyqaTb O'lepeJlHhIH B.lł.OBhI Jol Cl1pOThI. BoeCTH (JpHQHT3IO
UCH C'.b BOX'L BSOOC'L M-hCTBOMY ÓJIa- 
r.u.t .lł.eObrO, H'L TOMY-iK
 ąymia Ił COpOTCKia, TaM 'L rOąHOOOMY, HJlO Henocpe.n;CTBeBHO B'L Kaccy (eCJlH 9TO 
.uymeB'L o CQeT'L. CąeT'L BAOBLBM'L H CHpOTCKOM'L .n;eOL-! y.n;o6ote) AlB ooooJloeoiJl sanaCBoro RaOUTaJl3. 
r8M'L Be)1eTCH yme B Teuepb nOD
Qł:'lTeJJLCKBM'L KOMU. 9 10. 
'hJlaMH BS80MOnOMOInH s8Bt,nLIB3eT'L IIoDeQH- 
TeTOM'h Bamero cI»OBAa H BeAeTCJI OB'L 06p as n o Bo. TaK'L TeJlLCKifi KOMłiTeT'L, Bt.lł.alOIQie H B'L HaCTOHlQee BpeM8 
J\aK'L npoeRTBpyeM8J1 UOXOPOBB8H Racca H UOneQOTeJlL- Ai>.no DOMO
H B,ltOBaM'L H COpOTaM'L )l;yxoBeBcTBa X.-B. 
cKiii «»OB.n;'L-yqpem.lł.eBiJl O.lł.OOpO.lł.BLIH, TO DO MoeMY MOrk. EoapxiB, KOTOPOMY 6J1arOąHBOLIe H AOOOCRT'h o cMepTH 
BilO ÓLIJlOÓLJ np8RTUqBte opocoe.u.oHł'lTb UOXOPOBBYIO Koro.Jlo60 OS'L YQaCTOOKOB'L UOXOPOBOOD: saCCLI. 
Baccy K'L 1J00eQOTeJlLcKoMY cI>OB.lł.Y, B'L BH.u.'t oc
óaro 9 15. O CBoeBpeMeOBOM'L BS80Ct .u.eBer'L Ha OOOOJl- 
OT}J.$Jla, K8K'L npOCOe.lł.H OeHLl "K'L BeMY, B'h BU.u.t OCOOLIX'L BeHie DOJ:OpOBooi K8CCh1 DJlaTeJILInOKH sa60THTCH caMK, 
OT.lł.$Jl08'L, CYMMLI B,1J;OB'L H COpOT'b, Be yqaCTBYIOIlł.HX'L Be 03\HĄ8H OH OT'L Roro Tpe6oBaRiH, a ÓJl8rOQOOBhIe 
S860TJlTCH, oe omO}taB Tpe60B30io IIoneqHTeJJLcRaru ROMO- 
l) BecLMa Hep1J)J.KO H MhI CJlhlmUld'D O'l''D CBSm;eHHocJlymu. TeTa O cKopi>iłmeM'L OODOJIBeoiK KaCClJI. ECJlH KTO-JlOÓO 
TeJleii, BOCDHThlBalOU\BX'D CBOUX':L )J.'tTełi B'D yqe()HLlX'D aaBe){.e- ' JI.lł. oe nOUOJlBUJI'L Kac 
Bisx'D, qTO li cyU\ecTBYIOIU,Hi % B3BOC':L on CBsm;eBHOC;IymB. 1 BS'L YQaCTBklROB'L DSTL paS"L KP Y . 
TeJleii BeCLMa qYBCTBHTeJJiJHO OT3h1Bae'l'CH B3 BX'D CKpOMBOM"b CLI OpUQOTalOlI\HMOCJI C'h. Bero BSOOC8MO, K8nUTHJI'L 
61O,D;meTt Ped. (5 py6J1eii, 8JJH 1 PYÓJlL 50 KOD.), BBeceOBhIH BM'L OpH
		

/Wies0010.djvu

			386 


XOJIMCKO-BAPlllABCIUH EllAPXIAJlbH.bIi1 B1JCTHllRl>  31-i 


OOCTYUJleHiu B1) 06
eCTBO, CąUTaeTCH I1CQepOaBOIJłM1) ł reOTOB'L" BCTp'hTHJI'L ero COqyncTBeooo B1) pOJIH HellpH- 
OH1)-aie, yqaC1'OHK1>, BLlOLlBDIOMtł 03'}. OÓmeCTBa. BIJłoLlB- 3BaOBaro TOJIROBaTeJIH CBSHIteHB3ro OHcaBiH " BepmOTe- 
wIe, . TalUłMtł 06p830M'L, 03tł CUHCKa yąaCTHOKU MorYTtł JUI peJIori03BLlX'L BonpOCOBD, r)(t 001) 6e31) óOrOCJIOBCKa- 
c,n:hJI3TbCH, BUOBL, yąaCTHBK3MH OOXOpOBOOB KaCCLI uoc
'h 1'0 YAfa H 6e3'L TaKoro 
e 06pa30BaoiH, B30BmaCL He 3a 
I 
H8,lJ.J1ea\aIIJ;aro yperYJIopoBaoio .D;eoemBLlX'b CqeTOB'II. : CBoe ,lJ.'hJIO, HaTBopOJID MBoro 3J1a, opel[1) KOTOpWMtł Mep- 
S 17. llOOeqHTeJlLCKiii ROMOTeT'L ,lJ.aeT'L OTQeT'L o HaeT'b BCO ero CJJaBa, K8K'b IUlCa1'eJl8 H XY,llOatuHKa. )1:0. 
UPHXOĄ'h, paCXO,ltt H OCTa.ERo]) CYMM'L IIOXOpORHOii KaCCLl CTaTOqOO ,ltJIa opoM'hpa B3RTo ero TO.IE(oB
oie Ha H3peąe- 
. . 't. ",- 
EuapxiaJlLooMY C'.L-t3,lJ.Y. Ole eBaOreJIbCKOe ,,0 HenpOTnBJIeOIU 3JIY , qTO OIJł noc- 
CBOlIteOBIł(1) HUKOJIaii JIonamu'Jtcuiu. OLlJlaTb OpOTHB'b JI. H. TOJlCTarO Be TOJlLKO 'łYBCTBOM1> 
HerO,ltOB30ifJ, 00 ,lJ.aiKe HeOaJłHCThIO 3a 00rH6eJIL n1iJ1oił 
MaCCIJł MOJIOl[IJłX"b JIIO,lteii, opB3BaOOIJłX1) Ba BoeBOYIO 
CJIYiK6y, KOTOpIJłe 33p3SHBmBcL 3THMtł TOJlKOB80ieM1).8;0 
l . 
I COCT08BIS IIOJIOarO cI>3H3TH3M3, OTKpLlTO H YMLlIDJleOHO 
oapymaJIH BO BCeM'b BoeuoyIO ,lJ.HCnOBJIHBY, 3a qTO 00,ll- 
3a:MtTK8 O rpa«lłt JUnt TOJICTOM'1. I BepraJIH ceóo rOpLKOM'.L 1I0CJltJJ.;c1'BiaM'L B1). .n;aCItlłUJIU- 
3a oOCJI'h,ltoee BpeMo ymL CJIHmKOM1) q3CTO B'b ueqa-I HapRblX'b ÓaT3JIiooax'b D .n;pyrOX'b Ka3eM3TaX1). 
6 JI H T 
 Ilo TOJIKOBaHilO JI. H. TOJICTarO BIJłXO,ltUT'b T3K'.L, ąTO 
TY paS,ltaIOTCS XBaJle H
e rUMUIJł, 00 aApecy . . OJI _ I ... .. 
6 P . B .... eCJIU OenplfJTeJIL lIO.l1ĄeT'b 03 oac'b nODHOIO, TO MbI 81) 
CTaro, B'b qeM1) DCO eooo ycep,ltCTBYIOT'b "YCCKUI b- . " . 
. CUJl Y oell p OTHBJleBla 3JI Y .D;OJl1.KUbI CJIOiKRTb 0 pY iKle H 
.n;OMOCTH" , KOTOpLIO Oe){aBHO, DO OOBO,lty HCKJIiOqeOlS," , , 
T OT,lJ.aTLC8 eMY B'b PYKU, TO eCTL, pepUTe oac'L H Bel[OTe 
OJICTarO, H3'b ąUCJI3 nOqeTOhlX
 ąJIeHOB1) MOCKOBCKaro, 
oepBaro 061IteCTBtl Tpe3BOCTM, pa3pa3UJlHCL, Ctł o'hHOIO y " KY,lJ.
 XOTHTe. 6 
pT8, 00 8JJ;pecy 06mecTBa TaKoro pO,lJ.a  60JIrBe qtM'b CKPOMOOMY oo
ecTBY COH- .. .. 
... . ' I rocY,lJ.apCTBeoooH BCeOapO,lJ.nolI UPOXO,ltHT'b B1) CTOJlKOo- 
SOn,lJ.R oa uPH ( o E H'rle upe,ltJIomeooaro eM 3 Y' 3BaHI

 O
qeTHa. Beoie pa30aro po,lta HOTepecLl, Bbl3IJłBa1OI
ie 60pL6y B'L 
1'0 qJIeHa". opiKeBLlH B'h,lJ.OMOCTH IIOJIH cI'2 1.6 BU- , 
.. ) 'pa30LlX'b cl»OpMaX'L, Ktł QacJlY HOUX1) ,lJ.OJIatoa OblTL OToe- 
.nepjKKa 1131) PYCCKUX'b atJtOMOCTen . .. 
-. ceHa H BOlIHa, KOTOp )'IO II qaCTOnlH JlHna Ił oa pO.D;LI B 
TOiKeJ[O, 
OJIbOO y. l'PYCTOO CTaBOBOTC
 upo ąTeoiu opa8UTeJILCTBa Op03B8IOT'b 3JIOM1., 00 TaKoe 3J[0 B'L H3' 
BTHX'b B OO,lJ.OOBIJłX1) HMtł CTPOl\1), TeO,lJ.eOI{I0300e Haopa- B'hCTOIJłX'L CJIYQ3HX'L OBJIOeTCO oeIf36'hatBIJłM'b; CJlt.n;OBa- 
BJIeHie KOBX'b B03MYll\aeT'b Hp3BCTBeOBYIO aTMOCcI»epy I TCJILHO, BO HMH TorO;Ke "oenpOTHBJleoia 3JJY"- BCSKiii 
BCHKaro ll?pa,lJ.Oquaro, 6J1aropo,lJ.oaro Ił 6JIaro
IJłC.lfJlItar
 OO,ltąHoeHOLlił ,ltOJI;KeU'b B,lJ.TO oa BOBOY, 6y AyqO oonym- 
qeJIoB1ma. 
10ił\UO BLlCKR3h1IUłTL CBoe MatnIe H CBU" ,ltaeM1) (1) TOMY II l[OJIrOM'b qeCTH H opHKa330ieM'b BEIC- 
" 
BgrJUJ,lt'b UO KaiI\,lJ.OMY "U03HAeOTY , - Ctł ,lJ.OJImOLlM'b maro OaQ&JIbCTsa' a qTO 6bł 6b1TL rOTOBElM1. K1) Boiłat 
. . . . , , 
COOHOOCTBleM1), XJla)(BOKpOBICM'b 
 oeJIOIteO
lfJTleMtł; HO, , J,tOJImeOtł "pe.n;BapOTeJILBO 06YQaTLCfJ CTapaTeJILHO BoeH- 
33qtM1) me Ctł 8BIIIJłMtł opHCTpaCTleM1), C1) ?,lJ.ooił CTOpO- HOMY HCKYCTBY, BOT1) B1) KaKOM1) CMIJłCJIt ,ltOJ[iKHO 6h1TL 
BLI B03BOCHTL oa JILe,lJ.eCTa.11) CJIaBLI H BeJIOQIH 'foro, KTO UOHOMaeMO Heo p Ol'HBJIeoie 3Jl Y ". ECJIH me OHO Uo 
..... e" , 
o"cnaJI'b C'b HerO 00 CBoeH BH01;; Ci C1) .n;pyrolf - TOU- yqeuilO 'fOJICTarO, ,ltOJImOO COCTOHTL B'L HapymeaiH BO- 
TaTL B'L rpH3L "CKpOMooe" 06IIteCTBO, KOTopoe C1) ,lJ.0- eooou ,ltRCnHUJIOBU H B'b 
JIo3.
eoiu opymis BO BpeMH OR- 
6pLlM'b y('ep,ltieM1) H C'L 08.D;Jlema IIt HM.Ln;OCTOB.OCTBOM1)meCTBiaoeupisTeJIJJ.TO OTCIO,lta OOpOiK,lJ.aeTCH C3Moe 
OTnpaBJIOeT'b CBoe BLlCOKoe D DOJIe300e Op03B30Ie! I 3JItiimee 3J[0, HaOpaBJIeBHOe npOTHB'b nOpa,lJ.Ka yupaBJIe- 
H nOJIar3kJ, ąTO otT1) TaKoro "OHTeJlJlHreHT3", KO-- Hio H Bcero rOCY,ltapCTBeHHaro CTpOO; ,lJ.pyrHMH CHOBa- 
TOpLlU oe B03,ltaJI'b .6L! JI. H. TOJICTOMY .n;oJliKooii QeCTH. MU,-qOcTtuwao ,lteMOp3.1:H38uia Ił aoapxio, OT1) KOUX1), 
oa OOqBt CBtTCKOił JIHTepaTypLI H <:.lI0BeCOOCTH; 00 CO- I XpaOH BOiKe, oame Aoporoe OTeQeCTBo H nalII'b upaBO- 
MutB8IOCL, QT06h1 KTO JIu60 H31) TaKHX1) iKe "HOTeJlJlH- CJlaBUIJłit HapO){tł! 


BapmaBa 
20 iIOJIH 1901 l'. 


I
		

/Wies0011.djvu

			31-ii 


XUJIMUIiU-BAPIlIABClaif EIIAPXIAJlbmili B1>CTHI1K'b 


387 


YXBaTBBillnCb sa eBaOreJlbCKOe uapeqeHie' o "oenpo- ( neHciro, KOTOpyro I\tJlUKO
'h oópa
aJI'h aa RaTOJIlIqeCKYro lIpO- 
'THBJleO!H SJlY
, B OpB,ll88'b eMY qUCTO cy6'Lei\1'HBHOe i nal'aB,ay B'h npaBOCJIaBHOtl .PYCCKOH EYXOBHHt, r,a'h mUJI'b. 
TOJ[KOB8I1ie, TOJICTOD Be 06paTBJl'L .llOJliKOarO BHoMaHia q'hM'h me OTUJIaqHBaeT'.b XaTOJlHqeCKOe ,n;yxoBeHCTBo Pyc- 
Ba JlPyroe H3pelleHie, TYT'L jKe DOM'hIT(eOOOe, 80 KOTO- CKOMY rocy,n;apCTBY 3& TaKYIO aa60TJIHUOCTb o HeM'b Ił. T&aOe 
pOM'L rOBopBTCH: "R RTO 0PHOY.ll"T'L TeóH BJlTIł C'L yqaCTJlHBOe, BHHłlaTeJILHoe OTBoweHie K'h HeMY? 
BUM'L O)J.HO OoopliUl\e, H,llH C'b OHM'L ,ll8a. STO Bspeqeoie "ropsqie n060pBRKIł IIOJlbCKIłX'L CTpeM.JIeHiii, KceH,n;3h1, B'L 
. IWCJI't,aHee BpeMH - 1IHTaeM'h B'b nOCJI'h.n;HeM'h Bceno.n;.n;aBB
ił- 
HB.JJIeTCH )J.OllOJ[oeOleM'b oepBaro H B'L OeM'L npe,nJlaraeT- """ fi{' C C . 
. meM'h OTqeA.-.n Ouep'h-npoKypopa B. VHo.n;a, - CTaJIłł C'h OCO- 
eH B(
eI1tJIoe OOJłBHOBeme UpellJlełKdrnlUf'L BJlRCTRM'L.nO GeBHOIO aHeprieii B036ym.n;aTb H no,a;ł;epiRUBaTL B'b M'hCTHOM'L 
nO.Doaro caMOOTBepmeoio; OpOHOBtJlYR iKe npOTHBHoe, \ł HaCeJleHiH BaCTpoeHie Bpa2K;J.e6Hoe Pocciu H npaBOCJIaBHOił 
pacnpOCTp30HH SJlO Ił sapasy UOBClO.ny, TOJlCT
ii, RBBJICH 
epKBu. IIpH BCHKOM'h y,aOÓHOM'h cJlyqa'h, OH" npeB03HOCIIT'b 
JliKe800CTOJJOM'L, a Bct OOCJlt.n.008TeJUI ero - JlYRaBblMB PHMCKO-XaTOJIUqeCKYIO B'hpy ". YKaSblBaIOT'b eH MR.łMOe npe- 
,nrkJlaTe.l8MH, I) ROHX'L CK33aoo: HeBeJlIiłJ\oe lI: hJlo , eCJUI BOCXO.IJ,CTBO npe,a'b npaBOCJIaBleM'b, cMYInaH TeMH
ił Hapo.n;'h 
" _, C&
IH)(O HeJI'hnblMH cJlyxaMIł. IIoCJI'h pacnopHmeHlIi, ,a03BOJlII- 
.cJIY
"TeJlIił ero npl-lHMMalOT'L B".n.'.D CJlYiKHT
Jlen IIp aR .n. bI , IOIU,HX'h KCeB.l1.3aM'h peMOHl.'HpOB3.TL KOCTeJIhI, q'tM'h OBli CJIBm- 
uo ł\Ooen'L łJX'L (jy.n.eT'L 00 JltJU\M'L HX'L" (BTopoe 00-' KOM'b illOpOKO BOCnOJIL30BaJII1CL, a TaKme noCJI'h pa3p'hmeHia 
cJlaoie K'b RopHOeSOaM'h (r.DaBa II)_ I KaTOJIHKaM'b-yqeHHKaM'b qHTaTL ope,n;KJIaCCHblH MOJIU'rBhl He Ba 
BJIaro.n.apeoie BceBbImoeMY, qTO BHł\3I\3S Bpaa\bH I PYCCKOM'b, a Ba JIaTIłHCKOM'b H3hlS'h - KceH,a3hl oc06eBHO nOA- 
. - HHJIU rOJIOB
T". 
CU.1Ia oe B'L COCTOBBIO COł\pYWOTb peJlBrIOSOYIO, opaB- . 
. I He n
Bl(a JJO RaK'L Bce STO noxome Ha rooeOla" 
CfBeOOYIO Ił OanlOmtDbOYIO MOIl1b Bamero pYCCK8ro Ba-,' " 
'K8TO.DOnHSMłł oa KO'\'OpblH JlJ06J1T'L iKAJIOBaTLCH OOJIHKB Ił 
po.n. a , CpeJlB KOToparo XOTH BpamaJlOCb Ił BpaIl1aeTCJlI ' 
P' .¥. __ IIłX'L upacoLle. (Moex. BM.) 
MoomeCTBO paSONX'L njKeyqBTeJleu:, BJlH C".bHTeJlen .DmH li i 
Benp3B)l.bJ; HO, O'L KOBU'k KOoD.eB'L, DOBepT'lmWBp.L oa , 

neo'h B'L pOJlI1 m3J1KBX'L Opoxo.n.BMneB'L, OOU OblCTpO I 
Rcqe33IOT'L, KaK'L Up
X'L H lIeUeJI'L. K'L nocTpofiKt coóopa B
 r. BapmaBt. 
M'ipOBOii cy ĄbR r_ BeHrpOBa C't.n;Jle
Koii ry6. I B P
 ,. 
blcoqaome YTBepm.n.eoobllI ROMIł'l'eT'L no coopy
e- 
l\fHTpo-»aH'b Pa
aHJIOBHq'h KOPR1£U'HT>. 
: BilO HOBaro opaBocJ[8Boaro coóopa B'L BapmaB't, ..OPIł- 
BapwaBa 6 ilOJIH 1901 r. I ' cTyoaH K'L nOllrOTOBOTeJlLHLlM"L paÓOTaM'L no HcoolIoeoiro 
cTtooolłceo B'L xpaM'h, OCTaOOBOJlCR oa ML1CJlH o Be06xo- 
.n.UMOCTB yqacriH B'L STOM'L .n.'kJl'h npo
eccopa B3coel\oBa. 
B'L nIH
bMeOOOM'L oópa'neRiu no STOM y IIOBOJty K'L lIPOc). 
BacHenoBY, YK3S3B'L, qTO 00'1» CTOHT'b BO rJl3n't COBpe- 
He BC'kM'L, MOateT'L ÓUTb, B3B'hCTOO, qTO oe 1'OJIbKO Meooaro peJH1riosoo-xy.n.oiKecTBeuoaro JlBlIiKeoiH B'L Poc- 
1J'L IIpI-IBUCJlHHCł(OM'L n.pa'h, 00 H BO Bceił OeTaJlbOuii Poc-I dR o qTO eMY nepBoMY upBBa.n.Jlea\IłT'L sacJlyra cos)(aoia 
. P I . 
CHI YCCKoe rocy,napCTBO Ha CBOR cpe.n.CTl
a CUJlepjKlłT'L I Toro aORaro XYAOiKeCTBeRoaro oaupaBIIeBIH, KOTopoe 
B(j$ yqpeffi.n.eoiH K3TOJIUqeCKOii l{epRBO B BUnJlaqlłBaeT'L 03.mJlO C80e BooJlorneoie B'L MBorOqBCJ[eoHblX'L ero npo- 

8J[OBaObe KaTOJIlłqeCKOMY.llYXOBeHCTBY; B'L TO BpeMH I HSBe.1{eoiax'L, oc06eooo B'L CTtUOUUCHX'L BJlal(BMipCKaro 
Kor.n.a .n.3iKe H3meMY COOCTBeOłłoMY npaBOCJI3BOOMY JlY- c060pa B'L BieBt, Ił KOTopoe .n.OCT8BIiłJlO eMY lliHPOKYIO a 
XOBeHCTBY TOJlbKO B'L C3Moe oocJI'tJloee BpeMH a8qaJICH BllOJlO'h saCJlYjKeooylO HSB'tCTOOCTb oe TOJlLKO B'L Poecia, 
OTUYCK'L CYMM'L Ił TO He BeS,ll$ H oe BC'tM'L. "BHJleo- 00 Ił sa rpaolłl\elO. KOMBTeT"b, npOrJlamaH DpO
. B8coe- 
cKiii B'tCTOBK'L" (J.J2 145) 00 STOMY nOBo.n.y B'L OqeOb I10Ba OplłBHTL yqacTie liO BOYTpeHOeM'L YKpameoiH BO- 
06CTOH'reJlLOOo. CTaTL't UBilleT'L: Baro OpaBOCJlaBOarO c060pa B"b BapruaBt, c060pa, KOTO- 
Ha COJlepiKaHie PHMcKO-KaTOJIHł1eCKoii IT,epK BH H eH ,ayxo- phIH .n.OJImeH'L 6b1Tb O.n.OBM'L BS'L KpynOb1X'L RLlpaSIłTeJleO 
BeHCTBa OTlrYCl\aeTCH HB'L rocy.n.apCTBeHBaro Ka3HaqeHCTBa e3.\e- oaniOOaJIbOblX'L PYCCKBX'L oaqan'L B'L Sl('tmoeM'L Rpat, 
rO)l;HO CBYllle nOJIYTopa MIIJuioHa (1,600,000 TblCHq'b) pY()JIeii. OpOCIiIJI"b opo
. B3cHe.l\oBa YRłł.SaTL eMY XYJlOjKOHKOB'L, 
He Ha6h1TLJ PYCCKHM'b npaHBTeJIbCTBOM'L ,n;ame Ił T't KaTOJIHqe- KOTopble 110 cBoeMY CTIłJlIO u xap8RTepy Tan8HTa U.X.. 
cKie MOHaX", KOTopble, np" yupa3.BHeHil1 noCJI'h MHTema (3a Ó .ł.. . B 
HaR OJ[be [tO.n.XO.n.HT'L Kra ero BaUpalJJleOllO. 'L nOJlY- 
yqacTie B'b HeM.'h) ntKoTOpLIX'h MOHaCTblpefi, Be nOiKeJIa;Ut ne- 
0>. . qeOHOM'L B'L oaCTOHll\ee BpeMH BSBtm:eHiH opo
 Bacoe- 
peHT" B'h .n;pyrIe Ił Boo6
e OCTaTLCH B'.b POCClH, a Bhl'hxaJII1 3a . 
rpaBIłI1,Y (B'h raJIH
ilO) H 1l0cTynUJIH B'b TaMoIIlHie MOHaCT.bIplf: i nOB'L YOOMBHYJl'L o TOM'L,_ qTO qeCTL YQ3CTBOB3Tb B"!ł xy- 
BC'hM'D HM'h Ha3HaqeHa 6b1JIa noatB3HeHHaH neHciH, nOHhl.u'h BhI- \ .n.OjKeCTBeOHOM'L COSHl(aHllił Xp8M8. oMinornaro CTOJlL Be- 
CHJlaeMaH emero.n;HO (OCTaIOInHMCH B'L a\UBhlX'b), B'b oó
eił JlBKOe oasuaqeHie, OO'L BblCOKO n'tHHT'.b, B'L nplłHnBu'h 
CYMM'h 4,500 Pyó.:Ieii, 3a rpaBln
y 110 M'hcToHaxom,aeBiro MOBa- 1 COrJl8CłlJ[CH oa yqacTie B'L BCOOJlHeoiu npe,nJlaraeMhIX'L 
XOB'h 8MHrpaHTOB'h. He B'h cqe'r'D aToro, neHcilO OT'b PyccKaro , '
 6 B 
paOOT'L, OpOqeM'L sanpeCTOJlLBblH o pas'L oroMaTepR O'L 
npaBUTeJIbCTBa nOJIyqalOT'.b Ił KceH.lI.3hl H eUHCKonH, 3Ml1rpHpO- 06. t 
BaBmie DJIIf BbłCJIaHHhle 3a rpaHHJ:I:Y; TaK'h, HanpHM'hp'b, piep- l(pyrHMH os pameOlHMR Ba CT 03X'L cpe,nHBro 3J1Tapa 
miił B'h 1895 ro,ay 6hlBmiii BapmaBcKiii apxienlfCKOn'h e:I1IH- nIJoSBaJl'L oalł60Jl'ke COOTB'hTCTBYIO
HMB CBOBM'L CHJlaM.. 
cKiii, BblCJIaBHbłU 3a nOJIIiTHqecKYIO arHTallilO H3. POCCiH, no- B xy AomeCTReOHb1M'L Op e .n. CT3 BJleHllIM'L. RpOMt npo
. 
Jlyqan n03'113HełłHO OT'h pyccKaro npaBHTeJILCTBa KPYUHYIO, Bacoel\OBa, K'L yqacTiIo BO BHYTpeOOeM'L yspameollł 00- 


RaTOJIll'leCKOe )(YXOBenCTBO B
 Poccin.
		

/Wies0012.djvu

			S88 


XOJIMCRO-BAPillABCRrn EllAPXJA.llbHhIM B1>CTHHK1>  31-1 


B8ro cooopa ROMBTeTOM':ó upel(oo.nomeBo UpOBJIeQL xY
 

omBBKOB'L BpY08, EtJJJleBa, RopoBBBa, ROmeJleBa, 
HecTepoBa, Ps6ynIROBa II XapJIaMoBa. 


TonCTOBWHHa. 


HeCqaCTBUe TOJlCTOBI1. U , 
RaK'L CJltllU8 OBI1. U ; 
Ees':ó CML1CJIa Ił YMa, 
.JIesyT'.L B'.L naCTL JlLBa. 
A JleB':ó TO MY ,ltpeuUH, 
llpo TOM':ó me YQeHb1U; 
li B'L pOJIIł Jlmena, 
06pasen'.L JI;Ke - OTna. 
lt06PUM'b OB'.L 6UBaeT'L, 
TOJlLKO 83 CJlOBax':ó; 
Ce6t sarpe6aeT'L, 
Ha CBOBX':ó SeMJJ8X':ó. 
CMo'rpBTe: y uaBB, 
ECTL "HcBaH IIoJJHBa"; 
TSM'L C'L TłlTYJlOM'L "rpawa", 
Be1(eT':ó mD3BL M8J'BaTa. 
A Ba DOK331>-npOCTOJlIOADB':ó, 
B'.L TYJlYOrJ; OS'L OBQIłB':ó; 
B ,llupsBoii KOJlhIMart, 
,1I;c\ B'L MymliIl1.KOU c-hpMsrt. 
A ClIpO .HllIb: S3QtM'L?... 
,1I;JIH aACRMX':ó aaTtii, 
.JIoIDL MOpO'JOT':ó JIlO,lteli. 

3eT'L BaCTaBJIeObU, 
B'.L 6eSOOmOOM'L BaUpaBJleBbU; 
A JlIO,ltJł cJIa6ye YMOM':ó, 

8 oeS03KOMye C':ó TPY,ltOM':ó, 
B1>rYT':ó oa 9TY BOBb.. 
Ras'b MOmKJł Ba orOBb, 
n oOJ'n6aIOT'.L! 

YD]a uorlf6m38 npOCBHCL! 
BOK{Jyr'L ce68 TU OCMOTpOCL 
y JlepmUCL TU JIO
 60JIT8TL; 
A TO 6t,llU Be MMBOB8Tb,... 
KaK'.L 6Y,lteillb YMlIpaTb! 
M. P. EoplłfW/ltrJ. 


.... 


BapmaBa. 
Ó JJOJIB 1901 rO,ll.a. 


3a)lr);TKa. 


- lab nHceMb MOCHOBCHaro MHTponORHTa MHH08eHTiR. 
TpeTifi (u nocJI:t,IJ.Hiłł) TOM'b "nUCeMJJ IIHHoaeBTia", H3AaBBLIxD 


06meCTBOMD PeBHHTeJIeii PyccRsro llcTopHlJecKaro IIpocB"tIIle- 
HiH BD naMH'l'b lhmepaTopa AJIeRCaHApa m, npeACTaBJISeTD 
BeCbMa I1HTepeCHwif CÓOpHUKD 1AaTepi3JIOBD RaR'.L ,lI.JlR 6iorpa
iH 
nOKoiioaro l\IUTpOnOJIUT3 lluBoKeHTia, TaK'b Ił AJIH xapaKTepn- 
CTłum cOBpeMeBHaro nOCJJ':h.n;UCMY COCTOHHiH npaBOCJIaBUarO 
p
1CCKal'O .n;yxoBeHc'fBa. OOllJHpUaH nepenllcKa MHTpOnOJIl1Ta 
lluuoKeBTiH, ROTOPYIO OH'b BeJI'b co MHorlfMH CB':hTCKłtMH II .n;y- 
XOBHhlMI1 JIH
aMB, Hacae'fCH pa3HhlX'b 06mecTBeHBhlxD Ił TIHCT- 
HhI)('b BonpOCOB'.L. l\Iem.n;y npOlJUM b, 3,l1.tCh MhI Haxo JlUM'b CBt.. 
,lI.1miH () ;ł;tHTeJlbBOC'fH 11.uHoKeHTiH nu opraHH3H
ilł npaBO- 
CJIaBuarO MlJccioHepCKaro 06LUeCTBa II mndhIU npOeRT'b ero, 
npe,ll.CT3BJIeBHWii rocy.n;aiJLJut MMnepaTplł
't. BeCM,m MHOI'O 
HHTepeCHaro 3aK.JUOłłae1'CH B'b IIUCbM3XD MHUOKeHTis no BO- 
"pocy o HOBOM'b TtJr.n;a YCTa:Bt .n;YXOBHo-yqeUBhlX'h 3aBe,ll.eHiił. 
CpaBRHB3H nepBOHałłaJIbHhIH YCHUII:lM'h, I1HBoKeu'fiii Heo){06pHTe
.bBO OTHOCIłTCH K'h 1I03- 
,lI,utihlleMY H C'fOIłT'b 3a pe
opMY ero B'b CMhICJI'h BoaBpau
euia 
K'b nepBOUY. "YqUTeJlH nepBhIX'b ceMlmapiii (.n;o nepBaro YCTa- 
Ba) }tJIH BOCIIUTaBHUKOB'h CBOHX'b, MomHO CKa3aTb, OhIJlH oaCTa- 
BHH.KaMH He TOJlbKO CJIOHOML, HO Ił npuMtpoM'h. TaK'b, uaulm- 
Mtp'b, MU... BU)l1>JlU qTO Harnu yqUTeJIH XO.n;BT'b B'b 
epHOBb BO 
BC1> npa3,l1.HHqHble }lHH, CTOHT'.L B'Ja uelt Ił CJlymaT'b 1łHHHO, UOCThI 
C06JlIO,lI.3IOT'b CTporo, CTapIUUM'h no cJlymot u 110 cauy OT- 
,lI.aIOT'b ,lI.OJlJKHOe noqTeuie; aHRTo 113'b HaC'.L He CJIblxaJI'L O'l''b 
UHX'I> xY,lI.aro UJIU rHl'lJIarO CJIOB8, ,lI.OMaIllUHH me 2KU3Ub I1X'.L Obl- 
Jla .n;JlH Bac'h HeH3BtcTHa: I1ÓO OBU BCt mHJIH He B'b ceMuuapiu. 
Bcn ouu 6'b'tJtu U37J C6R14e1l:nocJtY'JICumeoaeu, a eCJIU u OLlBaJIH 
HHOr,ll.a CB1>TcKie, TO UJIH HeHa,lI.OJIrO, MJIH, RaK'b I1CEJlIOQeHie 
Ha KOTOpUX'.L II CMOTp'tJJU HHalJe... C'.L npeoopa30BaHieMD ceMH- 
Hapie HBUJICH HOBbIM 1I0pO,lI.OR'b. BM1>CTO YlJuTeJIeii HBO.1UCb 
IIpo
eccopa (no RpaiJueii M1>pt, T3R'b IIX'b BeJIllqaJIH) H He B'h 
pHf>aX'b YiKe, a BO 
paKaX'b, H nOM'tC'fUJIHCb... B'b caMOll ceMHHa- 
piH, r,iI,t Bce 110Be,lI.eBie OX'b CTaJIO BH)l.UO .D;.DH BC'tX'b BocuHTaH- 
HHKOB'b, u ItTO iKe OHU B'b UUX'.L YBU)I.'tJIH? .OHU ,,(upenOA3BaTe- 
JIU)" nepeCTaJIIł XO,lI.UTb K'b YTpeHHM'b, H R'b JIlfTypl'iHM'b XO,lI.H- 
JIH li nplIxo.n;HJIH, Kan'.L XOTt. 1 lH; Ha CBRIII,eBHUKOB'b H npoToie- 
peeB'L e.n;Ba 06patnHJIH CBołł B30p'b", nepeCT3JlII COÓJIIO,il,aTL 110- 
CTlJl, u npoq. "BOT'h 0Aua U3'L r.iI3BHhIX'b OmUOOK'L nepoaro 
YCTaBa ceMHHapiłi", 3aRJIlOqaeT'.L IIHBoReu'l'iił, - "TO-eC'fL ,n,o- 
nYIl\eBie B'b HaCTaBHHKH Óe3'.L 06H3aTeJIb(
TBa "PUHHTb CBRl
eH- 
UhIM CaH:b". 
Oopaa'h 3\1I3HH ,iI.iIH BOCUHT3HHUKOB'b ĄYXOBuo-YQe6HbIX'b 3a- 
Be,iI,euiił MHHOReHTiii npe,lI.nHCLIBaeT'b cTporiii. .IIHI
a y 
HaUU1X'b BocnUTaRHHKOB'b,-rOBOpU'r'b OH'h,- .n;O.12KU8 6hlTb ca- 
MaR npOCTaJI, HO 
:ł;J;OpOBaH; paBHblM'b 06pa30M'h - o;r.e2ł\,lI.a Ił 
BCH 06CTaHOBRa; nOTOM}" TITO OT'b qepCTBaro xJl:t6a K'h num't 
1I0pH1t O Quoił, H C'L pOrmł\KU Ha nYXOBHK'b nepexoĄ'.L BCHI\OMY 
llpiHTeH'b..., a npOTUBBblił nepeXO,ll.D C'b nepBaro pasa MOmeT'b 
YOHTb ,lI.YX'b B'L qeJIOB:tKt, HHorAa B Ba BtIHI. B'.L Bame BpeMH, 
Kpo
:h oó:t,ll.a H yamaa, HUqerO He ,lI.3BaJIH Y1łeHUHaM'.L, H Be .i1er- 
RO OLlJlO Ha
l'b nepeHOCHTb aTO no YTPY; HO H Toro MH'tHiH 
llTO aTO nOJIeSHO; u60, BO nepBhlX1>, 6JIaro.n;tTeJIbHO .n;JIH 3,l1;OpO- 
B(,H, KaR'b ,lI.iaTHqeCIWe Cpe,lI.CTBO, a BO BTOPUX'L, aTO npiy- 
tJaeT'h K)) B03,lI.epmaHilO H Tepn1milO. 
MHHOReBTiłł mellaerr'h llTOÓbI B'h COCT3B'D npeno;J;3BaeMLlX'b 
B'b ceMHHapiu HaYK'b, MeiK,lI.Y npOqUM'L, BXOAHJI3 Me.n;H
U:Ha 
.. , 
CeJJbCKOe XOBH3CTBO H eCTeCTBeUBLlO BaYKH. 


c O .Q. e P IH a H i e: OT ,lttJl':ó I. HMeHuoii BLIC01lAUmIA YRaa'L 
MUBIICTpy aeMJIe,lI.1>JIiH Ił rOCY,ll.apcTBtJHULIX1> Bł4Yll.(eCTB'.L. - OT. 
lttJl':ó II. IlIcyc'.L XPHCTOC'.L-Bor'.L-(npo,lI.oJlmeuie). - 3aRJIa,lI.Ka 

epKBH B'L r. RaJILBapio CYBaJIRCROH ryo.- HtCROJlbRO CJIOB'L no 
nOBO,lI.Y npoeKTa yqpez,lI.eHiH noxopoBHOA KaCCLI ,lI;JIH ,lI;YXOBeBCTBa. 
XOJlMCRO-BapmaBCKoii enapxiH. - OTHOCIITeJlLHO npoeKTa yqpem.- 
,lI.eHiB: "noxopoHuoii KaCCLI" JlJIH "o6meCTBO B3aHMOIlOMO
H" ,lI;JlB 
B,lI;OB'h H CHpOT'.L JJ.yxoBeucTBa X.-B. Enap
iH.- 3aM'tTRa o rpafł>'i 
JILB't TOJlCTOM'.L. - KaTOJlHqeCKOe ,lI;yxoBeHcTBo B'.L Poccio. _ 
K'.L nOCTpoHK1> co6opa B'h rop. BapmaBt.- TOJlCTOBllum8.- Ba- 
M'tTKa. 


Pe,llaKTOp':ó, II pOToiepeo A. KOB8J1LHRQKiif. 
llelJaTaTL J1.0SBOJIHeTcu.-BapmsBs, 27 IroJIH 1901 roAa.-ll.eu30p'b, KaeeApa;rbHblii llpoToiepeii H. 'łexOBH.'1ła. 
THnorpa
iH BaprnaBcKaro Yqe6uaro ORpyra, RpaKOBC.KOe-npe
Mj)cT.be, 
 3.