/TCH0001_0001.djvu

			, 


I 


I 


I 


'. 


" 


Z OKAZJI 
O-LECIĄ STRAJKOW CHł..OP- 

KICH W 
RASNICZYNIE, 22 CZERWCA BR. O 
GODZ. 1
 ROZPOCZNIE SIĘ WIELKA MANIFE. 
STACJA POŁĄCZONA Z FESTYNEM, WY6TA- 
W.AMI I KONCERTEM GALOWYM': ZESPOŁU 
"DESANT" . 


.-" 


""ideo - szal 


Pismo PZPR 


PL ISSN 0208-1030 nr indeksu 37958 


ROK VIL NR 25 (281). 


21 CZERWCA 1986 R. 


CENA t5 Zł.. 


Szcz · rbula 'Sil, ró 


ki 


Przed dwoina laty przedstawiłem na la- 
mach "TCh" (10.03.84) w artykule pt. "Za- . 
proszenie do śródmieścia" architektonicz- 
ne koncepcje związane z uporządkowa- 
nJem i zagospodarowaniem staromiejskIe- 
gq centrum Cheima. Między Innymi. pi- 
sałem wówczas o planowanej likwidacji 
kHłek przy ulicy - Lwowskiej. o stworze- 
niu w tym rejonie miasta nowego este- 
tycznego, a przy tym fUDkcjęnalnego cią- 
gu sklepów ł wars..łatów rzemieślniczych, 


. '\, 
o wyrugowalDiu dworca IPKS li sąsiednie- 
go "zakladu "Agrometu" w inne miejsce. 
- a także o przebiciu nowej ulicy. wyzna- 
czonej wzdluż Klasztoru Reformatów, ma-' 
jącej poł
yć ul.We I Anniii WP z ulicą 
l Maja, a tym samym z Lubelską. Tym- 
czasem budy. świeżo 
dmalowane jakby 
krzepły. PKS i ,,Agromet" ani myślą się 
wyprowadzać. a i nowej ulicy jak nle by- 
lo tak nie ma. 


IDEO stało się najnowszym szaleństwem ma- 
sowym dwudziestego stulecia. Ogarnęło świat 
z szybkością ,nie znaną dotąd w historii kul- 
tury. Tylko w 1984 roku wyprodukowano na 


) 
.. 


a 


- 


o 


. 
I 


i\ 


oni 


· " ol 


c 


naszym globie sześćdziesiąt milionów magnetowidów. 
 
Na ,Zachodzie są one niemal w każdym domu, barze 
świetlicy. posługują się nimi szkoły i wyższe uczel: 
nie. Także i u nas bez wideo-klipsów nie można już 
sobie wyobrazić dobrego' programu z muzyką rockową. 
DO;KOJQCZENIE NA .sTR. 3 


.. 
DOKOJQCZENIE iN
 STR. 8 


ł 


, 


. 


C YK 


Od początku bieżąc
go r.oku bardzo często słyszeliś- 
my w redakcji pytattie: Dlaczego w tygodniku prze- 
stano pisać o problemach budownictwa mieszkanio- 
wego? Czy jest tak źle, czy tak dobrze, że nie ma o 
czym pisać? W naszej ocenie sytuacja w budownic- 
twie ustabilizowała się. Co wcale nie oznacza, że jest 
już zadowalająca. A że nie pisujemy ostatnio o tych 
problemach? No cóż, można by większość naszych 
artykułów drukowanych w ubiegłych latach tylko 
podretuszować, zmienić daty i nazwiska niektórych 
dyrektorów i... publikować na nowo. 
DOKOJQCZENIE NA STR. 8 ""'
"'

,
,
"
, 
W UBIEGŁA 
rodę stanęlam ł'W kolejce )tv jednym ze 
 
sklepów chełm:skiego WPHW. AJku.rat rzucili chiń- 
sk-ie Ibawelniane koszulki. ,W gusto:wnych kolorach 
i poszukiwanych rozmiarach. Pani kierO'W1łiczka UPTzej- 
mie poinfOTmoWala. że jak tylko rozpakujq, przeliczą do- 
stawę, rozpoczną .sprzedaż. 
Kolejka bardzo szybko os,iqgmęw imponUJjqce -rozmiary, 
chociaż dzialo Srię to w samo pOłudnie. Stała grzecznie. po- 
tulnie czekajqc na pierw.sze "slucham /paniq". 


Co pani t alta ciekawa,? 
Nagle w akląie mWTZ4ło. Okazało Bię J>owiem, że ;ed- 
JI4 pcmi z Jcole;Jc.i fUJWz1/wile;owaftej 
d%ie kupowała na 
listę. .Poprosiła. o d.2n.esię
 koszulek takiego l"ozmia'I"U, pię
 
innego. dwanaJcie... . 
I{ie70wniczka obsługująca ową panią nie reagowała n'l 
ciekawskie ,pytanj.a i 'protesty Ttiezadowolonllch z tego 
faktu klient,ek. - "'- 
- Przepraszam. czy mogłaby pani mi /poWiedzieć, jakq 
trzeba mieć listę, aby tak kupować? - zapytałam. \ 
. - Ta pani nie kupuje ma lżadną listę. .Wyszla z pracy 
i bierze dla koleżanek ...... rzuciła od m.iech.cenia kieTOW- 
niCzka. 
- Ja też ,wyszlam z pTacy. Mam ,rówrn.ież koleżanki. 
MOOę kUpić 11'0 tej pani? ' 
- .,.. A ma pani legttymac;ę. żeby 'poza kolejkq kuPO(Wać? 
- N'ie mam. A ta IJXlni ma? "- 
- Proszę ,pani - kierownił:zka 
cisza głos - po CO 
tyle halasu. .Ta pani jest .z biura WPHW. IWypisała na \ 
mój .sklep 400 koszulek .pod IWarunkiem, że będą u mnie 
mogly sobie kupić. Inne sklepy dostaną tylko po 200 
sztuk. 
Kiedy wy.szlam ze sklepu wybiegla za mną kieTow- 
nic.:ka. ' 
-. Co pani taka ciekawa? - zapytala.  

 
ł 
, ""
""


"""'
"""'" 


(ka;) 


... 


. ł 


.,. '  ',...;.' 
..,.,\- 
,¥ 
YĄ.'1J
 
, " 
..
; 
( 
;  


.. 


.

 
.ł. "'$.f' 
,,#," ' 
. +- ...
 
-..",,'t 

 " 
:

 


... 
.. 


..' 
, ;. 
"" 
 
,)fi , . 
. ,,-: 
 
"',... 'I,..  


\ 
.\ "-::. 


$ Y' 
....')., ,
 t 
 

' & 
, -'., , 
.}.... <1$), "lOt 


t 


:Y "
; . 
: tt:t 
... 
 ,L, 
 
 , 


.. 

 


\ 
\ 
H
 


f- 
, ... 
" *'" " 
,I -
:(
, t 
': '-i"' i, 


h 
. < t ;' 


ł .
 
" 


.,: \,... \,' 
"" I ""'..... 
+<---. 
,." -
. 
'f 
. 


.
 
-.4<, 
, "\ 


"' '*'/ 
4 


". ....
 
'
t 
f'f \ 
 . 


. « 
...
 ",* 
":(,:"')
 , 
. .{' 
f
' , 


" 
 a: ._
'; 
"",-' 
;iI'" 


, 


\ 
, "  -"'" < 
 


... *. 


. 
r! '
* 
, $ił 
" 11 
ł3
 

 
\ " 
.l 
 

" 
,,', 
,\' 


. 
.. 


" 
... 


\: 
-'I!'I 


'- 
'" 

1 .. 


........r 
?}..! 


.. 


;.;; 


l' f 


N
Ą4 

 


-- 


t' ...,..-.. 


'- ,.....v 


, . 
, :
'.. 
.. 
I' " ... 
f' . i. - 
.. 
,. 


',. 


"',." "Ą." " 
. .. f'!' 
. " t -. 
. Ił '" 
 

.. '" .f ...
 


.. 


. -." 
\ 


, 
"J'" 


.
 . 
... 
'. 
'W 
... . " 


..... 
 


. \, 


.ł. 
.J"\ 


". 


\ 
\ 


. t 


41 . 
" ... 
... 
 '" 
*
 
...< 
... 


'" 
, " 
, ł ,." 
". ł1. 
.... i* 
" . 
I/' 


.J 


ł. . 


'"I 
. . 


.
 
. , 


.".. ""''' 
.,. ... 
. ol 
 -. - 
,. ,. .... , 
,... .. .. 
tł. 4"', \ 
A 
;..' -« 
" 


... 


.. ,,' 
J ". 'ł. "(\ , 
 
.. ,,".. " ....' l' R)< 
" '" "
... 
 H" 4, t ł 

 '\.." , 
..

H
 
,._ 

, ;:r. '
 
'" Rft""

# ( 
;x.
, 
: .:;/". ;.:*; I ' ł ,):
.... , 
.." '.j" J'" . \ N l' 
,- l' . 


'}< 


, " 


. '
Ił# . 
l' 
, - 


,," 


f' . 
.,- ,. 


. , ,/ 

 ,." 
'. 11.:, 
'1 *"'" 
" 
.. 
.. 
.., ,. 


" *. 


.'\, 

. .
.:
' 
.- 


t 
"" ' 
, \ 


.

 
-- 
 
, i4..
' 
 
. . ::'" 
 ó\. .w
 
" 
....A 
"<-, t<-<1'
 
#)">"< 'It
>t 
. 


,.. . 
" ..., . 


t 1>,'..." 

. :
f\\ 

('

'. 


" . 


g'( . 

Y1 
Iif.. '" 

' 

 " 
 \ 
,
 
'''ii; 

 '
j 


.
 ;': 


t..i- 


, 
r ..... ' 
:l 


"";: 


\ 


..' 


"
 > 
:< )'r > 

 
\I..... > 1'< <' 
. :.>'...
 


w; 


; 
 
-I' 


'.. 


. ) 
r"'¥ /:  
,,1' 


'" 


t: 


.' '<'i 
,t 
'-: 
!'
 
ł 
! 
? 
..... Li 
......... 
"{v 


\/ 


ł:ł 


.-f 


. \ 


KATARZYNA OWCZAREK z pso Bogusławice - najlepsza amazon- 
ka zawodów, zdobywczyni nagrody "Tygodnika Chełmskiego". ' 
("Koń - jaki jest" - str. 9) 


¥ ł. N 


Foto: IK. DROMLEWSKI 


'" 
; 


:.' . 


t 


, ' ; I"
 


'
 y &
 -Ił ł 
, ','''ł"r , 
'bo 
 


.' '-\, '\ 
,.,. =.." 


\
		

/TCH0002_0001.djvu

			IITB. 2 . 


[VI 


.ił 


N AD wytyczeniem zadań 
instancji i organizacji 
partyjnych w rozwoju 
systemu oświatowego woje- 
wództwa obradowało 12 
czerwca Plenum KOIDlłetu 
Wojewódzkiego PZPR w Cheł- 
mie. Temat wywołany .łecy- 
zjami XXIV Plenum KC był 
. równiei jednym z dominuJą- 
cych elementów w dyskusji 
przedzjazdowej we wszystkich 
środowiskach społecznych i 
zawodowych. Wagę tego pro- 
blemu podkreśla równiei 
świadomość, że obiektywne u- 
warunkowania nie pozwolą 
na rozwiązanie wszystkich sto- 
jących przed szkołą zadań. 
Dlatego też postanowiono 
skoncentrowae się na najwai- 
niejszych. a jednocześnie re- 
alnych "'do rozwiązania prob- 
lemach. 


P nuni K 


Analizując aktualną sytua- 
cję społeczno - polityczną w 
oświacie podkreślono. że je- 
szcze kilka lat temu szko!a 
była terenem ostrej walki po- 
litycznej. W wielu szkolach i 
placówkach oświatowych po- 
wstały liczne podziały i anta- 
gon izmy. nie P'ozostające bez 
wpływu na część nauczycieli. 
Do dziś obserwuje się posta- 
wy zachowawcze i brak zau- 
fania do reaktywowanego 
ZNP. 


..Przeprowadzone badania - 
stwierdzono w referacie wy- 
głoszon)'m przez . sekretarza 
KW PZPR Stefana Omernika 
- wykazują. że w większości 
ośrodków jest jeszcze spora 
grupa, która realizuje jedy- 
nie przydzielone jej obowiąz- 
ki. (...) Jednak odnotować na- 
leży powolny jeszcze. ale dość 
wyraźny wzrost iloścj tych 
nauczycieli. którzy włączają 
się w nurt życia spoleczno- 
gospodarczego i politycznego 
w miejscu pracy i zamieszka- 
nia. Ten pozytywny tren mu- 
si być pelniej wykorzysty- 
\ wany przez insti'ncje partyj- 
ne". 


Za podstawowe zadanie ja- 
kie musi być realizowane w 
tej sferze uznano umacnianie 
jenolitego frontu wychowaw- 
czego. Do płaszczyzn pracy 
wychowawczej, w których mo_ 
żliwe jest uzyskanie lepszych 
rezultatów. bez oczekiwania 


..... 


" 
na centralne decyzje bądź roz- 
wiązania zaliczono m.in. 
współpracę szkół z organiza- \ 
cjami społecznymi i zakłada- 
mi pracy, przełamani
 pozor- 
nej niemożności '. organizacji 
pracy z młodzieżą w wolne 
" soboty. egzekwowanie wycho- 
wania przez pracę. a także 
doskonalenie funkcjonowania 
samych rad pedagogicznych. 
Opowiedziano się za dyskusją 
o wszystkich prolemach bę- 
dących przedmiotem zaintere- 
sowania zarówno uczniów jak 
i nauczycieli. ale tylko w gra- 
nicach określonych PQlską ra- 
cją _ stanu i konstytucyjnym 
porządkiem. .,Tak samo trak- 
tujemy - stwierdzono w re- 
feracie - występującą jeszcze 
zwłaszcza w północnej i 
wschodniej części wojewódz- 
twa sprawę świeckości szkół 
i placówek oświatowo _ wy- 
chowawczych. W pełni respek- 
towana przez nas wolność su- 
mienia i 'wyznania. nie ozna- 
cza tolerowania klerykalnych 
ataków na powszechną w ca'" 
łym świecie zasadę świeckoś- 
ci państwa i jego instytuc;ji. 
Przeważająca większość sta- 
nu nauczycielskiego podziela 
ten pogląd, wskazując jedno- 
cześnie na potrzebę równole- 
głego przywracania świeckoś- 
ci we wszystkieh obiektach 


e-- 


PZPR 


..... 


i miejscach publicznych. Po- 
stulat te
 traktujemy i nadal 
traktować będziemy z naleiną 
powagą i odpowiedzialnością".' 
Zarówno w referacie. jak i 
\V wielu wystąpieniach w dys- 
kusji, "przewijał się problem 
pełnej i stabilnej obsady ka- 
drowej szkół. W ostatnich 
trzech latach, mimo ciągle 
trwającego deficyt\l. obserwu_ 
je się pewne symvtorny po- 
prawy sytuacji. Jednak stru- 
ktura wykształcenia kadr na- 
uczycielskich wskazuje na ko_ 
nieczność ciągłego jej dosko- 
nalenia. a w wielu przypad- 
kach także dokształcania. 
Jednym. '" z powodów tych 
braków są trudne do rozwią- 
zania problemy mieszkaniowe 
nauczycieli. zwłaszcza zatrud- 
nionych na wsi. Wynikają 
me 
również z wyższego niż przed 
laty ubytku kadry przecho- 
dzącej na emeryturę. Rozwią- 
zań upatruje się między inny- 
mi w kształceniu nauczycieli 
w dwu pokrewnych specjal- 
nościach oraz bardziej skute- 
czniejszym wykorzystywaniu 
argumentów związanych z po- 
djęciem pracy w środowisku 
wiejskim. 


Zadania oświaty realizowa- 
ne są w bardzo trudnych wa- 
runkach lokalowych. Wiele o- 
biektów jest przestarzałych, 
około 60 proc. zbudowanych 
zostało przed wojną. 
 Nadal 
brakuje izb lekcyjnych. pra- 
cowni przedmiotowych, zaple= 
cza socjalnego. Na tym tle ko_ 


"';. 


rzystniej przedstawia się sy- 
tuacja w przedszkolach. Mię- 
dzy innymi o tych problemach 
mówili zabierający głos w 
dyskusji: Andrzej Stafiński - 
I sekretarz KG PZPR w 
Wierzbicy. Alicja Szabat -' 
I sekretarz POP w Studium 
Nauczycielskim w Chełmie i 
Leonard Sobiecki - inspektor . 
.... oświaty i wychowania we 
Wlodawie.  


W latach 1986--łł0 w woj. 
chełmskim na inwestycje o:' 
światowe prr.eznaczy się około 
2 mld zł. Stanowi to aż 19.4 
proc. budżetu terenowego. 
Duże znaczenie dla poprawy 
tej sytuacji mają także 
wszelkie inicjatywy 
ołeczne. 
które koncentrują się w ra- 
mach Narodowego Czynu Po- 
mocy Szkole. Doświadczenia- 
mi z działalności NCPS w 
Krasnymstawie podzielił się 
przewodniczący MK NCPS 
Tadeusz Badach. Pomoc za- 
kładów pracy i instytucji mo- 
że mieć bardzo wymierny 
kształt jak ma to miejsce we 
Włodawie. cz
 też w PGR w 
Wólee Tarnowskiej i Zakła- 
dach Drzewn
.ch w Zawadów_ 
ceł gdzie placówki oświatowe 
utworzono w zakładowych po- 
mieszczeniach. Są też - jak 
stwierdzono w referacie - 
przykłady od
otng,: złej 
r- 
ganizacji praktyk uczniow- 
skich, utrudnień w udostęp- 
nianiu zakładów do zwiedza- 
nia przez uczniów czy też wy_ 
stawienie podopiecznej szkole 
przez zakład patronacki .ra- 
chunku na kilkadziesiąt ty- 
sięcy złotych za wymurowa- 
nie ścianki działowej. Te i in- 
ne niechlubne przypadki sta- 
nowią ewidentne nieporozu- 
mienie. a czasami wręcz sabo- 
towanie intencji partii i li- 
tery ustaw. 
W głosach \v dyskusji prze- 
wijały' się także inne prob- 
lemy: brak współpracy rodzi- 
ców ze szkołą. o czy.m m...9wi- 
ła 
na 
oruszko z J{rasne- 

ostawu. trudności z podrę- 
cznikami oraz przeładowanie 
pro
ramów nauczania poru- 
szyła Genowefa Król, również 
z Krasnegos
awu. sprawę cią- 
głych reorganizacji i nieu- 
względniania realiów w de- 
cyzjach Ministerstwa Oświaty 
i Wychowania skrytyko
al 
Jan Sygnowski z Wojsławic. 
O całokształcie problemów 
związanych z oświatą mówili: 
Daniel Han - kurator oświa- 
ty i wychowania w Chełmie. ' 
Jan ł..aszcz wojewoda 
chełmski oraz Jerzy Filipiak 
.-:... z-ca kierownika Wydziału 
Nauki. Oświaty, i Postępu 
Naukowo - Technicznego KC 
PZPR. 


Plenum. którego obradami 
kierował I sekretarz KW A- 
lojzy zieliński podjęło uchwa- 
łę określającą główne kierun- 
ki działania wOjewdzkiej or- 
ganizacji partyjnej w rozwo- 
ju systemu szkolnictwa. 
Komitet Wojewódzki przyjął 
także Vrogram działania do 
wojewódzkiej konferencji 
sprawozdawczo _ wyborczej. 
(jg) 


'\ 


List}' do nas 


\. 


Cm ell t arz przy 
Lwowsliiej ) 


\ 


Cmentarz - pomnik histmii 
przy ul. Lwowskiej w Chelmie 
kryje jeszcze pewne tajemnice, 
które Iwymagajq świadków 
wydarzeń minionej wojny li 
przekazania s::czególów śmier- 
ci bylych żolnier:y 27 Wołyń- 
skiej Dywi::ji Ąrmii Krajo_ 
wej. - 
Pr:y bramie I-s:ej cmentarza 
- są dwa groby: Leopold. Ko- 
twica. żyl lat 19 oraz Jan Ba- 
biarz. .żyl lat 23, 'którz'U zmarli 
na skutek ra n w chelmskim :pitalu lub ;:ginęZz w obozie 
jenieckim w Okszowie. POSZ1l- 
kuje się ,rodzin. 
.... 
Podobnie poszukuje sie .,0- 
dzin oraz szczególów o działal- 
ności :pochowan'Uch we wspól- 
nym grobie żołnierzy: M ichal 
Krzyszczuk - ur. 1901, Zbi- 
gniew Ślizowski -
' ur. 1926, 
S.tefan Bo;ko - 'Ur. 1922, któ- 
rzy zmarli w dniu 16 ma;.a. 
.1

4 l.. a wiec IW czasie bom- 
bardowania obQ
u jenieckiego. 
w Okszowie. 


W :wyniku .notatki "Tygod- 
ni,ka Chelmskiego" 'w ubieglym 
roku o grobach l1Jart'Uzanckich 
na cmentarzu .przy ul. Lwow- 
skiej, na jednym zaniedbanym 
grobie rozsadzonym .korzeniami 
drzewa, przy III bramie uka- 
zala sie tabliczka nagrobkowa 


:: napisem .,Trzej żqłnierze 27 
Wołyńsłkiej Dywizji Piechot'U 
.4K polegli ':0. Ojczyznę, w ma- 
iu 1944 w Chelmie". Kto u- 

ieścil te tabliczke pToszony 
jes-t o udzielenie bliższych in- 
formacji ZBoWiD. kcXo nr 3 
w Chelmie, ul. Wojslawicka 8 
(szkoła .s'kór.za.na). W dalszym 
ci4l1u 'poszukujem'U grobów 
żmnierzy Ruchu Oporu. 


TADEUSZ PERSZ 
ps. .,Glaz" 
por. b. d-ca l komp. 
OP "Siwy" 27 dywizji AK 


OD REDAKCJI: 
Cyprian Star
owski, prez
 
Koła Miejskiego nr 3 ZBoWiD 
w Chełmie z3/Wiadomił nas. że 
za,rząd koła czy'ni sta'l'alI1ia o 
utworzenie na cmentarzu przy 
ul. Lwowskiej pomnika pa- 
micci i męczeństwa. 
\ 


. ...... 


Teb Z5 (Z87) 


o y o
yczai :

: :

"./ 
;- 
-... ....$, ."..{, 
.er- 1* ., -: 
,
 :t:.., 
, 
.............. ol: oc 
 

:..:.- 
 .,... -1 ,., 
.., Ił ." 
'\. ..

 "" 

...
... 
 ., . 
.. ..,.
 
 I'" .. 
'. t' 
7;
 
;;.,.,.".. 
, '{, 
iJ --.),.. 
'f; - 
....
 :;"." ,,-ł.{ ł"
 t,. .. , 

..'ł-r- 


.J '1r
 -; 


... ,"''' .. 


.... 
Nową formę obrzędowości świeckiej zainicJowala mloda 
para: STANISŁAWA I MIROSŁAW DZIUSOWIE. 7 czerw- 
ca po zaślubinach w chełmskim USC. udali się na eą1en- 
tarz wojenny. gdzie złożyli wiązankę kwiatów. 
, Foto: K. DROMLEWSKI 


'" 


. 


KroaIka ' 


f. Prezydium Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w dniu 13 
czerwca br. rozpatrzylo in. 
formację 4) reaUzacji w wo. 
jewództwie chełmskim 'me- 
cenatu państwowego nad 
twórczością artystyczną. 
(Działalność twórczą niepro- 
fesjonalną a .ludową prowadzi 
\V wOjewództwie ponad 300 
osób, zaś twórczością profe- 
sjonalną zajmuje się 11 osób). 
Prezydium zalecilo, aby za. 
dania na rzecz tworzenia 
wspólnego frontu w tym za- 
kresie zostały \Vącwn.e jako 
i'ntegralna część programu 
rozwoju kultury na lata 1986 
-90. który zostanie przyjęty 
w tym roku przez WRN. 
Ponadto Prezydium rozpa- 
trzyło materiały na najbliższą 
sesję WRN. 


(pm) .... 


. Przed zbliiającym się 
posiedzeniem plenarnym Wo- 
jewódzkiego Komitetu Naro- 
dowego Czynu Pomocy Szko- 
le, które poświęcone będzie 
omówieniu warunków i orga- 
nizacji dowozu dzieci do 
szkół, jego prezydium zapoz- 
nało się z tym problemem w 
gminie Cyców. W mijającym 
roku szkolnym w wojewódz
 
tw.ie dowożeni!em objętych 
było niespełna. sześć tysięcy 
uczniów, w gm-inie Cyców - 
208. Jak stwierdzono na 
wspólnym posiedzeniu pre- 
zydiów wojewódzkiego i gmin- 
nego komitetów NCPS zarów- 
no warunki dowożenia. jak ,i 
ich organizacja i 'opieka nad 
dziećmi w tej gminie są do- 
bre. Cycowscy działacze pod- 
kreślali pełen zaangażowania 
1'tosunek chełmskiego oddzia- 
łu KPKS do tego problemu. 
narzekali na trudnośc.i z re- 
montem autobusów szkolnych. 
Przedyskutowano także sy- 
tuację lokalową szkolnretwa 
oraz funkcjonowani
 komite- 
tów opiekuńczych nad szko- 
łami, które objęły wszystkie 


---... 


placówki oświatowo-wycho- 
wawcze na terenie gminy.. 
chociaż różny jest stopień 
realizacji podpisanych porozu- 
m.ień. . 


. (Jr) 


. Na posiedzeniu w dnłu 
9 czerwca br. Zarząd Sto- 
warzyszenia Wisła - Odra o- 
mówił zadania wynikające 
dla pracy stowarzyszenia z 
dokumentów \ przedzjazdo- 
wych PZPR. Powołano ko- 
misje problemowe. Komisji 
iniocjatyw społecznych prze- 
wodniczy Zygmunt Roguski. 
młodzieżowej Zbigniew Bej- 
ster.. propagandowo-wycho- 
wawczej Janusz Szpałt. Przy- 
jęto również plany pracy tych 
komisji na najbli'ŻSzy okres. 
.... 


. ... 


(pm) 


. 10 czerwca w Nadbuiań- 
skiej Brygadzie WOP w 
Chelmie odbyły się uroczy. 
stości upamiętniające 41 rocz- 
nicę powstania Wojsk Ochro. 
ny Pogranicza. Podczas uro- 
czystego apelu:. w którym u- 
dzial wzięli przedstawiciele 
władz wojewódzkich na cze- 
le z przewodniczącą WRN 
Urszulą Hus - żołnierze ka- 
dry otrzymali odznaczenia 
wojskowe. Między innymi. 
ppłk Kazimierz Rogalski .i 
ppłk Stanisław Jakóbc
yk o- 
trzymali złote odznaki "Za 
zasługi w ochronie granic 
PRL". 24 osoby otrzymały 
'\ złote odznaki ..Wzorowy żoł- 
nierz WOP". 


(kd) 


. . Formacje obrony CY. 
wilnej z gminy Kraśniczyn 
poświęciły wolną sobotę na 
czyn społeczny. Młodziei. 
Zbiorczej Szkoły Gminnej i 
pracownicy Państwowego Go- 
spodarstwa Sadowniczego w 
2ułow.ie porządkowali cmen- 
tarz i mogiły pamięci naro- 
dowej. Załogi 'zakładów prd- 
cy 
 terenu gminy pracowały 
społecznie na swoich obiek- 
tach. 
W czynie wzięlo udział o. 
gółem dwieście dwadzieścia 

.ieni osób 
 Kratnioczyna i 
wsi: Wolica, Ani
lpol, Drew- 
ni'ki!. Wólka Kraśniczyń
a. 
Surhów i Kolonia Bończa. 
Wartość prac szacuje się na 
114 tys. zł. 


.,... 


(M) 


Pozdrowienia z ms. "Chełm" 


Z Durres. glównego por,tu A'1banii otrzymaliśmy pocztów- 
kę z następującą treścią: .... 
"Serdeczne pozd1'OWienia dta tygodnika i czytelników od 
calej zalol1i ,przesyla delegat załogowy ms. "Chelm". 
DZliękujemy. 
Ur)
		

/TCH0003_0001.djvu

			, 


TCb 25 (287). 


'\ . 
!,'. DOKO
CZENIE ZE STR. l 


.1' 


P OLSKA była pierwszym krajem 
wśród państw socjjllistycznych, 
który na początku 'lal siedemdzie_ 

iątych rozpoczął produkcję domowego 
sprzętu wideo. Były to magnetowidy 
służące do odtwarzania kaset w, dziś 
już historycznym, systemie VCR. Na 
świecie dochodził już wówczas do 
głosu system VHS. Nowoczesne megne- 
towidy dotarły do nas poprzez "Pe- 
wex", potem dzięki rozwiniętemu na 
dużą skalę "turystycznemu" i "służbo- 
wemu" importowi. Dzisiaj rynek wide'o 
jest w kraju zjawiskiem normalnym. 
Wraz ze sprzętem odtwarzającym, 
oclonym już do granic możliwości Skar _ 
bu Państwa, docierają przemycane ka- 
sety, z zawartym na nich obrazem róż- 
nej treści. Są to filmy pornograficzne, 
erotyczne oraz "przyzwoite", acz nie 
będące w oficjanym rozpowszechnia- 
niu. W "podziemiu" działają studia 
dubbingowe oraz cała sieć dystrybucji. 
A jest to następstwem braku jasno 
sprecyzowanych przepisów prawno-ad- 
ministracyjnych. Również na tle prze- 
pisów międzynarodowych upowszech- 
nianie takich filmów-i klipsów w Pol- 
sce, jest po prostu piractwem. Pań- '" 
stwowych wypożyczalni działa w kra- 
ju siedem, a serwują one głównie ro- 
dzimą produkcję. Stąd pęd widza ku 
pokazom w klubach studenckich, 
świetlicach, czy prywatnych mieszka- 
niach. Za jedne sto złotych można na- 
oglądać się pojedynków karateków, 
nagich panienek, fikcyjnych katastrof, 
czy zachodnich szlagierów populistycz- 
nych. 
 7 - 
W IELE z tych wideo-filmów ma 
wydźwięk polityczny. Oto krótki 
przegląd propagandowego zesta- 
wu zza Atlantyku: 
..Rambo l ' - kasowy sUlkces Ameryki. 
Baśń dla niezbyt rozgarniętych doros_ 
łych. Bohater filmu, grany przez współ- 
autora scenariusza, muskularnego Syl- 
vestra Stallone, to współczesna krzy_ 
żÓ\Vtka Tarzana z Wilhelmem Te1lem 
p1us pierwca reagal'J.OWS'kilCh doktTyn. 
Skazaniec Rambo odsiaduje wyrok 
sądowy, pracując w kamieniołomach. 
Zjawia się tam oficer wojskowy, któ- 
ry proponuje mu udział w akcji CIA, 
w Wietnamie. Rambo został wybrany 
przez komputer spośród setek kandy
 
datów. W przypadku powodzenia akcji, 
wyjdzie na wolność. . 
Przeszkolenie odbywa się w tajlandz- 
kiej bazie. Nasz bohater okazuje się 
wielokrontie odznaczonym weteranem 
wojny wietnamskiej. Niemoc pogodze.. 
nia się z przegraną i potępieniem przez 
współobywateli, pchnęła go do despe- 
rackich czynów. Plan akcji: zrzut w 
wietnamskiej dżungli, dotarcie do by- 
łego obozu jeńców amerykańskich i 
wykonan
c zdjęć, powrót tą s
mą dro- 
gą. , 
Już na samym początku czyha na 
śmiałka wiele niebezpieczeństw. Plecak 
z bronią i amunicją zahacza podczas 
zrzutu o podwozie śmigłowca. Rambo 
odcina plecak, pozostaje zbrojny jedy- 
nie wa własne muskuły i wątpliwą in- 
t
Jigencję. Dżunglę pokonuje w towa- 
rzystwie uroczej Wietnamki - 
cz- 
niczki. W przeprawie przez rzekę po- 
magaja im piraci w azjatyckim stylu, 
przemycający radziecką broń. \ 
Na miejscu okazuje się, że obóz nie 
jest pusty, nadal przebywają tam ame- 
rykańscy herosi. Bestialsko traktowa- 
ni, podgryzani przez szczury i skorpio- 
ny, na wpół z
ziczali. Rambo uprowś\- 


. 


... 


\ . 


s 


'- 


dza jednego z nich. Docierają do pi- 
rackiej barki. Tam oczekują ich wiet- 
namscy żołnierze. Rambo' jak zwykle 
zwycięża, wysadza w powietrze torpe- 
dowiec, wymyka się pościgowi. Po wie- 
lu perypetiach dobija na umówione 
miejsce. Nadlatuje śmigłowiec. Pilot 
spostrzega uprowadzonego jeńca, nada- 
je meldunek do bazy. Agent CIA na- 
kazuje przerwać akcję. Chodziło tyi-, 
ko o zdjęcia, toteż wystawia Rambo 
do wiatru. 
Ten trafia do niewoli. Po pachy w 
bagnie, wysysany przez gigantyczne pi- 
jawki. Zjawia się-radziecki 'desant. Do- 
wódcą jest pułkownik lejtnant (srcn Po_ 
tocki. On przesłuchuje i zmusza do na- 
dania fałszywego meldunku. W porę 
zj
wia się urocza łączniczka, przebra- 
na za prostytutkę, uwalnia Ram bo. 
Nad potokiem intymne wyznanie mi- 
łości. Dziewczyna pada od ' strzału. 
Rambo przemienia się w okrutnego 
mściciela. Rozprawia się { całymi puł- 


-:: 


- 


.. 


/' 


- 


I{ 


karni żołnierzy, wysadza w powietrze 
obóz, uwalnia towarzyszy, zdobywa 
śmigłowiec. Rozwala eskadrę samolo- 
tów. Wraca do bazy, rozprawia się z 
agentem. Kończy wszystko stwierdze- 
niem, że robi to po to, aby Ameryka 
go kochała. tak jak on kocha swój na- 
ród. 
Banał goni banał. Fajerwerki na 
przemian z lotniczymi 'akrobacjaml 
Rambo nikt i nic nie jest w stanie 
zaskoczyć, kule się go nie imają. Sy- 
nonim Amerykanina skrzywdzonego 
niegdyś 10 tysięcy mil od swojej .oj- 
czyzny. Cały efekt idzie na ogłuszenie 
widza atrakcyjnością i widowiskowoś- 
cią. Tania propaganda, widz socjalis- 
tyczny wyjdzie jednak' z projekcji nie- 
zmieniony, ubawiony wypaczonym gus- 
tem Amerykanów. 
. Kolejny z cyklu "wietamskiego piek- 
ła", to film .,Missing In Action" (Zagi- 
niony w akcji). Zagubiony wśród dżun- 
gi obóz. jeniecki. Pierwszą połowę fil- 
mu demoniczny wietnamski pułkownik, 
wyrafinowanymi sposobami zmus;z;a 
amerykańskiego pułkownika - jeńca 
do podpisania zeznań, w których przy- 
znałby się do zbrodni wOjennych. Ko- 
menda obozu nie chce pÓdciągnąć 
więźniów pod konwencję genewską i 
znęca się nad nimi fizycznie i psychicz- 
nie. .W drugiej połowie nadchodzi czas 
zemsty Amerykanów, bardziej huma- 
nitarnej w swej treści. Bzdurna fa- 
buła opakowana w mrożące krew w 
żyłach sceny, sadyzm ,i brawurę. Bied- 
ni, pokonani Amerykanie, prześlado- 
wani przez ..wyuzdanych wietnamskich 

 komunistów". 
"The Deer Hunter" (Łowca jeleni) to 
trzeci z tej serii film. Swego czasu na- 
robił wiele zamieszania na MFF w 
Berlinie Żachodnim.' Prestiżowa pro- 
dukcja hollywoodzka, z Robertem De 
Niro i Meryl Streep w rolach gł6w.. 
nych. 
Na początku rzecz dzieje się w środo.. 
wisku emigrantów rosyjskich., Młodzi 
robotnicy z'Ostają powołani do wojska 
na wietnamski front. W międzyczasIe 
jeden z nich się jeszcze żeni (bardzo 
długa i powolna sekwencja ślubu), dru- 
gi urządza polowanie na jelenia. 
W Wietnamie bardzo szybko !obaj 
dostają się do nieWoli. Cała inwencja 
reżyserska skupiła się na ukazaniu 
"jacy ci Wietnamczycy byli okrutni". 
Jeń'cy trzymani są w podwodnych klat- 
kach ze szczurami. "Oprawcy" zaba- 
wiają się w tzw. "rosyjską ruletkę" (je- 
den nabój w komorze pistoletu, bębe- 
nek obraca się, kOlejne osoby przykła- 
dają broń do głowy i naciskają spust, 
jeden musi zgilUlć). 
' 
Ucieczka z obozu przez' dżunglę, po.. 
ścigi. Jeden z bohaterów pozostaj
 w 
Azji, wyczerpany psychicznie, kaleki. 
KOlega zaś wraca do Stanów, wiąże 
'się z jego żoną. Postanawia odnaleźć 
przyjaciela. Odnajduje go jako dege- 
nerata, grającego nieustannie we 
wspomnianą ruletkę. Grają obaj, kale- 
k " , 


wolna akcja, film trwa blisko trzy go- 
dziny. 
Na zupełnie przeciwległym biegunie 
należy umieścić inne dwa filmy: "The 
KHUng F,ield<3" ,(Pola śmierci) ora,z "Un-, 
der Fire" (Pod ogniem). Zrobione bar- 
dzo obiektywnie, bez propagandowej 
zajadłości, ukazujące okrucieństwa 
Kąmpuczy i Nikaragui. Utrzymane w 
konwencji znanego z Konfrontacji 83 
'filmu Petera Weira "Rok niebezpiecz- 
nego życia" (rzecz o mordzie komunis- 
tów w Indonezji). Amerykańscy kores- 
pondenci na tle burzliwych wydarzeń. 
"Pola śmierci", laureat trzech oska- 
rów, rozgrywają się podczas kambo- 
dżańskiej rewolucji. Dziennikarz "New 
YOI1k Timesa" przy!bywa w samo oko 
cyklonu. Sytuację opanowują hordy 
.. ildziczałych Czerwonych Khmerów. Eu- 
ropejczyczy zostają ewakuowani. Przy- 
. jaciel dziennikarza - tubylczy . tłu- 
macz, dostaje się do niewoli. Jego oczy- 
. ma obserwujemy poczynania reżimu 


.. 


c 


- 


Pol-Pota. UpQdlenie' człowieka, znęca- 
ni,e się fizyczne i moralne, masowe 
mordy, zanik miłości i przyjaźni. Bo- 
hater ucieka do Tajlandii, przez ty- 
tułowe pola śmierci (pola usłane ludz- 
kimi szkieletami i gnijącymi ciałami). 
Okrutne sceny, morze krwi. Wymowną 
muzykę do tego filmu napisał sam Mi- 
ke Oldfield. .. 
"Pod ogniem" opowiada losy pary 
dziennikarzy uwikłanych w rewolucję , 
nikaraguańską, aż do obalenia dykta- 
tury Somozy. 
To tylko niektóre "wideowce", jakie 
można obejrzeć poza oficjalnym roz.. 
powszechnianiem. cDo tej kOlekcji do- 
dać należy jeszcze super szpiega 
wszechczasów Bonda i bohaterskiego 
boksera Rocky'ego, zmagającego się na 
ringu z "podstępnym" Rosjaninem. 


F ALI WIDEO zalewającej Polskę 
nie da się powstrzymać. Trzeba 
się z' tym pogodzić. Obok telewi- 
zji satelitarnej, stało się ono synoni- I 
mem postępu końca dwudziestego wie- 
ku., Rangę problemu dostrzeżono, skoro 
rozwój techniki wideo znalazł miejsce 
we fragmentach dotyczących kultury. 
w Tezach na X Zjazd PZPR. , 


Powinno za tym pójść unormowa- 
nie przepisów związanych z roz- 
powszechnienia m filmów i klipsów w 
kraju oraz odniesienie zagadnienia do 
ustaleń międzynarodowych w tym 
względzie. 
Uświadomić sobie należy również, że 
te nowoczesne środki komunikowania 
są nie tylko elementem kultury, ale 
poważnym narzędziem ptopogandy. " 
Rozpowszechnianie wideo-kaset typu 
"Ram bo" jest nielegalne, a zarazem ich 
wyświetlanie jest tajemnicą poliszyne- 
la. Nie każdy może je obejrzeć, a owoc 
zakazany nęci. Wtedy urabia sobie opi
 
nię na podstawie domysłów i krążą- 
cych legend. A jeśli dużo się o czymś 
mówi i pisze, to coś w tym musi być. 
Przypomnijmy sobie sprawę z filmem 
Lanzmanna. Projekcja fragmentów w 
telewizji i całości w kinach, rozłado- 
wała napięcie i pozwoliła ocenić obraz 
obiektywnie. - 
Może omawiane filmy należałoby po- 
,kazać w telewizji, Ż odpowiednim ko- 
mentarzem oczywiście? A konfrontacja: 
Potocki (vel Kowalski) - Rambo nie 
będzie miała posmaku sensacji. 
Bo jak powiedział na konferencji w 
Sródborowie pod hasłem "Film jako 
n0śnik treści ideologicznych", prof. So- 
bolew z Moskwy: . \ 
"ł.atwo jest walczyć z Rambo. Od- 
biór tego typU filmów jest w AmerYce 
inny niż w Europie, tam jest niepo- 
równywalnie wypaczony śWiatopogląd. 
Brak w tym filmie autora, kt6ry był- 
by do końca pnekÓDaDY, co chce po.. 
kazać. Za tym stoi nie ideologiI&, lecz 
zysk. A walkę ideologiczną naleb pro- 
wadzić Da Ila.lwyinym poziomie arty- 
stycznym". 


... 


STB. 3.. 


Spółdzielczo$ć 
W lÓiniaturze 


, 


"Soc;alistyczne wychowanie dzieci 
młodz-ieży. s.tanowi' przedsięwzięcie o 
znaczeniu ogólrnonarodowym i jest jed- 
nym z najważniejszych zadań polity- 
ki spoleczne;, kulturalnej i gospodar- 
cze; naszego Państwa (...). W tym 
dzialaniu mają rozlegle mbżliwotci 
także spółdzielni uczniowskie, mobili- , 
zu.jące m
odzież poprzez wypr
bowane 
formy codziennej pracy do spoleczne; 
slużby (...) kształtując twórczy stoSU- . 
nek do iycia i pracy, stwarzają wa- 
runki na;baTl(ziej 'naturalne; edukacji 
ekonomiczne;" - br.zm'
 fragment pro- 
gramu społeczno - go
oda.I'czego dzia- 
ł
ia: SipÓłdzielni IUczniowski
h. 


...... 


-: 


, 


\ 


" 
- U lI1aS Sj'pÓłdzielłnia 
ział3f ,w szko- 
le drogi 1'Iak. Prz.etditem na przerIWach. 
.zimą w ciajpach, aby S'zybciej, musie- 
liśmy biełgać dlo sklepu, po drugiej 
stronie ulicy mów.ią uczniowie " 
Technikum Samochodowego w Cheł- 
mie - Teraz btHIki mamy nCl' miejS!C
, 
a .uie Ikła
dy' ;zabiera- dlO "bUłdy" kanap- 
ki.. , ._ 


,pooobnYch ep6ł1d'ZielLni 
iowlSlku:h 
\ dziaila w woOjewód2Jttwie chełmlsikim 
dziJewięćdziesiąlt, w trzech r
jonach: 
chełmsktim, lkIraJstI1lOSta,wskim i włoda,w- 
Skim. Sa,m lI'ejon Chełtma skupia ich 
trzydzieści pięć z pdkaź.ną liczPą 
cz1łonków: 3046. -- \. 
- Stpół1dzielnia pracuje dobrze, jeśH 
dyxektor LWJkoły in1.eresuje się nią, po- 
maga opie\1wnQWi. A opie1mm, w tym 
przypadku to bardzo odpowiedzialna 
fun'kcja, absorbuje mnóstwo czasu. 
Musi ozuwać, 
by iby'ła korzyść i 
wts%ySt'ko odbywało si!;: bez żadnych 
machlojek - wyjaśnia Jerzy Owado- 
wicz, e
erytowany nauczyciel, od 
dwudziestu pięciu lat związany ze 
spódzielczością uczniowską, W tym od 
pięciu pracujący społecznie jako in- 
strukt9t' rejonowy. 


" 


W towar zaopatrują mło
ych spół- 
dzielców hurtownie l gm1lU1e spół- 
dzielnie, udzielając. marży 6-12 pro.- 
cent. Zysk bierze się nie z po:dwyż- 
smnych cen na artykuły, ale właśnje 
z udzielanych marż. Obroty handlowe 
wyniosły w ubiegłym roku tylko w 
rejonie chełmskim ponad dwadzieścia 
milionów złotych, a czysty zysk - 237 
tysięcy. 


Niesłusznie spółdzielnie uczniowskie 
kojarzą się tylko' ze sklepikiem
 
Wprawdzie handel to główna' domena, ,
 , 
lecz rozwijane są również inne formy 
pracy: .,:' .wie krawieckie, wypiek 
ciastek, zbiórka surowców wtórnych, 
to te najbard
iej popularne. statut 
dodaje jeszcze: uprawę i z.biór ziół 
oraz runa leśnego. hodowlę zwierząt 
futerkowych, kompletowanie- i konser- 
wację pomocy naukowych, usługi fry- 
zjerskie, wypożyczanie sprzętu sporto- 
wego; prace społecznie użyteczne czy 
działalność kulturalną i rekreacyjną. 


II- 


Dobry pomysł i konsekwetne działa- 
nie owocują zyskiem pienięŻinym i sa- 
tysfakcją. Dla, uczniów, że potrafią 
gospodalrować jak dorośli, dla opieku- 
nów, że odnieśli !Sukces wychowawczy. 
Bo głównymi celami spółdzielni są: 
kształtowanie nawyków gospodarności, 
ox:ganizowanie wzajemnej pomocy, 
planowanie i os
dność. A to ostat- 
nie szczególnie s
 opłacał. W chełm- 
skim Liceum Ogólnokształcącym im. 
C.zarnieckieg
 w ciągu tego półrocza, 
uczniowie wygospodarowali ponad 
dwadzieśc,ia tysięcy złotych. 


)r 


-l. . 


Z wypracowanego zysku kupowany 
jest sprzęt sportowy i turystyczny dla 
szkół, organizowane są imprezy kul- 
turalne. Lecz największą fraJdą dla 
młodYCh gospodarnych są wycieczki. 
Podwójna z tego, korzyść: wyjazd za 
własne pieniądze odciąża kieszeń ro- 
dziców, a uczniów mobilizuje do jesz- 
cze aktywniejs
ej i owocniejszej pra- 
cy. ł 
- Bo tu chodzi głównie o wycho- 
wanie, sklepy są i w mieście- - stwier- 
dza Jerzy Owadowicz. - To spół-. 
dzielczość w miniaturze, kutnia przy- 
szłej kadry dla spółdzielni i gospodar- 
ki naro;C1owej. - 


I.....
		

/TCH0004_0001.djvu

			" 


8'I'B. , 


.r 


....... 


.) 


Przedslawiamy delegalów \ 


KRYSTYNA #. .{" 
" l' .ł ...;. 
4/. ł 
. ..?tf{'
. . 
"- 
LASE '" 
 
, , 'ł j 

, .. .,.,.l..", 
...., . 
r;t' 'Ii' 
\ , 


!KIietdy ISImść !alt !temu ede- 
ICYołaW'aIla. 
e 1Z000ta!n;ie na 'WISi 
i ":-1' , I i. z rnężelrn , - , ,j- 
. ł' .1 . , ..ć :. ... -: I ...:-' . '.'- 
ne ilJuIdIzJe " .J 
 I' . JW c:zo- 
ło 1n6wtiąIc': I ...." I 
 I li. za, RJOI- 
..:-, , · - I. !Się ,i:'1 -. Nie w.r6- 
ży1!i tet lakom długiej prIZy.. 
",,
 ,
..: IW !l"d1Jndct1wUe. 


I ,,'I
, . 
,':.I nIik!! 
'Waj, że .po UkońlczendJu 
!też " 
,. rn:iaSto. 


"'\ 

.. 


""I. "  ,pochodzę ze wsi m6- 
wi - i dobrze znalam smak 
pracy na -roli. Dlatego wzorem 
moich rówieśników pod;ęlam 
pracę w mieście. Życie ulo-. 
żylo się jednak inaczej. Pra- 
cujqc w U rzędzie Gminy w 
Dorohws1du JPO,2In'ala.m Wrald'ka, 
wyszlam za mqż. Prowadzi- 
my 
 
żem 15-he
taTOnve 
gospodarstwo, które on prze- 
jął po swoich dziadkach.' Jest 
ono '?ta razie wielotowarowe, 
ale zamierzamy, w przyszłości 
'wybudować obie'rę 'i .specjali- 
zować się w hodowli mlodego 
bydla rzeźnego. 


Nie żałuje, że została na 
WSll l wyibrałJa zawód r.olni- 
m.ilka. Tu 'WIidzę ef'Ek
ty EIWQ- 
jej lPI'acy - mówi. - U:wa- 
żarne - rle praca na l1O!1i, s.ię 
:QiP!ł
 aae 'Łył]iko w!tedy 
y 

Iię mąidlf're Iii ;. , ....,.. łie i1'o- 
spOldall'1Uje. Dla annlie jelslt. 'Cl!1!a 
pir.zyjemlI1l
ią, a lI1ie ttY'!lkk4 
udręką. Mamy w 
OSIPoida.r- 

,twie 'W'.s.z.y!SItllde roolds!tawowe 
malszyny ,z 'WYJą'tlki1ern (;IJ::ł!"y- 
s:kiwacza:, co przy nalszym 
prdf,ielu lP'l"1odukcjli 
lzi'O'ła, wa,. 


';' ..,11>;. 


'" <, am/i1er.zam ;na ZjeźJdz,ie po- 
wtieldz:iIeć O' I , ,.. " i IWPI'IO- 
wadzenia tpeW1Ilych 'I'.. - 
I
jj.i 1dIl:a -I ':.. o trOt1lrui- 
otwa., s;zc;
e w - tych 
.
m.ilnadh, gd!Zlie 
lełby :są Sl,a- 
be. lMyślę o 1U!
Icli, czy ,uido- 
si, 'ol ':'1 '. . !kjrad}'tOłWYcl1. 
lPadsolbnyclh do !tych. 'jakli e są 
· stosawan,e' lIla Iteren:aldh. IPctd- 
IRMlk:iJcIh czy '-
łn'$ldiCh. 
, I 


URSZULA 
WŁOCH 


.......... 


"- ; 


, 


sadniczą uważamy rozwiąza- 
nie kw
tii mieszkaniowej. 
- Czy macie jakieś propo- 
zycję? \ 
I <\,. 
- Oczywiście. Nie chcemy 
.!Czekać z założonymi. rękami. ... 
aż nam państw'o da mieszka- 
nie. Duże nadzieje wiążemy z 
rozwojem młodzieżowych 
spółdzie1lI1li nii
kalnilowy1ch. 
Uważamy. że należy w mak- 
symalnym stopniu wykorz.y- 
stai; formy zakładowego bu- 
downictwa jednorodzinnego 
systemem gospodarczym, za- 
pe\Y1flić możliwość 1'!ealizacji 
budynk6w patTon
kich 
Trzeba by też pomyśleć -- o 
podwyższendu kredyt\! ina bu- 
dowę dom6w . jednOl1"oozin.. 
nych. Każdy młody crlowiek 
będzie dobrze iI chętnie prB:- 
cował przy pud.owie własne- 
go domu. Perspektywa szyb- 
kiego, otrzym:ania mieszkania 
stanowi najlepszy bodziec. 
- Czy zamierz: pani o tych 
sprawach mówić na X Zjeż- 
dzie? 


TCh 25 (287) 


iii.JJ' d 
t! r:!.. ,  (,' 

 .- 
" 


j 


'\ 
- Jak ' przyjęto w !Zakła- 
dzie wiadomość. że wybrano 
panią delegatką na X Zjazd 
PZPR? 


- Tak, ,między innymi 
chciała,bym poruszyć również 
problem adaptacji młodych f 
ludzi w zakładzie pracy. Wy- 
daje n:U się. że nie bardz.o 
· umiemy POzY5ikać m
l7Jież, 
wychować ją na dobrych pra- 
cowników. Za mało czasu i 
uwagi . poświęca się temu. 
Dużo pole do działania mają 
w tej kwestii podstawowe or- 
ganizacje partyjne. Ich człon- 
kowie powinni się oPiekować 
zaczynającymi pracę młody- '", 
mi ludźmi, służyć im dobrym 
przykładem. Sami z własne- 
go doświadczenia wiemy jak 
'" 


,. 


.'ł. 
ważny 
st ten' pierwszy kon- 
takt z zakładem pracy. jak 
dużo znaczy życzliwe" przy- 
jęcie. przyjazna atmosfera. 
Mam też zastrzeżenia do obec- 
nego systemu płac. Nie zawsze 
służy on wyzwalaniu inicja- 
tywy i przedsiębiorczości lu- 
dzi młodych. Nie zapewnia 
także poziomu życia zgodne- 
go z uzasadnionymi potrze. 
bami.  
Jt\'" 


'- 


/ "" ' 


.. ". 


I- 


.
 


1. 


t\ 


- Jakie wi.dzi pani lekar- 
stwo? 


- Pracownik pow'lmen być 
oceniany według wyników 
swej pracy. Za dobre wyniki 
dobrze opłacany. za bardzo 
dobre - bardzo dobrze. Trze- 
ba wreszcie zacząć -płacić za 
wykonaną pracę. Myślę, że 
wówc:z.as wzrośnie i wydaj- 
ność. i jakość wytwarzanych 
wyrob6w. . 
- 2yczę powodzenia w 
realizacji zamierzeń., 


Rozm;rwiala: . 
GRA2YNA JANECZEK 
Zdjęcia: K. DROMLEWSKI 
-'. , - 


y.... ..;4- 

.:j 

- 
 :"'(+- 


.' . 


", 


,.."" 
,,!>
 
-'%l' 

,'
 


\ 


.J'. 


:; -"""'::; ,. 
. +;!f 


rzywa, kompleksowa upra- 
.wa :2Jbóż) jEIsIt lioSbdtmą IUłdiąż.ld- 
waścią" ałle mam IrllaidZ:ireję" że 

o lk'1.JJpI!mY. 


Co /trzeba 3I1Iietnd.ć na 
.. :.II 'broną Wester- 
platte. 
.. Jeszcze o póŁnocy. dosłownie 
na kilka godzin przed agresja. 
ekspres Berlin - Moskwa. ja,k 
zwy.kle, przejechal przez Bug, ale 
Ó 


- Wydaje mi się, że ży- 
czliwie. Wiele ós6b gmtulo- 
łoWlało mi tego wyr6żnienia. 
Najbardziej uciesż,y1i się to- 
warzysze z mojej organiza- 
cji partyjnej i młodzieżowej. 
Traktują ten wyb6r nie tyl- 
ko jako wyr6żnienie, ale i 
vv.jelkie zobowiązanie. wła- 
śnie wobec nich, a także 
wszystkich pracownik6w na- 
szego zakładu. 


- Występując na Woje- 
wódzkiej Konferencji Przed-' 
zjazdowej mówiła pani prze- 
de wszystkim o sprawach 
młodzieży. . 


-- Dobrze znam problemy 
- ludzi młodych, sama przedeź 
należę do tego środowiska. 
Od 1972 roku jestem człon- 
kiem ZSMP. Na zebraniach 
częto dyskutujemy na temat 
naszej sytuacji. Za sprawę za- 


już o trzeciej IW nocy komendan- 
ci poszczególnych odclnk.6w za- 
wdadomd1i telefonicznie naczelni- 
ka straży granicznej we Włodzi- 
mierzu Wo1yńskim, ie wzdłU} ca- 
łego przeciwległego brzegu rzeki 
słychaf lnaTastający warkot mo- 
torów. Zbiegło się to z nades.-a- 
ną z MOSkwy przez rząd radziec- 
ki dyrektywą stawiającą siły 
zbrojne w stan gotowości bOjQ- 
wej. /' Dyrelmywa niie wszędzie 
jednak dOtarła .na czas. 


\ 
 <' '( 


.,. , 


24 czerwca powsta1 sz.tab ochro- 
,ny twierdzy i wsp61111e dowódz- 
two. Na czele stanął lcapitan ] 
Zubaczew, B jego zastępcą d:> 
spraw po-li-tycznych został E. Fo- 
min. 


Kolejne ataki hiUerowców 
załamywały się. W czwartek, 
26 czerwca, .część obrońc6w, 
120-osobowa grupa, usiłowała 
opuścić twierdzę i przebić się 
do swoich. Wielu spośr6d nich 


...., 


1\. 


(W 45 ROCZNICĘ AGRESJI Hl h1 I...EROWCOW 
.NA ZSRR) 1 


HLtlerowska lawina runęla o 
świoie. p.rzed godziną czwartą 
tysiące niernieCk.ic'h dział otwo- '- 
rzyło ogień. Wdelikie siły po- 
wietrzne wroga 28CZęły bombar- 
dować .miasta .radziecik!le. taok 2ak 
1 września 1939 r. - &1Uast.a pol- 
skIe. 
W Muzeum Twierdzy BrzeskIej 
zachowała się tr."-'I... . pamiąt- 
ka: bud7Jik który, trafiion.y poci- 
skliem, nagle SIę zatrzYł11ał... 
Na teren tej tw.ierclzy Niemcy. 
korzystając z zaskoczenia, wdar-. 
li się już rano w pierwszym dniu 
wojny. Sądzili, że uda im się Z3- 
jąć ją z marszu. WaLki trwa1y 
przez {)łały dzień, napastników 
odparto. Pierwsza noc po ataku 
minęła w twierdzy dość spokoj- 
nie, ale rankiem rozszczekały :.ię 
megafony, wzywające garnizon do 
poddama się: "Wasza walka jest 
beznadzte;na!" Garnizon odpowie- 
dział 0gniem. W składzie 5arnizo- 
. nu znajdowali się .lołmerze na le- 
tący do 6 i 42 dywIzji piechoty 
(gros sił wycofał się -z Brześcia) 
oraz pOdoddziały wojsk OChrony 
pogranicza. . 


zginęło, niektórym Jednak 
udało się przedostać na drugi 
brzeg Muchawca, dopływu 
Bugu. Niemcy, sądząc, że te- 
raz pÓJdzie im latwiej, pl"1ZY- "- 
puścili kolejny szturm, ale i 
on. został odparty. 
Dzień po dniu stawa} Silę C'Oraz 
trud'l11ejszy. Hitlerowcy .r.zuC'ili do 
ak.cjoi dZI.ała 540 mm. OgieQ z.nisz- 
oczył łączność, obrońcom zaczy- 
,nato braikować amwnicji. żYlWn
- 
d. a ńade wszystko wody. Pod 
-osłoną nocy krasno8'I1InJ.jcy us.iło- 
wall czerp.ać ją z rzeki. Po wo- 
dZIe .ślizgały się św.iatła niemiec- 
ki< Na dziedzińcu, obok grobu 
obrońców. pilOnier.zy pemią 
wartę. Weszło już w lWYCzaj, 
że komsomolcy otrzymują tu. 
taj legitymacje, składają uro- 
czyste przyrzeczenia na ,vier. 
nosć OJczyźnie. 
Chodzę po terenie tej twier. 
dzy i cią,gle myślę o .tym 1'4. 
miętnym dniu 22 częrwc'a 1941 
roku, kiedy znaJdowałem się 
w odległości' zaledwie 100 ki. 
lometrow...' Składam kwiat 
na grobie bohaterów. Odd 
życie, by żyć mogli inni... . 


M. A. JAWORSKI
		

/TCH0005_0001.djvu

			1."Ch 25 (287) 


ol' 


. 


To, co dUało się 5 eserw- 
ea br. we Włodawie moina 
by imiało nazwać świętem, 
albo uroaystym zIołem "zie- 
lony.". I nie bez kosery, bo 
akurat to miasto. pmypisane 
,;"" pięknemu Pojezienu Łęezyń- 
sko _ Włoda" - . . emu., OII&ery 
1\,\ qsiadują.ee ze sob_ wojewó- 
'I ddwa 
 bialskopodlaski
 lu- 

.. belskiei zamojskie i WYSł1ł- 
-\ pują.ce w roli g,. I , I' . ---:- 
," ..I" - .er, obrały sobie na. 
miejsce wspólnych obchodów 
,,swiałowego Dnia Oc.brony 
Srodowiska". 


l 


\ 
 


\. 


Ndetypowe to było święto. 
Co prawda były okoliczno- 
ściowe życzenia kierowane z 
piedestału władzy pod adre- 
sem wcale już niemałej rze- 
szy "ochroniarzY", tych z pro- 
fesji ale i z wy:bitnie społe_ 
cznych pobudek. Były nieod- 
zowne prZ)- podobnych oka- 
zjach odznaczenia, .ale nie to 
było najważniejsze, i nie dla- 
tego do Włodawy przyjechali 
także sekretarz Centralnego 
Komitetu Stronnictwa Demo- 
kratycznego Andrzej RaJew- 
ski, .podsekretarz stanu w 

in.isterstw.ile Ochrony Sro- 
dowi.s.ka i Zasobów Natural- 
nych .. Waldemar Michna oraz 
Główny Inspektor Ochrony 
Srodowiska Krzysztof Zaręba. 
Powodem ich wizyty było 
podpisanie przez gospodarzy 
czterech zaionłeresowanych 
województw przewodni- 
czących wojewódzkich rad 
narodowych i wojewodów - 
porozumień "o podejmowaniu 
wspólnym działań maJłłeycb 
na eelu porqdkowanie go- 
spedarki ściekowej jednostek 
orpniDeyjnycb i Dkladów 
produkcyjnycb odpro" I 
eyeb śeieki do wid zlewni 
neki Wieprz" oraz ,,0 podej- 
mowaniu wspólnyeb działań 
maRC'Yeb na. .eelu oebron;: 
Pojezierza Łęayńsko-Wlo- 
dawskieco". W drugim przy- 
padku w roli sygnatariusza, 
jako nie zainteresowani bez- 
pośrednio, nie wystąpili go- 
spodarze Zamojskiego. Nato- 
..... niiast nie zabr.akło podpisów 
reprezentantów i tego woje- 
wódz.twa pod kolejnym, t
e- 
cim porozumieniem ..w 
sprawie rnwijania wspólnej 
dwiaht.1n łIŚd społeane-poUłYr 


-; 


ł 


4 


- 


, 


cznej w zakresie oebrony i 
kształłowania śr040wiska na- 
turalnego w makroregionie 
środkowowsebodnim" - za- 
'Nartym pomiędzy cz.terem'l! 

1ojewódzkimi prganirmcjam
 
Stronni£twa Demokratycznego. 
W ten sposób demokraci wy- 
razili także swoje aktywne 
"poparcie dla inicjatywy rad- 
nych i wojewodów. 
To dobrze, że doszło wre- 
szcie do podpisania powyż- 
szych porozumień, w końcu 
we wspólnym, żywotnym in- 
teresie. Jak stwierdził w 
swoim referacie okoliczno- 
ściowym wicewojewoda 
tchełm.ski Eugeniusz :Wójeiłl 
,,szczególne nasilenie proce- 
sów degradaeyjnycb 
o- 
wiska na.łuralnego kraju w 
lataeh osiemdsiesiąłych nie 
ominęło równiei makroregio- 
nu środkowowsehodniego. 
Spowodowane ło bylo z jed- 
nej strony wzrosłem indu- 
strializacji i urb aniw'ACji tego 
terenu, a z drugiej Dienadą- 
żaniem z reaHzaeją systemów 
zabezpieczających .przed z.a,- 
nieezyszczeniem. W celu za- 
bamowania dalszego rozwoju 
pr ' h I ., degradaeyjnycb, a 
następnie poprawy stanu śro- 
dowiska niezbędnym staje się 
podjęcie działań w tym kie- 
runku nie tylko na szaeblu 
poszczególnych województw, 
lecz równiej, w skali całego 
makroregioDu przy . ścisłej 
współpracy władz admini- 
stracyjnych, przedsławicieli 
świa$a nauki, środowiska in- 
iynierów i techników prze- 
mysłu oraz szerokiej nes&y 
działaczy spolennyeh". 


W niczym nie kwestionując 
wtagi 'fwłodawskich porozu- 
mień", ani też dobrej woli 
decydentów, nie wolno jed- 
nak zapominać, że chyba w 
żadnej innej dziedziiue co w 
ochronie środowiska natural- 
nego nie podjęto dotychczas 
tylu deklaracji i przedsię- 
wzięć, które nie wyszły poza 
papier, na któnrm zostały za- 
pisane. Przeważnie górę bra- 

 , 


ły sprawy "waŻIliejS2le", bar- 
dziej wYmierne, w efektach 
i zysk.cu:h. Tymczasem ochro- 
na środowiska to rzecz ko-'" 
sztowna, no i grzechy popeł- 
niane na tym obszarze jakoś 
uchodzą bezkarnie. Trucicie- 
lom, przynajmniej personal- 
nie, ciągle się wybacza. Tym- 
czasem nie wiadomo kiedy 
to się stało
 ale mamy już 
v 
Polsce dwadzioeścia siedem 
obszarów ekologicz
go za- 
grozenia, obejmujących błcz- 
nie 157 miast i 219 gmin. 
SYTUACJA TA JEST WIĘC 
BARDZO POWAZNA I NIE 
MA PRZESADY W OPI- 
NIACH, ZE NA SKUTEK 
ZANIECZYSZCZ
. I PO- 
STĘPUJĄCEJ DEGRADACJI 
SRODOWISKA BYT NARO- 
DU JEST ZAGR020NY! 
O tym, jak jest pod tym 
względem u nas, zwła- 
szcza na terenie unikalnego \- 
Pojezierza Lę<:zyńsko-Wło-' 
dawskiego, mówili występu- 
jący podczas w!odawskiego 
spotkania lubelscy nauJrowcy: 
prof. dr hab. inż. Słanisław 
Kozłowski, prof. dr hab. Ta- 
deusz Wilpt, dr iDź. Marek 
Łoś OJ:aZ mgr inż. Eliza. Ja- 
SDowska-Wiater. "Przedsta- 
wiony przez nich, obraz sy- . 
tuacji wręcz ZInUS7.a do. po- 
spieszenia przyrodzie w su- 
kurs. Sama nie obroni się 
przed schemi20wanym rolni- 
ctwem, przed wyrzucającym 
ścieki, pył, i groźne ga
y 
przemysłem, czy też szczegól- 
nie agresywnym wobec śro- 
dowiska natura'1nego górni- 
ctwem. . 


Na.jwyisza już POra. by 
u.eqt; wsłuchiwać Się w gło- 
sy naukowc:ów - ekolopw. 
by im zaufać. Bo moze się 
.kazać, ie to, co w 
o- 
wisku zmienia się Da naszyeb 
oczach na gorsze, słanie się 
nieodwracalne. Porommienta 
podpisane we Wlodawie, co 
by nie powiedQee, napawaJł\ 
w tej mierze pnynajmnieJ 
szcsypq J opłymbmu. 


JACEK BARCZYŃSKI 


- 


Dziei patrl
la 
t 
BOLE A ' BIERU'A - 


1. _.Ą. 1978 r. Zesp6ł 
S*6ł KombI- 
ut. CeIDeG'-'"co nChehD." 


O.kiW-A._ 
. 
 " - 
"Ii< " : 


. 
 'ÓI 


)( 
'" 


II.......:" '\ .... 


.... 


\c 


o&rQmał imię Bołesława 
B1eIu&a. Od teco ezasu. rok. 
I'OCmle w CftI'WCU _... Qb. 


, ... !i'I! . 
. ,
(J.':' '*:" \" ..o; 
. . '....... "N: l" . . ' \ 
I :l 


'"4 

, ".' :
::, -; , 
"'j,,
 


-'! 


, . 
" .;J . , 

 
>;: 


" . 
'" 
"?-
.,.:
 


-
 ? 

 
"<._
 


i
 

. .
 

,.. u 
.
 

 
'i; 
, ;  ';.
 

 
-, 
," 


,. ... 
., 
"", , . 
, 't_ 


, L.. t,k 
. . : ' 


"".e "'. " 


,,
..j. 
' 
'" 

 


\: --..:  . ' "
'" 1..
. 
,,- -  '" 


- 
Jf 


.

;

 
J::'''' ;.."wt:", 


. 
 .. 
.... \ :; 


lo' 


:;:::.' 1 , 
.J 


.
. ',. 


:1,'0::< 


< 
»-' . 


J'  dltot 

 

-, '

 . 
"tO: K.DRO

KI 


-. ehodB swoje święto - Dzieli 
PMnmL - - . 
TecW8C1De święło obcho- 
dzGoo nad WJraz U1'QC&)'Ście. 
Dzieli Pa&nI1a s*oły -łSłal 
" ,y 40 woje", I ..łeb 
imprea pr.&ed X 
PZPR.. W . 
 I, , 
które odbyły się 18 czenfta 
br. udział wzięł
 .PIUdsła- 
. widele władz polityemo-ad- . 
ministraeyjnyeh woje
_ 
twa Da aele _ I sekreianem 
KW PZPR AloJQm ZieUń- .um. " 


, ,.; _tal ł-ie s,. 
1Wesł.wa Bienta - J_ 
Ch7Uiiskł łaa Hjęcl
 W 
k'ake1e .' \ ' , mło4bIei 
.ł.Qła kwłał7 pnec) łablłq 
. ...łerslem B. Blenała.. Na. 
ł-Ias& S1D Pałnna - Jan 
Ch1ł16st1 ..' - lOSłał 
...... 
 asha&ł dla 
,,-' 1.10'\ 


, &ak. łłftał k_- 
kua.. wlecły ° B. 8
e. 
k'..p IW",.., ...tał u. 
ue" k" III ł-rł.au ł...... W 
h.... ..k6b QIJftł\. była WJ- 
I"\ta .tJłua \ : '
a ..... 
-łt "ob .. tl'. t, va. 
w,.ł.wa DI'M ty»"" w"h 
u,_łów, W lVł1
h łft\Pft1 
'SJIIONW"" re .,. ° pO 1\\. 
pł . . \tllć_hY błtr 
łowy Dł..1O kmł k'.y ocł ,.. 
10 rok.. ma byt Jttłnt\ Ił 
ItalYłh tłUlM't' . ,k.aJł Dnł. 
'ł.\ł"Oft.. ł\, 
kt\ 


a 


i- STR. 5 


W bieżąeym roku mija 50 rocznica wystąpień i strajków 
chlopskieb. Miały ODe szeroki zasięC, zwłaszcza w trzech PO- 
łudniowych gminach naszego województwa: \V Kraśniczynie. 
Leśniowieacb i WojsławłdCb. Właśnie w Kraśniczynie 22 
ezerwea br. odbędzie się z udziałem mieszkańców sąsiednich 
cmln manifestacja upamiętniająca te wydarzenia. Z tej okazji 
prezentujemy materiał okoliezoośeiowy Jana Jaehymka. Jest 
to fragment większej eałośei, dotycząeej roli stronnictw ludo- 
wyeb w bciu politycznym ziemi ehełmskiej, którą opubliku- 
jemy wkrótce na łamach ..TCb". 
\ 


. 


\ . 


. 


", 


. 


! 


1" 


s. POŁECZNIE radykalny kierunek działalności politycz- 
nej ludowców w Chełmskiem chcąc nie chcąc sprawiał, 
że znaleili się oni w orbicie zainteresowania ruchu ko- 
munistycUlego. Sprzyjały temu następujące przyczyny: 
po pierwsze antysanacYJna działalność obu ruchów politycz- 
nych, po drugie wspólny teren działania - wieś. Ponadto do- 
chodziły do tego jeszcze i inne elementy. Chełm był siedzibą 
Okręgowego Komitetu Komunistycznej Partii Zachodniej Ukra- 
iny, a na terenie powiatu działało 6 komitetów rejonowych, 26 
komórek wiejskli.ch KPZU,36 knmórek KZMZU. Wspó . '1".-: aniu 
sprzyjała nowa strategla ruchu komunistycznego, który w 
myśl uchwał VII K, =-':'" Międ.zynar'odówki KiomunistYCJJnej 
1935 r. podjął na szeroką skalę walkę o demokratyzację życia 
publicznego w ramach antyfaszystowskiego i antykapitalistycz- 
nego frontu ludowego. Komuniści zabiegali o polityczne współ- 
działanie z chłopami i partiami chłopskimi, wchodzili do or- 
ganizacji działających legalnie np. kół SL czy ZMW RP Wici, 
by tą drogą kolportować idee i hasła oraz wpływać na wy- 
twarzanie - oddolne - nastrojów społec
e radykalnych. 
Od lata 1935 r. działalność SL biegła linią współpracy z ru- 
chem komunistycznym. Sam prezes ZP SL Władysław Majku- 
tewicz współdziałał z wieloma działaczami KPZU np. Janem 
Łatą z Horodyszcza, Stanisławem Łukasikiem z Busówna, Jó- 
zefem Waseńczukiem z Iłowej, Stanisławem Ostrowskim z kol 
Ostrów oraz Mieczysławem Różyńskim z kol. Plisków. Współ- 
działanie to służyło z jednej strony popularyzacji haseł ludo_ 
wo-frontowych w szeregach SL, z drugiej wywieraniu oddol- 
nego nacisku na władze SL, by te oficjalnie opoWIedziały się 
za frontem ludowym. Przykładem niech będzie działalność de- 
legatów z chełmskiego na Nadzwyczajnym Kongresie SL 14 
lipca 1935 r. zwołanym dla zadecydowania o stosunku Stron- 
nictwa- do wyborów sejmowych. W przeddzień Kongresu Wła- 
dysław Majkutewicz, Jan Kość i Wacław Rybicki spotka}i się 
z Władysławem Dobrochem i Józefem Olechawskim - czo- 
łowymi działaczami reaktywowanego SCh, przy czym pierwszy 
był zdecydowanym ludowo-frontowcem, a drugi zaś zdeklaro- 
wanym komunistą - celem opracowania ..Projektu rezolucji 
w sprawie młodzieży". Nie ulega wątpliwości, że projekt - 
apelujący o utworzenie Antyfaszystowskiego Frontu Młodego 
Pokolenia Ludu Pracującego był inspirowany przez komunis- 
tów. Prezydium Kongresu nie dopuściło nawet do podania jego 
tekstu do wiadomości uczestników. 
Gdy 8 sierpnia 1935 r. grupa 17 posłów wywodzących się 
...w większości z byłego Wyzwolenia ogłosiła rozlamowe oświad- 
czenie --=- wypowiadając się wbrew uchwale Nadzwyczajnego 
Kongresu - o pójściu do wyborów sejmowych, chełmska or_ 
ganizacja SL zdecydowanie potępiła rozlamowców. Na zgroma- 
dzeniu w Rozięcinie 18 sierpnia 1935 r. z okazji wręczenia 
miejscowemu kołu SL sztandaru około 3000 uczestników 
umwa-liło rezok1cję stw.ierdza'jącą: ,,Precz ze zdTajcami Stron- 
nictwa Ludowego! Hańba Rogowi i Malinowskiemu. Zebrani 
PTZJ/jm,ujq sami pTOpOZJICję chłopów w SPT4wie utworzenia jed- 
noZitego fTontU. robotniczo-chłopskiego. -nadto swierdza;qc, że 
klasa chłopsko-Tobomicza może ttłZko w jednoZitym froncie 
od
zeć atak fasZJ/zmv.... m1l chłopi pow. chełmskiego solicla- 
TJ/.-jem1l się z braćmi robotnikami, bo wiemv. że tyłka rząd 
robotniczo-chłopslci PTZtIfłiesie lepsze jutro". 
Radykalny ton sformułowań propagandy SL-owskiej zapewne 
oddawał część nastrQjów społecznych. Dowiodły tego m. in. 
wyniki wyborów do Sejmu 8 wmeśnia 1935 r. -W chełmskim 
okręgu wyił)orczym poszło do urn 53,9 proc. uprawnionycl1, a rw 

 pow. . :..' im
" proc.. w bruhieszowskim 50,5 proc., w 
krasnostawskim 62,9 proc. zaś we włodawsk-im 43 proc. Jeśli 
porównamy. że w Połsce głosowało 45,6 proc. uprawnionych, 
a woj. lubelskim 40,.1 proc., to na ziemi cheknskiej 'WSkaźniki 
głos1.Uąc:ych były wytsze i dowodzlły, że opozycja antysanacyj- 
na .. .... mniejszość s.połeczności tu zamieszkałej. Zapew- 
ne po .' : .. W SL część działaczy zwą
 w skuteu.nośt 
walki z sanacją i " . " wkradł się w część or anizacji Stron_ 

. . '"' 
lZlmą 1936 r, lokalni chia
 SL kQttycznie oceniali $y,\U8Cję 
w Stronnict'9Ae. W odezwie ZP SL 
Do 1udowc6w powiatu 
chełmskieCf)" stwierchano: .Je
lł mcemy bU jutro bUło łep.Rt 
od ci". d.risiej
egO mwimv o me 'WQł<:
 bez prZfl'WV. I dlCl- 
tego tUe moHmV cI:1.ł 
iecUi
 be.:cz
. lecz two1"Z1łĆ potł.młł 
c"łQpSld N<:h kł4s0W1ł. bV pneciw$ł4\O
 
it W$ftWm tulom 
:tu.tV
 kt6" chcą pcmoWG
 Nad wł'ią. by d4
 odprawę cmr- 
"d ftGkeji C!_lCfto.kłfl1lłWftO.Obuca"t\łc4
j Sh*ołu\
t
 Na1"O- 
do,""" któ,. c
 ł. '" {
dtło'
 od WGlki .ł tGpiłałłIMem 
o łpmw'IdUwv łUt1'6j łpołlCD . Cł k


 00 .ua tOf"łI wałki 
ł'CłłO
j ł MłOdo ) ł , r, 
ł o 
rodo\W ' .. ': daĄYd\ 
 kwtt\ł\ta \ '>, 
, fił
 
młQło .łUtNłł
yęb tu w.. 
 W, Mało 
ktYWł\1 Z
r, 
 
 Powl, \. 
wy ak\APł
ł Il
 
Ił 
 nv w 
w
 
ł\
)m
i.m, t
 \W- Włt)dclW. 
t.kłm było la kM l ł'\ N\ook6\'i, A rw kr
'ł\OIitł\wMttm ł\i
 był\\ 
j - ., I
 I.M': 
 łlOw
n - : 
 ZI\ 
 w a łtohi
h H, · 
 ! .l
 .. . a 
Wl
 1M, e 
'k6w. W hr.. -.' 
W'lłdm SN 
 ffi.m
 W\ 
 
 
 e 
wł

n@-j lł
i 
 . "
ntDe
jn@1. ,D1i\ l, ! ! ! SN! ł<ł kOftk\lNh- 
\
m nł@ tyl@ w 1@1\1ł
 orIQł\t.ey3D.
1 dah\łi\lł\' tl, U@ ó'. 
 
 ta 
'M\dO
 I ' Lłł\io
ło '- 
 k h
ił
. II) "*oo} , t - i waM ait}a 
w@j tUi:\, n'\@ł'@I\l fi" !! 

 oru . !' 
 =' i\ł
 :.= 

WfiY 1\0- 
8\lfi
k do m"t.i

ł... lUlI' 
 ! 
w)'tb. łfitł

 by'''' '
kłai 
pt)!tadfiją


h i $\
 w'j !! tły. .ltł WI!:@-tłtł@ fÓłł\t
 ł\i\.t\lł')ł 
Icł
()wt}"1)t)U\ywn
J, 
t' 
CI U ł A NA łlTIt I
		

/TCH0006_0001.djvu

			STR. . 


PR E IW' 


. 


S i NA JI 


, . IĄG DALSZY ZE STR. 5 
(Według d
nych poc:hIodzenia san
yijnego z 1. 1k'Wtieitn.i!a !1QW 11'. 
SL li
yło: w chełmskim 19 Ikół i 500 członlków, w thn1/bie!sIWW- 
skim 32 koła i 698 członków w tkTasnos!ta,wslkim 711 ..kół .i 26416 
człon.ków ()ra,z we wlodaWlS'k:im 3:3 tkoła i 648 członków. Musi 
budZ!ić wątpliwość :Wiarygodność danych opdnośni:e pow. chełm- 
skiego.. 'MiImo dwóch ,rozłainów w 1935 r. wydada się 
a
o 
prawdopodolbne, elby w ciągu roku HcZba !kół w 4tym poW.le'Cle 
zmailiała aż o 50 (z 69 na: 19) 'tym ,bard'zielj, 'Że Hozba ozł.oa1ik4.w 
znmiejszył.a s'ię tylko o 192. !Brak danych SL-ow:sJdego pocho
 
d:zen:ia. utrudnia wet'YIf.ikację J,icz1b iPOOhodzącYlCh ze sprawozdan 
adm.inilS'tracji tP3łm
twowej. 
IRuchliwość che1mslldch działaczy SL -' wiosną 193 1 6 r. 
była godna podziwu. Już w r:narcu czy?iono na szeroką skal
 
zaJkioojone przy@OtQwania do zja!zdu POW1l:atowe,go'. Według rela'CJl 
sta'rootwa c'hel1ms.k ' iego "na zwolywanych w tym celu konferen- 
cjach wygłaszano od.powiednie re.feraty i przemówienia, w któ- 
rych nawoływano do udzialu w zjeździe, by w ten sposób prze- 
prowadzić .uchwaly w s.prawie jed:noz,żtego frontu. Na kcm1eren- 
ciach wzywano do gremialnego zapisywania s,ię na czlonków 
Stronnictwa Ludowego. Apef powyższy sto.i w zwiqZ1ku z przy- 
gotowaniami do wystqpień pieTwszoma;o.wych, którym zaniie- 
rza się nadać charakter mas
wy". 
Zjazd odbył s.ię w zap,awiedzianym terminie 29 ma.rca 19316 r. 
Jeg.o pr'zebieg relacj,olI1owało szeroko ."Chł()(p5.kie Jutro" - organ 
prasowY' lPow.sta.lego w wyniku rozłamu we wrześniu 19'3:5 r. 
Stronnictwa ChłOjps,kiego - grupa Dobrocha. 
Treść .przy,jętej Tezo.lucji' IWskalzwje na ;in'spirację pochodzącą 
z szeregów par,tii .komunis:tyc,znej: "
zjazd powiatowy za dotych- 
czasowq pOlitykę ludowq wladzom naczelnym Stronnictwa Lu- 
dowego Iwyra:a votum (nie:fturwścl i apeluje, aby w imię dobra 
"sprawy klasy chłopsko-robot'niczej przystqpiły jak na;rychlej 
do tworzenia s:erokiego antY1aszystowskiego sojuszu ludowego, 
gdyż jest to żqdanie całej klasy chłopskie;". Zjazd ,polecił 
ZP SL w Chełmie, .by jak na'jry.cb'le!j nawiązał kontakt z lo- 
kaln
.mi crgan:1zac.j.ami "bez różnicy narodowości i przekonań 
politycznych - a stojqcymi na stanowisku antY1aszystowskim 
- ,i realizowal sojusz ludowy". PozYityw-nie również odniósł się 
do SCh - grupa, DClbrocha. Prezets"em nowo wylbralI1ego 
 SL 
został ponownie Władysław Ma
j.kultewioz. Wiceprezesami zosta- 
li wybrani: J. Janicki i S. Wancerz, sekreta,rum1 - W. Pro- 
kop, skarbn:kiem W. Zosiuk .oraz jako członkowie: J. Nowosad. 
W. RY:bicki, J. Puk, S. Semeni-wk, K. Czyżyk, S. NachUITńa.k, J. 
Kolano, A. Lupkcwski, S. Młynars,ki, M. Wojtal oraz J. Kość 
jako sekretarz techniczny i Ikierown'rk biura ZP SLo - 
Rezolucje zjazdu s,tały"w .całkowrłtej s;przeczności,wobec sta- 
nowi'ska NKW SL, który żalbrnniał działaczom i lokalnym cr- 
aanizacjcm ja
ichkolwiek ,pertrcrktacji' w .g.prawie "współdzia- 
łania i twor:enia wspólnego frontu bez upoważnienia NKW". 
" ,Ho zjeźdz:e SL oż
.wiło dzialellllość propagandowo-agitatCyjną 
za masQwym udziałem chłopów w obchoda-ch l-majowych w 
Chełmie. W kwietniu 1936 r. 
P SL wydal specjalną ulotkę - 
cde,zwę "D3 wS'zystkich luaowców powiatu c'he'łm'skiego", . w 
której nawoływał do zaman1fe&towania "pr
ec,iw krzywdzie 10.- 
. ka się dzieje masom pracujqcym. Przeciw uciskowi i wyzysko- 
tei. Przeciw kapitalizmowi i faszyzmowi". We.zw.ano wgzYSltkcih 
, chłopów, kobiety i młodz.ież .wiejską do solidarnej manifestacji 
l-majowej w5,pólnie z robotnrkami. ;. 
Przed ob
hodami święta rozwijała na. terenie chełmskiego 
ożywicrną diZialalnOiŚć grup'a' DoIbrocha. W okresie od 5 do 16 
kWietnia zorganizowano 4 koła miejscowe w Horody.sku, Leś- 
nio'wicach Os,trawie i Pliskowie. Działacze SCh - grupa DoQ- 
rocha.. kolportowali okólnik Pre,zydium CKW nr 1 "Do powia- 

 towy-ćh Kom
te
ów Wykonawczych i Delegatów StTonnictwa 
Chło,pskiego". Wzywano: "W dniu 1 maja wypro
ad
ić chłopów 
na ulice miast... nawiqzać jpOrozumienie z orgamzac1ami robot- 
niczymi w mieście". KoLportow1alI1o również odezwę CKW SCh 
"Chł.Qpi na 1 maja", \v'zYW'ającą do maiSIQwego udi2JiJału w ma- 
nifestacjaoh na terenJi.e całego kiraju. "Jesteście ludem robo- 
czym! Jesteśc'l.e wyzyskiwani przez kapitalizm a 1LCiskani 
rzez 
faszyzm! Waszym sprzymierz!!ńcem .jest tylko ,proletaT'l.
z! 
Jesteście braćmi! Wdnniście być towarzyszami jedne; walkl.". 
O tym, że w Chełms.kiem sojusz ludowy tI'1ealirzowano oddol- 
nie świad-czył fakt. że w zelbra'I1Iiu organizacytjnym BKIW SOh 
17 kwiectnia 193 1 6 r. uczes;tni'Czył prezes zjp SL -W. Mai}kultew:ioz. 
Władze administracyjne za uważ;ały, że "W pow. chelmskim do 
Stronnictwa Chłopskiego silnie przenika;q elementy wywroto- 
we (komuna)". Represje ,pflzed obchodam,i' l-majowymi dotknęły 
liczne grono dz'ia'ła.czy: m. in. aresztowano wiceprezesa BKW 
, SCh - Dymitra Stepaniuka. a do Berezy Kartuskiej skierowano . 
Pawła Kaspru:ka z Rak o łup i Jana WójCika z Pliskowa. 
W dniu l maja 1933 r. do Chełma ruszył pochód chłO'pg.k.i z 
... Kuka-w}si. Pod sztand.arem miejscowego koła SL zebrali się 
chłQDi 
 wielu wsi: 05trowa, Czarnołaz., Horodys'ka, Kalonij Ra- 
'kołupy, Rakołup Dutych, Leśni'owic-, Janówki, Koloni'i Nowy 
Flolwark, PUs.kowa, Kolonii Leśniowice i innych. W Rakołu.pach 
dołączyła o.koło 500-osooowa grupa ohłopów - z inicjatywy 
miejscowej kcmórk'i KiPZU. Na.tom1ast w Depulltyczach KTó- 
lewskich - o-koło dwutysięcznemu pochodowi drogę przegro- 
dziła palicja. Sztandar. orkiestrę i stars1Zych u'Czestal'ików poc
o- 
du odprowadzono do sąsiednich wsi.. Jędn
;k .okołQ 1500 chłopow 
polnymi d.rogami i lasami (przedarłO' się do Chełma i uczeSltni- 
czyło w manifestacji l-majowej. Według relacji "Gh'łłopskiego 
JutTa" maszerowali 
mi "czwórkami razem z organizacjami par- 
tyjnymi, oświatowymi i zawodowymi robot.ników... dumnie kro- 
czyli obok członków Zwiqzku Zawodowego Pracowników Odzie- 
żowych, obok młodzieży TUR i socjalistycznych organizacji mlo- 
dzieży żydowskiej". Nawet prorządowa ,.Kronika Nadbużań- 
5ka" informowała, że w manifes'tacji l-ma'jowej w ChehI11 l' 
"stwierdzono w niCj duży udział wieśniaków:: okolicznych 
wiosek". 
Działalność ludowców - zwla'Szcza w ,pOłudniowej części pow. 
chełmskiego ulegała wyraźnej radytkalizacji. Władze administra- 
cyjne odmaw:.łły' c
ęsto ze.zwoleń na Z'
omadzenia publiczne, 
DOKOŃCZENIE: NA ,STR. 7  
--' 


" 


lo ziemi i pod zieiniq 


10 
ERWCA \V Mu- 
zeum Okregowym 'w 
Chełmie, w sali wy- 
stawowej Drzy ul. 
Lubelskiej 55 otwarta została 
wystawa "Najważniejsze od- 
krycia archeologiczne w Pol- 
sce środkowowschodniej w 
1985". 
Już trzeci raz archeolodzy 
ze wschodniej Polski z woje- 
wództw: lubelskiego, chełm- 
skiego, . zamojskiego i tarno- 
brzeskiego, z inspiracji Lu- 
belsJQego Oddztału Polskiego 
Towarzystwa Archelpgicznego 
i Numizmatycznego, prezen_ 
tują spektakularne wyniki 
.prac polowych, prowadzonych 
w roku 1985. Pomysł jest bar- 
dzo trafny, aby przed często 
wieloletnim opracowywa- 
niem naukowym badanych 
stanowisk - pokazać zabytki. 
Wystawa tradycyjnie poka- 
zywana jest w Lublinie. Za- 
mościu i Chełmie. W tym ro- 
ku Dział Archeologii Muzeum 
Okręgowego w Chełmie zmie- 
nił jej koncepcję, starając s.ię 
zaprezentować .całość prac 
archelogicznych, prowadzo- 
nych w województwie chełm- 
skim w 1985. 
Zobaczyć można ciekawe 
narzędzia krzemienne z osa- 
dy wieloikrull.turowej w So- 
biborze, z fragmentamL ty-; 
gielków odlewniczych do wy- 
topu metali kolorowych, in- 
teresujący wybór zabytków, 
'n
.in. siekier 'krzerniennyc
i 
t:-rzęślirków glinianych 
 osa- 
dy neolitycznej w Majdanie 
Nowym. Pokazywane są fra- 
gmenty naczyń z okresu 
wczesnego średniowiecza. po- 
chodzące . ze stanowiska w 
W ołczynach. 
Oddzielnych paru słów ko- 
mentarza wymaga studnia 
miejska w Chełmie. Na wy- 
s.tawi.e pokazany jest .duży 
wybór niezmiernie ciekawych 
p
dmiotów, wydobytych z 
prawie suchego dzisiaj szla- 
mu, a datowanych na XVI - 
XVIII wiek (tak wstępnie 
określa się czas użytkowania 
studni miejskiej. która była 
.... 


'. 


) sv ) 


'< 


t 
I rzesz ość 


zlokalizowana na rynku 
dzisiejszy Plac Konstytucji.). 
Do zabytków rojno należą: 
żelazne noże, toporek z drew- 
nianą rękojeścią, fragmenty 
naczyń (z pewnością niektó- 
rych używano jako 'kubków do 
picia wyciąganej wody), jed.. 


" - 


. 


I 


TCh 25 (287) 


mia chełmskie są tak obfi,te 
w zabytki, z.e można pozw
 
lić sobie na utratę obiektu 
o takiej randze? Może po 
obe\jrzeni,u 
 części ekspozycji 
poświęconej temu zagadnie- 
niu kompetentne wladze iI 
\Vojewódz)dm Konserwato- 
rem Zabytków zdecydują się 
na obejrzenie obiektu in si- 
tu i .przystąpią do energicz- 
nych działań. 


I 


'\ 


Jak zwykle wspaniałe zbio- 
ry pokazują pracowni-cy nau- 
kowi Zakład u Archeologii 
UMCS w Lublinie. Są tam: 
c,i,ekawy - grób kultury gro-' 
bów podkloszowych, kościane 
grzebienie, brązowe fibule 
(czyli dzisiejsze agrafiki. tyle 
że znacznie ładmejsze). no i 
wspaniałe całkowicie zacho- 
wane na"Czynia gliniane z róż- 
nych okresów naszych pra- 
dziejów. 
Osoby zainteresowane do- 
kładnieJszymi informacjami 
mogą bez,płatnie otrzymać bo- 
garto li.lustrowany ...Inforłnral- 
tor o badaniach w wojewó- 
dztwie chełmskim w 1985", na 
podstawie którego dokonano 
wyboru zabytków do stano- 
wisk chełmskich, pokazywa-- 
nych na wystawie. 
Tę ciekawą i bogatą wekspo- 
naty, a przy tym inną od z - 
reguły pokazywanych w sa- 
lach wystawowych muzeum 
wystaw
, moż-ne oglądać do 
10 lipca 1986: 


STANISLAW GOLUB 


I 


. 


w 


no z klepkowych wiader £ 
częścią zapewne urwanego 
łańcucha, narzędzia żelalzne. 
Trudno ustalić, jąk dostały 
się niektóre przedmioty na 
dno studni, np. krzywa sza- 
bla w pochwie ze skóry - 
być może wiązała się z tym 
, jakaś tragedi!a. (O pro

,.., 
mach związanych z zabytkiem 
pisali A. Bronicki i SI. Ka- 
drow w artykule opubliko- 
wanym w "Ty
odni'ku 
Chełmskim" nr 33 z 1985 r.. 
licząc na odzew ze strony 
kompetentnych władz, i czy- 
telników. Niestety, bez s.ku- 
tku). 
Los studni - zabytku o 
kapitalnym wprost znaczeniu 
jest nadal otwarty. Górnicy 
w Zakładu Robót Górniczych 
w Lęcznej, kierowani przez 
Sławomira Sobalę, dzięki któ- 
rym uratowano dolną partię 
konstrukcji ,zrębowej i wy- 
dobyto w trudnych warun- 
kach większość zabytków, w 
tej chwili mogą przystą- 
pić do zgodnych z wcześniej- 
szymi planami prac. w wy- 
niku których studnia prze- 
,stanie istnieć! Czy podzie- 


,
. 


(""
 


N.,. . I 
. " 


.. 


(b :. : .,-.. .. 
 l 
<ł)"V 
 .....) 
: ,'C '. ,f 
ł " r" 
; 'i Ą 
, : 
',\. ,,
 


J 


i/ 


.... 
 .. 


; 


J,.yV 


.-s: 
 
ffrł.t . 

 
 ___1)'/ 


Foto: K. DROMLEWSKI 


'ł  ... 


f 


.... 
 
Pożegnanie matu
zystów 


r 
Szóstego cze:rwca 'w Liceum 
Ogólnokształcącym .im. Mani- 
festu Lipc.owego odbyła się 
miła uroczystość pożegnania 
teg.orocz.nych absolwentów. O- 
bok g.rona pedago,gicznego, ro- 
dziców i J11łodzieży szkolnej w 
spotkan:u uczestniczył sekre- 
tan KW PZPR Stefan Omer- 
nik i dowódca Nadbuż.ań'Skiej 
Brygady WOP płk dypl. Ta- 
deusz Jagodziński. 
?o ślubowaniu absolwen- 
tów, przekazaniu sztandaru 
szkoły . młodszym kolegom, 
na ilepszym ma turzystorn wrę- 
cz:mo świadectwa dojrzałości. 
Otrzymali je: Joanna Janiuk. 
Ewa W olszczak, Zofia Swider- 
ska. Urszula KrozY9ztoń, Jo- 
anna Lech. Katarzyna Try- 
-( sza, Krzysztof Sztanke, Ge- 
rard Lipczak, Artur Chełmiń- 
ski, 
iesław Tkaczuk. Ich rednia ocen za cztery lata 
nauki wyniooła 4,7-4,6. 
Wyróżniającym się w nau- 
ce, pracy społecznej uczniom 
wręczono nagrody książkowe 
i dyplomy. 
Po uroczystości poprosiłam 
dyrektorkę szkoły, Zofię Wal- 
czuk o krótką ocenę wyników 
tegorocznej matury. 
-- Do egzaminu dojrzalości 
- powiedziała dy.relk'Łc'Ifk,a, - 
przystqpilo w tym roku 89 abi- 
turientów. Po egzaminach pi- 
semnych 27 uczniów b1f:!o 
zwolniO:nych z egzaminó u- 
stnych. Tych drugich nie za- 
liczyly ty!ko trzy osoby. Sred- 
nia Dcena egzaminów matu- 
Talnych - 4. Jako nauczy- 
ci.ele jesteśmy bardzo zadowo- 
len'j z wynikp'w i fPO'ziomu 
wiedzy. jaki zaprezentowali 


nasi uczniowie. Obecnie wiek- 
s::ość z nich - okolo 60 osób 
- wybiera się na studia wy,ż. 
sze. Pozostali będq zdawać
io 
szkól pomaturalnych. a dwie 
osoby już podjęly pracę. Naj- 
więcej 'matur:z1/1Sltów ,wyb
e- 
ra się na Akademię MedJl- 
cZ/nq, RoLniczq, Wychowowia 
Fizycznego. a także do Wyż- 
szej Szkoły PedagO,gicznej w 
Kielcach. Ewa R::eczycka ma 
już za sobq egzaminy wstępne 
i indeks w kieszeni. Wybrala 
- kierunek - komunizm nau- 
kowy. Będzie studiować w 
Moskwie. Również Dariusz 
Stankiewicz jest już studen- 
tem WSI tv Radomiu. 
Wl3zyl3ttkJ:m n 31szvm c,b£!
.l- 
v: ;mtctffi. IktĆorzy mają .przed 
l::;lbą 
załmilny wSlt
P;:}-e ży- 
czymy pdamania rp:6or. 
(kaj)
		

/TCH0007_0001.djvu

			TCb 2:> (287) 


Świ
to Wło
awskich 


-.. , ł '1'; . ł 'n 
\, \
i ł., "\ \'. ,., l' ,-. ..'" <.
 
 

.." 
 t "'''''''. 
ł' 
 " ',:, 
:: '..
 
-... 
 \Ii -łl...,
 
_ . 
'
 .. 
\ ,)j; ',. 
t:i,/ : ,
;.
 , 
.. 


XI zlot drużyn1 ha.rce
kich 
..
ieprze,ta1'1tego Szla:ku" . za- 
inaugorowany .zos'tał w dniu 
6 czerwca luad Jez.iorem Bia- 

 łyan. GłÓWl11e uroczysItości od- 
były -się naStępnego dnia we 
Wiłodawie. a goopodalf.zem 'ich 
był VI szczep harce.nski !przy 
Ośrodku Sz!kolno-WychQwaw-' 
cz.ym. Tego właśnie dnia ,w 
holu OSW dh Jadwiga lWirec 
: · · f,. .
. ZEbtai1ych z bio- 


. . 


v ........ I ..
. _ 'l. 
... 

- .:- " 
to; - -... ".t. 


j 
\. 


..ł 


.  


:o. - -
. 
.'. 


.
;./:' 


'" 


gll'afią J anusz.a Korczaka. 
Następnie wicekurator Feliks 
Magodziarz odsłonił 'tablicę 
pamtąltkowq patrona s
czepu. 
Poza harce
mi w apelu 
ucz.e
ic.zyli przedsta wiciele 
władz ,polityczno-admini'Stra- 
cyjnyc'h W1łodawy. 
Po uroczystości odsłonię- 
cia .ta.bJicy uczestnicyapelu 
pm.emaszerowan ULicami 
. Wlodawy do rynku. gdzie 


f ",'" 

, 


'
t 
 


......." 
:
4: '. .

'! 


.....' 
, 

  - ........--- 


""
 


.
 ; 
", .. 


'-- 

 «t1;
 
 


,. 


,. 
.""" 
-", 
.... 


'%- 
.J 
 '
' 

 . \ '-' ". 
"', 
. '* 
-, \......,.". ...  


? 
 
.:.::.. . 
... . . . . . . . ' _...
. . .. . :,. ...................... 
-::.,. 

':.:
'.: 
,':-: 
.:
::
/:::.':..,.,- 

< ..
.. " 


Foto: K. OROMLEWSKI  


ik* - 


harcerlY 


v 


odbyla się mall1ifestacja po_ 
kojowa. W tralkcie manifesta- 
cji szczep otliz.ymał 'Sztandar 
ufundowany przez władze 
miejslkie i jednostki organiza- 
cYljne z terenu Wło,dawy. . 
Na otrz.ymany sztandar har- 
cerze VI szczepu zloży;li u- 
roczyste śluoowanie. N3tStę.p- 
nie Kazimierz Matrychowi
c 
- łhałrcerZ z OSW od
ał 
ape\1 poIkojlll. Ur.., 
. i \1- 
św.ietnitła orkiestra dęta Nad_ 
bu:żańsllciej ,Brygady WOP, 
która przy,gTywała w tra'kcie 
uroczystości oficjalnych, ja,k 
również podc.z.as przemmzu 
ulicami W,łodawy. 
o.dbyło się także wiele 
imprez ,towarzyszących. Mię- 
dzy Lnnyani we Włodawskim 
Domu Ku1Jtury cZ)'lI11na ,była 
wYls'tawa .pl.alka1tu pod hasłem 
.,PoIkój Ziemi - pokój dz.ie- 
ciom". Nad Jeziorem Białym 
odJbyło się !Szereg imprez 
s:poI1towych, a w .godzinach 
Wlieoz.ornych ognis'ko halI'ciT- 
.... skie. 
 


(kd) 


Bo księgorskieł ladzie 


..... 


B ARDZO ciekawe są bie- 
żące przedsięwzięcia wy- 
dawnicze Wiedzy Pow- 
szechnej. Do najciekawszych 
pozycji należy zaliczyć: Ęi- 
cykloJ)edię Seniora - porad- 
nik dla ludzi w wieku eme- 
rytalnym, kolejne wydania 
Slownik!a IW yrazów Bli.slro- 
znacznych, -ilustrowany SŁow- 
nik Polsko-Rosyjski i Rosyj- 
sko-Polski - bardzo dobry dla 
dzieci ze szkół podstawowych. 
Poza tym książki popularno- 
-naukowe: Jak GrecJI tworzyli 
sztukę, czy też z serii przyro- 
da polska - Bieszczady. Z 
propozycji zaległych z pierw- 
s
ego kwartału należy zwr6cić 
uwagę na kolejne wydanie 
JęzJlka polskiego na co dzień, 
Polskę Okresu Odrodzenia i 
kOlejne wydanie Slowni'ka 
wyrazówobcych. Z innych cie- 
kawych propozycji wydany po 
wielu latach oczekiwania Ma- 
lJl slownik polsko
esperancki. 
Natomiast na rok przyszły 
Wiedza Powszechna zapowiada 
wydanie Encyklopedii Mlodego 
Czytelnika (dwa pierwsze ty- 
tuły: Przez lqdy i morza świa- 
ta oraz Miasta świata) w na- 
kładrzie 150 tysięcy egzempla- 
rzy. Wydana zostanie r6wnież 
Ency.klopedia geografii świa-, 
ta. Joalw pierwsza z tej serH 
pojaWli mę na póŁkacn księ- 
ga,rskich - Azja. Ponadto w 
przyszł)'lm rok1u będoz.iemy 
mogJJi nabyć: Słoumik bota- 
nireny, lrolejne wznowienie 
SŁowni.ka wyrazów .obcych i 
ZWTO'tóW obco-;ęzyczmych 


I 
znaoz,nie poszerzony, w na- 
kładzie 50 tysięcy. oraz tme- 
oie już wydJa1nie "AstTo:nomii 
popwla.Tłne;" i oieszącej się du- 
żą popul
oośai.ą serii ..
- 
file", a w niej: Wlady/SlaIw 
Reymont. William Szek:slpi1'. 
Lew Tołsto;. TomalSz Moa'1lJn i 
Hervryk Sienkiewicz. Z przy- 
. 


daW1l1iotwa, wśród nich 
chełmska 'kisięgaroia przy ul. 
I Armii Wojska Polskiego. 
Na czym jpOl
a talki pat,ro- 
na't? KJSięgaulie ,te mają pl"io- 
rytet w ł"oz.dzielniJku. otrzy- 
mują talld.e iksią7Jki w z,więk_ 
szo,nej ilości. Księgarnie Wie- 
dzy Powszechnej powinny 
posiadać pełny 3SOl"itymen t 
książek, które aikituamie mad- · 
dują się w burcie i na każde 
żąQatnie klienta ksiąZka po- 


Ksi · I - - 
Wiedzy. Powszechnej 
Ą 


rody - Botf1Jn£ka, ze sztuki- 
900 najslynmiejszych budowli 
itd. 
Chocia.ż ogóLnie jakość wy- 
daw3lI1ych w lI1aszym ,kraju 
książeik jest .bardzo Ik iejp5lk a, 
w przypadku Wiedzy Po.- 
'Wszechnej jest odwrotnie - 
prezentują one /Wysoki poziom 
edyt.orLS!ki, dr,wkow3lI1e są e- 
stety(:z.nie i na dobrym pa- 
pierze. 
 Z peW1I1ością wyn1i1ka 
to z faktu, że druk wielu z 
nich wy1kOlI1y\Vaa1Y jest za 

alI1icą głównie w Jugosła_ 
wii. . ,i . 


W 
raju jest 50 placóweik 
OIbjęty(:h patronatem tego wy-  


- 


.,; 
winna być sprzedana. Nato_ 
miast jeżeli księgarnia aktu- 
alnie ksią2Jki nie posiada, 
ZOIbowiąz.ana je.st na !każde 
życzenie klienta ją zamówić. 


JJImą - formą prz.y\bli:żenia 
książek do IklieJl1ta jes't pla- 
nowany IPrzez 'k1sięg3ll"I1ię na 
W1I"zesaeń cykl kJiermas:zó,w wy- 
dawnictw Wliedz.y Powszech- 
nej. przede wszystkim do 
naulki jęz.y1kó:w obcych i sław- 
n!Jków oboodęzycmych. Będą 
OII1e sprzedaw3II1e we W5ZYst_ 
kich chełmskich .szkołach 
średnich typu liceaLnego. 

 , .. 


L 


R. MULART 


;\ 
 
Harcerskię m
newry 


,Manewry Paltriotyczno-Obrorme Dr:u
yn HaTcerskfiej Służ- 
by Granicznej Chorągwi Chełmskiej, Zamojskiej i Bialsko- 
podlalSkiet odbyły się ad 5 do 7 czerwca w OklUll1,ince nad 
Je'Ziiorem Bia:łym. 
Celem manewrów było kształtowanie patriotycznych postaw 
w wśród ha:rcerzy, Z3/P0znanie z tradYiCI}ami WOP oraz dniem 
powszednim s'łuiJby wopdWtskiej. Orga,niza'torem manewrów 
była Nadbużańska Brygada WOP i k()mendy chorągw.i ze 
WISIpomnianych wojewódz.tw. Każdą chorągie:w reprezento- 
Wlały dwie drużyny w 'skład.zie pięciu harcerzy. Byłi to har- 
cerze ze sik6ł podstawowych z DołbabyC'ZOW'a', Hrubies7.lOwa, 
Dorobu5.ka, Swiel"Ż, Sława,tycz i Terespola. 
 
 
W ramach rozgrywanych konkurencji harcerz.e mogli się 
popisać znajQmością tradycji WOP, odbył się także bieg 
patrolowy, strzelanie z karabinka StPOrttoweg'o i fiZut grana- 
tem. Poza. konkurencjami każdy zespół przedstawił własny 
progra.m arŁy:s
yczny. 
Główną nagrodę - puchar pr.zechodni dowódcy Nadlbużail- 
skiej Brygady. WOP wywalczyła drulŻyna HlSG ze s'zkoły 
podstawowej w Dorohusku. Drugie miejsce zajęła drużyna z 
Hrubieszowa, a trzecie hal'1Cerze z Dołho.bycz.owa. ..". 
W\S.zys.cy uczes'tni'cy ma.newrów OItrzymaU nagrody rzeozo- 
we. Mrmo niezbyt łasikawe.j a'\1Ty I
mprezę na,le,ży uwa,żać ze 
wszech miar za UJdianą -i godną .kontynuowail1ia w następnych 
latach. 


. . 


(kd) 


)I 


.. 


....." I ' 
dl
';.' 
, .
. 
.ffłl""f' , 


"  
... \ °l "tV 
.ł' 

 ,. 


'Ił 


'tI, 


. ......... 


t 

<.'} , 
, ::. .J 
*' ;

 


O" ' 


\ 
ł ( 


., o
_ \ 
''y
 
/\ . o 
- ,,,.........
 


,
.
:J 
.
,,;.. 


. , 
.
 


. .(" 


....' 


,,
 


Foto;' K. ORQMLEWSKI 


? 
\- 
\ 
STR 7 

 
P . ECI 
S ACJI
 ? 
. 
'). 


J. 


DOKOŃCZENIE ZE STIL 6 
np. 1'2: sie:rpnia, 193/6 r. w HUCie, mQltywujją.1C oba.w
 o "
spokój 
i porządek publiczny". Sanactja uoielkła się do metod ipacY1fiJkJa- 
cyjnycb, Jrt.6re objęlły taklże 
nbwą część pow. chełmskie- 
go. W dniach 2.t i 212 wr2.elŚni:a 19316 r. pacyfikowalIlo Kukaw.kę, 
W ojsław ice, Ostrów, Hor.ody\s'ko, Raik ołupy , Leśn'ilOwice, Maj- 
dan Leśnio'W'S'ki i P1isków. Bolicjla przeprowadziła rewiz1ę u 97 
działaczy ruchu ludowego. i komuni:Sltyozn
o, za1trzyanuljąc 37 
i osadzając w Wlię1Jiemu 25. Wśród ares.ztoWlatł1)"ch byld m. in. 
W. .Majkutewicz, Jan -Kość, Stanisław Wan.cerz, Józef Tu-re.zy:n, 
W'łady\sław CZi3łpka" Antoni Czapka i Konstanty CrzyżY-k. "Roz- 
walano budynk.i mieszkalne i gos,podarskie. rozdzieTano podusz- 
ki i pierzy.ny, rozsypy,wano pierze, mieszano w .spichrzach z,boże 
różnych odmian i sypano na jedną pryzmę... ludn
ść pacyfiko- 
wanych wiosek, by uniknąć tortur masowo ucieka la do lasu" - 
w&pominał ,po lataoh W. Ma jkUlterwic.z. 
,PacYlfikalCja. osłabiła dzia:ła:lJnOlŚĆ SLo Kolejne uder.zenie władz 
be
ieczeńsltwa skiel"OWano, W marcu 1937 r. ano in. na pow. 
włocławski - celem Hkwida'CH O'rg:aneizacji, komunisty(:znych 
i wSjp6łdz.i:ałających oz nimi kół SL, bądź ZMW RP Wlici. W dniu 
1 kWietnia 1937 r. aresz'towa,no m. in. k
erownrc1two ZiP SL na 
pow. włdda:wslki: Grzegorza W'innimroika --prezesa, Wł. Kaliń- 
skiiego wiceprezesa i LudJw;ilka OzjUJbarezy1ka - sekre.IŁa,rza. 
Dzia'la.}n:dść SL Uiległa. niemal! zupełnemw zalamaniu. Dane o 
stani'e .organizacyjnym z 5 kwietnlia 1937 r. pomijają zupełnie 
pow. chełmsIki nie podatjąc ani 1i£'ZIby. kół, anD czbon'ków. We 
włoda'W5kim było 25 kół ,i 4148 oz.iboneków - czy11i' o 8' kół- mniej 
i '2.00 członków niż pr-zed rokiem. W hrujł)ies.zO'W\skim' było 38 
kół i 7150' cz!łonk6w, .zaś w kra5nO'StaWS!kiJm 68 kół i 2.636 człon- 
. k6w. 
.Działa.mość ludowców - zwmaz.c.za w chełmskim 'OSłabła do 
tegO s'ropnia, że nie organiwwano nawet zgT:Omadlz.eń na SWrię- 
to Ludowe. Nie zachowały się też jakiekolwiek dane o przebie- 
gu s:trajku chłopskiego z 1937 r. Według oceny Grzegorza W-in- 
nwz'Uka we włodawskim a'kcJa s!trajkawa była n'ierównomiel"na. 
Tam g
ie SiL by,lo siLniejsze frekwencja na, jaxma:rkach sięgała 

 4;() pr.oc., a np. we W'łQdawie Około '11() proc. normalnej frek- 
wencj
i. 
28 ma:ja. 1935 r. we Włodawie od!były się os.tatnie obchody 
Swięlta Ludowego ,przed wYlbuc.hem II wojny światowej. Z róż- " 
nycoh stron .9Owiatu prJJytbyło około 1'500 
hłopów. Wobec braku 
sali mOgącej pomieścić ludzi - wiece :re wlg'lędów be1JP
.zeń- 

,
wa pańJStwowego, nie mogły s'ię w
s odbywać pod gołym 
niebem - jako miejsce uraczyłsltoś.ci wybrano obszerną 6Itodo- 
łę. Do, zebra1nych przemawia'ł m. in. prezes ZP SL Grzegorz 
W
nniOZitiik. Wśród długo. nie milknących oklasków odczytano 
ode7JWę Wincentego Witosa, sokierowaną do ludowc6w po po- 
w.rocie z emigracji: "Nie chowamy glowy,w piasek, świadomi 
jesteśmy niebezpieczeństrwa zagrażajqcego nasze; Ojczyźnie. 
Oświadczamy IPwblicznie: jakkolwie.k nie myśmy ,zawinili obec- 
nemu s,ta-nowi, ':Wszyscy li wszelkimi środkami będziemy bronić 
przed każdym lna;eźdźcq nie tylko nasze; niepoclleglości, ale 
każde; grudki 
iemi. Dla tych lCelÓW ,po:niesie:my wszelkie po- 
trzebne 01iary. Nie będziemy też za to żqdać od nikogo ani 
uznania, ani przywilejów, ani zapłaty. Domagać się natomiast 
będziemy aż do skutku tych praw. które ,nam się jako obywa- 
teLom ,należq bezwzględnie". 
Ruch ludowy mdeiał w okresie mię'Chywojennym do czoło- 
wych sił pol'itycznyc!h na zie.mi chełrnlSłkiej. Był niemal bezkon- 
kurencyjny już na progu niepodległości pańStwowej, gdy w 
Wy1bora:eh do. Sejmu Ustaw()darwczego lis.ta PSiL Wyzwol
fI p nie 
,miałoa w ilS	
			

/TCH0008_0001.djvu

			STR. 8 


'lO 
.-.....- 
 --..................... 'ł1!'-.k-- 


o e zas
dy 
sprzedaży wł=gla  


\ 


,
 


>; 


DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 


TYM niezbyt optymi- 
stycznym przekonaniV 
utwierdzają mnie wy- 
niki II partyjno-państw9 wO - 
społecznego przeglądu nie- 
których przedsiębiorstw bu- 
dowlano-montażowych. Wpra..- 
wdzie pr.z.eglą'\:ł w tytule ma - 
słowo ,.niektórych". ale po- 
nieważ objęto nim Chełm- 
skie Przedsiębiorstwo Bu- 
dowlane, - Wojewódzkie 
Przedsiębio.rstwo Budowni- 
ctwa Inżynieryjnego, oba 

 przedsiębWrstwa budownictwa 
rolniczego w Chełmie i Wło- 
dawie, a także Dyrekcję 
Szpitala w Budowie to mo- 
-., żna pow.ied.zieć, że był to 
lPrzegJąd całości ch
kie- 
go budownictwa. 
Po raz drugi z inicjatywy 
wojewódzkiej instancji partii 
powstała nie tylko dosyć 
szczegółowa fołA>grafia budow- 
nictwa miesikani'Owego. ale 
także, używając sformułowa- 
nia medycznego, zaordyno- 
wano terapiję. Z wynikami. 
przegląd'!J zapoznała się Egze- 
kutywa. KW PZPR w Cheł- 
mie, o czym informowaliśmy 
w 23 nUll1erze "TCh'. "z 7 
czerwca br. Wprawdzie 
p)"'zedstawticiele iPrudsię
o:f... 
st.,: i wicewojewoda Euge.. 
musz "1ł6jcik w czasie obrad 
Egzekutywy stwierdzili, że są 
I!\ realne możliwości pełnej re- 
alizacji uchwalonego przez 
W ojewódzką Radę Narodową 
planu budownictwa mieszka- 
.... niowego. jednakże Egzekuty- 
wa KW 
 autor
v informacji ". 
pokazują realne zagDOżenia
L 
Nie oznacza to, że nie widzą 
m'OŻ!iw;ości :realizacji zapla- 
nowanych 900 mieszkań w bu- 
downictwie uspołecznionym. 
,Te mozliwo
ci są, ale braku- o)< 
je zdecydowanych pociągnięć, 
czy powiJzmy konkretnego 
działania zmierzającego do 
wykorzystania tych D\oiliwo- . 
ści. 
Jak już wspominałem. był 
to drugi przegląd przedsię- 
biorstw budoWlłano-montażd- 
wych. Pierwszy odbył się w 
ubiegłym roku w czerwcu i 
aby udowodnić swoją tezę 
od ustaleń tego przeglądu 

hciałbym zacząć. Z wyni- 
. ków. jakie osiunieto w 1985 
roku motna powiedzieć. te z 
uleceń dotyczących retllizacji 
ubiegłorocznego planu nic- 
wiele ztobiono, Sprobujmy 
wi
 przeanalizować co z tych 
zalecen zrealizowano w roku 
bietącym. 
Międz)" innymi miano po- 
prawić wykorzystanie cusu 
." pracy i jej organizację. Z in- 
formacJ.i prledstawionej po 
drUiAim pnealądzie wynika. te' 
ilość lod&1n nie przepracowa- 
nych' (beż urlopOw wypoczyn- 
kowych i profU
ktycmych) 
wYl'uinie si
 zwiększyła w 
1985.r. W pierwszym kwar- 
tnIe br. .traty ł:IQSU pracy 
2. tytuł... zwolni
łi ChOl'obo- 


(kaj) 


wych na 1 zatrudnionego w 
budownictwie wyniosły 25 go- 
dzin. 
Z poprawą organizacji pra- 
cy łącz.y się postulat zorga- 
nizowania prac wykończenio- 
wych na tzw. wydłużonym 
dniu, a robót montażowych 
na drugiej zmianie. Prawdą 
jest że w roku ubiegłym pra- 
ce wykończeniowe były pro- 
wadzone w niektórych przy- 
padkach na tym wYdłużonym 
dniu, ale dotyczyło to tych 
budynków, kt6re miały być 
przekazane do końca 1985 
roku. Miało to charakter ak- 
cji, a nie stałej formy OI'ga- 


I, 


I' 


- 


nizacji pracy. Natomiast dru- 
giej zmiany vr montażach nie 
wprowadmno. Niemniej istot- 
nym postulatem wynikającym 
z przeglądu w 1985 roku było 
"rozpracowanie szczeg6ło- 
wych harmonogram6w po- 
szczeg6lnych obiektów pozo_ 

tających w fazie robót wy- 
kończeniowych z uwzględnie- 
niem ruchu brygad, jednostek 
sprzętowych i współdziałania 
podwykonawców. 
Oceniając realizację tego 
zalecenia - posłużę 
. tylko 
j
m przykładem, chociaż 
mam ich znacznie więcej.. 
Otóż przegląd był przeprowa- 
dzany w czerwcu 1985 roku. 
Budynek nr 6 w osiedlu. 
Chmielna III w Krasnymsta- 
wie zgodnie z umową powi_ 
nien być. tzw. efektem 'Czerw- 
ca 1985 roku. Odebrany zo- 
słał w czerwcu. lecz 1986 ro- 
ku i to w dodatku bez ele- 
wacji. Tak w praktyce wy- 
gląda układaM i realizacja- 
szczegółowych harmonogra- · 
mów prac wykończeniowych, 
mających zabezpieczyć termi- 
nowe i kompleksowe przeka- 
zywanie budynków do eksplo- 
atacji. 
Na osobne omówienie &asłu.. 
guje ulecenie koordynacji i 
mbezpie.';..j' ,systematycz- 
nych dostaw materiałów, pół- 
fabrykatów i {)lefabrykatów, 
zapewniajlłcych claełość pro. 

sów . technologicznych. Nie 

dę oceniał d&1ałaA wycho- 
dzących pou zakres maili.. 
woAcl władz wojew6dttwa. 
Zutrzymam się Q'lko na łed- 
.ne! sprawie..r - 
Od dłutsaelo czasu chełm- 
.ska fabryka domów »y.min- 
zowała, te zatyka się wyroba- 
mi lotowymi. B
 tak mi po- 
\Viedl.
lłul0, z tej przyczyny 
ł\'\usiano zrez..vcnowa
 I II 
zmiany. Powodem było nieryt- 
mlczne odbieranie elementów 
a systemu WK-'lO przez 
Chełmskie Przedsiębiorstwo 
Budowlane. Fabryka domów 
I konl.eeaności przedstawiała 
Ni
 na innQ produkcJ
 i po- 


ft 
I 

 .,..ł.."" 
I..-JI 


... 


"'.... 


Szczerbata Starówka-  


"- 
DoKOŃCZENIE ZE STR. 1 


Od 1 czer.wca w n
m w. .. . . II'. .e wprowadzono pewne 
zrriia.ny w syStemie spJ"7,erjaży węgJa. Te zmiany, a. ra.azej 
\1SIPI1lWllienia, mają na celu urEgUJ.owanie w jak najszytbs:zym 
czasie zalh: h l ".. . prrz.y jednocz
 re. .,.-:.ji tego- 
roczny.ch z-Q...,'. - ń. O szczegółoWIe iDfu
e na ten temat 
poprosIliśmy BOGUSŁA W.A SAiWICKlEGO - kierownika sek- 
cji artykułów opałowycll w Chełmie. 
'I 
- Obecnie .węgiel 10 .PieTwsze'j kołejnDści jest sprzedawany 
indywidualnym odbioTcom :na cele bytowe, kt6TZY nie wyku- 
pili swojego pnydziału w sezonie f}newczym 1985/86. a także 
tym, ktÓTym opał mę skończył. Jednoczernie realizowane są 
pTzydziały na bieżqcy sezon fJTZe1fCZV. ,Tylko, że :nie sPTzeda- 
;emy od 1'azu całego P1'zydziału, lecz rozkładamy ma dwie 1'C1ty. 
I tak ,np. jeżeli ktoś Ima tdo lwtlkupienia 5 ton, !to teTaz może 

e
TC\Ć 2,5-3 tony. Resztę dostanie desien.iq. 
Zaległości iW $PTzed.aży węgla będziemy załat1Diat do końca 
sier;p.nia. .Wielu Tol.-ników IZ miejscowości. n.ookót ktarych są 
laSJ/, Tezygnuje oz zak'UIpU zaległego opału. Ot1'zymujq za .każdq 
tonę ;po 2400 zł. - 


Jakby w zgod7;ie z pr'zysło- 
wiem, które mówit. że co s.ię 
odwlecze to nie u
e. do- 
wiJedzia1em się od nowego, ar- 
cbitekta miejskiego Marka 
Zajdka, że wszystkie wymioe- 
nJ.one przedsięwzięcia. mimo 
upływu czasu, są ciągle aktu- 
alne .i! 
 prędzej czy później,. 
przyjdzie na nie pora, Zresz- 
tą dopiero co architekt wydał 
czterdziestu prywatnym kup- 
com i rzemieślnikom nową 
.informację o terenie, na któ- 
rym ci mają sobie wybudo- 
wać sklepy i warsztaty. a przy 
tym mieszkania. : . '" ., . to 
niska, oryginalna zabudowa... 
z atriami, miejscami do wypo- 
czynku i: 2'JiJe1enią, obok ncłwe- 
go pawilonu WPHW.. w głąb 
ad uli1:y Lwowskiej. Zatem 
niby są chętni
 by tam budo- 
wać :i prowadzić działalność 
gospodarczą, towarzyszy im 
prz,ych)"Jlność ojc6w miasta, 


tern nie można było nadro- 
bić straL Wszyscy o tym 
wiedzieli. Sytuacja powtórzy- 
ła się na początku bieżącego 
roku, ale roZWiiązanie znale- 
ziono dopiero 26 maja br. w 
czasie obrad - podsumowują- 
cych II przegląd. Wtedy b0- 
wiem ,zapadły decyzje co do 
utworzenia tzw. magazynu 
1prz.ej . · . : '. nustrzygni.ętQ 
kto i ile będzie za to płacił, 
itd. A przecież o konieczności 
tego rozwiązania m6wiono !ił 
wiedzi6no znacznie wcześniej, 
jeszcze przed pr.zeglądem w 
1985 roku. Chciałbym zazna- 
czyc y że przyjęto ustalenia.- 


Natomiast sam magazyn po_ 
z.waJający na normalną pro- 
dukcję w ,,Fadomie" jeszcze 
nie istnieje i dlatego fabryka 
domów pod koniec maja br. 
znowu ograniczy produkcję 
WK-70, bo zatkały się jej 
magazyny gotowych ele
en- 
tów. at wykonawcy nie odbie- 
rają. To znowu tylko jeden 
z wielu przykładów .,koordy- 
nacji". \ 
Z zaleceń dotyczących wy- 
Irorzystania cz,ynników pro- 
dukcji i poprawy jej jalmści 
w pewnym stopniu udało się 
zrealizować powołanie hufców 
pracy oraz zahamować od- 
pły-or kadr z budownictwa. 
Nie mam zamiaru opisywać 
wsżystki<:!l spraw. uwag, czy 
sugestii z ubiegłorocznego 
przeglądu. Gdyby zrobić pew- 
ną statystYkę, to można by 
powiedzieć. łże' zrealizowano 
w części te wnioslG, które 
dotyczyły .spraw socjalnych na 
placach budów. Natomiast 
znacznie gorzej przedstawia 
się realizacja . 
 
zmierzających do podnies.i.e.. 
nia wydajności pracy. lepnej 
organizacji i jakości. W tych 
sprawach. jeieli nawet wy- 
konano pewne ruchy. to były 
to często ruchy dla samych 
ruchOw, Dłatwieaie formal- 
ności, aby nikt się nie cze- 
piał, Wnioski swe opieram na 
wynikach 
oduk
lJ
ch 

edsiębiorstv. , 
- Odmiennie pr&edstawla siq 
;3ytuacja finansowa. W te} 
sprawl
 moina powied&i
, te 
. przedsiębiorstwa __ zalecen.ia 
zreaUzowały pr -najmniej w 
stu J)I'OCento.ch. 
Wszystkie kontrolowane 
Jednostki osiągnęły w uhie- 
ałym roku dodatni wynik fI- 
nansowy - czytamy w inłot- 
mllcji a' II przellł\du - który 
był wybzy ad planowanego 
od 8,8 m1UonQ zł w ChPB do 
22.3 mUiono. w PBRol. Wło- 
dQwa. ." / 
Oka&uje Ikt te, te budow- 
nictwo mA b.d
 wysOk, 
rentowność. Rekordłl'itQ \V 


dlaczego więc nic się na wii- 
nac2Dllym placu jak do tej 
po.ry nie dzieje? . 
A maże odpow
Zi! na to 
pytan'ie naieży szukać w obie-" 
gowej prawdzie. że w byle 
jakiej ruderze robi się równie 

re interesy. co w estetycz- 
nym, fachowo zaprojektowa- 
nym pomiJeszczenilu, i dlatego 
po co spieszyć S'ię z wydawa- 
niiem pieniędzy na kosztowną 
.
 
tycję? 
Póki co staromiejstkie cen- 
trum jest brzydki1e.. a w nie- 
który<:h SWQi:c.h zaułkach 
wręcz t aby sprzęt. którelo konty , 
s, n. I ,atełn, pra
wał 
pr&ynajn'\niej nA p6łtorej 
r.miany. Nie po'ZOltAje \.o bM 
wpływu MI kosat ł cen, mie- 
nkanla. Motna oc&ywlitle 
byłoby ten kOli t Imni'łjłt)

, 


TCh Z!ł (287) 


mori.Ila by wymienić cł10ćby 
przyszły Dom Harcerza, zl
- 
kali!zmvany przy postoju tak- 
sówek lub budynki mieszkal- 
ne, na przyk1ad przy rogach 
ulic SJedlec1ciej ił ZW
 na 
rogu uli!: Zacisze i' Dzierżyń- 
skiego, czy naprzeciwko sp6ł- 
drz.ieJ.ni lekarskiej ił Domu Ju- 
naka. Wszystkie te budynki 
będą wznoszooe w oparciu o 
<.\.ygirlalne projekty arobiJtek- 
'tonicme, u
ędniające 
kształt i styli1stykę otoczen
 
tak jak to z:rOOi()ll() przy ulicy 
Dzierżyńskiego, napm.eciwko 
gmachu RUSW. - 
Budownic\wo p.. .. . 
zwłaszcza dla załóg zakład6w 
pracy. to szansa na mieszka- 
nia zakładpwe. To także 
możJ..ilwość estety,zacji chełm- 
skiej Starówki. broniącej 
swego tradycyjn. Y' statusu 
miejskiego centrum. Tradycji. 
me wystarczy szanować 
trzeba też ją pielęgnować. a 
budowl3l1O-remontowe zabiegi! 
to w tym wypadku nic inne- 
go tylko rodzaj pielęgnacji. 
S2koda tylkq. że przebiega 
ona tak opieszale. 
.JACEK BARCZY1iSKI 


, 


. 


h 


ale żurawie i inny spr
t 
musiałby dłużej pracowac. 
Wydaje mi się. że tych kilka 
przykładó uzasadnia w pełni 
tezę, tc*ą postawilem na po- 
czątku. że zmiany na 1epsze 
w budownictwie są tak mi- 
ni:malne. -.iż zupełnie ruedo- 
strzegalne. 
Zdaję sobie sprawę z faktu, 
że artykuł o niezbyt optymi- 
st .,.... . j wymowie w chwili. 
w której wyniki pierwszych 
-czterech miesięcy są zupełnie 
przyzwoite przypomina nie- 
potrzebne .kopanie w or- 
czyk'.. Być może usłyszę, że 
uprawiam czarnowidztwo. Tak 
, więc j\.&ż dzjsiaj ehciałbym 
wszys1ltim przypomnieć. . że \ 
,.Przeważająca jednak więk- 
szość tych efektów (infor- 
macja z przeglądu w 1986 r
 
ku.. część dotycząca wyników 
pierwszych czterech miesięcy 
br.).. to obiekty. które przesz- 
ły do realizacji Uw. pośliz- 
giem z roku ubiegłego". To jest 
właśnie prawda o efektach 
roku bieżącego. Gdyby więc 
rozliczyć je w czasie, to oka_ 
załoby się. że dzisiejsze suk- 
cesy są wczorajszymi. klęska- 
mi ż mimo tych efektów iUli 
o krok nie zbliżamy się do 
faktycznej poprawy w budow- 
nB:tWiie . -:." W 
IDOm odczuciu . , ' :,. w 
tym zła organizacja pracy w 
przedsię. . ., I' 
 ch budowla- 
nych. a mówiąc szerzej zła 
organizacja całego procesu 
inwestycyjnego. Potwierdze- 
nie tego Ulajduje się we 
w.rmskacb koń
h II prze.. 
g'1ądu. zaakceptowanych przez 
Egzekutywę KW. w któryoo 
czytamy między innymi, że. 
kierownictwa przedsiębiorstw 
zobowiązuje się do: 
- podjęcia zdecydowanych 
działan na rzecz likwidacji 
marnotrawstwa i! n.': ł · · dar- 
n'OŚcł na pla<:acb bud6w oraz 

 eliminacji pijaństwa . wśród 
, .: prac:ownicz.ycb. 
- pełnej realizacji wnios- 
ków. wynikających z ubqło- 
. -" pl'aegllłdu. Autwzy 
informacji nie chcą sUt pow.. 
tara
. A poniewai więksd(: 
wniosków ubieałorocmycb nie 
została areoliIłowana, to przy- 
pominadlł. te naleł.y je wresz... 
ca u_Uzo

. Tak się bo- 
wł8m skład, ostatn1ml laty. 
.. wynikł I ił II ltwal'wł\ł Sł\ 
optymlstycz.n
 a plany n't 
początku roku realne do wy- 
konania.. aor_j te persł-kty- 
wy wYll' . 'jq j'-'t w tn l-1V 
kWI.t"tale. Wtedy to włałnie 
w ni.tt\ry
h prł..dsi,bioł'a 
$twach .,weryfikuje" si, pl,- 
n)' ..rlłCI6wkl''. Zaltcenła & 
. ,",'l,cłu 'wiacłca, o tym,'" 
br&\4k dobrej OI'lanł.ftej. pracy 
w wl,kud:łci Pl .. i
b10"tw 
budowlanych jMt ajawlskłm\ 
ptOwtlechnym. kt
 jakby 11, 
s\abłU&Owało. Wbtinle ta s\Q- 
bUllAcja niepokol t cłlAte.o 
..
()p.ię w oN&yk". 
CZBS&.AW DZlEMIDOK
		

/TCH0009_0001.djvu

			TCb 25 (287) 


, 


W CIĄGU dwóch dni (o 
czym już pisaliśmy) 
trwały na stadionie KS 
Gwardia Chełm Nieoficjalne 
Ogólnopolskie Zaw.ody Konne 
w skokach przez przesz.k.ody. 
Rozegrano .sześć konkurs6,w 
W)"pełnionych skokami koni 
przypominających urodziwe 
wierz£howce z epoki Juliusza 
Kossaka. .- 
Często i od lat uży:wane 
powiedzenie "k.oń -jaki jest 
każdy widzi" wprawdzie c0- 
raz trudniej, ale daje się je- 
sz.cze sprawdzić w praktyce. \ 
Natomiast odpowiedź na py- 
tanie: z której strony pod- 
chodzić do konia wywołuje 
moment zastanowienia u nie- 
mal każdego kandydata na 
jeźdźca przerażonego wielkim 
łbem i twardy.mi kopytami 
pocz.ciwego 'Czworonoga. Z 
przodu nie - bo ugryzie, z 
tyłu nie - bo kopnie. Tym- 
czasem zwierzę stoi lsobie spo- 
kojnie i nie w glowie mu ani 
jedno ani drugie. Nie leży to 
w jego naturze. Ba, ale o 
tym nie wie ten, który boja- 
źliwie się skrada. 


.... 


My,' Polacy mamy w jeź- 
dziectwie niemałe tradycje i \. 
wielki dla sportu jeździeckie- 
go sentyment. Stąd też pew- 


. 1 . 
., ,10";, > 4',Jr
" .;' j ' 
..t1'", .. '.'" ,<,: 'ł.
 ..
 :-' . T" 
.... , . '-ł-. ....l,
\.... .". ,.;
"'V" 
 
 
h.t) 
'....1.' . :f/,
r_,. 
'4,,,;o , ':"V-t'
 . 
.,
. 
J; .\ 
" 
.... '«Al'" 
,,

-t 
... ::
:::" '\. '
':" :':,f:
'
', :'....
l.:
v.. 
. . "' __ .. ..( 
,,
 t ..
"H) .
\ 
 f"t. ... "..J{; Ił-
o( c... ..." 
,,:;.:' ..j' 'w-":'
It:"
"
W
:
;
'
":-'''
. 

 ":0.." t f -.J......3'
 ,".. .\,,,....' ", ,., 
" 
 ., ..: 
, ,; .' 
 ..o.......
 \..:;,,;j
': . '. :., ......, ;, 

'. 
:t' ->.-' " o. ':,J-..... ,;.
o.'>, 
 t" , 
, : 
.
 < "4f' '.'y.-' ,\, ,,: '- .' :,' '),. : " 
.. 
 ., :.\ v"'. 
 .....' . 

 
, 
. .' '.'. ,\. ' I't. .
 ...u .. 
 < 
::' 2j- :: ':J ", 1łjLt
' , ,) - 
 
4. Jif/ 
 ' 

 . ,,

n \ 
., '\. 
. 
, 


:' 


" 
. 


. ",.'!'-':. 


...
 
) 
,Ił 


. ,  , 
'" 
"" '
 


"ł 


nie bierze się wiara w słowa 
Williama Faulknera, który 
zapytany - o przyszłość koni 
pdwiedział: "Koń pTzetTwa. 
Mimo że maleje jego gospo- 
'daTcze znaczenie. nie zniknie 
d-Qpóty. dopóki istnieć bedzie 
czlowiek. ALbowiem na cale; 
kuli ziemskie;. na palcach 
można :policzyć l1.LdZii. w 1vtó- 
ruch, życiu, pamięci. kolejach 
losu i liczn
h nam'i
-noAciach 
nie pozd$tal ślad ,po ko!!iu". 


Koń'ski charakter pełen jest 
naturalnego pędu do rU(:hu, 
gal
wania,. biegu. Konie lu- 


wierzchowca szusów dwume- 
trowych i jeszc.ze zmusza g 


STR. 9 


po prostu starać się jak na
- cki. Startował w czterech 
mniej mu przeszkadza ć. Przy- ,kolnkursach i w.szystkie cztery 
pQminam sobie krążą.c:=ą przed, wygrał. Były konie, które nie 
la.ty anegdotę o Janie Kowal- popędzane same szły do 
czynku - mistrzu oHmpij- fi" przeszkody, jeździec nato- 
skim i ,kilkunaSlOOtk,rotnyim 
 
 miast dłubał im W zębach wę- 
mistrzu Polski w skokach dzidłem i pakował w sa'iTl 
przez przeszkody oćzywiś- środek twardych belek: Koń- 
cie na koniu 
 że jeśli koń I skie nogi delikatne przecież 
nie skoczy to Jasio przenie- i cienkie, po kilku latach są 
sie go w zębach. vi Chełmie już zniszczone. Często można 
ro,bić tego' nie musiał. Zapre- zauważyć jak konie zgrabnie 
zentował mistrzow.s.ki styl i chowają nogi nad prz..esz.ko
 
młode konie szykowane do damie To właśnie strach przed 
zawod6w najwyższej rangi. uderzeniem o drąg o średni- 
cy. 10 cm powoduje .ten od- 
ruch. Tak na pewno nie wia- 
domo jak koń widz.i. Trudno 
powiedzieć C"CJ nie planowa- 
ne zatrzymania przed przesz- 
kodą i wyrzucanie jeźdźca z 
siodła biorą się ze złośliwoś- 
ci zwierzęcia, czy też z. chwi- 
lo.wej ślepoty na granicy 
światła i cienia.. Zapewne 
dlatego wielu jeźdźców mia- 
ło kłopoty w pierwszym dniu 
zawodów z pokonaniem jedy- 
nej przeszkody ustawionej w 
cieniu wysokich drzew. W 
drugim dniu upadł kQń. Te- \ 
go rodzaju sytuacje są naj- 
częściej winą jeźdźca. Jest 
coś przejmującego w bezrad- 
ności przewracającego się 
· zwierzęcia, zrywa,jącego się na 
'\. drżące nogi i oczekującego 
bezradnie na decyzję jeźdźca 
czy po tym wstrząsie ma ga- 
lopować do na:stępnej przesz- 
kody. Może z bólem w środ- 
ku ciała, może z szumem w 
głowie i 
trząsem m.ó7.gu? 
Nie wiem. Konia o to jak 
się czuje 
kt nie zapyta, po- 
nieważ odpowiedzi i ...tak nie 
będzie. Koń ma słuchać, wy- 
konywać pole.cenia, nosić 
człowieka na swoim gr7Jbie- 
cie do przeszk6d, brać je ra- 
zem z nim. Kiedy zaś prze- 
\. jazd będzie udany na trybu- 
nach powiedzą o koniu: ład- 
nie Qachodzi na przeszkody, 
1 bierze ze sporym zapasem, 
zaś... o .. tym co' na grzbiecie: 
dobry jeździec to nie ten, któ- 
ry- wygrywa na złym koniu, 
tylko ten, który nie spada z 
dobrego! 


Ko 


.ja i jest 


, 


.. 


bią skakać. Przesadzają z o- 
chotą przeszkody terenowe, 
niewysokie zwalone drzewa, 
nis'kie płotki. U
iejętność od- 
bicia, zawiśnięcia przez kilka 
sekund w powietrzu i swo- 
bodnego lądowania na przed- 
nich nogach wierzchowce po- 
siadały w zamierzchłych cza- 
sach, kiedy jeszcze nikt nie 
krępował ich swobody. Dopie- 
ro człowiek domaga się od 


't 


:'\:", 
'",,( ,"' 
, ,'.  


t ot _-. 
, " 
,"o. 


... 


't< 


'" . 


'1r 4<,:::;,.... 


... 


...., 


Marian Kozlekl - najlepsz)' .teiclzlee zawod6w otrZ)'muJe 
puebar od wojewody ebelmskiego Jana Łaszcza. 
Foto: K. DROMLEWSKI 


w 


Sport 
Ciqżary 


Z udziałem pięciu z,espołów 
naszego ma1kroregionu: Wisły 
Buławy, Z.nicza Biłgm-aj, 
POM Piotrowiee, LZS Mięt- 
ne, M'KS Ohełm, Tozegrany 
rostał 7 bm. w Chełmie II 
r.zut Drużynowycłh Mistrzostw 
PolSki jUll'lior6w młodszych 
(do '.at 18) w podnoszeniu 
ciężar6w. Zwycięstwo odnios- 
ła Wisła Puławy, .kitóra zdo- 
była łącznie 2174 pkt. Na ko- 
lejnych mieJscach uplasowa- 
ły 'Sii: dru
yny: 2. Po.M Pio- 
trowlce - 1560 pkt.. 3. MKS 
Chelm - 1439 ,pkt., 4. LZS 
Miętne - 1259 Pkt. Druży- 
na ZniJcloa Biłgor.alj zostaalie 
stklasynkowaala po doliczeniu 
wyni'ków jej dwóch zawodni- 
ków któr.zy w tym cZć1$ie 
stCllI"towali w turnieju o "Zło- 
tą Sztangę" w Suwałkach. 
Z naszych .zaIM)IQn
ów naj- 
wartościowy rezultat uzys_ 


kał Robert Ciemiński, któ_ 
ry IW wadze 67,.5 kg zaliczył 
205 .kg w dwubojlu, za co 0- 
tr.zymał 298 pkit. Drugljm . z. 
chełmian był Piotr Kapelusz- 
ny, ktm-y w wadze 60 kg u- 
zySkał 165 kg w dwuboju, co 
dało mu 240 Pkt. 


(Sem.) 


Judo 


7-8 czerwca w Skiernie- 
wicach odbył się silnie obsa- 
dzony. Og61nopolski Turniej 
Klasyfikacyjny juniorek mlod- 
"'szych w judo. W ponad 260_ 
osobowej grupie startujących 
zawodniczek dobrze spisały się 
judoczki TKKF Olimpia - 
MKS Chełm. Dwie z ;nich 
t startowały cztery) Monika 
Szulc w wadze do 32 kg l 
Marta Terpilowska do 61 kg, 
zajęły 5 
 miejsca, 
ym razem 
przegrywając walkI o 3 mIej- 
sca na podium. 


P lika ręczna 


W ,wojewódzkich Ig!rzys- 
kach Młodzieży SZlkolnej w 
piłce rę<:'Zll1ej w 'kategor1ach 
chłopców i dziewcząt ,zwy- 
ciężyly reprezentacje SZkoły 
Podstawowej nr 6 w Chełmie 
i one będą ;rep
ezemować 
wojewódz.tJwo w rozgr
ach 

a!goreg.ionamych. -Oto.. wy- 
niki końcoWe 'ro
ryrwek: 


To on, elegancko ubrany, w 
białych bryczesach, CZClI1"Ilym 
lub czerwonym fraku, rza- 
dziej w mundurze, wyjeżdża 
na parcours, czyli w szranki, 
kłania się toczkiem lub salu- 
tuje i bez wysiłku ro7.pOCzy- 
na jazdę w kierunku przesz- 
kody numer jeden. Niezależ- 
nie od tego czy startuje mło- 
dy czy doświadczony zawod- 
nik, gwarancją sukcesu jest 
porozumienie jeźdźca i konia. 
Tylko znawcy patrząc na 
wierzchowca jakby widzą to 
,co jest ukryte pod koń'ską 
skórą, a więc mi
Śinie, ścięg- 
n
 i kości, i wiedzą na co ko- 
nia stać. Twierdzą z całym 
przekonaniem, że kiedy koń 
\ bezbłędnie reaguje na naj- 
lżejsze uciski łydek, to z ca- 
łą pewnością nie był szkolo- 
ny przez rozwozicieli wę
la:... 


Podczas skoku wszystko za- 
leży od konia. Człowiek na 
grzbiecie może go tylko pod 
najlepszym kątem i w naj- 
, korzystniejszym tempie na- 
prowadzić na przeszkodę. Po- 
tem kiedy koń już się odbi- 
je, aż do .momentu lądowania 
musi wyłączyć swoją wolę i 


lo 


Dziewczęta: I - SP nr £ 
w Chehnie, II - SP w Re- 
jowcu Jrabrycmyrn., III 
- SP w Wyrykach. 
Chłopcy: l - SP nr 6 w 
Chełmie, II - SP. tIlT 4 w 
Krasnymstawie, III SP w 
W yry1kooh. 


(Jg) 


Piłka nózna 


OS'lem ze,spo:łów g.tartQwało 
w turnieju iPmtli nożnej o 
.puchar dYił"ekłtora chełmskie- 
go MOSiR. Zwyciężyła dru- 
żyna Zespołu SZk6ł Budow- 
lanyoo. 


Rajd ORMO 


-, 
1 c.zerwca br, odbył .się 
I :Salmochodowy rajd :społecz- 
nych inB/Pektorów ORMO ds. 
rUIChu. drogowego. :zorgani- 
zowany dla. uczczenia 40 
rocz,nicy powołania ,tej or- 
gcmiJzacji. Zwy1Ciężyła krasno_ 
starwska załoga' IW IskładZJe: 
Władysław Romaniuk i Ja-' 
nusz Puławski (na \Zdjęciu) 
przed Zbigniewem Dubiczem 
i Markiem PilipczUlkiem "l 
Łopiennika oraz Zbigniewem 
Królem i Stanisł3IWem '5tel- 
n'tasmzuk:iem z Chełma. Za 
. najlepszego kierowcę uznalIlo 
W. . Romaniluka. 


(jg) 


"" 
 
h" 'łI""
;:
 
J" .ł,.;! ..... 
 :/-¥< ... "" f 
... ),. ':o, <,.; \. .;..,... .. '- /" v,F "J
...."'Y 1ot1-jI "', ł 
....::."'
 '"',
'. .....f,;.,
J 
:! 
Jo-' ... I'; >1; i 
 ....

 ..."""..-;=r 
.)
'<- 
'";'",it ,
.
 \..t i' .. \ 
 >t> ,,: ,
"" 1. 
'}.t"": . 
 'i . )... ... II łr 

..ł."" >.,.
 
... ... 
,;':
,.,.,£,'# »łt" 
 
rt 
Ą'
 


,1 : 
 , 'ł;
 
 ,. 
A/"
 /,
£;' '" 1" ::';
:
::

 ,;. 

 < 
"1
 
 
't ; f ł l-t
 :1 A 
*. > zt J 
:j, - < to': J 

} ;, '...>, ;: .,. .. )'

 ::,,
 .':
 "
I, .',' , , , 
... .JI' '>.(" 
 "'1 14 +-, J: 
..tl '1:, ....T-
 t
1. :ł(,-ł-"\.040' :\
.(> 
,
 ,
:>


 :'

' '{.:;;;;
:':


 
:
;t
/ -;;:. 
<
 - ... \.r ..........} ". o:.. " -1. 
 ;: .....
 
"'J>f'};'" 
...; 
"1 $X' ot .. 
---' . ' i "., --'r '- '11 ł'I' f'. ':i..ł- ' '. 
 -. :! 
 
" '_
('J,;i;
 r

::.. ,
'" '.:: .)',. ,
' ", 
>:/; ': - . ",: " ' W'
. 'ł-? -. ,'f \ ' 
, "\' '" i , "". "'1' '" '1 ,," { , 
"'
-; ...... i"
"IV"'>..łł:J'" .

?
<6!j.;'t....
 .... "ł-k.
 ...:l
"'ł",""'J łl
" < '" 

.ł. 
 ........ I'.... t l :ił"" 1 ........ ""t "".\
 
'-J'" 'Jjłł..f.
'" (".., ,. .
 
",\1-¥.!r
..
'"
J

-,

 '"_J<'1 
)""
"
 .v
.L

i l"i>
'
4"1:
"'-,

, , 
",,'I I/. t .: f t'1
 : J
 '\ j;.} .......,. :''f:.a.'>., '" ....ę'\fł J':i... 'f.( c t :
'''' ,..r'" v
 
t '_...1 
 
,_ i. 'J:,..
 \ 
 ..,t"
 I.a:., 
...'- 1 't' 
.c 


Chełm chciał mieć jeźdźc6w 
u siebie i z roli gospodarza 
dzięki ludziom z 
S "Gwar- 
dia" i PSO w Białce wywią- 
zał się bardzo dobrze. Orga- 
nizatorzy mieli do dy.sp.ozycji 
boisko piłkarskie a nie ijar- 
cours i dlatego ustawili prze- 
szkody dość ciasno. Kopyta 
zryły teren i, jest to normal- 
ne. wpuszczenie koni na zie- 
loną murawę przeznaczoną 
dla pił1kCllI"zy z.aIW,s.ze kończy 
się dewastacją nawierzchni. 


Kilku jeźdźc6w nie strąci- 
ło ani jednej przeszkody! Jest 
to naturalnie pewne wydarze- 
nie, chociaż właściwie tak być 
powinno na każdych zawo- 
dach, w kraju i na Igrzys- 
kach Olimpijskich. Nie po to 
. przecież kładzie się różne drą- 
gi na stojakach, aby je zwa- 
lano. Sporo było ułańskich 
szarż, a nie za dużo umie- 
jętności, spokoju i pewności 
płynącej z poczucia własnej 
doskonałości. Klasę dla siebie 
stanowił wielokrotny repre- 
zentant kraju na. najpoważ- 
niej.szych zawodach jeździec- 
kich w świecie Marian Kozi- 


J 


, 


l\1. A. WOY 


1 
, 
I 


1 1 


!: 


I 
I : 
, 
I 
I 
I 


I 
I ! 


'1 


'> I 


Foto: K. DR.OMLEWSKI
		

/TCH0010_0001.djvu

			... 
r"""'
"""""'",
 
i \ KOMBINAT REMONTOWO-BUDOWLANY 
ł PRZEMYSLU CEMENTOWEGO, WAPIENNICZEGO I GIPSOWEGO 
W WIERZBICY . 
ł ZAKLAD CHELM. UL. FABRYC,ZNA 6 . 
I zatrudni natychmiast " 
ł ł 

 pracowników w zawodzie: I 
I ł 
! 
. murarz - tynkarz i ł 
PŁACIMY DOBRZE ZA DOBRĄ PRACĘ! 
Wynagrodzenie w systemie akordowym plus premia wg. Zakładcwego 
Systemu Wynagradzania. 
I Dla pracowników z
miejscowych zapewniamy zakwatercwanie w hote- 
 
ł lu robotniczym. --' _ """ 

 Zastrzegamy sobie prawo wybcru kandydatów. 
 "- 

 . - Bli
szych infcrmacji ucł
ela Dział Kadr, Chełm, ul: Fabryczna 6, tel. .":, t . 
.. 552-30. 
3630/K-3 
. , 

,

",,
,,

,
,
,


,
,
, t 
{ 


'" 


STR 10 


ri 


ł--

"
 
ł [ MIESZKANIOWA "ENERGETYK" 
 
I \v Chełmie, ul. Brzozowa 9 ... 
-
 i 
ł 

 
I 

 położonych w Chełmie przy ulicy: 
ł l. Kopernika 31: 
I -::- budynek miesz
alny drewniany - cena 
I wywoławcza 97.915 złotych, 
: - \budynek gospodarczy 
 garażem murcwa- 
I .. ny - cena wywoławcza 43.069 zł, 
I - ogrodzenie z siatki - cena wywoławcza- 
I 1.879 złotych, 
I 2. Kopernika 29: 

 - budynek ,mieszkalny drewniany - cena 
I wywoławcza 129.845 złotych, 

 - budynek gospodarczy drewnjany - cena 
" wywoławcza 5.372 zł" 
t' 
 -...... ogrodzenie - cena wywoławcza 1 
8 zł, 
I - chodnik z płyt betonowych - cena wywc- 
I ławcza - 1.321 zł, 

 3. Oblońska 6: ... 
I - budynek mieszkalny drewniany - cena 
I wywoławcza 265.092 zł, .. 
I - śmietnik drewniany - cena wywoławcza 
ł 646 zł, , 

 - ustęp drewniany - cena wywoławcza 
I 3.627 zł, 
ł. - komórka gospodarcza drewniana - cena 
, wywoławcza 2.106 zł, 

 - komórka gespodarcza drewniana - cena 
I . wywoławcza 1.678 zł, 

 -!J - komórka gospodarcza drewniana - cena 
I wywoławcza 1.181 zł, 
I - chodniki i bruki - cena wywcławcza- 
I 8.987 zł, 

 - ogrodzenie - cena wywcławcza - 8.181 zł, 
I 4. Koszarowa 30: 
I - budynek gospodarczy murowany - cena 
ł wywoławcza 9.699 zł, 

 - fundament betonowy pod bud. mieszkalny 
- cena wywoławcza 2.179 zł, 

 - gruz ceglany - cena wywoławcza 4.218 zł. 

 Przetarg odbędzie się 24 czerwca 1986 r. C; godz. 
I 10 w siedzibie MPEC w Chełmie przy ul. Brzczc- 
,,
 wej 9. W przetargu mogą wziąć udział jedncstki 
I gospodarki uspcłecznionej i csoby fizyczne. 
ł Osoby przystępujące do przetargu winny wpła- 
I cić wadium w wysokości 10 procent ceny wywo- 
I ławczej, najpóźniej w dniu przetargu dO' godz. 9 i 
i ł w kasie spółdzielni. W razie niedojścia do skutku ł 
pierwszegO' przetargu, drugi przetarg cd będzie się I{ 
w tym samym dniu o godz. 12. 

 Informacji udziela Dział Inwestycji MPEC, ul. 
 
I Brzozowa 9, po 12, tel. 534-51, w. 3. i 
I 4162/K 

 
.. ..,"'''''''''''''''''''''''
,


''''
''''''''''''''', . 


r, 


ogłasza przetarg nieograniczony na 
sprzedaż do rozbiórki budowli  

 - 
« 
4 


'l 


ł 


ł 
i 
: 
ł 
i 
I 

 
'--- 
.-.

 TCb 25 (287)  
WOJEWODZKI ZARZĄD INWESTYCJI ROLNICZYCH 
W CHEŁMIE I 


- zatrudni 
inspektora nadzoru ds. budownictwa 
.. -. 
inspektora nadzoru ds. sanitarnych 
specjalistę ds. konserwacii urządzeń 
melioracyjnych 


\: 


Warunki pracy i płacy do uzgodnienia w dziale kadr, ul. Jedność 4, tel. 
564-66 dO' 69. 4106/K 


W CHEŁMIE - ł 
informuje. że posiada możliwości świadczenia i 
ł uSług transportowych i 
w ramach wykorzystania próżnych przebiegów cscbcm indywidualnym, 
chcącym' przewieźć towary i przesyłki z innych r
jcnów kraju na teren 
w
j. chełmskiegO', udzielając pr
 tym 20.procent rabatu. 
/ 
" Wszelkich informacji dotyczących wlw przewczów udziela Dział Prze- 
wczów Tcw)\rowycb Oddziału,' tel. 536-14, centrala 564-51 wew. 224 cd" 
godz. 7-14. 4198/K 


"
""'


 ' 

""
"""""
'1 


,"""" 


NADBUZAŃSKIE ZAKŁADY GARBARSKIE _ 
WE WŁODA WIE 


\ . 


, z
trudni
 
I 


na korzystnych warunkach: 
. KAZDĄ ILOSĆ KOBIET I MĘZCZYZN DO PRACY NA ODDZIA- 
ŁACH PRODUKCYJNYCH, ___ 
. ABSOLWENTOW SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH, 
. SLUSARZY, 
. ELEKTRYKOW, 
. HYDRAULIKOW. 
Wynagrcdzenie według zakładcwego systemu płac, praca zmianowa, 
mcżliwość pcdnies.ienia kwalifikacji zawodcwych w Srednim Studium 
Zawcdcwym (kierunek - garbarstwo). Dla zamiejsccwych zapewnia się 
zakwaterowanie w hctelu praccwniczym NZG. 
Szczegółcwych infcrmacji udziela sekcja kadr NZG we Włodawie, biu- 
rcwiec pokój nr 101, tel. 21-041, wewn. 109 lub 103. ' 
'- 4108/K 


" 


Oełaszaj Się 
W "TCh"! 


...... 
GMINNA SPOŁDZIELNIA 
"SAMOPOMOC CHŁOPSKA" 
ł W CHEŁMIE 
inlorrnui
 


I 


ł \ 
że Zbiornica Surowców Wtórnych przy ul. Kole- 
jowej w dniach 20 c'zerwca - 11 lipca 1986 craz 
23 lipca - 31 lipca będzie nieczynna z powodu 
urlopu pracownika. I 
Zarząd GS Chełm 
4109/K 


1"'

''

""'
1 
I - WYKONAWCY NA WYKONANIE 
REMONTU 
APITALNEGO INSTALACJI C...O. 


w budynku biurowca i pomieszczeniach warsztatowych 
Poszukuje Okręgowy Zakład Transportu i Maszyn Drogo- 
wych .w Lubljnie II Oddział w Chełmie. ul. Wygon 52a. 
Termin wykol).ania do października 1986 roku. 
I 
Zgłoszenia od przedsiębiorstw pańs\wowych, jednostek 
'spółdzielczych i osób prywatnych posiadających odpo- 
wiednie zezwolenie przyjmuje na piśmie Dział Ekono- 
miczno-Administracyjny w siedzibie Oddziału. 


3902/K-3 


m 


T
GODNłK Cu£LMSIU. REDAKTOR NACZ&.NY, Ptotr M1SZ. 
CZUK l.ASIĘPCA REDAK'rORA NACZELNEGO Jerzy G6rny S&- 
KRETAR2 REDAKCJI Witold Grabo! DZIENNIKARZ
: Ja' 
Barczvn!>k1 Jolanta Bąbel zesław Dzlemtdo' Gra2yns Janeczek, 
Marto Sabat" I'eres. WoUk-DubaJ P10tr W\eneJskt FOTO
'" 
PORTER K.arol Dromlnnk1 REDAKTOR TECHNICZNY: Marek Se- 
rafin KOREKTA
 Anna t1.uclt1ska. 
, 


'ADRES REDAKCJI: 22-100 Chełm. ul. M. Fornalskie' 15 a.. TE- 
LEFONY
 sekretariat' 56
5 t 568-91: dzlennfk rze" 5
8-33 1 580-17 
TEl EKS. 064 2431 Nfe am6w1n"JcI'I rekopts6w t zdjęl' nie zwra- 


, caro, Qstrzegamy sobie prawo skracania nadsyłanych artykuł6w t 
zm1any łCł\ tytuł6w. 
WYDAWCA RSW ,.prasa-Książka-Ruch". Lubelskie Wydawnictwo 
Prasowe.. 20-07'1 Lublin. ul lama 8, 
DRUK: Lubelskie Zakłady Graficzne. Im. PKWN. Lublin. ul. U nic- 
ka ł . 
[nformacji o prenumeracie -udzielają Oddziały RSW t urzędy 
pocztowe. 
Opł..OSZEN1A przyjmujemy w redakcji od poniedziałku do piąt- 
ku w 
odzlnach 9-13 , 14-1.8 Za treść ogłosze, rpd
k";
 niE' 'd- 
powiada Telefon biura o
ło..zeń 568-97 Zero. 1160. 8.01.1986 r. F.4. 


....4
		

/TCH0011_0001.djvu

			Teb !5 (ZI'I) 


STRt1__ 


PIĄTEK 


a CZERWCA 
PBOGBAII I 


. 


1.30 .,DcmJatOl"". 9.35 ..DoInowe 
prz....... .'... 10.01 DT - wiado- 
\ mości. 10.10 Film dla II zmiany: 
..Dom Sary" - polski film tele- 
Wizyjny. 11.15 ,.Magazyn doma- 
tora", 11.40' ..Pl'awo na co dzień". 
11.45 ..RozInowy o w ." .. - b". 
15.30 ..W szkole 1 w d()l1lu". 16.25 
Pzogram dn1a i DT - wi... . ,- 
el, 16.30 DJ.a młod,ycb widzów: ..Z 
XX-go w XXL..... 11.55 Dla dzie- 
ci: ..Piątek z Panaaacym.'. 17.%0 
DT - wi
OII1oścł, 17.30 ..Be?: 
próby" - ..Metronom" - maga- 
zyn muzyczny. 18.30.. Tł'Ybyna 
sejlnowa", 19.10 Dob1'8DOC ..Kret 
i zapałki". 19.10 ..Studium", 19.30 
Dziennik Telewizyjny, 21.00 ,.Mo- 
ni.tor rządowy". 20.30 ..Dom Sa- 
ry" - pols'ki film telewizyjny. 
21.35 DT - kanentarze. 21.55' 
..Za
e po 21" - magazyn re- 
porterów. !2.40 ..MatJd po to są 
właśnie" - program poetycki. 
23.05 DT - Wiadomości. 
PBOGIłAII II 
1'1.25 Progł"M11 dnia, 17.30 ..Spor- 
towcy 4O-lecia" - Andrzej Za- 
wieja, 17.50 ..Zblitenla - czyli to 
i owo o filmie". 18.30 Program 
lokalny. 19.00 Gra zespół muzyki 
dawnej - "Collegium Musicorum 
'Posnaniensum", 19.10 Dla d:zieci: 
..Przygody Guliwera". 19.30 Dzien- 
nik Telewizyjny. %0.00 Galerie 
świata ..Luwr" ,.Królestwo 
boSkie i ludzkie czyli sen &red- 
n1owieczny" (2) - francuski se- 
rial dokumentalny, 20.30 ..To jest 
moje życie" - program publicy- 
styczny. 20.45 Program rozrywko- 
wy. 21.25 ..Na mnie możesz lt- 
zyć" - program pUblicystyczny, 
21.40 Wielcy kochankOWie ekranu: 
..Ona tańczyła jedno tato" - fUm 
produkcji szwedzkiej. 23.25 .,Roz- 
mowy intymne". 23.55 Wieczorne 
wiadom06ci. 


SOBOTA 
Zł CZERWCA 
PROGRAM I 
8.23 Program dnia. 8 30 ., Ty- 
dzień na działce", 9.00 Dla mlo- 
d¥ch widzów: .,Sobótka" - "La- 


\ 


tający HoJend«" Oraz mm z 
serii "Czterej pancerni i pies o , 
(20) - ..Brama". 10.30 DT - ""1.a- 
damości., 10.41 "Pomysły do wzu:- 
cia." (1). 10.55 ..stare. nowe. naj- 
nowsze". 12.05 ..W świecie ciszy.. 
- program dla nieslyszących. 
12.35 "Telewizyjny Iwncert ży- 
czeń". 13.05 "Opowieści bi- 
blijne" (6) - "Dekalog" - polski 
mm doIwmentallly. 13.21 ..8wiat 
z bliska", 13.50 "Plagi na plagi". 
14.30 "Militaria. ., . no- 
., ". 15.00 DT - wia- 
. 15.05 Antolog;ia dramatu 
_ - DaWd Storey 
,,Jubileusz". 16.40 ..
ysly do 
w2ięcia" (2). 16.51 "TeleWizyjny 
infonnator wydawnkzy". 17.05 
K.róJowie mórz - film dok. - 
..KJ:eteócz
". 17.35 Losowanie 
Dużego Lotka. 17.t5 ..Pomysły do 
wzięcia" (3), 17.55 Swięto T.rybu- 
ny Ludu. 18.20 ..Pomysły do wzię- 
cia" (t). 18.31 ..Czas" - magazyn 
publicystyczny, 19.10. · . ..: 
"Przygody kota FiJ.emon.a" , 19.10 
..Z kamerą wśród zwierząt.., 
- .. e sz.... ,... ". 11.30 
, . Dziennik Telewizyjny. 19.55 Stu- 
dio MIB1dia1 - M" . '86 
. meczu lit f.ina1u, 22.00 
Fikn fabulan1Y. 23.30 DT - wia- 
domo6cl. 23.35 Studio M'UI1dial - 
"86 - transmisja meczu 
1/. finału. 
PROGRAM .. 


m .. ' :. W'idza - Wojciech Bo- 
gusławski ..Krakowiacy i Góralc.. 
U). 15.50 .' Wsz.ystko albo nic" (2) 
- łe1etumiej. 16.30 ..Studio r.. 
18.00 Swięto Trybuny Ludu. 18.3ft 
. ° ..' .'. 19.00 Wieczorynka 
..Pczygody · t. ., ...., ego smo- 
ka.... 19.30 Dzienni4[ Telewizyjy. 
19.55 Studio 
\mdial - Meksyk 
'g& - transnusja meczu. l/t fina- 
łu. 22.00 ..
. do Edenu" (6) 
- austmUj&1ti serial obyczajowy. 
22.50 ..Pegaz" - magax,yn aktual- 
pości kulturalnych. 23.25 DT - 
wiadomości, 23.30 Studio Mund.ial 
- Irfeks}'tt "86 - transmisja m
 
CZU l/t finału. 
PROGRAM 11 
10.20 Film dla l11esIyszących 
,
Powrót do Edenu" (6). 11.10 
"Most" - reportaż C'lImowy. 
11.50-22.51 NIEDZIELA W "DWO.J- 
CE", 11.51 Powłt.aDie, 11.55 DT - 
w.iadomł-ci, 12.80 Kino familiJne 
..Kolor twolch oczu" (2) - cze- 
d1osłow 
.. fUm 'fabu1amy. 12.50 
...Jutro l)OIIUedzlalek". 13.15 "Księż- 
na Cył1wwśka" (2) - film pro- 
dukqjł , -
 ej. 11.30 ..Czas 
,.' - program lokalny. 
15.00 ..Zwierzęta w kameae" - 
..Noce ropuch" (2). 15.30 ..Dz1e- 
więciu + ..,.." - program pu- 
bI1cystycmy, 16.30 SWdio Mun- 
dial - M", '86 - powtórzn'ie 
z popnedniego dnia, 18.31 o. Wy- 
wiady Ireny Dzt
". 19.10 "Z 
ałbumu pieśni .. - . ' ". 11.30 
Dz.IeI1nłk Telewizyjny (dla n1esly- 
.sząqteh). 21.00 WieIik1e filmy ma- 
lego e!kranu ..Chłopi" (12) - ..Po- 
w&'Oty" - serial 'TPo 20.55 Pro- 
gam pub11cysłyczny. 21.35 Fe- 
suwal muzyki - Lańcut 86. 22.00 
W:iec:zome .. , 22.40 Mu- 
zyka na dobranoc. 


PONIEDZIAŁEK 


Z3 CZERWCA 
IłBOGRAM I 
16.25 Program dnia, DT ..:.. wia- 
domości. 1630 Dta młodych wi- 
dzów: ..stowarzyS'ZB1ie myślą- 
cych", 16.55 Kino Zwierzyńca 
..Dzieje starej li.py" - radziecka 
bajoJta fi1mowa, 11.20 DT - wia- 
domości. 17.30 ..Kam4la" (2) - ra- 
dziecki seria! filmowy. 18.25 Pro- 

ram publicystyczny. 19.00 Dobra- 
noc: ..Piotruś samochwała". 19.10 
" :., . .rium". 19.30 Dziennik 
TeJew3zyjny. 20.00 Pu.bllC)"&tyka. 
20.15 Teatr Telewizji - Oswald 
zabradn1k "SOlo na bicie zega- 
ra". 21.40 DT - kOlI1enta.rze." 
22.00 ..Formiści polscy" film 
dokumentalny. 22.25 DT - ko- 
mentarze. 


PROGRAM .. 
15.55 Program dnia, 16.00 Język 
niemiecki (23). 16.30 Studio Mun- 
di.al - Meksyk '86 - powtórze- 


nie z poprzedniego dnia. lJ;.::
 
Program lokalny. 19.00 o.Piękn. 
I wspaniaU.'. I!UO DZIennik Tc- 
lewizyjny. 21.00-2!.OO .,Oferta dla 
szkoły". 22.00 ...DzIwne losy .Janc 
Eyre" (.) - czechosłowac-itl :iC- 
hch fiu nawy. %J.OU" Wleczorsu.' 
wiadomości. 


WTOREh
 
Zł CZEBWC
 
PBOGBAM I 
1.35 .,Domowe pczedszkdlie
' 
10.10 DT - w .. .;'. 10.10 Film 
dl9. li zmiany ,,A venida PauUsta'. 
,(8) - serial pradukcji brazyl1j- \ 
skleJ. 1l.15 .,Magazyn domato1"8.... 
11.40 ...., o w .. . ". 
11..5 ..Prawo na co dzień". 11 50 
".Agaia i siedem kolOl'ów". 16.25 
Program dnia, DT - wiadomości. 
16.30 Dla młodych widzów: ..Ka- 
- meleon.... 16.55 Dla dzieci: ..Mię- 
dzy naIDi i .... A. ... 17.20 DT 
. .. .; . 1"1.30 ..Popołudn'ie 
z Pegazem". 18.30 . . _ publi- 
cystyczny, 19.10 Dobranoc: ..PI'zy- 
gody Bączka. i Pączka", 19.10 
, .. .;;< oza". 11.30 DrJenn1k Tele- 
wizyjny. 20.10 
Ucystyka, 21.15 
.,A veni.da PauJ:łBta.. (8) - sena1 
prodUkcji brarl:y1tJsIćej. 21.%0 DT 
- kIOUlentarze. n.to . .: '. pu- 
bUcytycmy. 22.25 DT - Wiado- 
moki. 


PROGRAM .. 
16.25 Program dnia, 16.30 .Języ'k 
angiel$lld (23). 17.00 Komed'ie fil- 
mowe 7 &łOlic., " : o W 
piątek" - fUm produkcjj. w
... 
glerskiej, 18.10 ..p
 ł
 - 
.,Pies i W8kacje". 18.30 Program 
lewizyjny. 20.00 ..Ekspr
 repor- 
fUm fabularny. 19.30 Dziennik Te- 
Jew:1zyjny. 20.00 ..Ekspres repor- 
terów". 20.15 ..Nłeznan front"- 
..M$ów . , . .: 0.,.. Ił. 20.45 
..Operetkowe randetz-vous", 2L13 
,,100 kilometrów po Sk1emiewic- 
k'lem" (3), 21.35 p, , , I: kina 
radrziedt1ego - ..Los człowieka".. 
23.35 ..100 kUometrów po Skier- 
niewickiem" (t). 23.55 Wlecrzome 
wiadomośc1. 


SKODA 


v 


Z5 CZERWCA 
PROGRAM I 


15.10 Powitanie. 15.05 "Wideote- 
b", 15.30 ..Cud życia" - szwedz- 
ki f1lm do1wmentaIny.. 16.21 
"POrtret bez ramy" - Bertoot 
Brecht. 11.58..Godzina z Ignacym 
Gogolewskim". 1"1.50 ..Ta,Jemni:ce. 
sensacje. zagadki. 18.13 Piłka 
nożna w +< rze. 18.30 Pro- 
gram lokamy. 19. ..spektrum'.. 
19.30 Dz.ieńmk. Telewizyjny (d1
 
meslyszących), 15.55 Opowieści o 
miłości ..Materiał na męta.. - 
angielski film obycza,Jowy. 20.50 
.. "1._.. . i miłość" - poezja 
lilak' ' ....., 21.20 .. Wizyta w 
Lu.sławicach"., 21.40 ..Tyd2;łeń w 
polityce" - kOmentuje Karol 
S'Z)'Ildzielorz, 21.58 ..Tango i O'ko- 
lice". 22.35 ..50 lat automobil Klu- 
bu m, .,' : .... 23.20 Wieczorne 
w.iadomośc:l. 23.25 Muzy2ta na d0- 
branoc. 


NIEDZIELA 


2% CZDWCA 
PROGRAM I 

 
8.55 Program dnia. 9.00 DIał 
młodych widzów: ..Teleranek" - 
..Latający Holender" ora:z fUm z 
serii: ..Siedem tyczeń" (6) 
..Klątwa bogiN Bast.., 10.30 DT 
- wiadomości ,10.35 Studio Mun- 
dial - Mek.syk '86 - powtórze- 
nie z poprzedniego dnia.. 12.35 
..Siedem anten'., 13.20 ..Telewizyj- 
ny koncert tyczeń". 14.05 ..Kraj 
za miastem". 14.30 ..Wszystko al- 
bo nic" (l) - tele.tum.iej. 15.00 
DT - wiadomości. 15.05 TeatT 


9.35 ..Domowe przed62'JkoIe". 
10.00 DT - wLadomości, 10.10. 
F.1Im dla II zmiany ..Republika 
Ostrowsoka." (t) - ..Dzwon Wa- 
lentego" - polsld film fa.buls.r- 
ny, 11.10 .,Zielono nanł". 11.20 
..Apteczka domowa". 11.30 ..p.ra- 
wo na co d:z1eń". 11.35 ..Siedem 
wt&tr8lków". 16.25 Program dnLa. 
DT - wiadomok1 .16.30 Dla mło- 
dym widzów: ..Krąg" - maga- 
zyn harcerzy. 16.55 Dla dzieci: 
"TiLlc° - Talk", 11.20 DT - wia- 
domości. 17.30 LosowaDlle Express 


'. 


ł.otka f Super Lotka, 17.to ..D3- 
vid Ojstrach" - film prOd. odz. 
,1
.25 Program publ1cY5tyany. 
1...00 Dobranoc ..Przygód kilka 
wrobla 
 19.11 o.Archiwum 
x
 
eku". 19.31 Dziennik Tele- 
wiZYJny. 19.55 Stud.!Q Mundial _ 

eksyk '86 - 1/2 finału. 21.50 DT 
kumentarze. 22.10 ..Republika 
Ost
wsk.a (.) - ..Dzwon Walen- 
tego - polski serial fubuJamy 

_35 DT. - wiadomości. 23.38 SlU
 

10 MU(UaJ - Meksyk '86 - 1/2 
hnału. 
PBOGBA3I n 
16.
 .Prog.ram dnia, 16.31 .Język 
-.... ros
 (23). 17.10 ..Poradnik kli- 
niki zdrowego 
Iowleka". 1"1."łtI 
..Salon muzyczny;:. 18.31 Pro- 
BJ:aUl lok.ałnY. 11.01 ..Teraz my" 
(1) - Huta Kaławłce. 11.31 Dzien- 
lUk 
 - y 19.55 Tera7. 
my" (2) - HUta' KatOWiCe: 21.11 
'0Dookoła:. ŚWiata" - na "Zawiszy 
Czarnym . 21.55 ..Stanzy pan I'm 
:5Or'CY" - reótal Mieczy.sław!ł 
Fogga. Z1.35 .. ' , .. . na co 
dzień". 22.05 ..Rodowody". 22.20 

.C1ętatowc.v' '- pzogram pubU- 
.cy&tyczny, 23.05 WieczC)l'Jle wia- 


1..1 


CZWARTEK 


Zł CZERWCA 
PROGRAM I 
7.55 FUm dla II zmiany Va- AIJ 
bank II" - mm fab. prod. 'pol., 
"9.35 ..Domowe przedszkole". 10100 
DT - . ". 10.10 StucDo 
M1B1d1al - Meksyk '86 - po.wtó- 
nenie z pop .....: o dnia. 16.25 
Program dnia, DT - wiadomości 
16.30 Dla młodych Widzów: 
t.Kryptonim Klio.' (10) - Kroi 
.Jan 1011". 16.55 .,Był sobie" kos- 
mos" j11) - fmncU6k1 film ani- 
mow
y, 17.20 DT - wiadomOŚci 
lJ.30 .
.PZU lnfonnu.je". 17.40 ..Po- 
118011 - wojskowy magazyn pu- 
bUcy
y. 18.00 "Sonda'.. 18.30 
..Klub mi... ... . . ,y... 19.00 
· .. , · ..Fred. postrach kotów". 
19.10. ..Dom rodziony", 19.30 
Dzienn1Jc Tełew1zyjny. 20.00 Pu- 
blicystYka, 20.15 "Vabank" - mm 
łab. prod. poi.. 
1.55 DT - k0- 
mentarze. 22.15 ..Interstudlo" 
23.15 DT - wdadomOścL · 
PROGRAM II . 
15.155 Program dnia; 16.00 .Język 
fmncusld. (23. 16.30 Studio Mun- 
dd.a.I - Meksyk '86 - powtórze- 
nie z pop ... ' : . dnia, 18.30 
Program lokalny, 19.00 ..Wokół 
estrady" - Ha.Mna Frąckowia'k. 
19.30 Dziennik Tełew:lrzyjny, 20.00 ] \ 
,.Ekspres reporterów", 20.15 "U- 
wag
. dokument.. - ..OWczar,?;" 
- film Józefa CY'l"UBa. 20 55 Va- 
riete. variete" - p
 "roz- 
rywkOWy, 22.05 ó.Złoty wiek" (4) 
- seri:el f Umowy produkcji fran- 
cUskieJ. 23.05 Wieczorne wiado- 
mośc:l.. 


, 


. 
I 


I 


r 


. 


.. 


. DOM z działką 1500m. Hrubie- 
szows'ka 78. 
007947/G 
GOSPODARSTWO rolne i3 ha 
sprzedam. Aniela Płaneta, 
Oksz6w. 
007934/G 
GOSPODARSTWO 6,60 ha bu- 
ldyil11kli, bli.5!ko Ohełm,a eprze- 
dam. Mieczysław Kubadlka. 
Strupin Duży ftl11. Chełm. 
007935/G 
DZJIALKI w Okunince spr-ze- 
d'am. Teł. 
1-'762 .po 19. 
00793S/G 
OBRĄCZKI. owce; OII'g'allY. 
wzmecnira£z SJI)rZedam. Je- 
trzy Zaręba. KnIpe 142- 
007914t3 G 
CURNY błam kalralkul10wy 
1SJI)rZeIdam. TEll. 560-15 
. 
12-'1.6. 


007945/G 


.... 


TRA'BANT A 601. "d 
-: I I ę 
'60 
r. do tworzyW sZ1bucz- 
a1YC'h tanio 
'. ..am. Chełm.. 
tel. 582-65. 
007949 G 
CIĄGNIIK Coo360 pilLn:ie spr.ze- 
dam. Zof,ia Słomczyń'Slka. 
W ó1!ka Rejowiieclka. 
00794?4'G 
,FABRYCZNIE !nOwą lkabi
 i 
!I13mę Ido Zuka &Sprzedam. 
Tel. .
7t3-39 .w1eczorem. 
00'79313 'G 
FIAT A :ltl&p, 1978, !piec <:
rze- 
walny "Kamino" sprzedam. 
KralSI1'Y1ŚtalW'. 'KOŚC'i\lSiZflt\i 74/, 
t£l1. 124-52. 
0079512fG 
ROWER 'tandem. .ł.eleJWti'Zc.r 
cza,
biały. 22 LjJpca 2a/.17. 
, 007955 G 
FLAT A 126p. 1985 'SPI".zedam. 
Te!l. 570-82. 007'9516/G 


.' 
. 


· U' 


ZGUBIONO prawo jawy 
AB na nazwisko Tadeusz 
Kukliński, Chełm. 


00794D/G 
ZGUBIONO prawo jazdy 
A'BCE na a1Ia!
iislko Zb
 
-Gii'l"d'ia'9, LeśniawilCe. 
. 00794D/G 
'SKRADZIONO prawo ja:zdy 
amt. ABT . : .,0 . an 11cz:uIk. 
Chełm. 007941UG 
ZGUBIONO JPl"awo jazdy kaIt. 
ABT !na 
i() vłarn.iel 
Bw'ko. BuI1ro'wa Malm 
001937 'G 
ZGUBIONO ae!Jei'tymację szkol- 
ną na nazwisko Anna Po- 
węzka, Dq.bienka. 


007950/G 


ZGUBIONO U
łtymację .swź- 
ibawą l11Ja lnaZlW1iSklo Kmysz- 
'00if GaIJIl\15. Chebm. 
007
lrG 
ZGJU1BIIONO
' ...,-: .1 .: CH-1
 
lek. Julian Kolano, specjał. _ 
, medycyny oogó'l!1lej" 22-246 
Sosnowica. teł. 1:& 
OO7I94f2/G 
SKRADZIONO talIony paiLi- 
'WOWe 576058-1516067 100 l. 
1576260-516279 '200 ł. 
007953/G 
ZGUBIONO tpI'aJWo jalZdy 1k.aIt. 
A'B na naZlwdlSlko Henryk 
MaI . -:. .. 
; Chełm.. 
007954/G 


FRYZY dębowe Ikupi
 lP ' iDrnie. 
Ofet-ty "Ty
odniłk Chełm- 
ski". 007836/0-2 


. .

,,
"


,,

 


./ 


ROLNICZA SPOŁDZIELNIA PRODUKCYJNA 
W Dobrylowie 


oełasza przetare na sprzqt rOlniczy 
"\ 
. roztrząsacz obornika - 2 szt. 
. koparko-spycharka "Białoruś" 1 szt. 
. siewnik do kukurydzy - 1 szt. 
. przetrząsaczo-zgrabiarka - 1 szt. 
. kombajn do zbioru ziemniaków Z-644 - 1 szt. 
Przetarg odbędzie się w dniu. 28.06.1986 r. 
IJ godz. 9 w siedzibie RSP. 
... 
. .Wadium 
 wysokości 10 procent należy wpła- 
CIC na godZlnę przed rozpoczęciem przetargu. 
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważ- 
nienia przetargu lub wycofania poszczególnej po- 
.zycji bez podania przyczyn. \ 


s 
i 


\ 


4298/K 


, -- 


\!
 ł 
,
""""""
"""'

 


, 
"...... 


.. . 


... -......- 
 


...... 


MJIESZKANIE -:- . ., . J1' ..,. 
:M-
 w nowym budow1niobwie 
w KUl"aWie zamienlię lIia po- 
d'Obne 'We \Vk)da'Wlie. Wlia- 
domoIŚć Jarwsz ' · t 
I Y. 
Wło1daJWa, Har1ki Sewń.dkłej 
2/6. 


007917 'G 
. 
M-4 IW NOW)'m Sąc7JU zamJe- 
tflIię na " I, , 'llUb 
Wlięiksze w Kirasn I ..
 ,-:, e. 
Wiadomość, "'Krasnystaw, 
łeIle!fan. 35-74. 


007939.'G 
.,RAZEM". KJomputerowy sy5- 
!tern . '1 . I iaOny. Tys.iąoe 
ofert:.. .:., ,t;., Ob/14.c:zenńJorwY. 
: I '..: GdańSk. 60, SkryttIka 
:195. 2263/IK..13 


OPIEKUNKĘ do cracznego 
dz.iedka na . ... . .' yoh wa- 
lI'WlIkaoh od za't'az. Tei. 535-54. 
. 00795 IG 


Koleżance MARII ZDOL- ' 
SKlEJ wyrazy głębokiego 
i szczerego współczucia w 
związku ze Śmiercią 


z 


składają: 
dyrektor, Rada Pracow- 
nicza. koleżanki i ko- 
ledzy z Oddziału Naro- 
dowego Banku Polskiego 
we Wł
awie. 


.,.JI 


4323/K 


----;';;;

;;;;-l 


.... . 
ZESPOŁ SZKOŁ BUDOWLANYCH 
W Chełmie 


posiada jeszcze wolne miejsca" w 
Szkole Budowlanej w zawodach: 


Zasadniczej 


.1 


" 


murarz 
. slo ar z 


. 


Wszystkim zamiejscowym. zapewniamy: miejsca 
w internacie.  I 
t 
I 


,).;.- 


Chętni winni zgłosić się do kancelarii szkoły 
ul. Batorego 1, tel. 538-91. 


4297/K-2 
 
ł '> ... 
- . 
.,
,
"
""",,,

,,

,, ł 
\ 


l"" , 


, , 
--
 


......
		

/TCH0012_0001.djvu

			..-.... 


,;    


< 


... 


i1 
l!  


J. 


, 
l 
t 
ł 
ł 
! 


.Zals
UIŻony OOlJkiJJeT PRL, 
"Mły11J(lTZ" Młyna'Tczyk 
twie:r- 
dza z t7'0Z!broja.jqcq .szczeroś- 
ciq, iż mie wie co będ:z.ie 0"0- 
bil po. Z.alkońozeniu Ika:riery? ! 
4/ JJTzelCi£'Ż rmaże \SIWO;ego 
frterca pastOlWić '7K1 ta.ryfę. 
Żadna p1'aca nie hańbi! Jacek 
Kazimie:rSki ICh'OCliaż tego sa- 
me,go Iwzrootu, co "Młym.a-rz' , , 
sarm wplywa ma 
bieg 
swojej ka1"riery. I rnietpo&trrzeb- 
nie, (Jdyż jeźdlzi tylko rnvalu- 
chem, a jego :zaimtere8owa:nie 
te lewiZyjn ym "JaTmCltTlkierm" 
patwie;rd
a te7Ulenc;ę do ob- 
ni.żam.ia lotów, co wielu O'Trom 
nie 
lo rnła 2ldtrawie, a da- 
lo 

nse lTesIZ!kom... 


ł 
, 
1 


razli)lY' .Jd 

. 


pseudonim boiskowy ,,sok1'a- 
tes'''' spO!ZQ s.portu podziwia 
papieża Ja.7lJ4 Pawla II, .co nie 
p1'
adza mu dostlf'zec tst- 
nienia zrva1kcmviJte; BfJ,..,.,ba.'TY 
StTeisa'1ld i a.Jotora Steve 
McQui:nma. D
 Kwbidki i 
lube.lak Wład
 Żmuda, 
, , . 
 7 ,:, ,iq 7'Ó1.d7łJież Ja'1lXJ. Pa- 
wła II. ,,
zano" Kubicki ma. 
dodctlkowy walOT , ;eoSf łkawa- 


" 


\ 
S zarg aiłi
 
, - 
świętości 


Romem Wó;clDki !P7'zeżyw<1- 
ny "MyTdq" ru.'Wielbila. jedy- 
nie Waldema.Ta MaTlS'załJka. 
Nasz "MGT'sZ(lłeik Wodny":zro... 
bił ,tokie 'WT(l.żem.ie na chlotp- 
ou z Nysy, iż, 'nie rma poza 
s.J:X>rlem człowielka na świe- 
cie, JotÓ1'ego "MJłTda" by po- 
dziwwl. N«we't -red. Bronia- 
Tek się nie 
. .." ... 


Radomiak "Ka'z" P:rzybyA, 
odwrotnie, uwielbia Teda.kto- 
Ta Bron4a11ka i sOOlWia ma 
Brazylię. Ma.'rek O.strrOWSlki, 
"O$trry" l'lVOlii arrrt1}S'tę Łazu.ac.ę 
i chce ZOIStać lt7eneTe7n, zaś 
Ste.1an Ma.;8'W3ki tItOS'Zqcy 

 


le.1'em wzrostu 177 cm. Jeź- 
dzi TenóWkq. 


"Fusche" Buncol za' kierow- 
njcq swego Niss.a'na S'U'7tInU 
S'taTa 
ię dot'rzeć do '1I.(1Ijbl.ii'- 
szego kortu t:..:', :. " bU 
przez :moment czuć to co 
B;oe,rn BoTg, a WaldernaT 
Pn.c.siIk ;est zbyt łslZCzwpły 
przy 185 cm 'I.W2TIOIStu! "Mo- 
pet" MQ;t'IP
k z u1"Od:zernia 
gUwiczarnin, kocha domowe 
pielesze i zcbet" pó;d.zie S2jkoli
 mlo- 
dz
'Ż (wie;skq. 


"Koko" Komarm.Wki ma 3UZ 
dwie cÓ711Oi, a "Ta.,.a.s" Tal1'a- 
siewicz lubi lZe
ól Lady 
Pank. Zdzi.wi 3Iię IPO powro- 
cie do 1k'Ta;u, m.o.ŻIe" batrdziej, 
" 


...... 


niż Jan BoTysiewicz wynika- 
mi Teprezentac;i?! 
Jom U'I1ba.n, mimo IZbieimo- 
śc.i naZ'wisIk z 1'zec2f1liJoiem 
,p71C1sowym nqdiu, a»dziwia na 
co dZień jedhullk Tony Hali- 
ka, co m'7lie za!SlJcoczylo TÓ'W- 
nie siltttie ;CJJk 1U"Wie
bienie 
A11.d1'zeja PałCS'M dla 1.Vlasnej 
połowicy! "Ryba" K
 jeż- 
dżq.c opo.lom.ezem, 1Tł4ny o 
wyścigach IS(U17U)Ch.odowych, a 
"Zibi ł ' Baniek chciałby po- 
znać osobiście R. Reagama i 
M. GOT'baczowa. QJ»-ócz tego 
Boniek często wraca myśla- 
mi do 'OOjpiękm.iejs!zego 'kraju 
jaJki poznał, Po1.skt! A ;UŻ 
myśZGlem, że '7lJadał "WSZYS bkie 
drogi 1PT0'WCIdIzq do Rzymu... 


"Dzielkan" Dz
kcunOrwstkai 
zamioeTZ,Q odpoczywać po 20-, 
letnie; kanier'2le, me Knzy- 
sztof Bcwan zwany ,,sętpem" 
nie pó;dzie IW ślady kolegi i 
zostanie przy spotT'Cie. Włodlzi- 
mie1'Z Sm.olaTek chce w p71zy- 
szłości ZOI8tać sędzią. Będzie 
mial 1D1'e$\ZICie oknz;ę g.wizdać 
na 
o! "S1rwlCJJr", 'WY- 
znal w cm:kieoie iPerJ'ISOn(llne;, 
że lubi dziemnilk tv. Ale na- 
wet tak świadomy obyWatel 
jdJk on,.nie 
.' ." , .się. tfWl "' 
wytw>01OOl7łie !kolejności w 
g
U;pie i c2nDÓ71ki fimalti;stów. 


W lepsze; s1JW.taC;i jest "Ja- 
siu" Fl.I:r.tdk, \który :rvajbon'- 
dziej podzi'una własną żonę, 
mimo, iż ,,zgu.tek" Zgutczyń- 
ski zafCJlSC11f1O'WCJty ;esf ZW- 
mwntem Bronia11kiem! Takie 
;uż sq te nasze chlopak.i... 
Vooeme1ClUm Press:polu. pod- 
niosło m'n1e z klęczek. Dzię- 
ki 2JdecydDwam.ej 
awie 
11.aStZ1łCh Tejp1'ezemtałnJtów i ja 
mogę od1.OOŻnże "Wybrrać mię- 
dzy .papieżem Jane,m, Pan.vlem 
II, a .,edalk:taTem Zygmumerm 
Brornia71kiem! 


Na wszelJki wypadek iZa- 
d:2lW011ię ;ednaJc tam gdzie 
t7Weba .i zOJp'Jltarm, czy m.<>gę 
się zgodzić z 'Wla&.myrm ooa- 
niem w tej s.pra.'Wie; 


KINGSTON 


M UNDIALU rnIie OQ'lq- O Józejri£ Warn.deiJIw onie 
dam. Wolę \Pić.;;;; są
 \ będę się "1'O.2I.P
, gdyż to 
.s1Jade.m IW ga'TlClZ'tL, rn:tz człek małej wiarry bo wŚTód 

a1DQ.ć ':'W1/tTZ
u ...' -. 
od ga.pienia się na facetów CZWó71k1 f'lOZ4
iłstórw Mtl.Ll'ndw- 
., ;, . h po IboiskIU Zi4 .pił- lu'86. nie wymienił zespoŁu 
kq. Wy.ntki s.P?tkań i 
ak sly- poLskiego. Jeśli wykrraI1cał w 
szę IW au.tobwsrie, ł
c
te z. ko- ten sposób Iklęskę niech 'W 
menta'TiZlem kto lezy ol kW1CZ1l, .. ' . 
a 'kto d'TlZe już \Ziemię pazu- pTzY8'
'ości o:macu.3e iZ rmlodne- 
Tarni? ! Wolę to od 1k000000000000000a- żq - defetysta jeden! 
1'zy Teda!k.to1'ÓW .spoIT'toW'JJICh. "GlU(1Uś" PaJwloik kocha Te- 
Ci nadęci 1aceci kamerntu;q<:y dcvkto1'a BTon;a1ikla a mad IWO- 
OOi.stkooDe Zł'7WlQa1Wa., .9tQl11.O'Unq , 
ilustrację do em(1el:sawskie; 
tezy, iż porł.vagIQ to tdka dziw- 
na lJ)OISItać ciala, IktÓ1'a ,świad- 
czy o uldmm.ośd ducha! 


Ja-k .tu Ikochać ayscyplinę 
spo7'ltu, IW tcvjniloi IktÓ1'e; f'WIPT'O- 
wadza minie TedcJotm Szelqg, 
albo dOtwcipny jakm:ucha w 
kao71(lle, A1l.dITze; Felik8 2'17lJU- 
da? NiK: d2iwnego, że rnaISi 
. kqpacze robią ma :mJnie 'Więk- 
sze ł'l..W'Q\ŻemJe, :niż POSOlŻytu;q- 
cy ma -nich. TedCktOT Dy;a. 
N ie będę zatem 1'Ozdzie1'al .'\. 
kosz
 ?"£'IPT'ezerntacy
;" mnd I dę i do laIstL jeździ w.rełrrnq 
wyn1Akarnn, a pnzybltzę s1fl- ..3_"": . b . G .K." 
wetJki tych, Iktómzy bieganiem WUll..l,q:t 
z
 s.o te. " ugu
. 
po melktSykaiŹl8'kich 
adianach cnce od ptbkt dIWt odpoczqć t 
pracu;q 'na. d
y 'T€dalktOTÓW. dobrać się młodym do 8kÓTY. 
Wcześnie; da

 !Zarobić chlap- ZU4)ełme rmój ch.atral1vter, bo 
com !Z lCJ41eTłC;łz :P
, pod- tokżłe l bi !od. 
T.2mCa.;qIC swoje armk.rety per_ u ę IZ m 1If1!'1., mo
 
sonalme, .a ci '1D'Jjk.aroali 
'e- gq to być '7tIQ/'WIeIt lS&at1ka
t 
mecu.m odsła.'niajqce zaIka- 1'ęc.2me. Nie takie TzeOZY dZ'lo... 
maTJc.i pilikars\kliej 
zy. wiek IW życ.iu już WYC2yniaoU 


" 
.. 


. . 
I 


,.. . 


POZIOMO: 


- 


25 


l. popularnie nazyWany jest świńską trawką. 
6. gniew,. złość, uraza. 
7. starodawne urządzenie do mielenia zboża. 
8. ogół posiadanego majątku. \ 
9. przepływa przez Celinograd. 
lu. filozof grecki (341-271 r. p.n.e.) urodzony na 
wyspie Samos. 
11. popularny kwiat ogrodowy. 
14. promieniotwórczy pierwiastek chemiczny. 
17. wybitne zdolności \V jakiejś dziedzinie. 
18. eks Nazaret. 
19. ;radziecki GÓlU1Y Sląsk. 
20. przedsiębiorca niemiecki (1816-1888) założyciel 
znanych do dzisiaj zakład6w optycznych. \ 
21. żytni6wka. 
22. uroczyste nakrycie głowy papieża. . 


---... 


PIONOWO: 


1. wynik odejmowania. 
2. kruszący materiał wybuchowy. 
3. współcze
ny (ur. 1909 r.) prawnik polski, pro- 
fesor Umwersytetu Wilrszaws.
i
go.. 
4. w architekturze starożytnej ozdobne terakoto- 
we płytki, kryjące od frontu dachówki. 

 5. do pokrywania wyrobów drewnianych. 
12. w latach 1945--30 szef administracji ogólnej 
powiatu. , 
13. rosyjski pisarz autor powieśd Burza" Upa- 
dek Paryża". '" " 
14. jednostka przedstawicielstwa dyplomatycznego. 
15. sklep tytoniowy. 
16. część emisji papierów wartościowych. 
. 
I 
. Za P--ł
i
\owe rozwiązanie krzyżówki nr 23 na- 
grodę kSlązko\Vą. wylosowała Jadwiga Bartnicka 
C'l.arnolozy. 22-120 Wojslawice. . ' 


r 
Il 


, 


....  


" 


" 
, 


I 


I 


I I 


"GWlAZD'Y WROZĄ PRZ
- 
SZł..OSC. ALE TWORZ
SZ JĄ 
TY". 


BAKAN (21 W-29 IV) 


Jut od czwartku szansa pozn8l'd.a, ko- 
goś. kto zrobi na tobie piorunujące wra- 
żen'ie. Będ.zde bard:w mdło i piJnuj się. 
aby trwało to m
Uw.ie dł;ugo. W tym 
\ygodnlu znak !yczl1wy to Lew. 


BYK (21IV-21 V) 


Twoja sytuacja powoli stabilizuje się. 
W.krótce już zn1Ikn.ie n,ie.pewI10ŚĆ. Mo- 
żesz bez obaw teraz zabraIĆ sit: do za- 
łatwlama 
aJegłej sprawy. Dość szybko 
idzie Jw lepszemu i czas naJwyższy. 
8!>YŚ pnestal się zamatrw1i.ać. Ufa;) Pan- 
11)e'. 


BLlZNIĘTA (22 V-21 VI) 


Jeśli w ty.ch dniach zamierzasz sta.nąc 
na ślubnym kobiercu, me zwlekaj. Zwią- 
zek zawarty ter
 wł8Śl11e zapewni <:i 
wie1.k.ie SZCLęście. Od srody naezłe y,i- 
doki na korzystn
 zmianę pogody. Za- 
kc.chane Bliźnięta powinny pohamowac 
zazdrość (częstQ pieu.zasadlnioną). 


RAK (22 VI-22 VII)_ 


Jeśli będziesz cler:p
y 105 .
. ,'e ci 
:sprzyjał. szc:zegóJnie dobr.z..e będzie C! 
S1ę wiodło od piątku. Nie szarrtulł w mi- 
\ łosCli. Wp,rawd71ie I11OCII1en1U uczucll\l nic 
me zagroz.i. ale spo'koju nigdy za dużo. 
Pomyśl o Wadze, która darzy cię sym- 
patią. \ 


LEW (23 VII-23 Vm) 


Zarowno w domu jak 1 poza nim. 
wszystko Ułoty się znak.ormcie. Powi- 
nieneś jednak pohamować swój gwał- 
towny temperament. bo mote dopro- 
WadZIĆ to do ostrych starć o drobiazgi. 
Możesz Uczyć Ila wzajemność ąar&n1ł. 
". 


PANNA (24 VIU-22 IX) 


w rod:z1nie a szc:zegóJnie we własnym 
domu mOżesz liczyć na pełną aprobatę 
i zrozumienie. W tym tygOdn'iU będziesz 
miał także szczęślIwą rt:kę \V intere- 
sach. Jeśl1i planujesz zmianę mieszka- 
nia. zrób to w najb
zycll dnlacl1. W 
pneprowad'ZICe chętnie 
 Koz'ioro- 
żec na którego boczysz się od dawna. 


WAGA (23IX-23 X) 


W domu mlle ożywienie. T.roche WI- 
zyt, pnyjęć cno d oczywiście prezentÓW. 
W miłości jaik .zwy.klle u Wagi. serce 
weźmie górę :nad rozsądlk!1em. Najlep- 
szy partner to Kozlorotec. W intereuch 
postępuj śmiało.. n-ie czeDtj na czyjąś 
zachętę. 


SKORPION (24 X-ZZ XI) 
\ 
Na początku tygodnia mespodoz1ewa- 
ny .zastrzyk gotówki. Ona właśnie ułat- 
wi ci l'OZWiązan'ie choć części proble- 
mów. Oprócz pieniędzy moŻesz oczekd- 
wać j8lk.iegoś prezemu od payjad.6ł. Od 
piątku o.dcz.uJ
 f1Padiek żywotności. 
cier.pliwie to przecujkaj. 
r 


STRZELEC (23 XI-21 XII) 


Tydzłeń dobry dla tych. kt6rzy za- 
miem8dą spęd:z.1ć go w domU, w towa- 
rzystwie rodziny. Niestety od poIow
 
ty'odma zarz:drosny Baran 
'" pr6- 
bówał tII'Oche. "'" "'. tJ' "'7- 
kat deprH.wo. ł bądt ".",' . TJm 
wł-iUe . " 
.." 10. 


KOZIOROZEC (22 XU-20 I) 


T
o dzięki 
yczJi\Vości panny mo- 
żesz oczekiwać m
ły,ch i szczęśliwych 
dni. W środę będiziesz miał okazję wy- 
kazania swoich talentów i 'Zalet. Nie 
przegap takiej możlliw.ości. Licz sie ze 
słow:ami bo o skandal łatwo. 


WODNIK (211-20 II) 


Masz dość energil, aby zacząć wszyst- 
ko od nowa, z kimś zupełnie mnym, 
w innych warunkach. Twoje marzenloa 
są bardziej realne ni! ci się to wyda- 
je. T,woje dobre samopoczucie ułatwi 
wszystko. Nie odtrącaj Ry;b. zaufaj 1m. 


RYBY (2111-20 lU) 


Wielk:ie zmiany. Nie zatrUJwaj w
ęc ra- 
dosnych dni kłótliwością i narzekaniem. 
.Jesteś w świetnej formie i to pomoże 
ci zwalczyć przeciwności losu. Wątpll- 
. we propozycje odnucaj. bo mogą wpę- 
dzić.. 
ę - 'w, kłopoty
 Jeśli tęs.knisz. za 
wielką miłością zainteresuj się Rybami.