/silvanus2009r0001.djvu

			Silvanus 
Ch elmensis \łl 

:f Rocznik Okręgowej Rady Łowieckiej w Chełmie 


\ 
,) 
, . 


. . 


t 


\ 


Chełm 2009
		

/silvanus2009r0002.djvu

			/-- 
  


\. 


./ 


..... 


! 


, 


..1 


, 


-. J 


\ 


ISBN 978-83-930918-1-2 


PHU "Aleksander" 
Aleksander Sajur 


20-022 Lublin 
ul. Orla 8 


tel. 81 532 42 00 


http://sklep-mysliwski.pl
		

/silvanus2009r0003.djvu

			Słowo od redakcji 


Zachęceni pozytywnymi opiniami P. T. Czytelników dotyczącymi dotychczasowych wydań 
rocznika ORŁ "Silvanus Chelmensis", zdecydowaliśmy się zaprezentować trzecie jego wydanie 
obejmujące ważniejsze wydarzenia zaistniałe w łowiectwie w 2009 roku na obszarze działania 
podległym okręgowi chełmskiemu PZL. 
W numerze tym staramy się kontynuować dotychczasową formę wydawnictwa. zdając sobie 
jednocześnie sprawę z jego niedoskonałości. Dlatego też staramy się wzbogacić rocznik o problematykę 
dotyczącą kultury i tradycji łowieckiej. Szczególnie akcentujemy te elementy, które pozwoliły zacieśnić 
współpracę kół łowieckich ze środowiskiem, zwłaszcza z dziećmi i młodzieżą szkolnąprzy nieocenionym 
wkładzie wychowawczej pracy nauczycieli. 
Nowym elementem, na który chcemy zwrócić uwagę jest rozszerzenie form działania na rzecz 
integracji polujących pań, członkiń PZŁ zrzeszonych w Klubie Polskich Dian. W tej sferze, bez udawanej 
skromności, możemy się zaliczać do prekursorów. 
Oddając do ręki kolejny numer naszego rocznika żywimy nadzieję, że jego treści dotrą również 
do osób spoza PZŁ i w ten sposób umożliwią lepsze zrozumienie pasji myśliwskiej naszych koleżanek i 
kolegów oraz przybliża znaczenie łowiectwa dla otaczającej przyrody. 
Staramy się, choć w zbyt jeszcze skromnym zakresie prezentować działalność kół łowieckich na 
rzecz szeroko rozumianej gospodarki łowieckiej w łowiskach, ochrony zwierzyny łownej, szkolenia 
myśliwych oraz pielęgnacji obrzędów i Z11Yczajów łowieckich. 
W tym wydaniu rocznika starliśmy się zaprezentować nie macierzyste koła łowieckie, z którymi 
współpracujemy od wielu lat. Żałować należy, że nie wszystkie koła nie macierzyste odpowiedziały na 
nasz apel o nadesłanie zwięzłych informacji do niniejszego wydawnictwa. 
Dziękujemy myśliwym, zarządom kół łowieckich i naszym sojusznikom za informacje, dzięki 
którym nasz rocznik wzbogacił się o nowe treści i jednocześnie pragniemy przeprosić tych, których 
oczekiwań nie zdołaliśmy zaspokoić. 


Marian Rudnik 


Okiem Diany 


Cały ten rok to już czwarta kadencja istnienia naszego Stowarzyszenia Polskich Dian. Wiele 
spotkan na niwie łowieckiej, edukacyjnej, festiwalowej czy konkursowej . Podsumowaniem 
tegorocznych imprez łowieckich było polowanie organizowane 6 grudnia 2009r. w obwodzie łowieckim 
154, na terenach należących do KŁ " Szarak " w Chełmie, współorganizatorem był również Zarząd 
Okręgowy PZŁ w Chełmie. Miło spędzony czas zarówno na polowaniu, jak i w Gajówce Sajczyce przy 
wspólnym ognisku, był niewątpliwie czasem pełnym wspomnień i planów na przyszły no\t\)' rok. 
Polskie Diany zawsze chętnie i niezawodnie stawiają się w różnych zakątkach naszych pięknych 
polskich krajobrazów. Choć spotkania są zwykle niestety krótkie dziewczyny zżyły się ze sobą bardzo. 
Łączy nas nie tylko pasja do łowiectwa ale i chęć spędzenia paru chwil wśród damskich opowieści, wizji 
łowiectwa oczami kobiety, pomysłami na inny \t\)'miar łowiectwa, może trochę bardziej edukacyjny i 
babski, ale wzbogacający łowiectwo w kolejne tradycje i nowe wizje. Niektóre spotkania można 
powiedzieć, że wpisały się na stałe do kalendarza Dian chociażby w łowiskach chełmszczyzny, ziemi 
leżajskiej czy Sępólna Krajeńskiego. 
Panie w tym roku miały bardzo zróżnicowane tematycznie spotkania. nie były to tylko 
polowania, ale sesje ekologiczne, spotkania edukacyjne z młodzieżą i przedszkolakami, treningi 
strzeleckie, mistrzostwa strzeleckie, festiwale kultury łowieckiej czy też pokazy psów myśliwskich. 
Każda Diana ma ciekawą osobowość i to co nas łączy i motywuje do naszych zjazdów - łowiectwo. 


Anna Jańczak
		

/silvanus2009r0004.djvu

			Drogie koleżanki i koledzy 


Miło nam jest zaprezentować trzeci już, numer naszego (mamy nadzieję, że i Waszego) rocznika. 
Słuchając cennych uwag i spostrzeżeń naszych wiernych czytelników, w miarę naszych możliwości 
staramy się dopasować pismo, rozwijać i poszerzać o nowe formy i treści. Tak aby założony cel pozostał 
osiągnięty. 
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę naszym Czytelnikom, że nasz rocznik jest całkowicie 
bezpłatny. Dlatego też chcemy podziękować w pierwszym miejscu, reklamującym się na naszych łamach 
firmom, które nam zaufały i stały się naszymi partnerami (miejmy nadzieję że na dłuższy czas). 
Pamiętajmy, to dzięki ich wsparciu i zrozumieniu naszych działań, możemy przeglądać każdy numer 
kolejnego rocznik. Zwracamy uwagę, że nie wszyscy reklamo dawcy to firmy i osoby związane z 
łowiectwem. Tym są oni cenniejsi i warto o tym pamiętać. 
Nie jesteśmy profesjonalistami w tej dziedzinie, dlatego liczymy na zrozumienie i przepraszamy 
za wszelkie błędy i wpadki. 
Nawet najlepsi dziennikarze i redaktorzy, nie stworzą sami pisma bez pomocy innych. Dlatego 
zwracamy się z gorącym apelem: pomagajcie nam w kształtowaniu jego zawartości, zgłaszajcie własne 
tematy i artykuły, które będą ukazywały się na jego łamach. Zapraszamy i otwieramy" Sylwana" na taką 
cenną współpracę. Każdy chętny może stać się korespondentem. W kolejnym roczniku postaramy się 
wyartykułować wszystkich naszych korespondentów-podając do publicznej wiadomo.
ci autorów prac. 
Przed nami kolejny rok - rok wyborczy-rok zjazdowy. Jest to wyjątkowy okres dla całej rzeszy 
polskich myśliwych. Życzymy wszystkim aby spełnił ich oczekiwania. 
Żywimy nadzieję, że rocznik stanie się miłą lekturą. Darz Bór. 


Mirosław Sawicki 


**************************************************************** 


Silvanus 
Chelmensis 
Rocznik Okręgowej Rady Łowieckiej w Chelmie 


Redakcja: 
Anna Jańczak 
Marian Rudnik 
Mirosław Sawicki 


Wydawca: 
Polski Związek Łowiecki 
Zarząd Okręgowy w Chełmie 
22-100 Chełm ul. Lwowska 51/118 
Tel. 0-82/565 84 82 


Druk: 
Drukarnia Zwierciadło Chełm 
www.zwierciadło.net 


2
		

/silvanus2009r0005.djvu

			STYCZEŃ 


Wystawa w Krasnymstawie. 


W Muzeum Regionalnym w 
Krasnymstawie 30 grudnia 2008 r otwarto 
wystawę pod nazwa ,,Na łów, na łów, na 
łowy...", zorganizowaną z inicjatywy 
myśliwych z okolic Krasnegostawu. 
Inspiracją do zorganizowania wystawy stało 
się wzrastające zainteresowanie ochroną 
naturalnego środowiska oraz przypadająca w 
minionym roku, 85 rocznica powstania 
Polskiego Związku Łowieckiego. 


- 


\. 


Wystawa w Krasnymstawie, jest 
drugą, tego typu wystawą, po pierwszej 
zorganizowanej we wrześniu 1992 r. z okazji 
70- lecia PZL. Celem wystawy jest 
zaprezentowanie szerokiemu gronu 
zwiedzających trofeów łowieckich, jakie 
zostały pozyskane na przestrzeni lat przez 
myśliwych. Na wystawie pokazano nie tylko 
trofea medalowe ale wszystkie ciekawe 
okazy, począwszy od oryginalnych 
"myłkusów", groźnych "szydlarzy" czy też 
bezcennych "perukarzy". Ozdobą wystawy 
są zgromadzone parostki kozłów, oręża 
dzików, wieńce jeleni oraz zbiory 


różnych akcesori myśliwskich, przyrządy do 
elaboracji amunicji śrutowej, oznaki 
łowieckie, kroniki kół łowieckich. W tle 
akwarele o tematyce łowieckiej. Autorzy 
wystawy zaprezentowali faunę 
zamieszkująca nasze łowiska: ptaki i ssaki 
drapieżne oraz bobra. Komisarzem wystawy 
z ramienia PZL jest Marian Niewiadomski, z 
ramienia Muzeum Edward Romańczuk. 


,JI 

 ' 


, , 


Przybyłych na wystawę powitał 
Władysław Pedorowicz dyrektor Muzeum, 
uroczystego otwarcia wystawy dokonał 
Jerzy Mucha Prezes OrŁ w Chełmie, słowa 
podziękowania za zaproszenie na wystawę 
przekazał Starosta Krasnostawski Janusz 
Szpak. Po wystawie zwiedzających 
oprowadzał Mirosław Sawicki Łowczy 
Okręgowy PZL w Chełmie. 


III] 


T  


Oprawę artystyczną otwarciu 
wystawy zapewniła przybyła młodzież ze 


3
		

/silvanus2009r0006.djvu

			. 


Szkoły Podstawowej z Lopiennika Dolnego, 
z bogatym programem słowno muzycznym 
poświęconym ochronie środowiska 
naturalnego. 


Zakończenie sezonu polowań zbiorowych. 


Dobiegł końca termin polowań 
zbiorowych. tj .15 stycznia. D la licznej grupy 
myśliwych był to wyjątkowy, szczególnie 
wyczekiwany okres polowań. 

 


---- 


, 


, 
 


l 


"' 


Regulaminowo za polowanie 
zbiorowe uważa się polowanie wykonywane 
przez myśliwych z udziałem naganki, jak 
i psów, zorganizowane przez dzierżawcę 
obwodu łowieckiego. O terminach 
organizowanych polowań zbiorowych 
dzierżawca powiadamia nadleśnictwo oraz 
miejscowego wójta. Polowanie uważa się za 
rozpoczęte z chwila przystąpienia do 
odprawy, a za zakończone z chwilą 
ogłoszenia jego zakończenia przez 
prowadzącego polowanie. Po odprawie 
dokonuje się losowania stanowisk. Po 
przeprowadzeniu polowania prowadzący 
polowanie na zbiórce myśliwych ogłasza 
wyniki, króla polowania, z pozyskanej 
zwierzynę układa się pokot. Pokot to 
tradycyjny sposób zakończenia łowów. 
W miarę możliwości uświetniony 
tradycyjnymi sygnałami myśliwskimi. 
Hejnały "Koniec polowania" i "Darz Bór" 
wysłuchane z odkrytymi głowami kończą 
kolejny sezon zbiorowych łowów. 
Połamania i Darz Bórnakolejny rok. 


Posiedzenie komisji szkoleniowej. 


W biurze Zarządu Okręgowego 
w dniu 12 stycznia b.r. zostało zwołane 
coroczne posiedzenie komisji szkoleniowej 
ORŁ w Chełmie. Komisja szkoleniowa jest 
jedną z wielu komisji problemowych ORŁ 
będących ciałem doradczym, powołanym 
w większości z lektorów. Wszystkich 
przybyłych na posiedzenie powitał Marian 
Rudnik przewodniczący komisji. Komisja 
zapoznała się z informacją odnośnie 
przeprowadzonych szkoleń i kursów 
w minionym roku. 


Podczas dyskusji szczególną uwagę 
zwrócono na wagę stałego podnoszenia 
umiej ętności strzeleckich myśliwych. 
Dyskutanci podnosili też znaczenie roli 
prawidłowego szkolenia wstępnego dla 
stażystów odbytego w kołach łowieckich. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała 
przygotowany przez ZO program szkoleń na 
2009r.harmonogram kursu dla nowo 
wstępujących i selekcjonerów wraz z listą 
wykładowców, lektorów PZL. 


Leśni mordercy. 


Zimowa aura sprzyja uprawianiu 
procederu jakim jest kłusownictwo. Szkody 
wyrządzane przez kłusowników są znaczne, 
wśród zwierzyny łownej wynoszą 
kilkadziesiąt % tego co legalnie pozyskają 
myśliwi. Kłusownicy z bronią i przy pomocy 
stalowych linek w przeciwieństwie do 
myśliwych nie dokonują żadnej selekcji, 
zabijają wszystko, co im się trafi. Ich łupem 
pada zwierzyna gruba, najwięcej saren, bo są 
najliczniejsze a zarazem najłatwiejsze do 
schwytania. Łupem kłusowników padają 
również dziki,jelenie oraz zwierzęta prawnie 
chronione np.: łosie. 


4
		

/silvanus2009r0007.djvu

			, " 


"
'",". 
- t; 
- 


.... 


, " 

 


Andrzej Maciąg łowczy Koła 
Łowieckiego nr 85 "Sokół" w Chełmie 
w dniu 11 stycznia b.r. w miejscowości 
Załucze Nowe w gm. Urszulin na terenie 
obwodu łowieckiego nr 114 pozyskał dzika 
z zaciśniętym na "gwiździe" stalowym 
wnykiem. Dzik bardzo wychudzony, musiał 
przeżyć straszne męczarnie, godzinami 
walcząc ze stalową linką opasającąjego ryj. 
W końcu udało mu się oswobodzić, ale 
zaciśnięty wnyk pozostał, uniemożliwiając 
dzikowi normalną egzystencję tj. pobieranie, 
tak karmy jak i wody. W najbliższym czasie 
z pewnością by padł z głodu i ogólnego 
wycieńczenia. 
Myśliwi w ciągu całego roku, a w 
okresie zimy szczególnie często, 
przeprowadzają akcje zbierania wnyków. 
Wspólnie z Państwową Strażą Łowiecką 
organizują obławy na kłusowników, 
penetrując łowiska często napotykają 
zaduszone zwierzęta w pętach stalowych 
linek. Wielu gospodarzy łowisk, strażników 
łowieckich mówi o nasilającym się każdego 
roku procederze: kłusownictwa 
i wnykarstwa, szczególnie z chwilą 
pojawienia się pierwszych opadów śniegu. 
Myśliwi zgodnie podkreślają, że nie tylko 
ludzie mordują zwierzęta , zakładając 
przemyślne pułapki na trasie ich przejść 
i przesmyków. Także wałęsające się 
bezpańskie psy i koty sieją spustoszenie, 
zwłaszcza wśród zwierzyny drobnej. 


Posiedzenie Zarządu Okręgowego 


W dniu 19 stycznia b.r. obradował 
Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie. W trakcie 
posiedzenia omówiono organizację 
spotkanie noworocznego okręgowej rady 
łowieckiej zaplanowanego na dzień 20 
lutego b.r. W tym corocznym spotkaniu rady 
udział wezmą prezesi i łowczowie kół 
macierzystych z terenu okręgu chełmskiego. 
Podczas narady j ej uczestnicy zastaną 
zapoznani z programem działań okręgu 
realizowanych w minionym roku. 


'" 


.
 


.- 


Podczas obrad Zarządu podjęto 
uchwałę odnośnie zastosowania kar 
porządkowych wobec selekcjonerów, za 
naruszenie zasad selekcji osobniczej 
samców zwierzyny płowej. Zgodnie ze 
statutem Zrzeszenia PZŁ, kar porządkowych 
udziela właściwy zarząd okręgowy na 
podstawie arkuszy ocen prawidłowości 
pozyskania. Zastosowano kary: upomnienia, 
nagany, oraz zawieszenia w prawach 
polowania na określony gatunek samców 
zwierzyny płowej na okres od 1 do 2 lat. Przy 
wymierzeniu kar Zarząd Okręgowy stosuje 
sankcje określone w uchwale NRŁ. Kary 
porządkowe ewidencjonowane są 
w systemie informatycznym zrzeszenia oraz 
w tak zwanych "wkładkach selekcjonerów". 
Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie po 
zapoznaniu się i przeanalizowaniu tez do 
nowelizacji ustawy łowieckiej i Statutu 
Zrzeszenia, zaprezentowanych 
w styczniowym numerze czasopisma ,,Brać 
Łowiecka" wyraził Uchwałą nr 12/2009 swój 
zdecydowany sprzeciw, wobec wszelkiego 
rodzaju prób zmierzających do 


5
		

/silvanus2009r0008.djvu

			zmiany ustawy Prawo Łowieckie i Statutu 
PZŁ, które doprowadzić mogą do 
zniszczenia wieloletniego dorobku 
organizacyjnego i majątku Zrzeszenia. 
Zdaniem ZO proponowane zmiany 
ograniczają uprawnienia Statutu, narzucone 
wolą anonimowych polityków anie wolą 
członków PZL. Zmiany dotyczyć bowiem 
miałyby struktury wewnątrz organizacyjnej 
PZL ( tj. likwidacji okręgów) oraz praw 
i uprawnień członkowskich. Wola polityków, 
zastąpić ma niezbywalne prawo każdej 
organizacji o decydowaniu o swym losie, 
działaniu i dalszym funkcjonowaniu. 


Godziny pracy strzelnicy 
Zgodnie z Uchwałą Zarządu 
Okręgowego PZL w Chełmie w 2009 r 
nastąpiły znaczące zmiany w godzinach 
funkcjonowania i udostępniania strzelnicy 
myśliwskiej w Kumowej Dolinie. Strzelnica 
będzie czynna już od l marca, w każdą 
sobotę, w godz. 10.00-16.00 Od l kwietnia 
od końca października strzelnica będzie 
czynna od czwartku do niedzieli. Wszyscy 
zainteresowani korzystaniem ze strzelnicy są 
serdecznie zapraszani i mile widziani. 
Życzymy połamania i samych celnych 
trafień, nie tylko na strzelnicy. 


Kontrole w kołach łowieckich 
Zarząd Okręgowy PZL w Chełmie, 
w ramach nadzoru nad prowadzeniem 
gospodarki łowieckiej na terenie obwodów 
łowieckich położonych na terenie okręgu, 
realizuje plan kontroli działalności 
poszczególnych kół łowieckich. 
Szczegółowy .zakres kontroli obejmuje 
ocenę stopnia łowieckiego 
zagospodarowania łowisk, szczególnie pod 
katem powiększenia naturalnej bazy żerowej 
oraz ocenę prawidłowości i rzetelności 
prowadzenia dokumentacji kół łowieckich. 
Tegoroczny "Plan kontroli" obejmuje 
kontrole w l 7 kołach łowieckich. 
Szczegółowa informacja z przebiegu 
kontroli przekazywana jest Okręgowej 
Radzie Lowieckiej. 


Spotkanie w Wlodawie 
W dniu 26 stycznia b.r. doszło do 
spotkania przedstawicieli macierzystych kół 
łowieckich z terenu powiatu włodawskiego 
w sprawie organizacj i Okręgowych 
obchodów dnia św. Huberta w październiku 
2009 r. W spotkaniu uczestniczyli prezesi kół 
oraz członkowie ORŁ z terenu Włodawy. 
Obchody zastaną zorganizowane 
prawdopodobnie w dniu 24 października b.r, 
w programie organizatorzy zaplanowali 
mszę św. Huberta, część oficjalną 
z wystąpieniami zaproszonych gości oraz 
część biesiadną. 


ł 


\ 


" 


N arada łowczych 
30 stycznia b.r. została zwołana 
narada łowczych macierzystych kół 
łowieckich z terenu działania okręg 
chełmskiego w sprawie realizacji programu 
odrobaczania zwierzyny łownej. Celem 
programu jest profilaktyczne odrobaczenie 
zwierzyny dziko żyjącej, sprawdzenie stanu 
zarobaczenia i ocena skuteczności 
zastosowania premiksu. Program obejmuje: 
podanie dwukrotne w odstępie 
dwutygodniowym premiksu leczniczego 
"Fenbenat" , mieszanki mineralno 
-witaminowej "Celwet" i badania 
koprologiczne w celu oznaczenia 
ekstensywności i intensywności inwazji 
nicieni oraz ocenę skuteczności 
zastosowania odrobaczania. W 
zastosowanym premiksie substancją czynną 
jest fenbandazol, a sam lek charakteryzuje 
się wysokim indeksem toksykologicznym tJ. 
że dawka toksyczna jest kilkadziesiąt razy 
większa od leczniczej. Program 
odrobaczania zwierząt łownych zaowocuje 
w przyszłości polepszeniem zdrowotności 
i kondycji osobniczej tych zwierząt. 


6
		

/silvanus2009r0009.djvu

			TROFEOM I ZWIERZYNIE DROBNEJ 
NA RATUNEK! 


Trofea to chluba każdego myśliwego 
selekcjonera, a zwierzyna drobna w myśl 
lowieckiej gwary to szczególnie zając polny, 
nieodłączny element polskiego krajobrazu 
pięknie opisany przez poetów i namalowany 
przez znamienitych malarzy jak Julian F ałat , 
Juliusz Kossak, Józef Chełmoński. 
Od czterech sezonów łowieckich 
Autoryzowana Baza Eksportowa Art-Hubert 
Leżajsk pod kierownictwem bardzo 
doświadczonego myśliwego hodowcy, 
Kolekcjonera Klubu Kultury Łowieckiej Kol. 
Eugeniusza Gwiazdowskiego prowadzi 
import i wsiedIanie w nasze łowiska w całym 
kraju zająca szaraka z hodowli klatkowo - 
wolierowych na .Słowacji na 
zapotrzebowanie kół łowieckich, OHZ-ów 
i prywatnych hodowców. Dostarczanie 
w łowiska świeżej krwi powoduje 
natychmiastowy wzrost populacji i tym 
samym wydatnie zwiększa się ilościowe 
występowanie zająca, nawet na terenach 
gtjzie nigdy dotychczas nie występował, 
a jeżeli był to w bardzo niewielkiej ilości. 
Obecny sezon 2009/10 został przez Polski 
Zawiązek Łowiecki ogłoszony " rokiem 
zająca" i ba.rdzo dobrze ze właśnie po 
kuropatwie zainteresowanie władz PZŁ 
padło na szaraka. Tylko pytanie - co robimy 
aby temu pięknemu osobnikowi łowieckiemu 
pomóc w przetrwaniu i rozmnażaniu oraz 
zasiedlaniu nowych łowisk? 
Ogromna ilość szkodników jak lisy, jenoty, 
wałęsające się psy i koty, jastrzębie, wrony, 
kruki, zubożenie bazy żerowej poprzez 
zaniechanie uprawy pól, a jeśli uprawy są 
prowadzone to przy dużym zaangażowaniu 
rolników w stosowanie oprysków 
bakteriobójczych oraz stosowanie nawozów 
sztucznych i herbicydów do osiągnięcia 
przyzwoitego wyniku w zbiorach zbóż czy 
okopowych z 1 ara lub hektara, nie zważając 
na to kto poza człowiekiem z tej ziemi 


i pól korzysta i na nich się żywi. Wszelkie tego 
typu działania prowadzone przez człowieka 
w znacznym stopniu przyczyniają się do 
występowania chorób, w szczególności 
kokcydiozy, choroby jelit, która dziesiątkuje 
zwierzynę drobną, jak zając, dziki królik, 
bażant, kuropatwa. 
Badaniq. naukowców prowadzone 
w kierunku występowania chorób wśród 
dzikiej drobnej zwierzyny jednoznacznie 
stwierdzają, ze nie bruceloza czy tularemia 
jest zabójcza dla drobnej zwierzyny a właśnie 
kokcydioza, która jesienią atakuje zająca 
i drobną zwierzynę. 
Wiosną podczas majowych polowań na 
rogacze penetrując łowiska spotykamy wiele 
małych zajączków, które cieszą nasze nasze 
myśliwskie oko i napawają nas nadzieją, że 
późnąjesienią lub w grudniu, a zwłaszcza w 
dzień wigilijny staniemy na zbiórce do 
zbiorowego polowania na szaraki. 
Przypominają się nam zakodowane 
w pamięci udziały w polowaniach na zające 
w latach 70, 80 i 90-tych XX wieku. Niestety 
poprzez działanie wirusa kokcydiozy, który 
w okresie jesiennym dziesiątkuje drobna 
zwierzynę, od lat w wielu regionach Polski 
wstrzymane są polowania na szaraki 
i kuropatwy. 
Naprzeciw w ratowaniu populacji zająca 
i drobnej zwierzyny ruszyła grupa ludzi, 
którym na sercu jest dobro zająca i ptactwa 
łownego i pod przewodnictwem dr Ryszarda 
Michalczyka z Firmy Provimi Pol
ka sp. z 
0.0., przy konsekwentnym dążeniu Kol. 
Eugeniusza Gwiazdowskiego do 
wyprodukowania stosownej paszy. przez 
Provimi Polska sp. z 0.0. do wprowadzenia w 
obecnym sezonie tejże paszy granulowanej 
z kokcydiostatykiem na rynek polski, 
a docelowo i europejski zakończyła się 
absolutnym sukcesem. 
Provimi Polska opracowała skład 
pokarmowy granulatu paszowego 
pełnoporcjowego dla zajęcy pod symbolem 
Pl401 ROI z kokcydiostatykiem, a 
pracownicy autoryzowanej bazy BPD Art- 
Hubert opracowali urządzenia łowieckie 


7
		

/silvanus2009r0010.djvu

			i sposób wykładania i podawani tejże karmy 
zwierzynie w terenie. 
Bardzo ważnym zaleceniem przy wykładaniu 
granulatu zwierzynie w podsypy jest 
podawanie karmy wraz z granulatem solnym 
z mikroelementami i wapniem, który jak 
wiemy bardzo pozytywnie wpływa i 
oddziałuje na tkankę kostną, podnosi walory 
smakowe granulatu PI401R01, który jest 
bardzo chętnie skarmiany przez zwierzynę 
drobną. Ponadto granulat solny kryształ 2,4- 
4 z mikroelementami i wapniem zalecany jest 
do stosowania i podawania zwierzynie 
płowej we wszelkiego rodzaju lizawkach 
kolumnowych, przy paśnikach czy korytkach 
wolno stojących. 


'''ł,. - 


" 


- ...... 


- ... 


. .. 


r 


..., 


Gwarantujemy i zapewniamy, że stosowanie 
soli z mikroelementami i wapniem w bardzo 
krótkim czasie pozytywnie wpłynie na 
zdrowotność ogólną zwierzyny i co 
najważniejsze w łowiectwie, wydatnie 
poprawią się jakościowo i wagowo trofea 
z sarn rogaczy, jeleni byków, danieli byków 
i tryków muflona. A zatem czas przystąpić do 
ratowania ginących zajęcy i niezwłocznie 
przy minimalnych nakładach finansowych 
dotrzeć do zwierzyny z lekiem przez podanie 
go w karmie. 
Ubogi dotychczas polski rynek 
w specjalistyczne produkty pokarmowe 
i lecznicze ożył i stosowanie produktów 
według zaleceń Dystrybutora - 
Autoryzowanej Bazy Eksportowej BPD Art- 
Hubert Leżajsk wydatnie poprawi 
ilościowy i jakościowy skład drobnej 
zwierzyny, a szczególnie zająca szaraka oraz 
trofea zwierzyny płowej. 


Wszystkim miłującym ojczystą przyrodę, a 
szczególnie braci myśliwskiej powinno 
zależeć na uratowaniu ginącego w 
zastraszającym tempie zająca szaraka 
polnego i zmniejszającej się masie trofeów 
łowieckich. Stosując w praktyce paszę 
granulowaną z kokcydiostatykiem i sól 
granulowaną z mikroelementami i wapniem 
na pewno w znacznym stopniu przyczynimy 
się do tego, że drobna zwierzyna nadal będzie 
cieszyła nas i następne pokolenia, a 
zwierzyna trofeowa wykształci dorodne 
niejednokrotnie medalowe parostki lub 
wieńce zdobiąc muzea łowieckie, 'salony 
myśliwskie i rozsławiając nasz kraj na 
arenie międzynarodowej w dziedzinie 
trofeistyki. 
Spowoduje to większe jak dotychczas 
zainteresowanie myśliwych zagranicznych 
polowaniami w Polsce i poniesione koszty i 
nakłady finansowe szybko zostaną 
zrekompensowane. 


, I 
. . ii;r jr 

 .U" 


Zachęcamy do zainteresowania się głębiej 
przedstawioną propozycją i przystąpieniem 
do stosowania produktów poprawiających 
walory trofeów i życie drobnej zwierzyny. 


Pozdrawiam Darz Bór 
Eugeniusz Grzegorz Gwiazdowski 


8
		

/silvanus2009r0011.djvu

			LUTY 


"Pomóż zwierzętom przetrwać zimę". 
Samorząd Uczniowski przy Szkole 
Podstawowej Łopienniku Dolnym w ramach 
współpracy z Kołem Łowieckim nr 24 "Lis" 
w Łopienniku Górnym zorganizował akcję 
,.Pomóż zwierzętom przetrwać zimę". 


.t ,- 


ot:łł:. .  


Celem akcji było zebranie płodów 
rolnych (ziemniaki, zboże) na dokannianie 
zwierząt. Inicjatorem akcji była p. Agnieszka 
Szadura nauczyciel przyrody i zarazem 
opiekun Samorządu Uczniowskiego. 
Konkurs cieszył się wielkim 
zainteresowaniem wśród uczniów, którzy 
łącznie zebrali 466,5 kg kanny dla zwierząt. 


--..... 


.... -
 
'- 


-
 


, 


." 
 


.... .. 


Rywalizację wygrała klasa szósta. 
Akcja została zakończona 30 stycznia w tym 
dniu myśliwi z koła odebrali zebrane 
produkty ze szkoły i rozwieźli je do 
paśników w pobliskich lasach. 


N oworoczne spotkanie ORL 
W dniu 20 luty br. odbyło się kolejne 
tradycyjne noworoczne spotkanie 
Okręgowej Rady Łowieckiej w Chełmie z 
udziałem prezesów i łowczych kół 
macierzystych. Uczestników spotkania 
powitał Prezes ORŁ w Chełmie Jerzy 
Mucha. Głównym punktem spotkania było 
omówienie planów działalności Okręgu 
Chełmskiego w 2009 r. przez 
przewodniczącego Zarządu Mirosława 
Sawickiego. 


+ 


" 


.... 


.. 


, 


I 


. . 


Podczas części oficjalnej szczególnie 
zasłużonym nemrodom wręczono 
odznaczenia łowieckie. 
Uczestnicy spotkania w swoich 
wystąpieniach sprzeciwiali się próbom 
zmiany ustawy prawo łowieckie mających 
na celu zmiany dotychczasowych struktur 
organizacyjnych PZŁ, zmierzających do 
likwidacj i 49 okręgów, brali w obronę 
dotychczasowe struktury oraz dorobek 
organIzacYJny. 


9
		

/silvanus2009r0012.djvu

			MARZEC 


Kłusownicy 
Nie ma w Polsce rejonu w którym 
wśród lokalnej społeczności nie można by 
znaleźć kłusowników. Sidlarstwo, 
wnykarstwo, zastawianie potrzasków 
i kłusowanie z bronią palną, mimo 
obowiązujących ustaw jak kwitło tak 
kwitnie. Proceder istniej nie tylko w leśnych 
ostępach, nasila się również wokół miast 
i miasteczek, w ogródkach działkowych, 
rezerwatach przyrody, parkach i terenach 
rekreacyjnych. Wszędzie tam gdzie 
występuje zwierzyna pojawiają się 
kłusownicy. Ta powszechna plaga przynosi 
przyrodzie i łowiectwu coraz większe straty. 
O cierpieniu zwierząt nie wspominając. Co 
rok, bez względu na okresy ochronne, leśni 
mordercy zabijają ogromną liczbę saren, 
dzików ijeleni. 


I . !\L ( 

 \ ,. . \ 
 I 

 I J I 


., ., 
.1 
" ł 


, 


1 \ 
... 


: 

 


.. 


\'ł - 


... 


- 


" 


Kto zakłada wnyki? Nie ma reguły, są to 
i mieszkańcy wsi jak i przybysze z miast 
i miasteczek, młodzi i starsi, płci obojga. 
Gdzie ? Wszędzie, gdzie istnieją ku temu 
odpowiednie warunki. Kiedy? Pora dnia, 
roku nie odgrywa roli. Jak utrudniać 
działanie kłusownikom? Podstawowym 
przeciwdziałaniem jest zdejmowanie 


wnyków, stały monitoring łowisk, mIeJSC 
szczególnie zagrożonych przez myśliwych 
i strażników. Wszelkiego rodzaju pułapki 
stwarzają ogromne niebezpieczeństwo dla 
nas wszystkich. W każdym przypadku 
stwierdzenia wnyków, żelastwa, sideł należy 
powiadomić o tym [akcie miejscowych 
myśliwych, leśników, policję. Obok 
kłusownictwa, ogromne spustoszenie 
w leśnych i polnych ostępach czynią 
wałęsające się psy i koty. Przykład 
z ostatnich dni, okolice Woli Uhruskiej, 
gdzie z wnyka spuszczono rogacza, 
atakowanego przez zdziczałe psy. Ratunek 
dla kozła przybył w ostatniej chwili. 


Konkurs plastyczny 
Zarząd Okręgowy PZL w Chełmie 
ogłosił kolejny bo już trzeci Konkurs 
plastyczny skierowany dla dzieci 
i młodzieży z terenu miasta Chełma i trzech 
powiatów: chełmskiego, krasnostawskiego i 
włodawskiego. Warunkiem uczestnictwa w 
konkursie jest wykonanie i przesłanie do 
organizatorów prac plastycznych, 
rysunkowych o tematyce łowieckiej, 
ochronie przyrody. Organizatorzy konkursu 
serdecznie zapraszają do udziału. 


Inwentaryzacj a zwierzyny. 
Obowiązek przeprowadzenia 
corocznej inwentaryzacji zwierząt łownych 
wynika z Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 13 listopada 2007 r 
w sprawie rocznych i wieloletnich planów 
łowieckich. Inwentaryzację przeprowadzają 
dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich. 
Dane dotyczące zwierząt łownych 
w obwodzie łowieckim, określone są osobno 
dla każdego z gatunków tych zwierząt. 


....., t1 


.. . 


10
		

/silvanus2009r0013.djvu

			Szacowaną liczebność 
występujących zwierząt łownych, ustala się 
według stanu na dzień 10 marca roku, w 
którym jest sporządzany plan roczny, z 
wyłączeniem łownych ptaków migrujących. 
Inwentaryzacja to ocena liczebności 
poszczególnych gatunków zwierząt łownych 
i określenie struktury tych populacji. Do 
ustalania liczebności i struktury płci oraz 
wieku populacji jeleniowatych, a także 
liczebności dzików wykorzystuję się kilka 
metod. Stosowanie łącznie wielu metod 
pozwala ustalić zbliżoną do stanu 
rzeczywistego liczebność oraz strukturę płci 
i wieku zwierzyny. Zaleca się stosowanie 
następujących metod oceny liczebności i 
struktury populacj i zwierzyny grubej: 
całoroczną obserwację, liczenie zwierzyny 
wychodzącej na otwarte powierzchnie, 
inwentaryzację jeleni przed sezonem 
polowań w miesiącu sierpniu metodą 
obserwacji na żerowiskach, liczenie tropów 
w czasie zalegania śniegu, pędzenia próbne. 
Zalecanie powyższych metod nie wyklucza 
możliwości wykorzystania innych metod 
inwentaryzacj i zwierzyny, które w 
określonym rejonie hodowlanym mogą być 
przydatne i w praktyce są możliwe do 
przeprowadzenia. Przy ustalaniu liczebności 
zwierzyny drobnej zaleca się stosować 
metodę obserwacji całorocznej i metodę 
taksacji pasowych. Wyniki inwentaryzacji 
stanowią podstawę do opracowania przez 
dzierżawców rocznych planów łowieckich. 
Program odrobaczania. 


CAL"£" 
, IIlc t 


- 
 
-: ... .....;..-:.- 


..... 


Realizowany przez dzierżawców 
obwodów łowieckich program odrobaczania 
zwierząt łownych na terenie okręgu 
chełmskiego obejmuje: 


- kontrolę ekstensywności zarażenia 
( polega to na pobraniu do badaniu kału 
zwierząt na obecność jaj i larw pasożytów), 
- lokalizację miejsc stałego 
dokarmiania w łowiskach w suchych 
miej scach, 
- profilaktyczne leczenie zwierząt 
w okresie zimowego dokarmiania prefiksem 
leczniczym o nazwie FENBENAT polskiej 
firmy Vetos Farma z Bielawy. Substancja 
czynna tego środka jest fenbandazyl, który 
działa na larwy jak i postacie dorosłe 
pasożytniczych nicieni i tasiemców, 
- profilaktyczne podanie zwierzynie 
wraz z przygotowana karmą i prefiksem, 
dodatku mineralno witaminowego, 
- ponowne po odrobaczeniu, 
kontrolne badanie kału zwierząt na obecność 
larw ijaj pasożytów, 
- dezynfekcj i miej sc stałego 
dokarmiania 1-2 % siarczanem miedzi lub 
1 % pięciochlorofenolanem sodu. 


... 
, 


 
 


'"'" 


Z przeprowadzonego odrobaczania 
dzierżawca obwodu sporządzamy notatk
 
służbową zapisując obserwacje i wszelkie 
uwagi i spostrzeżenia. Współpracujący 
z myśliwymi naukowcy dokonają oceny 
ekstensywności zarażenia pasożytami przed 
i po zrealizowaniu programu odrobaczania. 


.-\ 


... . 


" 


11
		

/silvanus2009r0014.djvu

			Roczne plany łowieckie 
Poszczególne koła łowieckie 
opracowują Roczne Plany Łowieckie ( RPŁ). 
Wymóg opracowania a następnie 
prowadzenia gospodarki łowieckiej w 
oparciu o roczne plany łowieckie wynika 
bezpośrednio z zapisów U stawy prawo 
łowieckie. Plan sporządzany jest na każdy 
obwód łowiecki, przez dzierżawców 
obwodów łowieckich w oparciu o wyniki 
przeprowadzonych inwentaryzacji, po 
zasięgnięciu opinii właściwych terytorialnie 
wójtów, podlega następnie zatwierdzeniu 
przez Nadleśnictwa (do 21 marca) w 
uzgodnieniu z PZŁ. Minister Środowiska w 
drodze rozporządzenia określa szczegółowy 
sposób sporządzania rocznych planów oraz 
sposób ich zatwierdzania, uwzględniając 
zasadę optymalnego gospodarowania 
populacjami zwierząt łownych oraz ochrony 
lasu przed szkodami wyrządzanymi przez te 
zwierzęta. Plan sporządzany jest na okres 
roku, od l.04. do 31.03 roku następnego, 
zwanego rokiem gospodarczym 


UNIA 


..... 


, , 


-) 


...... 
'-. 


W planie zamieszcza się dane ogólne, 
dane dotyczące zagospodarowania obwodu, 
dane dotyczące liczby zwierząt łownych, 
określone osobno dla każdego gatunku tych 
zwierząt. W szczególnych wypadkach 
ustawodawca przewiduje możliwość zmiany 
RPŁ. . 


Warsztaty dla sygnalistów 
W dniu 12 marca b.r. rozpoczęły się 
warsztaty gry na rogu myśliwskim. 
Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich 
chętnych nauki gry na rogu myśliwskinl. 
Edycja szkoleniowa składa się 7 
półrocznego cyklu zjazdów organizowanych. 
w odstępach jedno miesięcznych. 
Kierownikiem warsztatów jest Darius7 
Filipczak. 


, 


Program warsztatów zawiera tematykę: 
"Zarys historii sygnałów myśliwskich", 
"Rolę i znaczenie sygnałów myśliwskich", 
"Zastosowanie sygnałów na polowaniu". W 
programie podstawy gry na rogu 
myśliwskim, ćwiczenia umiejętności 
muzycznych oraz nauka gry poszczególnych 
sygnałów. W imieniu organizatorów 
warsztatów wszystkich chętnych poznania i 
nauki gry na rogu myśliwskim serdecznie 
zapraszamy. 


Posiedzenie ZO 
W dniu 16.marca b.r w siedzibie 
Zarządu Okręgu odbyło się - posiedzenia 
zarządu. Głównym punktem posiedzenia 
było podjęcie uchwał dotyc
ących spraw 
organizacyjnych: o przyjęcie stażystów- 
kandydatów do zrzeszenia, o skreśleniu 
członków z powodu rezygnacj i i z powodu 
śmierci członków, o przyjęciu w poczet 
członków nie stowarzyszonych, o przyjęciu 
do zrzeszenia, o powołaniu drużyny 
strzeleckiej reprezentującej okręg w 
eliminacjach ligi strzeleckiej (Maciąg A, 
Makuch A, Piecuch P, Piekło G, Wawrzyszuk 
A, Filipczak D, Mioduchowski M) i o 
powołaniu zespołu oceniającego 
prawidłowość pozyskania jeleni w 
minionym sezonie łowieckim. 
W trakcie posiedzenia omowI ono 
przygotowania do organizowanych 


12
		

/silvanus2009r0015.djvu

			konkursów pracy tropowców i posokowców 
( w dniu 26.04.09 r.) i inauguracji sezonu 
strzeleckiego na strzelnicy myśliwskiej 
(w dniu 25.04.09 r.) 


Lania we wnyku-leśni mordercy c.d. 
W dniu 16 marca br. Powiatowy 
Inspektorat Weterynarii w Chełmie został 
powiadomiony o jeleniu uwięzionym we 
wnykach w okolicach Chojna Nowego 
obwód łowiecki 158. Przybyli na miejsce 
lekarze zobaczyli straszny widok. 
Była to młoda kilku letnia łania, 
ogólnie bardzo wychudzona, po 
prawdopodobnie kilku lub kilkunastu dniach 
wali z kłusowniczą pętlą, całym poranionym 
ciele z ranami powstałymi od walki. Tylne 
badyle połamane w pęcinach i pozbawione 
skóry. Głębokość głównej rany okalającej 
tuszę zwierzyny na grzbiecie dochodziła do 
kilku centymetrów. Decyzja mogła być 
tylko jedna, zezwolenie na bezzwłoczne 
uśmiercenie, w celu zakończenia cierpienia 
zwierzyny i skrócenia męki. 
W zgodnej opinii zgromadzonych 
cierpienie i los zwierzyny w uznaniu 
kłusowników nie ma znaczenia. Liczy się 
tylko chęć kłusowania nie zważając na 
przeżyty przez zwierzę stres, ból i cierpienie 
trudne do opisania. 


Zatwierdzanie RPL 
W Nadleśnictwie Chełm w dniu 25 
marca b.r miało miejsce uzgodnienie 
z Zarządem Okręgowym PZL w Chełmie 
a następnie zatwierdzenie przez 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Chełm 
Rocznych planów łowieckich dla 
poszczególnych obwodów łowieckich 
położonych na terenie Nadleśnictwa Chełm i 
wchodzących skład okręgu chełmskiego na 
rok gospodarczy 2009/20 l O. 
RPŁ sporządzają poszczególne koła 
łowieckie po zasięgnięciu opinii właściwych 
terytorialnie Wójtów.  


Wycena trofeów medalowych 
Komisja wyceny medalowej trofeów 
łowieckich w dniu 25 marca b.r dokonał 
wyceny medalowej pozyskanych trofeów 
łowieckich. Komisji wyceny przewodniczył 
prof. Roman Dziedzic z Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie, przewodniczący 
komisji wyceny Naczelnej Rady Łowieckiej. 
Wyceniono jedne rosochy łosia - 
badylarza( pozyskane w 1997r.) na medal 
brązowy, wycena ostateczna 250,05 pkt.. 
Byka pozyskał Leszek Prus. 


, I 


Jeden wieniec jelenia byka 
wyceniono na srebrny a dwa na medal 
brązowy. Z pośród trzech oręży dzika jeden 
pozyskany przez Mariusza Staniaka 
wyceniono na medal złoty- 121,90 pkt, 
kolejny pozyskany przez Leszka Proskurę 
wyceniono na medal srebrny 118,30 pkt. 
Oręż dzika pozyskany przez Leszka 
Prusa wyceniono na 116,95 pkt i przyznano 
medal srebrny. Trzy parostki rogaczy 
wyceniono na medal złoty, osiem parostków 
wyceniono na medal srebrny, a trzy 
wyceniono na medal brązowy. Wszystkie 
wycenione trofea na medal złoty podlegają 
wycenie międzynarodowej CIC. 


13
		

/silvanus2009r0016.djvu

			Posiedzenie Kapituły 
W dniu 27 marca b.r. w siedzibie 
Zarządu Okręgu PZL w Chełmie odbyło się 
posiedzenia Kapituły odznaczenia "Za 
Zasługi dla łowiectwa okręgu chełmskiego". 
Kanclerzem Kapituły jest Tadeusz 
Niedźwiedzki z Włodawy. 


,. . 


Z wnioskiem o przyznanie 
odznaczenia występują poszczególne koła 
łowieckie, Zarząd Okręgu i członkowie 
ORL. Odznaczenie przyznawane jest dwa 
razy w roku, dla osób szczególnie 
wyróżniających się w działalności i pracy 
społecznej dla dobra chełmskiej organizacji 
łowieckiej. Chełmskie odznaczenie 
przyznawane jest od 2007 r , w 
dotychczasowej historii przyznano go dla 70 
osób. 


Absolutorium dla ZO 
W dniu 27 marca b.r. odbyło się 
posiedzenie Okręgowej Rady Łowieckiej. 
Radzie przewodniczył Jerzy Mucha. 
Podczas posiedzenie Rada zapoznała się z 
protokołem kontroli działalności Zarządu 
Okręgowego PZL w Chełmie 
przedstawionym przez Hipolita 
Stępkowskiego Przewodniczącego 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Na wniosek 
komisji ORL w Chełmie udzieliła 
jednogłośnie absolutorium dla Zarządu 
Okręgowego za 2008 r. 
. v v 


- 


.. - 


..... 


W trakcie posiedzenie ORL 
rozpatrzyła wniesione odwołania i podjęła 
uchwałę popierającą Uchwałę Nr 8 
Okręgowej Rady Lowieckiej w Koszalinie 
wyrażającej zdecydowany sprzeciw wobec 
opisywanym przez ,,Brać Łowiecką " i 
"Dziennik łowiecki" próbom działań 
zmierzających do ograniczenia 
samorządności PZL. 


" 


I I 


, 
" 


Spotkanie szkoleniowe 
Na zaproszenie Zarządu 
Okręgowego PZL przyjechał do Chełma dr 
inż. Dariusz Zalewski z Katedry Zwierząt 
Futerkowych i Łowiectwa Uniwersytetu 
Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. 


1 


Dr Zalewski uczestniczy) 
w spotkaniu szkoleniowym komisji oceny 
prawidłowości pozyskania samców 
zwierzyny płowej i wygłosił wykład "Ocena 
wieku jelenia szlachetnego i sarny". W 
spotkaniu chełmskiej komisji oceny 
prawidłowości pozyskania uczestniczyli 
członkowie komisji odwoławczej, komisji 


14
		

/silvanus2009r0017.djvu

			hodowlanej oraz zaproszeniczłonkowie w/w 
komisj i z Zamościa. 


Szacowanie wieku odstrzelonej 
zwierzyny płowej określane jest na 
podstawie rozwoju i stopnia starcia zębów 
tzw. rejestrów. Oprócz praktykowanej 
metody znana są inne oparte na podobnych 
zasadach: metoda Eidemanna polegająca na 
liczeniu warstw tzw. dentyny, metoda 
Budenza polegająca na określeniu wieku 
jeleniowatych na podstawie ostatniej części 
6 zęba bocznego tzw. przyząbka. Metoda 
Herke opiera się na określeniu wieku na 
podstawie stosunku długości do grubości 
możdżeni. Większość tych metod to metody 
laboratoryjne i są wykorzystywane jako 
kontrolne, w codziennej praktyce zbyt 
kosztowne, kłopotliwe i trudne do 
zastosowania. Podstawową więc metodą 
szacowania wieku jeleniowatych jest rozwój 
uzębienia i stopień zużycia poszczególnych 
zębów. 


" 


.. \\ 
., - " 


. - 


.. 


" 
 


Zdobyta wiedza i wieloletnie 
doświadczenie osób dokonujących oceny 
wieku już nie długo zostanie wykorzystana 
przy ocenie pozyskanych jeleni w minionym 
roku 


Pamięć.. . 


Lat pięćdziesiąt minęło jak mgnienie. 
Kiedy pospołu ruszaliśmy w pole... 
Nie bacząc na trudy, na pieską pogodę, 
Dostojnie znosząc łowiecką dolę... 


Każdy z nas -wierzcie- gdy sięgam 
pamięcią. 
Stanowił postać - ba - model dla artysty, 
Był niepowtarzalny -swojski, oryginał... 
Z piętnem przeżyć wyrytych w porannej 
twarzy... 


Dziś hołd pragnę złożyć -tym co już odeszli, 
Którymi pamięcią wciąż przemierzam 
pola.. . 
Tam szarak, tam lis, a i dzik się trafi... 
Raduje serce palba, myśliwska przygoda... 


Byliśmy jak bracia, nie ważny był status, 
Szacunek zdobyty na łowach potwierdzał, 
Że każdy powinien pamiętać przyrzeczeń- 
Przykładem-dowodzić prawości i słowa... 


Niech echo lat dawnych nie traci utopią. 
Niech będzie kroplą radości i dumy, 
Zjedności, z tradycji, z ojczystej przyrody- 
Szacunek , przyjaźni, które w sercu mamy... 


Niechaj Bór nam Darzy, a złom wieńczy 
skronie, 
Niech dłoń będzie przyjazna i szczęście na 
twarzy, 
Niech Opatrzność nas wiedzie drogą prawą 
, prostą... 
A co los przyniesie i czym nas obdarzy...? 


- Może ktoś wywróży? 


Stanisław Szymanko 
maj 2009r. 


15
		

/silvanus2009r0018.djvu

			KWIECIEŃ 


Myśliwym i ich RodzinonI 
Czytelnikom Nowego Tygodnia 
Sympatykom"Łowca Chełmskiego" 
Z oka7ji świąt Wielkiej Nocy 
Radosnych i pogodnych Świąt 
życzą 


ORŁ i ZO PZŁ w Chełmie 


Ocena prawidłowości pozyskania jeleni 
byków. 
W Domu Myśliwych Ziemi 
Chełmskiej w Kumowej Dolinie w dniu 2.04. 
br odbyła się ocena prawidłowości 
pozyskania jeleni byków za miniony sezon 
łowieckie. Komisja oceny prawidłowości 
pozyskania powołana została przez Zarząd 
Okręgowy PZL w Chełmie. Komisji 
przewodniczył Andrzej Szumera. 
t 


D 


D 


[] 


Ocenie prawidłowości poddanych 
zostało 86 wieńce pozyskanych jeleni. 
Komisja za prawidłowo pozyskane na 
zielony pkt. (O) oceniła 54 sztuk, 23 sztuk 
oceniono jako pozyskane nieprawidłowo za 
l pkt czerwony(X), 9 sztuk oceniono jako 
naganne 2 pkt. czerwone(XX). Trzynaście 
sklasyfikowanych jeleni pozyskano w klasie 
niezgodnej z otrzymanym pozwoleniem 
i przyznano pkt. niebieskie (N). Od oceny 
komisji prawidło\yości pozyskania 


zainteresowanym selekcjonerom 
przysługuje odwołanie do komisji 
odwoławczeJ. 


( 


, 


'" 


Za naruszenie zasad selekcji samców 
zwierzyny płowej właściwy zarząd 
okręgowy na podstawie arkuszy oceny 
prawidłowości pozyskania stosuje kary 
porządkowe: upomnienia, nagany 
i zawieszenia w prawach wykonywania 
polowania na określony gatunek samców lub 
samce zwierzyny płowej na okres do 2 lat. 


r  " 


.. 


. 
.. 


.., 


a 


a 


D 


" 


I 


16
		

/silvanus2009r0019.djvu

			Przy wstępnej wycenie medalowej 6 
sztuk wieńców wyceniono na medal 
brązowy. 


Zajęcia Technikum Leśnego na strzelnicy. 


W dniu 2 kwietnia na strzelnicy 
myśliwskiej w Kumowej Dolinie odbyły się 
zajęcia szkolne Technikum Leśnego 
z Lublina. 


rr .
  " 
, , 


'
 


ł . 


.... 


- 


Podczas całodziennych zajęć 
młodzież szkolna pod okiem 
doświadczonych lektorów i instruktorów 
strzelectwa myśliwskiego praktycznie 
zapoznawała się z bronią myśliwską oraz 
zasadami obowiązującymi na strzelnicy 
i zasadami bezpieczeństwa podczas 
używania broni i amunicji. 


Wystawa przyrodniczo-rolnicza 
W ran1ach Dni Otwartych (3.04.2009 
r) w PWSZ w Chełmie przy ul. Nowy Świat 
zorganizowano wystawę przyrodniczo 
rolniczą oraz wystawę łowiecką. 


.. 


,- 


"'ł 


. !łQ,q 


...... 


Eksponaty na wystawy udostępnił 
Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie i Zarząd 
Chełmskich Parków Krajobrazowych. Na 
wystawie można było podziwiać 


spreparowane 
i zwierząt. 


okazy 


ptaków 


Medalowe WIence jelenia 
szlachetnego, oręż dzika, parostki rogaczy, 
oraz czaszki borsuków. Na wystawie nie 
zabrakło literatury łowieckiej 
i pamiątkowych medali. Szczególnego uroku 
wystawie nadały artystyczne zdjęcie motyli. 


WalnewCHTPM 
W Domu Myśliwych Ziemi 
Chełmskiej w dniu 5.04. b.r odbyło się 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków 
"Chełmskiego Towarzystwa Prawidłowego 
Myślistwa" KŁ nr 22 w Chełmie. Otwarcia 
obrad i powitanie przybyłych dokonał 
Wiesław Piecuch. 


. 


Uczestnicy obrad minutą CISZY 
uczcili pamięć zmarłych kolegów. Na 
początku obrad szczególnie zasłużonym 
w pracy na rzecz koła wręczono 
odznaczenia. Brązowy Medal Zasługi 
Łowieckiej otrzymał: Bednarek Ryszard, 
Jamróz Czesław, Maciej Stempkowski. 
Odznaczenie "Za zasługi dla łowiectwa 
okręgu chełmskiego" otrzymali Dionizy 
Stafiński, Hipolit Stempkowski, Wiesław 
Piecuch. Zarząd Koła wyróżnił Króla i vice 
królów minionego sezonu łowieckiego. 


17
		

/silvanus2009r0020.djvu

			Królem ogłoszono Macieja Stemkowskiego. 
Najskuteczniejszym w pozyskaniu lisa był 
Andrzej Makuch. Szczególnie 
zaangażowanemu w pracy na rzecz koła 
wręczono wyróżnienia otrzymał je 
Zbigniew Siłuch. 


C D 


, 


Walne po wysłuchaniu sprawozdań 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej w głosowaniu 
jednogłośnie udzieliło absolutorium dla 
poszczególnych członków Zarządu Koła. 
Podczas dyskusji poruszono temat 
organizacji obchodów 90 lecia koła w 2010 r. 
Koło jako jedyne w okręgu może poszczycić 
się takim dorobkiem organizacyjnym. 
W następnej kolejności Walne 
zatwierdziło bilans i plan działalności na rok 
2009/2010, ustaliło wysokość opłat i 
zwolnień finansowych, zasady wydawania 
pozwoleń na polowania indywidualne oraz 
organizacj i i rozliczania polowań 
zbiorowych. 


Targi "ubertus EXPO 
Jak co roku Zarząd Okręgowy PZL 
w Chełmie (18.04.09r. ) zorganizował 
wyjazd na Targi EXPO w Warszawie. 
Podczas Targów zaprezentowano aktualną 
ofertę rynkową z następujących dziedzin 
wystawienniczych: 
. broń i amunicja myśliwska 
. broń i amunicja sportowa 
. ubrania myśliwskie 
. optyka myśliwska oraz 
obserwacyjna 
. noże, pasy oraz inne akcesoria 
łowieckie 
. fachowa prasa myśliwska, 
strzelecka 
. obuwie myśliwskie, wędkarskie i 
sportowe 


. publikacje kynologiczne 
. karma oraz akcesoria dla psów 
. samochody terenowe 
. biura polowań dewizowych 
. biżuteria myśliwska 
. sztuka, malarstwo, trofeistyka 
łowiecka 
. preparacja trofeów łowieckich 
i wędkarskich 
. sprzęt sportowy i rekreacyjny 
. śpiwory, namioty, latarki 
. jeździectwo oraz sprzęt jeździecki 
. kulinaria oraz przedsiębiorstwa 
zajmujące się przetwórstwem 
dziczyzny 
. akcesoria do produkcji mięs 
i wędlin. 
Walne w chełmskim "Sokole" 
W Domu Myśliwych Ziemi 
Chełmskiej w dniu 18.04. b.r odbyło się 
Walne Zgromadzenie Członków KŁ nr 85 - 
"Sokół" w Chełmie. Otwarcia obrad 
i powitanie przybyłych dokonał Lesław 
Danie1czyk. Na przewodniczącego obrad 
jednogłośnie wybrano Zbigniewa 
Nowosadzkiego. Królem minionego sezonu 
łowieckiego ogłoszono Mariana Tomkowa. 
Najskuteczniejszym w pozyskaniu lisa był 
Jerzy Rejter. Po wysłuchaniu i zatwierdzeniu 
sprawozdań zarządu koła i komisj i 
rewizyjnej, walne zgromadzenie nie 
udzieliło absolutorium dla prezesa koła. 


I 


D 


o 


IJ 


-..  


W wyniku tajnego głosowania 
nowym prezesem zarządu koła został Janusz 
Słowik. Uwagi na fakt, złożenia rezygnacji z 
funkcji skarbnika koła, walne zgromadzenie 
na to stanowisko wybrało Krzysztofa Trocia. 
W następnej kolejności walne zgromadzenie 


18
		

/silvanus2009r0021.djvu

			uchwaliło plan działalności i budżet koła. 


Walne w KŁ nr 86 "Szpak" Wola 
Uhruska. 
W dniu 19 kwietnia b.r. w Domku 
Myśliwskim w Józefowie odbyło się Walne 
zgromadzenie członków KŁ nr 86 "Szpak" w 
Woli Uhruskiej. Na przewodniczącego obrad 
wybrano Stanisława Sosińskiego. Następnie 
odczytano i zatwierdzono protokół 
z poprzedniego zebrania. Walne po 
wysłuchaniu sprawozdań Zarządu Koła 
i Komisji Rewizyjnej, po wnikliwej dyskusji 
na wniosek Komisji Rewizyjnej udzieliło w 
głosowaniu jawnym absolutorium dla 
poszczególnych członków zarządu koła. 


. I 


.... 


, \ 


Następnie uchwalono plan 
działalności i budżet koła, uchwalono 
wysokość wpisowego, wysokość składek 
członkowskich, zasady udzielania składek 
ulgowych. Uczestnicy zebrania w pełni 
poparli Uchwałę ORŁ w Koszalinie - o 
obronie funkcjonowania dotychczasowych 
struktur organizacyjnych PZL. Po 
zakończeniu zebrania wszystkich 
uczestników zaproszono na poczęstunek. 


II Regionalny Konkurs Pracy 
Tropowców i Posokowców 
W niedzielny słoneczny poranek 26 
kwietnia br na Strzelnicy myśliwskiej w 
Kumowej Dolinie spotkali się uczestni
y 
i organizatorzy konkursu pracy psów 
tropowców i posokowców. Konkurs 
przeprowadzany został na "czarnej stopie", 
na wytyczonych ścieżkach. Dziki do 
przeprowadzenia konkursu przekazał Józef 
Murgała z KL nr 50 "Cietrzew" 
w Dubecznie. Pracę psów oceniał 4 osobowy 


zespół sędziowski któremu przewodniczył 
Piotr Zając z Lublina. W konkursie pracy 
posokowców uczestniczyło 9 psów, 
w konkursie pracy tropowców 7 psów.   
 


-
 


W konkurencji posokowców 
najlepszym psem okazał się Amor Wirażka 
z Pruchnej- Posokowiec bawarski właściciel 
psa Teresa StomaI z Krakowa, 2 lokatę 
uzyskała Zadra z Domasławka Posokowiec 
bawarski właściciel Dariusz Piasecki 
z Urszulina, 3 miejsce -Hala Bałamut 
Posokowiec hanowerski właściciel suki 
Barbara Pastucha z Kraśnika. 


.- .ł. 


:

 


. 


fI 


., 
"') 


3 


W konkursie tropowców najlepszym 
psem okazał się Rym Kłusując;a Sfora 
-Gończy Polski właściciel Wojciech 
Słowiński z Lublina, 2 lokatę uzyskał Amor 
z Elklandu Gończy Polski-właściciel 
Mariusz Wójcik z Ząbek, 3 miejsce - Pirat 
Askiras Welsh Terier-właściciel psa 
KrzysztofStachniuk z Chełma.  


1. 


2 


3 


19
		

/silvanus2009r0022.djvu

			Nagrody dla wszystkich uczestników 
ufundowali sponsorzy: U rząd Miasta 
Chełm, N adleśnictwo Chełm, Koło 
Lowieckie Nr 163 "Orlik" w Chełmie, 
Piotr Lubkowski- ShelIgas, Barbara 
Stachniuk- Picceria Verona. 
Puchary dla najlepszych 
w poszczególnych konkursach ufundował 
Zarząd Okręgowy PZL w Chełmie i Anna i 
Piotr Zając z Lublina. 


Eliminacje Ligi Strzeleckiej 
Regionu IV -Runda. 
W dniu 25 kwietnia b.r. na strzelnicy 
myśliwskiej w Kumowej Dolinie odbyły się 
Eliminacje Ligi strzeleckiej Regiony IV. 
W zawodach uczestniczyło 72 zawodników. 
Sędzią głównym zawodów był Stanisław 
Gąsienica z Krakowa. Strzelano wielobój 
myśliwski -sześć konkurencji w klasyfikacji 
indywidualnej i zespołowej.  j 
 - 


N aj lepszym w klasyfikacj i 
indywidualnej był Henryk Górski z 
Tarnobrzegu z wynikiem 475/500 pkt, 2. 
Kruszyński Dariusz z Kielc 474 pkt, 3.Dudek 
Stanisław z Tarnobrzegu 470 pkt, 4. 
Radwański Rafał z Krosna 470 pkt, 
5.Demski Witold z Przemyśla 469 pkt, 6 Bać 
Stanisław z Rzeszowa 468 pkt. 


'I \ - 


, 


l 


\.  


Klasyfikacj i drużynowej 
sklasyfikowano 8 z 12 możliwych drużyn. 
Pierwsze miejsce wywalczyła reprezentacja 
okręgu Rzeszów 2742/3000pkt, 2. 
Tarnobrzeg 2710 pkt. 3.Kielce 2673 pkt. 
4.Przemyśl 2659 pkt. 5. Lublin 2639 pkt. 6. 
Krosno 2580 pkt. 7. Chełm 2450 pkt. 8. 
Rzeszów 2232 pkt. 
Puchary dla najlepszych ufundował 
Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie. 


Walne w KL nr 24 "Lis" 
We własnym domku myśliwskim 
w dniu 26.04.br. w uroczysku Namule, 
członkowie Koła Łowieckiego Nr 24 "Lis" w 
Łopienniku Górnym zebrali się na Walnym 
Zgromadzeniu Członków Koła. Walnel11u 
przewodniczył Marian Rudnik. Po 
wysłuchaniu sprawozdań Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej udzielono absolutorium 
członkom Zarządu Koła. 
I 


t - 


6 


W trakcie ożywionej dyskusj i 
sformułowano treści uchwały określającej 
kierunki działalności koła na rok 2009/20 l O. 
Podczas walnego nadano tytuł człon
a 
honorowego koła Czesławowi Kłysowi- 
leśniczemu Leśnictwa Namule. 
Zdecydowano również o rozszerzeniu 
powierzchni upraw na poletkach. W 
obradach obok członków macierzystych i 
nie macierzystych uczestniczyli przyjęci na 
staż stażyści. Walne wyraziło uznanie dla 
Pani Agnieszki Szadury - ze Szkoły 
Podstawowej w Łopienniku Dolnym, za 
owocną współpracę na rzecz ochrony 
środowiska przyrodniczego, opieki nad 
zwierzyną łowną i propagowanie kultury 
łowieckiej wśród młodzieży szkolnej. 


20
		

/silvanus2009r0023.djvu

			Walne w KL nr 48 "Ponowa" we 
Wlodawie. 
Dnia 26 kwietnia br. w świetlicy 
internatu Liceum Ogólnokształcącego nr l 
we Włodawie odbyło się Walne 
Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego 
nr 48 "Ponowa" we Włodawie. 
Otwarcia obrad i przywitanie 
uczestników dokonał prezes koła Józef 
Tyszczuk. Na wstępie uczestnicy uczcili 
minutą ciszy pamięć zmarłego w dniu 14 
stycznia b.r. długoletniego członka koła śp. 
Kol Mariana Pastusiaka. 
Zgłoszone kandydatury 
Włodzimierza Czyżyka na 
przewodniczącego obrad i Anny Jańczak na 
sekretarza obrad uzyskały jednogłośną 
akceptację. 


- 


. 


Po wysłuchaniu i rozpatrzeniu 
sprawozdań zarządu koła i komisji 
rewizyjnej oraz przeprowadzeniu dyskusji 
Walne Zgromadzenie swoimi uchwałami 
zatwierdziło przedłożone sprawozdania oraz 
wykonanie budżetu koła za rok gospodarczy 
2008/2009 a następnie w głosowaniu 
jawnym udzieliło absolutorium dla 
wszystkich członków zarządu koła. W 
ramach podejmowanych uchwał 
zatwierdzono plan działania i budżet koła na 
rok gospodarczy 2009/20 10. Uczestnicy 
obrad jednogłośnie zaakceptowali uchwałę 
zwalniającą bezterminowo w wszystkich 
składek i opłat jedynego żyjącego 
założyciela koła Władysława Holeszko. 


Poleski bór 


Czy byłeś kiedyś w poleskiej głuszy, 
Podziwiać boru dostojną potęgę? 
Czy trop cię prowadził w leśne ustronia, 
Dzikie polany ...piaszczyste halizny? 


Dziś niema już borów, przepastnych 
ostępów, 
Śródleśnych bagien, ostrowów borówką 
usianych.. . 
Dziś nie ma rojstów strojnych żurawiną... 
Odeszły ... Nie wrócą, lecz w sercu 
zostaną... 


Odeszły w pradzieje przedwieczne 
dąbrowy... 
Tajemne kręgi, gdzie bogowie bywali... 
Żar ognia świętego nie płonie, nie grzeje- 
Wygasło ognisko -ostygły serca i znikły 
nadzieje... 


Czas dawno powalił wiekowe drzewa... 
W ich cieniu trtvało- rodziło się życie... 
Dawało łut szczęścia i wiarę każdemu, 
Że słońce się zbudzi i będzie nowy, radosny 
dzień.. . 


Chcesz poznać dusze błądzące po kniei...? 
W noc cichą z gwiazdami, obejmij pień 
stary ... 
I słuchaj melodii do wtóru ballady... 
Tak grają tam świerszcze-choć to nie- 
cykady. .. 


Gdy źle kiedy ś ci będzie -bo Zycie nie 
pieści. .. 
Wtop się w las dziewiczy- daleko od ludzi- 
On cię ukołysze, uciszy...Ból serca ukoi... 
Troski w dal odpłyną i radość powróci... 


l oddasz mu siebie... 
-Serce twe zabierze i duszę zniewoli... 


Stanisław Szymanko 
Maj 2009r. 


21
		

/silvanus2009r0024.djvu

			MAJ 


Komunikat Wojewódzkiego Lekarza 
Weterynarii 
Zgodnie z Komunikatem 
Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza 
Weterynarii informujemy o wiosennym 
szczepieniu przeciwko wściekliźnie lisów 
wolno żyjących metodą doustną. Na terenie 
województwa lubelskiego akcja szczepienia 
zostanie przeprowadzona w dniach 12-16 
maj a 2009r. Szczepionka będzie zrzucana z 
samolotu w ilości 20 dawek na l km2. 
Miejsce zrzuty obejmują zwarte kompleksy 
leśne, pola i łąki z pominięciem terenów 
zabudowanych. Dawkę szczepionki stanowi 
zielono-brązowy pakiet w postaci kostki o 
intensywnym zapachu rybnym. 
Osoba mająca kontakt ze 
szczepionką powinna niezwłocznie zgłosić 
się do lekarza medycyny. Nie wolno dotykać 
szczepionki.!!! 
Posiedzenie komisji odwoławczej. 


W dniu 6 maja br. obradowała 
Komisja Odwoławcza ORŁ w Chełmie. 
Odwołanie od prawidłowości oceny 
pozyskania jeleni byków złożyło trzech 
selekcjonerów. Komisja pod 
przewodnictwem Stanisława Paska w 
obecności przedstawiciela składu 
oceniającego prawidłowość dokonała 
ponownej oceny prawidłowości pozyskania. 
Komisj a odwoławcza we wszystkich 
przypadkach utrzymała decyzję komisji 
prawidłowości pozyskania. 


... -  


...:::: "-. 


III Puchar Ziemi Chełmskiej 
Strzelnica myśliwska w Kumowej 
Dolinie gościła uczestników III Pucharu 
Ziemi Chełmskiej PWSZ w wieloboju 

yśliw
kir:ł. Celem zawodów byłą 
Integracja l sprawdzenie umiejętności 
strzeleckich myśliwych, upowszechnianie - 
i popularyzacja strzelectwa myśliwskiego, 
podnoszenie i doskonalenie indywidualnych 
umiejętności strzeleckich. W zawodach 
uczestniczyło 21 strzelających zawodników 
z całego regionu. Sędzią GłównYITI zawodów 
był Marian Rudnik. 


- 


,. 


Wyniki w klasie powszechnej : 
I.Konrad Łukasik 452 pkt. 
2.Marcin Zgardziński 428 pkt. 
3.Zdzisław Berbecki 420 pkt. 
4.Ryszard Matema 415 pkt. 
5.Robert Belniak 403 pkt. 
6.Andrzej Wawrzyszuk 388 pkt 


22
		

/silvanus2009r0025.djvu

			'" 


-.
 


.f 


? 


... 


Wyniki w klasie 111istrzowskiei : 
I.Ryszard Unicki 465 pkt. 
2.Robert Świeboda 451 pkt. 
3.Kazimierz Wąsowski 443 pkt. 
4.Andrzej Maciąg 441 pkt. 
5.Jerzy Wójciuk 413 pkt. 
6.Andrzej Makuch 412 pkt. 
Puchary, dyplomy i nagrody dla 
najlepszych ufundował Zarząd Okręgowy 
PZŁ w Chehl1ie. 
Polowania dewizowe. 


W kilku kołach łowieckich okręgu 
chełmskiego odbywają się polowania 
dewizowe na rogacze. Zaproszenie na 
polowanie przyjęli 111iędzy innymi myśliwi 
z Czech, Niemiec, Hiszpanii. 
---.,. 


°v O 


o 


,. 


Dziewiętnaście kozłów-rogaczy 
pozyskali myśliwi dewizowi w KŁ "Pogoń" 
w tym dwa wstępnie wycenione na 111edal 
brązowy. dwanaście kozłów w tym jednego 
wielotykowca o wadze 574 g. pozyskali 
dewizowcy w KŁ nr 82. W chełmskim 
"Sokole" dewizowcy pozyskali dwanaście 
rogaczy, w tym jednego o wadze 625 g. W 
Kole Łowieckim nr 163 "Orlik" myśliwi z 
Hiszpanii pozyskali trzynaście rogaczy, w 
tym sześć wstępnie oceniono na medalowe. 
W ChTPM myśliwi dewizowi pozyskali 
siedemnaście rogaczy, w tym naj okazalszy 
był regularny szóstak o masie 644g. 


Walne Zgromadzenie KL nr 23 "Szarak" 
w Chełmie 
W dniu 16.05 br. w swojej siedzibie w 
lesie Sajczyce zebrali się' członkowie 
chełmskiego Szarak na corocznym walnym 
zgromadzeniu. Nemrodzi pod 
przewodnictwem Wacława Cichosza 
debatowali nad oceną działalności w roku 
I 
 


1, '  ., 


'- 


" 


gospodarczym 2008/2009 i nad kierunkami 
pracy w roku 2009/2010. W obradach 
uczestniczył sekretarz ORŁ w Chełmie 
Marian Rudnik. W trakcie obrad walne 
udzieliło absolutorium wszystkim członkom 
zarządu koła za rok ubiegły. Zebrani uczcili 
pamięć zmarłych członków koła, przy 
kapliczce św. Huberta zapalono znicze. 
W asyście pocztu sztandarowego koła 
wręczono medale i legitymacje członka 
honorowego koła dla Teofila Bojkowskiego i 
Stanisława Paska. Wyróżniono Mirosława 


23
		

/silvanus2009r0026.djvu

			Żelisko, Piotra. Kimmela i Marcina Trocia za 
najlepsze wyniki w pozyskaniu lisów. 


,. . . 
.' . 
. -. 


.

.

 

:-i 


"" 


. · 9 05 1'b 


Tytuł króla polowań za miniony 
sezon łowiecki otrzymał Stanisław Łoś. Po 
zakończeniu obrad wszyscy uczestnicy 
zastali zaproszeni na poczęstunek pod 
dachem okazałej wiaty myśliwskiej. 


Walne Zgromadzenie KŁ nr 70 "Sokół" w 
Starym Brusie 
W dniu 17 maja br na swoim 
zwyczajnym walnym zgromadzeniu spotkali 
się członkowie Koła Łowieckiego nr 70 
"Sokół" w Starym Brusie. Zebrani minutą 
ciszy uczcili pamięć zmarłych kolegów. 
Zebranie poprowadził Zbigniew 
Kwiatkowski. W zebraniu uczestniczyło 49 
myśliwych członków koła, stażyści 
i Przewodniczący za PZŁ w Chełmie 
Mirosław Sawicki. 


" 


Walne po wysłuchaniu sprawozdań 
Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej udzieliło 


absolutorium zarządowi koła. W kolejnych 
uchwałach uchwalono plan działalności 
i budżet koła, ustalono zasady 
zagospodarowania pozyskanej zwierzyny. 


"\. 


Walne rozpatrzyło wniesione 
odwołania w jednym przypadku uwzględniło 
odwołanie i uchyliło zaskarżoną uchwałę, a 
w drugim nie uwzględniło odwołania i 
utrzymało uchwałę Zarządu koła o 
skreśleniu z listy członków koła. 
Jednym z punktów walnego było 
przeprowadzenie wyborów uzupełniających 
do Zarządu koła i Komisji rewizyjnej. 
Nowym skarbnikiem koła został wybrany 
Krzysztof Olak, do komisji rewizyjnej 
wybrano Andrzeja Kwiatkowskiego. 


Memoriał im. Zbigniewa Guziejko 
Na strzelnicy myśliwskiej 
w Kumowej Dolinie w dnitJ 23 maja br 
spotkali się uczestnicy zawodów 
strzeleckich pod nazwą III Memoriał im. 
Zbigniewa Guziejko. Jednym z celów 
zawodów jest uczczenie pamięci zmarłego 
Łowczego Okręgowego Zbigni"ewa 
Guziejko. Współorganizatorami zawodów 
jest Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie i KŁ 
nr 23 "Szarak" w Chełmie. Sędzią głównym 
zawodów był Andrzej Szumera. W 
zawodach obok gospodarzy uczestniczyli 
zawodnicy z okręgu warszawskiego, 
tarnobrzeskiego, zamojskiego, lubelskiego. 
W szystkich uczestników zawodów powitał 
Jan Dąbrowski łowczy chełmskiego 
"Szaraka". 


24
		

/silvanus2009r0027.djvu

			". 


" 


, ł  


Klasyfikacji mistrzowskiej I miejsce 
wystrzelał Ryszard Unicki wynikiem 
445/500 pkt, II miejsce Piotr Piecuch 
wynikiem 429/500 pkt, III miejsce Andrzej 
Makuch 426/500 pkt. 
Klasyfikacji powszechnej I miejsce 
Łukasik Konrad, II miejsce ŁukasikAndrzej, 
III miejsce Andrzej Wawrzyszuk. 
W rywalizacji uczestniczyła jedna 
Diana Anna Betiuk Mazur. . 


.. 


. 


1 


J 


Nagrody. puchary dla najlepszych 
zawodników ufundowała p. Maria Guziejko, 
KŁ nr 23 "Szarak" w Chełmie i Zarząd 
Okręgowy PZŁ w Chełmie. Uroczystego 
zamknięcia zawodów dokonał Stanisław 
Grzegorz Pasek 


XIX Indywidualne Mistrzostwa KL nr 82 
"Dubelt" w Chełmie 
Już po raz 19 na swoich 
mistrzostwach koła w dniu 24 maja br. 
spotkali się myśliwi z chełmskiego 
"Dubelta". Organizowane od lat 
mistrzostwa koła są naj starszą imprezą tego 
typu w chełmskim okręgu. Zgodnie 


z regulaminem zawodów strzelano niepełny 
wielobój strzelecki. 


..".... 


.. 


... 


'lo 


. . 


I mIejSCe w sportowej rywalizacji 
wystrzelał Mirosław Kabała, II miejsce 
zajął Robert Kokłowski, III miejsce 
Stanisław Kasperski, IV miejsce Zbigniew 
Gmyrek, V miejsce Mariusz Kot, VI miejsce 
Mirosław Sawicki. 


I 


o 


, t 


o 


D 18 O D 


,. 


'" 


Przed zawodami odbyło się.szkolenie 
z zakresu regulaminu polowań. odbył się 
trening strzelecki i zorganizowano coroczne 
przystrzeliwanie broni. Po ogłoszeniu 
wyników koleżeńskiej rywalizacji 
wszystkich uczestników spotkania 
zaproszono na myśliwską biesiadę. 


25
		

/silvanus2009r0028.djvu

			CZERWIEC 


Konkurs plastyczny "Łowiectwo 
w rysunku" 


Komisja konkursowa pod 
przewodnictwem Anny Betiuk Mazur 
oceniła ponad dwieście prac jakie wpłynęły 
na konkurs pod hasłem "Łowiectwo 
w rysunku".  


Zgodnie z regulaminem konkursu 
prace oceniano w trzech kategoriach 
wiekowych. Puchary i dyplomy dla 
najlepszych ufundował Zarząd Okręgowy 
PZL w Chełmie, nagrody dla najlepszych 
sponsorowali Starostwo Powiatowe w 
Chełmie i Krasnymstawie oraz Drukarnia 
"Zwierciadło" w Chełmie. 


r-- 


W kat. I klasy I-III SP wyróżniono prace: 
1. Zofia Kędzierawska -1 Społeczna SP w 
Chełmie, opiekun Halina Czerniawska, 
2. Amedeusz Miazga -SP Nr 5 w Chełmie, 
opiekun Maria Wójcik, 
3. Daria Petruk -SP w Pławnicach- 
opiekun Barbara Szczygieł, 
4. Karolina Kozłowska -SP w Okszowie, 
opiekun Wiesława Wawrzyk, 
5. Zuzanna Derewecka -SP w Brzeźnie, 
opiekun Anna Jabłońska, 
6. Maciej Zając-l Społeczna SPw Chełmie 
, opiekun Halina Czerniawska, 
7. Weronika Błachnio- SP nr 5 w Chełmie, 
opiekun Maria Wójcik 


W kat II klasy IV-VI SP wyróżniono 
prace: 
l. Katarzyna Pogonowska -SP nr 2 we 
Włodawie, opiekun Maria Pogonowska, 
2. Zuzanna Siuma - SP w Brzeźnie, 
3. Adrian Prokopiuk- SP w Bezku, 
opiekun Zofia Skoczylas, 
4. Wiktoria Mazurek- SP w Hańsku, 
opiekun Marta Walkowska, 
5. Andrzej Lewiński -SP w Brzeźnie, 
opiekun Wiesława Szalewicz, 
6. Karolina Kierepka -SP w Sawinie, 
opiekun Irena Mazurek, 
7. Marcin Dalczyński- SP w Hańsku, 
opiekun Marta Walkowska, 
8. Karol Szewczyk- SP nr 5 Krasnystaw, 
opiekun Teresa Miszczak, 
9. Katarzyna Szpakowska SP w 
Lopienniku, opiekun Agnieszka Szadura. 


26
		

/silvanus2009r0029.djvu

			W kat Gimnazjum wyróżniono prace: 
l. Szymona Szurma - ZS w Bialopolu, 
opiekun Mirosław Domański, 
2. Tomasz Stępniak- ZSO Chełm, opiekun 
Ewa Słomczyńska, 
3. N atalia Rudzka -ZS w Białopolu, 
opiekun Mirosław Domański, 
4. Justyna Szurma -ZS w Białopolu, 
opiekun Mirosław Domański, 
5. Weronika Kadela- SOSW Włodawa, 
opiekun Ewa Witkowiec, 
6. Małgorzata Pyszak- SOS W 
Krasnystaw, opiekun Agnieszka Łoś, 
7. Magdalena J aglewicz - ZS w Sawinie, 
opiekun Halina Smyk, 
8. Patryk Jurczuk - ZS w Brzeźnie, 
opiekun Wiesław Szalewicz, 
9. Marlena Kosmala- ZSS w Rejowcu F, 
opiekun Marek Pukas, 
t O. Ilona Kapica- ZS w Brzeźnie, opiekun 
Wiesław Szalewicz, 
11. Martyna Nieściór- ZSS w Rejowcu F, 
opiekun Marek Pukas, 


. 
'" 
.. . 
ł .. 
 . 

 
. 
.. 
...... .. 
.. , 
\ 
, \ 


Wyróżnienie specjalne otrzymały 
prace: Karoliny Wołos -SP nr 2 we 
Włodawie -opiekun Maria Pogonowska i 
Marcina Michalczuka opiekun Marta 
Michalczuk. Rozdanie nagród, pucharów 
oraz dyplomów zorganizowano na 
Strzelnicy myśliwskiej w Kumowej Dolinie, 
przygotowano ognisko oraz pokaz 
strzelecki. 


IX Mistrzostwa Okręgu. 
Sygnały łowieckie w wykonaniu 
Dariusza Filipczaka powitały uczestników 


IX Mistrzostwa Okręgu PZL w Chełmie 
w strzelaniu myśliwskim. Zawody odbyły się 
6 czerwca b.r na strzelnicy myśliwskiej 
w Kumowej Dolinie. 


I 


g 


" 


W zawodach uczestniczyło 42 
zawodników reprezentujących 10 
macierzystych kół łowieckich. 
W koleżeńskiej rywalizacji zabrakło tylko 
reprezentantów trzech KL. Sędzią 
Głównym zawodów był Marek Kuszneruk. 
Rozegrano pełny wielobój myśliwski. 
Rywalizowano indywidualnie w klasie: 
powszechnej, mistrzowskiej, seniorów 
i dian, oraz zespołowo w klasie: powszechnej 
i otwartej. 


'\- 


I 
 


, 


Wyniki: 
Indywidualnie w klasie mistrzowskie1: 
I.Kita Jan 465/500 pkt 
2.MaciągAndrzej 448/500 pkt 
3.Piecuch Piotr 445/500 pkt. 
4.MakuchAndrzej 430/500 pkt. 
4.Mioduchowski Mariusz 429/500 pkt. 
6. Kabała Mirosław 380/500 pkt. 


27
		

/silvanus2009r0030.djvu

			[ndywidualnie w klasie powszechnej: 
1.Filipczak Dariusz 412/500 pkt 
2. WawrzyszukAndrzej 406/500 pkt. 
3.Choma Roman 391/500 pkt. 
4.Stopa Robert 374/500 pkt. 
5.Troć Marcin 372/500 pkt. 
6.Filipczak Stefan 362/500 pkt. 
Drużynowo w klasie otwartej: 
l.KŁ nr 85 "Sokół" w Chełmie 1319/1500 
pkt. 
2.KŁ nr 22 "ChTPM" w Chełmie 1304/1500 
pkt. 
3.KŁ nr 50 "Cietrzew" w Dubecznie 
1120/1500 pkt. 
Drużynowo w klasie powszechnej: 
l. KŁ nr 50 "Cietrzew" w Dubecznie 
1120/1500 pkt. 
2.KŁ nr 23 "Szarak" w Chełmie 1096/1500 
pkt. 
3.KŁ nr 82 "Dubelt" w Chełmie 1007/1500 
pkt. -- 


?,
 


Nagrody dla najlepszych 
ufundowali: Sklep myśliwski Aleksander 
-kol. Sajura z Lublina, Salon myśliwski 
kol. Dudry z Lublina, Elita Exped;t;ons, 
Las Olsztyn. Puchary i dyplomy dla 
najlepszych przygotował za PZL 
w Chełmie. 


Pokaz wabienia. 
Na specjalne zaproszenie za PZL 
w Chełmie przybył do Chełma w dniu 14 
czerwca b.r. Paweł Biliński z Wrocławia, 
wybitny specjalista i znawca sztuki wabienia 
zwierząt łownych. Wabienie to sztuka 
rozmawiania ze zwierzętami. Uczestnikom 
pokazu został zaprezentowany praktyczny 
pokaz wabienia. 


W ramach zajęć kursu dla nowo 
wstępujących i selekcjonerów została 
zaprezentowana sztuka wabienia jeleni, 
dzików, saren, lisów i innych zwierząt 
łownych. 
W programie teoria i praktyka 
wabienia. Wysłuchano między innymi 
wabienia kóz na pisk i przestrach koźlęcia, 
wabienie rogaczy na mikot, przestrach i gon 
kozy, wabienie kapitalnych kozłów na 
"zazdrość". Wabienia lisów na "kniazienie" 
zająca, pisk myszy, szczekanie psa i suki, 
"skolenie" liszki. Ze szczególnym 
zainteresowaniem wysłuchano wabienia 
jeleni na rykowisku. Prezentowano wabiki 
renomowanych i profesjonalnych firm: 
Buttolo, Hubertus, Wiesskirchen oraz 
nagrania płytowe prawidłowych dźwięków 


28
		

/silvanus2009r0031.djvu

			Szkolenie dla nowo wstępuj ących 
i selekcjonerów. 
W ramach kursu dla nowo 
wstępujących i selekcjonerów odbywają się 
kolejne zajęcia teoretyczne i praktyczne. 


Silłanus 
Chelmensh 


I 


R " OJ.;, J Bw/a ,_ .. cki K (hełm;
 


I I iJ 
,.., - . 
'Ił . 
.... 

 , 
.... 
., 
-, 
Cllt'In. 1tJOB 


........ 


..).... 


W dniu 14 czerwca b.r. na strzelnicy 
myśliwskiej w Kumowej Dolinie odbył się 
trening strzelecki. Praktyczne szkolenie 
prowadzili lektorzy -instruktorzy 
strzelectwa myśliwskiego: Andrzej 
Szumera, Mirosław Kabała i Marek 
Kuszneruk 


Silvanus Chelnlensis za 2008r. 
Staraniem Zarządu Okręgowego 
PZŁ w Chełmie wydano kolejny rocznik 
Okręgowej Rady Łowieckiej w Chełmie pod 
nazwą "Silvanus Chelmensis ". Rocznik 
obejmuje chronologiczny spis wydarzeń 
łowieckich 2008 roku, bogato ilustrowany 
zdjęciami oraz zawiera tak zwane "karty 
macierzystych kół łowieckich". 


Ostatnie pożegnanie. 
Liczne delegacje i poczty 
sztandarowe Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych, poszczególnych 
Nadleśnictw. Zarządów Okręgowych PZŁ 
uczestniczyły w ostatniej drodze tragicznie 
zmarłego w dniu 7 czerwca b.r. śp. Jana 
Okrucha, nadleśniczego Nadleśnictwa 
Sarnaki, byłego dwukrotnego Dyrektora 
RDLP w Lublinie. Niech Knieja wiecznie 
szumi nad Jego mogiłą. 


,Rłacze las i szlocha knieja bo ubyło 
wspaniałego człowieka." 


. 
.. 


.  


, ' 


..
 


......-;-  


"Niech Mu knieja wiecznie szumi" 


29
		

/silvanus2009r0032.djvu

			Posiedzenie O RL 
W dniu 17 czerwca b.r w Domu 
Myśliwych Ziemi Chełmskiej na strzelnicy 
myśliwskiej w Kumowej Dolinie odbyło się 
posiedzenie Okręgowej Rady Łowieckiej 
w Chełmie. Radzie przewodniczył Marian 
Rudnik. 


D 


o 


D D[ 


, 


, 


Głównym punktem posiedzenia 
Rady była ocena realizacji uchwały II 
Okręgowego Zjazdu Delegatów. Rada 
wysłuchała informacji o zasadach sprzedaży 
bezpośredniej mięsa zwierząt łownych, 
informacj i o wynikach programu 
odrobaczania, informacj i o jakości 
osobniczej kozłów pozyskanych w okręgu w 
drodze odstrzału selekcyjnego, informacji o 
stanowisku ZO w sprawie zasad selekcji 
osobniczej w populacji jeleni, informacji o 
prowadzonych na Lubelszczyźnie 
postępowaniach w sprawie przekroczeń 
RPL. 


D O 


I 


c 
,,
 


..... 


ORL jako organ odwoławczy, na 
podstawie Statutu PZL, nie uwzględniła 
wniesionego odwołania od Uchwały ZO 
PZL w Chełmie w sprawie udzielenia kary 
zawieszenia w prawach wykonywania 
polowania na rogacze. 


Konkurs 
Komisja konkursowa ogłosiła wyniki 
"Konkursu na naj skuteczniejszego w 
pozyskaniu lisa na terenie okręgu 
chełmskiego" . 


! 


'l 


\ 


Najwięcej bo 29 sztuk lisów na 
terenie okręgu pozyskał Jerzy Rejter z KL nr 
85 "Sokół" w Chełmie, kolejne miejsce zajął 
Mirosław Żelisko z KŁ nr 23 "Szarak" 
w Chełmie i Andrzej Makuch z KL nr 22 
"ChTPM" w Chełmie. Dla laureatów 
konkursu Zarząd Okręgowy PZL w Chełmie 
ufundował nagrody w postaci lornetek 
renomowanych firm optycznych, dyplomy 
i puchary. 
Jubileusz ks. Kapelana 
W dniu 21 czerwca b.r w parafii 
w Kanie odbyły się uroczystości jubileuszu 
25 -lecia pracy w parafii ks. Kanonika 
Stanisława Furlepy Kapelana Myśliwych 
Ziemi Chełmskiej. Obok licznie 
zgromadzonych zaproszonych gości oraz 
parafian w uroczystościach udział wzięła 
delegacja myśliwych chełmskich z pocztami 
sztandarowymi ORŁ i KL z terenu okręgu. 
Specjalne życzenia, list okolicznościowy, 
kwiaty i upominki wręczyła delegacja ORŁ 
i ZO PZL w Chełmie. 


\ 


.. 


200 06/21 


30
		

/silvanus2009r0033.djvu

			Mistrzostwa Województwa Lubelskiego 
Strzelnica myśliwska w Puławach 
(ZO PZL w Lublinie) gościła uczestników 
Mistrzostw Województwa Lubelskiego 
w wieloboju myśliwskim. Organizatorem 
tegorocznych mistrzostw był Zarząd 
Okręgowy PZL w Lublinie. Obowiązki 
sędziego głównego pełnił Karol Cichowski. 
W koleżeńskiej rywalizacji o miano 
najlepszych w województwie współ 
rywalizowało 67 zawodników 
reprezentujących wszystkie okręgi 
wchodzące w skład województwa 
lubelskiego. W klasyfikacji drużynowej 
wygrała reprezentacja okręgu Lublin I wynik 
2560/3000 pkt, przed reprezentacją okręgu 
Chełm 2506/3000 pkt., III miejsce 
reprezentacja okręgu Biała Podlaska 
2485/3000 pkt. IV Lublin II 2452/3000 pkt, 
V miejsce reprezentacja okręgu Zamość 
2373/3000 pkt. 


Indywidualnie w klasie 
mistrzowskiej zwyciężył Zbigniew Mizerski 
z Lublina 467/500 pkt., w klasie 
powszechnej najlepszym okazał się Łacic 
Andrzej 451/500 pkt. Okręg chełmski 
reprezentowali Andrzej Maciąg, Andrzej 
Makuch, Piotr Piecuch, Andrzej 
Wawrzyszuk, Dariusz Filipczak i Stanisław 
Kasperski. 


XX Mistrzostwa Okręgu Zamość 
W dniu 20 czerwca strzelnica 
myśliwska w Kumowej Dolinie gościła 
uczestników XX Mistrzostw Kół 
Łowieckich okręgu Zamojskiego. 
W rywalizacji o miano najlepszych 


uczestniczyło ponad 100 zawodników, 
reprezentujących 30 kół łowieckich 
Zamoj szczyzny. 


" , "  
11\ , 


'ł" 
, . 


\ 
.. 


\.... 


'- 


Strzelano skrócony wielobój 
myśliwski. Drużynowo zwyciężyło WKL nr 
121 "Świt" z Zamościa. Indywidualnie w 
klasie mistrzowskiej zwyciężył Mariusz 
Feduszko, w klasie powszechnej Gajur 
Stanisław. 


*********************************** 


Księżyc w pełni 


Caly czas wyczekiwany, 
raz w miesiącu jest nam dany. 


Czy to wiosną, czy też latem, 
z myśliwymi jak brat z bratem. 


To jesienią, to znów latem, 
w chowanego gra z kamratem 


W pełnej krasie występuje 
całą knieję ukazuje. 


Porę łowów określając, 
całe łowy umilając. 


********************************** 


Patronie nasz 


Św. Eustachy patronie nasz... 
W polu i kniei ochraniaj nas... 
Tyś naszym wzorem... 
Nemrodzich cnót... 
Zawsze nas prowadź ... 
Po bezkresie życia dróg. 


31
		

/silvanus2009r0034.djvu

			LIPIEC 


Puchar Dian 
AIł
 

\ -
 


--  

 
.\

 
"?
 
'\ a Oi 


-8
 

:(}tjCH Dl · 
__ 4.07. 
 


Strzelnica myśliwska w Kumowej 
Dolinie gościła uczestników Pucharu Dian 
Mistrzostw Polski "Klubu Polskich Dian" 
w wieloboju myśliwskim. Witając wszystkie 
przybyłe na zawody Diany Łowczy 
Okręgowy PZL w Chełmie Mirosław 
Sawicki życzył: udanych zawodów, 
bezpiecznych i sprawnie przeprowadzonych, 
pełnych miłych wrażeń, pewnych składów, 
celnych trafień, rozpadających się we 
właściwym czasie rzutków, zaznaczającego 
skuteczne trafienie" szaraka", samych" 1 O" 
na dziku, rogaczu i lisie. 


lr 


Marian Rudnik pełniący obowiązki 
sędziego głównego zawodów omówił zasady 
bezpieczeństwa i harmonogram zawodów, 
reprezentująca "Polskie Diany" Anna 
Jańczak po uroczystym podniesieniu flagi 
narodowej i związkowej przez Małgorzatę 
Szczucką Lutowską z Suwałk i Annę Batiuk 
Mazur z Chełma, otworzyła zawody. 
Strzelające panie dzielnie znosiły trudy 
strzeleckiej rywalizacji w upalny sobotni 
dzień. Licznie zgromadzona publiczność 
brawami j ogólnym aplauzem witała każdy 
rozpadający się rzutek i celny strzał. 


Wyniki indywidualne zawodów: 
l. Lubecka Martyna (Suwałki) 
wynik 355/500 pkt. 
2. S a l a B e a t a (R a d o m ) 
wynik 341/500 pkt. 
3. Betiuk Mazur Anna (Chełm) 
wynik 319/500 pkt. 
4. Jamróz Aleksandra (Radom) 
wynik 279/500 pkt. 
5. K o p a c z A n n a (L u b l i n) 
wynik 265/500 pkt. 
6. Cieślak Katarzyna (Łódź) 
wynik 256/500 pkt. 
7. Żyła Małgorzata (Przemyśl) 
wynik 253/500 pkt. 
8. Sobieszczańska Wioletta 
(Lublin) wynik 236/500 pkt. 
9. Królak Magdalena (Siedlce) 
wynik 233/500 pkt. 
10. Adamczyk Marzanna (Radom) 
wynik 233/500 pkt.. 
11. Parczyńska Mariola (Lublin) 
wynik 216/500 pkt. 
12. Gordat Danuta (Siedlce) 
wynik 180/500 pkt. 
13. Jastrowska Dorota (Przemyśl) 
wynik l 78/500 pkt. 
14. Nowicka Teresa (Zamość) 
wynik l 75/500 pkt. 
15.Bockenheimer Joanna 
(Katowice) wynik 148/500 pkt. 
16. J a ń c z a k A n n a (C h e ł m) 
wynik 55/500 pkt. 
17.Szczucka Małgorzata (Suwałki) 
wynik 25/500 pkt 


32
		

/silvanus2009r0035.djvu

			. 


;1 .....-- 


It  
 1- 
, ::...\ 
':  
. 
J \ .  
J 
1 
ł 


Dla wszystkich startujących dian 
organizatorzy zawodów (Okręg PZL Chełm i 
Klub Polskich Dian) przygotowali nagrody 
pozyskane od sponsorów. Między wieloma 
nagrodami nagrodą za pierwsze miejsce był 
ufundowany przez macierzyste koła 
łowieckie okręgu Chełm - łamany rosyjski 
sztucer IŻ 222R, okazałe cztery szklane 
puchary ze stosownym grawerunkiem dla 
najlepszej w kuli, śrucie, najmłodszej 
i najstarszej startującej Diany ufundował 
Witold Habrowski. Kolejne nagrody 
fundowali Salon Myśliwski "Aleksander" A. 
Sajur z Lublina, Salon Myśliwski J. Dudra z 
Lublina, Sklep Myśliwski "Hubertus" H. 
Juszczuk z Krasnegostawu, Firma "Do Lasu" 
i Firma "Auto-And" Andrzej Maciąg 
z Chełma. 


Egzamin dla nowo wstępujących 
i selekcjonerów. 


\1 


t. 


, 


't 


W Domu Myśliwych Ziemi 
Chełmskiej w dniu 10 lipca b.r. odbył się 
egzamin ustny dla nowo wstępujących 
i selekcjonerów. Wśród zdających znalazły 
się dwie panie; egzamin dla nowo 
wstępujących zdała Iwona Kowalczyk, dla 
selekcjonerów Małgorzata Matyszuk. 
Egzamin dla nowo wstępujących zdało 27 
stażystów, egzamin dla selekcjonerów 
z wynikiem pozytywnym zaliczyło 9 
myśliwych. Przed kandydatami na 
myśliwych jeszcze praktyczny egzamin 
strzelecki. 


.. ....
 


.. 


. j 

 
 


Ogólnopolskie zawody seniorów 
Strzelnica myśliwska w m. Hrud 
(Z O PZL Biała Podlaska) gościła 
uczestników XX Ogólnopolskich Zawodów 
Seniorów. W sportowej rywalizacji o miano 
najlepszego wśród tej grupy wiekowej 


33
		

/silvanus2009r0036.djvu

			(kat. 60+ i 70+) starowało 36 zawodników 
z całej Polski Strzelano wielobój myśliwski 
w skróconej wersji. Najlepszym strzelcem 
okazał się Kokoszkiewicz Marian z Radomia 
wynikiem 235/250 pkt. W zawodach 
uczestniczyli reprezentanci okręgu Chełm: 
Mirosław Kabała, Stanisław Kasperski 
i JózefPituch. Dla najlepszych organizatorzy 
przygotowali puchary i nagrody. 


t 


-..  


. 


Finał akcji "Ożywić pola 2009 Rok 
cietrzewia" 
Wśród licznego grona laureatów 
tegorocznej edycji programu aktywnej 
edukacji ekologicznej pod nazwą "Ożywić 
pola" organizowanego rokrocznie przez 
redakcję "Łowiec Polski" jest młodzież, 
wychowawcy i myśliwi z terenu działania 
okręg chełmskiego PZŁ. W śród zwycięzcó
 
konkursu na VI miejscu uplasował 
się Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II 
Liceum Ogólnokształcące we Włodawie, 
wśród laureatów jest również 
Publiczne Gimnazjum nr 2 we 
Włodawie. Pośród nagrodzonych 


myśliwych wyróżniono Annę Jańczak 
z KŁ nr 48 "Ponowa" we Włodawie. 
W grupie pięciu KŁ z całego kraju, 
które przez ostatnie dwa lata osiągnęły 
najlepsze efekty w pracy z młodzieżą w 
ramach konkursu czek na zakup 100 
kuropotw do wysiedleń w łowisko otrzymało 
Kolo Łowieckie nr 48 "Ponowa" we 
Włodawie. Zwycięzcomjak i laureatom, ich 
opiekunom oraz myśliwym z włodawskiej 
Ponowy składamy gratulację. Liczymy 
jednocześnie na dalszy tak efektywny udział 
w kolejnej edycji programu "Ożywić pola 
20 l O Rok zająca. 


Szkolenie przedsezonowe w Lopiennickim 
"Lisie" 
Stosownie do wymagań uregulowań 
prawnych zarząd KŁ nr 24 Lis w Łopienniku 
Górnym zorganizował szkolenie dla 
członków koła przed nadchodzącym 
okresem polowań zbiorowych. W dniu 5 
lipca b.r. na strzelnicy myśliwskiej 
w Kumowej dolinie odbyło się szkolenie 
teoretyczne i praktyczne połączone 
z przystrzeliwaniem broni oraz treningiem 
strzeleckim. 


u-c 


CJ  


" 


.. r 05 


Spotkanie członków "Lisa" było też 
okazją do omówienia spraw organizacyjnych 
koła, w tym planu polowań zbiorowych na 
sezon 2009/20 l O . Szkolenie teoretyczne 
przeprowadzili Zbigniew Bubicz i Michał 
Jarosz. Natomiast część praktyczną i trening 
strzelecki Wiesław Krysa, Marian Rudnik 
i Stanisław Sawa. 


34
		

/silvanus2009r0037.djvu

			Czarny Diament Ziemi Śląskiej 
Strzelnica myśliwska w 
Siemianowicach Ślaskich (ZO PZL 
Katowice) gościła 25.07. br. 109 
uczestników zawodów strzeleckich pod 
nazwą Czarny Diament Ziemi Śląskiej. 
Strzelano pełny 6-bój myśliwski. 
W zawodach zwyciężył Remigiusz 
Włodarczyk z Opola. Okręg chełmski 
reprezentowali Andrzej Wawrzyszuk, 
Andrzej Makuch i Andrzej Maciąg. 


ł 


--.. 


42 Mistrzostwa PZL \\ strzelaninach 
myśliwskich w klasie powszechnej. 


Strzelnica myśliwska w Piastowie k. 
Radomia (ZO PZL w Radomiu) gościła 
w dniach 18-19.07. br. uczestników 42 
Mistrzostw PZL w wieloboju myśliwskim w 
klasie powszechnej. Organizatorem 
tegorocznych mistrzostw był Zarząd 
Okręgowy PZL w Radomiu. Obowiązki 
sędziego głównego pełnił Marek Świerczek 
z Piły. W koleżeńskiej rywalizacji o miano 
najlepszych w kraju współ rywalizowało 145 
zawodników reprezentujących 48 okręgów. 


fi'  


, 


-f--T-'-I 


. 


W klasyfikacji drużynowej wygrała 
reprezentacja okręgu Opole wynik 
1336/1500 pkt, przed reprezentacją okręgu 
Piła 1333/1500 pkt., [II miejsce 
reprezentacja okręgu Ostrołęka 1298/1500 
pkt. Indywidualnie zwyciężył Patrycjusz 
GAWEL z Przemyśla wynikiem 
467/500.0kręg chełmski reprezentowali 
Robert Stopa, Robert Kokłowski i Stanisław 
Kasperski. 


. Wystawa "Historia Krasnegostawu 
i okolic XIV-XX w. Broń biała i palna XIX- 
XX \\" 
W murach Muzeum Regionalnego 
w Kransymstawie zobaczyć można wystawę 
zbiorów broni białej i palnej. W śród 
zgromadzonych eksponatów znajdują 
egzemplarze broni myśliwskiej i wojskowej 
używanej w minionych czasach 
jednocześnie do walki jak i do wykonywania 
polowań. 


\ 


Po wystawie łowiecko-przyrodniczej 
z początku roku obecna wystawa nawiązuje 
do tematyki myśliwskiej. Twórcom 
wystawy gratulujemy cennej inicjatywy. 


35
		

/silvanus2009r0038.djvu

			SIERPIEŃ 


N arada szkoleniowa zarządów kół 
W Domu Myśliwych Ziemi 
Chełmskiej w Kumowej Dolinie odbyła się 
narada szkoleniowa dla członków zarządów 
kół łowieckich okręgu Chełm. Spotkanie 
otworzył Przewodniczący Zarządu 
Okręgowego w Chełmie Mirosław Sawicki. 
Na wstępie omówił program narady. 
Pierwszym prelegentem był Ireneusz 
Piasecki z Kancelarii Brokerskiej "Modus", 
który przedstawił i omówił ofertę 
ubezpieczeniową OC kół łowieckich z tytułu 
szkód wyrządzanych przez zwierzynę łowną 
w uprawach i płodach rolnych. 


D 


, 


Marek Duszyński z Biura obsługi 
prawnej ZG PZL, omówił aspekty prawne 
Statutu PZŁ: dokumentację walnych 
zgromadzeń kół, dokumentację uchwał 
organów zrzeszenia. 
Łowczy Okręgowy omówił 
realizację programu introdukcji bażantów ze 
środków WFOŚ i GW w Lublinie. Na 


zakończenie spotkanie omówiono sprawy 
organIzacYJne. 


o 


D 


D D 


Puchar sędziów i instruktorów 
strzelectwa myśliwskiego 
Na strzelnicy myśliwskiej 
w Kumowej Dolinie w dniu l sierpnia br. 
zorganizowano zawody strzeleckie dla 
sędziów i instruktorów strzelectwa 
myśliwskiego. 


, 


.. 


-... 


36
		

/silvanus2009r0039.djvu

			Sędzia Głównym zawodów była 
Marian Rudnik, sekretarz ORŁ w Chełmie. 
Zgodnie z regulaminem prawideł 
strzeleckich strzelano pół konkurencj i 
wieloboju myśliwskiego. Laur najlepszego 
wywalczył Grzegorz Piekło KŁ nr 85 
"Sokół" w Chełmie, na drugim miejscu 
uplasował się Mirosław Kabała KŁ nr 82 
"Dubelt" w Chełmie, trzecią lokatę 
wywalczył Marek Kaszczuk KŁ nr 86 
"Szpak" Wola Uhruska. Dla najlepszych 
uczestników przygotowano puchary i 
nagrody. 


Zasilenie bażanta 
N a terenie okręgu chełmskiego 
przeprowadzono zasilenie bażanta. Do celu 
wypuszczenia zakupiono w Ośrodku 
Hodowli Zwierząt w Przybyszewie 2300 szt. 
czternasto tygodniowych ptaków, ze 
środków własnych kół łowieckich i dotacji 
WFOŚ i GW w Lublinie. W zabiegu zasilania 
udział wzięły następujące koła łowieckie: 
KŁ nr 16 "Szarak" Krasnystaw, KŁ nr 23 
"Szarak" w Chełmie, KŁ nr 48 "Ponowa" we 
Włodawie, KŁ nr 81 w Gorzkowie, KŁ nr 82 
"Dubelt" w Chełmie, KŁ nr 85 "Sokó)" w 
Chełmie, KŁ nr 86 "Szpak" Wola Uhruska, 
KŁ nr 94 "Żak" w Lublinie, KŁ nr 15] 
"Żubr" w Lublinie, KŁ nr 3 "Jeleń" w 
Lublinie. 


.----- . 


-. 
 
-- 


Zasilenie (re-inforcement) jest 
wypuszczeniem bażanta do istniejącej 
populacji, celem tego zabiegu jest 
zwiększenie liczebności miejscowej 


populacji. Przed podjęciem decyzji 
o zasileniu ptaków myśliwi dokładnie 
przeanalizowali możliwości i charakter 
terenu w jakim zwierzęta zaplanowano 
wypuszczać. Pierwszym elementem na jaki 
zwrócono uwagę to obecność dziko żyjących 
ptaków, jeżeli bażanty występują bowiem w 
nawet najmniejszej ilości, mimo 
braku jakichkolwiek zabiegów 
pielęgnacyjnych ze strony człowieka, 
zasilenie ma ogromne szanse powodzenia 
i przy minimalnych staraniach oraz 
nakładach, populację uda się powiększyć. 
Bażanty bowiem najlepiej radzą sobie 
w spokojnych okolicach, na żyznych glebach 
o stałym i uregulowanym stanie wód. Bardzo 
ważne jest struktura uprawy i tradycje 
rolnicze, niedopuszczalne jest wypalanie 
traw, rowów, brzegów stawów i trzcinowisk. 
Następnym krokiem jest konieczność 
zabezpieczenie miejsc żerowania 
i bezpiecznego bytowania. 


":., 


, 


-' 


Poza zmianami w uprawie i 
nasadzeniami odpowiednich roślin, 
konieczna jest stała i systematyczna walka z 
naturalnymi wrogami bażantów czyli 
drapieżnikami. Wskazane jest dążenie do 
całkowi tej redukcj i lisów, kun oraz 
wszelkich amatorów jaj i młodziutkich 
piskląt. Często jednak o wiele bardziej 
niebezpieczna od licznej obecności lisów w 
łowisku jest jego penetracj a przez wałęsające 


37
		

/silvanus2009r0040.djvu

			.( . 


, ,  


,,- " 


..: 


. 
 .  
l' i,' 
\; 
.-- 


" 


f. 


.' 
>i'.. . "" ", . 
'. lo Ol. 


I 

 


.
 


,"", , 


Ostatnią czynnością jest 
przegotowanie podsypów. Powinny być one 
rozmieszczone w różnych miejscach łowiska 
i przewidziane w liczbie: l podsyp na 
kilkanaście ptaków. Podsyp to daszek o 
wysokości około 40 cm i 2-3 metrach 
kwadratowych powierzchni zadaszonej, 
zabezpieczający przed opadami 
atmosferycznymi rozsypany dla ptaków 
pokarmu ( poślad, ziarno zbóż i traw). 
Podsypy gwarantuj ą przeżycie jak 
największej liczby bażantów i ograniczają 
migrację, która jest naturalnym 
zachowaniem bażantów. 
"Kuraki" z dobrej i sprawdzonej 
hodowli (np. OHZ) można łatwo poznać po 
upierzeniu, ruchliwości, żywotności czyli 
cechom widocznym na pierwszy "rzut oka" 
nawet przez nie wprawioną osobę. 
Najlepszym momentem na zakup ptaków, 
jest zakup w momencie tak zwanego 
"wypierzenia". Najlepsza porą dnia na 
wypuszczanie bażantów jest przedpołudnie. 
Ptaki wypuszczone zbyt późno nie zdążą 
odnaleźć się w nowym otoczeniu i poszukać 
odpowiedniego miejsca na spędzenie nocy. 


. . 
-..:.:-.. 
. . 


. . . . . . . . 
........ 


Oceną skuteczności zabiegu 
zasilania jest przeżycie jak największej 
liczby ptaków i wyprowadzenie przez nie 
lęgów, wiosną następnego roku. 


XV Jubileuszowy Turniej Chmielowy 
Staraniem Zarządu Okręgowego 
PZL w Chełmie w dniu 29 sierpnia b.r. na 
strzelnicy myśliwskiej w Kumowej Dolinie 
w m. Rudka ki Chełma odbył się doroczny 
XV Jubileuszowy Turniej Chmielowy w 
strzelaniu . myśliwskim. Turniej 
Chmielakowy to zawody centralne, 
znajdujące się w wykazie zawodów 
ogólnopolskich, współorganizowanych 
przez Zarząd Główny PZL. Patronat 
honorowy nad zawodami objął Krzysztof 
Grabczuk Marszałek Województwa 
Lubelskiego. 


. \ 


-- 


====== 


Główną nagrodę: broń śrutową Bock 
Forester ufundował Sklep Myśliwski 
"Aleksander" A. Sajura z Lublina. Puchary 
dla najlepszych drużyn i zawodników 
indywidualnych ufundowali Marszałek 
Województwa Lubelskiego Krzysztof 
Grabczuk, Prezydent Chełma Agata Fisz, 
Starosta Chełmski Kazimierz Stocki 
i Krasnostawski Janusz Szpak 
I 


.. 


. 


... 


.: 


t\ .;'r....., 

,...) 
  .' 


., . " 


, 


. 
, 


l 


38
		

/silvanus2009r0041.djvu

			Pozostałe nagrody dla najlepszych 
uczestników zawodów ufundowali: Sklep 
Myśliwski P. Dybcio z Chełma, Salon 
myśliwski J. Dudry z Lublina, RSP 
w Zagrodzie, Agro Ters z Chełma, Las 
Olsztyn, Elite Expediotions, Concordia 
O/Lublin oraz indywidualni sponsorzy. 
W zawodach uczestniczyło 64 zawodników. 
Obowiązki sędziego głównego zawodów 
pełnił Lech Wesołowski. 


. . ..  


" 


\ 


, 


" . 


, 


\ 


, 
.. 


-' 


1 1UiNIEJ CHMIUKOW 


D.ot.20- r. P ł. C M 


Wyniki: 


Indywidualnie w klasie mistrzowskiej: 
1. Szczęch Krzysztof -O/Tarnobrzeg 
486/500 pkt 
2. Oleksik Marcin -O/Radom 485/500 pkt 
3. Górski Henryk -O/Tarnobrzeg 483/500 
pkt. 
4. RobertJędral-0/Tarnobrzeg477/500pkt. 
4. Gochnio Jerzy-O/Biała Podlaska 474/500 
pkt. 
6. Święcki Krzysztof-O/ Łomża 469/500 pkt. 


.
 
'" .. 
 

't: \ 
\ 
L l j - "- 


Indywidualnie w klasie powszechnej: 
l. Gaweł PatryCJusz -O/Przemyśl 469/500 
pkt 
2. Łukasik Andrzej -0/ Tarnobrzeg 468/500 
pkt. 
3. Adamus Przemysław- O/Suwałki 461/500 
pkt. 
4. Krawczyk Paweł -O/Radom 449/500 pkt. 
5. Turek Dariusz -O/Tarnobrzeg 443/500 pkt. 
6. Wilk Piotr -0/ Przemyśl 431/500 pkt. 


- ...;;;:;:.. 


., . 
. 


.. 


, 


Drużynowo w klasie otwartej: 
1.0kręg Tarnobrzeg 
2. Okręg Przemyśl 
3.0kręg Lublin 
4.0kręg Chełm 


. -- 


. 


39
		

/silvanus2009r0042.djvu

			WRZESIEŃ 


Czas rykowiska 


"Zaczęło się. Panująca od kilku dni 
pogoda:jasne księżycowe noce, chłodne poranki 
i suche dni sprzyjają corocznemu wrze,
niowemu 
misterium w naszych lasach. Rykowisko. Okres 
godowy jeleni. Dla osób postronnych donośny 
ryk jelenia- byka będzie tylko świadectwem siły 
przyrody, dla osób wtajemniczonych może 
dostarczyć wielu informacji. Inaczej ryczą młode 
byki szukające łań, inac::ej starsze, świadome 
swej siły stadne byki. Inaczej brzmi wyzwanie 
rzucane rywalowi w walce o chmarę łań, 
a inaczej głos wydawany po zv"ycięskim 
pojedynku. Aby jednak rozumieć "mowę" 
rykowiska trzeba wiele ranków i wieczorów 
spędzić w kniei i mieć odrobinę" muzycznego" 
słuchu. 
Od kilkunastu już dni samce jeleni 
przemierzały większe kompleksy leśne M' 
poszukiwaniu stad łań i cieląt. Najsilniejsze z 
nich zwane bykami stadnymi starają się 
zgromadzić wokół siebie jak największą liczbę 
samic. Bronią wtedy swoich haremów przed 
konkurentami starając się jednocześnie" odbić" 
innym bykom ich łanie. W ten prosty - choć 
czasami brutalny - sposób dokonuje się selekcja 
naturalna a do rozrodu przystępują tylko 
najsilniejsi. 


ił .. 


Myliby się jednak ten kto uważałby, że 
byk w czasie rykowiska decyduje o wszystkim. 
O tym kiedy jelenie ruszą na żer i kiedy wrócą do 
swej ostoi decyduje najbardziej doświadczona 
łania - przewodniczka stada zwana licówką. Byk 
może poruszać się nawet 100-150 m za chmarą. 
Taki dystans zupełnie wystarczy aby odpędzić w 
razie potrzeby zbliżającego się rywala. 
Oczywi,
cie nie każde spotkanie dwu byków 
kończy się walką. Najmłodsze byki - zwane 
chłystami i kibicami umkną już na sam odgłos 
zbliżania się dorosłego stadnego hyka. Starsze - 
gotowe do konfrontacji - długo będą 
porównywać swoje siły słuchając ryku 
wydawanego przez rywala. Kiedy uznają iż mają 
szansę w walce - ruszą do konfrontacji. Walka 
byków może trwać od kilkunastu sekund do 
kilkunastu minut. Najszybciej kończą się starcia 
pojedynczych byków. Kilka uderze/1 wieńca i już 
wiadomo kto w tej rundzie jest silniejszy. Dużo 
dłuższe jest starcie byka stadnego, który broni 
swoich łań z konkurentem, pragnącym mu je 
odebrać. Najdłuższe i najbardziej zacięte są 
starcia dwu byków, z których każdy posiada 
chmarę łań. 
Mimo bardzo groźnie wyglądających 
walk byków tylko niewiele z nich kończy się 
tragicznie dla którego,
 z konkurentów. Liczne 
odnogi w normalnie rozwiniętym porożu jelenia 
sprawiają, że działa ono jako narzędzie ataku i 
jednocze,
nie obrony. Poszczególne odnogi 
zaczepiają się o siebie co powoduje, że ostre 
zakończenia wieńca zatrzymują się w bezpiecznej 
odległo,
ci od ciała byka. Inaczej dzieje się kiedy 
do walki stanie stary osobnik któremu po 
wspaniałym porożu pozostały' tylko nie 
rozgałęzione tyki. Ich ostre, pozbawione odnóg 
końce łatwo przechodzą przez zasłonę nawet 
najwspanialszego wieńca. Cios takiego szydła 
wsparty impetem rozpęd=onego ponad 100 kg 
jelenia może skończyć się zrogowaniem 
przeciwnika. Innym niebezpieczeństwem jest 
walka byków na starych śródleL
nych łąkach na 
których pozostały resztki drucianych ogrodzeń. 
Pasma drutu z każdą chwilą dokładniej opasują 
wie/lee walczących rywali. W pewnym momencie 
nie mogą się już rozdzielić. Taka walka zawsze 
kończy się śmiercią obu rywali. Pilnowanie 
łań, odpędzanie rywali, a do tego praktycznie 
całkowita miesięczna dieta - taki tryb życia jest- 
jak można łatwo się domyślić - bardzo męczący 
dla byka. Nic więc dziwnego, że bardzo mocno 


40
		

/silvanus2009r0043.djvu

			odbija się na jego kondycji. Przed rykowiskiem, 
byki są w znakomitej formie, mają dużo tłuszczu 
podskornego są łojne i kraśne. W czasie 
rykowiska mogą stracić nawet 10-15 % masy 
swojego ciała. Są wtedy spadłe. Zaraz po 
rykowisku byki jak pod działaniem zaklęcia 
pozornie znikną z lasów i kniei. Dotychczas 
hałaśliwe i widoczne teraz zaczną się ukrywać i 
intensywnie żerować aby jak najszybciej odnowić 
zapasy tłuszczu ijak najlepiej przygotować się do 
zimy". 


Mariusz Jakubowski 
WWW.JeZIOro.com. 


W czasie rykowiska 


"Kiedy śron jesienny złoci drzew korony i 
przystraja w kolory różnobarwne, wówczas 
nadchodzą dni weselne jelenia. Wprawdzie trwa 
to zwykle tylko dni kilka, ale podrażnienie, 
uwydatniające się szczególnie u silnego rogacza, 
poprzedza chwilę tę o wiele dni naprzód. Goni on 
z namiętnością wybraną łanię, wydając ze siebie 
przy każdym skoku owe krótkie, urywane tony 
groźne, ryk lwa przypominające. Następnie 
rzuca wieniec w tył . aż po za kark, i wydobywa 
ów, tęsknotę i gniew jednocześnie wyrażający 
dziki głos, który w swych najgłębszych tonach do 
ryku tygrysa najwięcej ma podobieństwa. Przy 
każdym odstępie tej fanfary czyni odpowiednie 
poruszenie ciał, tak że powietrze drży. W chwili 
tej trzyma szyję poziomo i zamyka .
wiece, to 
znów przekłada głowę daleko w tył, aby z szeroko 
rozwartym wietrznikiem ryk wznieść ku niebu. 


\} 


Z wschodzącem słońcem mgła się 
rozstępuje, dzikie zapasy na ośrnionem 
bojowisku mogą się rozpocząć. Na ryk 
miejscowego jelenia odzywa się przeciwnik, 
który właśnie z mgły się wyłania. Już z daleka 


rozpoznać można »yraz dumnego gniewu i 
dzikiej nienawiści, którym stara się rywala 
podniecić do walki . Stanąwszy na placu bOJu, 
rzuca przeciwnikowi jeszcze raz głębokim tonem 
wyzwanie. Rywale mierzą się chwilę krwa»ym 
wzrokiem, ryją z wściekłością ziemię;- korzenie i 
ziemia pryskają-i wolnym krokiem z pochylonymi 
wieńcami, nie spuszczając się z oka, jak dwaj 
zapaśnicy, co nisko rękoma się chwycić pragną, 
zbliżają się ku sobie. 
Kilka krótkich podskoków i wieńce się 
zwarły -walka się rozpoczęła. Każdy stara się 
przeciwnika zepchnąć i zmęczyć, aby mu ocznymi 
kończynami, zaskoczywszy z boku, »ymierzyć 
cios śmiertelny. 
Białka rozognionych świec błyszczą, 
z rozdętych nozdrzy wydobywa się para gorąca, 
sierć skręcona na nabrzmiałem od ciągłego ryku 
gardle, daje grzywie jeszcze groźniejszy wygląd. 
Obydwaj zapaśnicy opuszczają się na kolanach i 
zapierają badyle głęboko w ziemię, napinając do 
ostateczności. Obydwaj wiedzą, iż chodzi o życie. 
W cichy, chłodny poranek daleko rozlega się 
uderzenie twardych rogów; w wściekłym wirze 
walki kręcą się wokoło siebie, aż słabszy 
odczuwa nagle znużenie. 


Zdoła on się ocalić, jeżeli mu się 
powiedzie gwałtownym rzutem wycofać wieniec i 
tylnymi badylami odrzucić się tak zręcznie, aby 
uniknąć ocznych kończyn przeciwnika. Ściga on 
go jeszcze kilkunastu skokami, po czem zwraca 
się z dumą do swojej chmary, »ydaje ryk, z 
którego urywanych tonów przybija się wściekłość 
o odgłos tryumfu. Ale biada pokonanemu, jeżeli 
przy zwrocie walki zręczniejszy przeciwnik go 
ubieży i błyskawicznem uderzeniem kończyn 
ugodzi głęboko w trzewia. Drugiego dnia 
wschodzące słońce zastanie go leżącego 
w dalekiej kałuży, chłodzącego śmiertelną swą 
ranę - ostatni to poranek, na który patrzyły 
jego świece. 


41
		

/silvanus2009r0044.djvu

			Zwycięski rogacz tymczasem okrąża 
swoją chmarę. Jeszcze raz odzywa się groźny ryk, 
który niknie pomału w gąszczu leśnym. l on 
zaspakaja tam w najbliższem źródle go 
pragnienie, wywołane żarem namiętności. " 


Pisownia wg oryginału. 
Przedruk z "Wspomnijmy dawne czasy 
-czyli o polowaniu, hodowli i ochronie" str. 53 
Wydawnictwo ZACHODNI PORADNIK 
ŁOWIECKI 


IV Chełmskie Grand Prix 
Tradycyjnie na " podsumowanie" 
sezonu strzeleckiego na strzelnicy 
myśliwskiej w Kumowej Dolinie odbyły się 
w dniu 12 września b.r Chełmskie Grand 
Prix. N a strzelnicę zjechało 28 zawodników, 
jedni po raz pierwszy inni już jako jej stali 
bywalcy. Głównym organizatorem strzelań 
był Zarząd Okręgowy PZL w Chełmie, który 
był reprezentowany przez cały skład 
zarządu. 
 


'" 


"- 
Podczas uroczystości otwarcia 
zawodów najlepszym strzelcom wręczono 
"Chełmską Odznakę Strzelecką" za 
osiągnięte wyniki w 2008r. Obowiązki 
sędziego głównego podczas zawodów pełnił 
Marek Kuszneruk. Zawody otworzył 
Sekretarz Okręgowej Rady Łowieckiej w 
Chełmie Marian Rudnik, który to w kilku 
słowach życzył jak najbardziej udanych 
zawodów i wspaniałych wyników. I tak po 
przedstawieniu składu sędziowskiego 
rozpoczęły się strzelania na poszczególnych 
osiach, pełnego wieloboju strzeleckiego. 
Pogoda jak na zmówienie, 
urządzeniabezawaryjne ( dzięki Zbyszkowi 
Świszczowi), do tego szarlotka, kawa 
i herbata na bieżąco oraz obiad. 
W wyniku zmagań poszczególnych 
uczestników strzelań "czołówka" osiągnęła 


następujące wyniki: 
-w klasie mistrzowskiej zwyci
/ył 
Maciej Mizerski z Lublina wynikicI11 - 
477/500 pkt. Na drugim miejscu uplasował 
się Jan Kita z Tarnobrzegu, wynikiel11 - 
460/500 pkt. 3 miejsce Ryszard I1nicki z 
Tarnobrzegu - 446/500 pkt. 4 l11iejsce 
Waldemar Jaczyński z Lublina - 440 pkt, 5 
miejsce Andrzej Maciąg z Chełma - 439 
pkt, 6 miejsce Robert Polski z Zamościa - 
429 pkt. 
-w klasie powszechnej zwyciężyła 
Patrycjusz Gaweł z Przemyśla z wynikiem 
472/500 pkt. 2 miejsce wywalczył Andrzej 
Wawrzyszuk z Chełma 414 pkt, 3 miejsce 
Andrzej Kawalec z Zamościa - 404 pkt, 4 
miejsce Krzysztof Gajecki z Białej 
Podlaskiej - 403 pkt, 5 miejsce Stanisław 
Gajór z Tarnobrzegu wynikiel11 - 400 pkt, 6 
miejsce Dariusz Filipczak z Chełma. 
Na zakończenie zawodów 
puchary i dyplomy zwycięzcom wręczał 
Mirosław Sawicki Łowczy Okręgowy PZL 
w Chełmie. Oprawę "muzyczą" stworzył 
Dariusz Filipczak Nad właściwą pracę 
sekretariatu zawodów czuwali Jarosław 
Dąbrowski i Edyta N owosadzka. 


1 


"l 
'IoJ 


'\ 


J 
_.... 


42
		

/silvanus2009r0045.djvu

			Ponieważ były to ostatnie" otwarte 
kakndarLowe" zawody w tym sezonie 
str/ekckinl Marian Rudnik zamykając 
zawody zapraszał na kolejne już za rok oraz 
życzył wszystkim organizatorom tak 
udanych zawodów, jak te które odbyły się na 
strzelnicy myśliwskiej w Kumowej Dolinie. 


Kurs myśliwski 
W Domu myśliwych Ziemie 
chełmskiej trwa kurs myśliwski i 
selekcjonerów. Zajęcia poprowadzą lektorzy 
PZŁ. Tematyka szkolenia obejmuje między 
innymi: zagadnienia prawne, ekologię, 
biologię zwierząt łownych, gospodarkę 
łowiecką, kynologię i treningi strzeleckie. 
Program kursu obejmuje dodatkowo 
szkolenie weterynaryjne zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi. 


G 


o 


Q nO 


u 


60 lat KŁ "Cietrzew" w Dubecznie 
19 września b.r. Koło Łowieckie nr 
50 "Cietrzew" w Dubecznie obchodziło 
jubileusz 60-lecia swojego istnienia. 
Inicjatorem powstania koła był . Grupa 
inicjatywna po załatwieniu formalności, 
powołała do życia Koło Łowieckie nr 50 
"Cietrzew" w Dubecznie. Pierwszym 
prezesem koła został Józef Ambrożkiewicz. 
Na przestrzeni 60 lat przez koło przewinęło 
się około stu czterdziestu członków.' 
Program uroczystości obejmował 
mszę św. z udziałem Zespołu Sygnalistów 
RDLP w Lublinie. Mszę św. w intencji 
wszystkich członków koła i ich rodzin, oraz 
"wszystkich członków koła którzy odeszli do 
Krain). Wiecznych Łowów" odprawił ks. dr 
Mariusz Śniadkowski Śniadkowski wraz 


z proboszczem parafii p. w Chrystusa 
Miłosierdzia w Urszulinie Maciejem 
Głaskiem. Po mszy św. wszystkich 
uczestników zaproszono do pamiątkowych 
zdjęć. 


..-"" 


..... 


"" 


" 


. . 
.ł. 


"" 


--"" 


" \ 
'\o
\\ 
, ]o 


" 


, . 


.. 


, 
 
" 


.' '" 
I(' 


'I.  


, 


'. 


Na spotkanie rocznicowe jubilaci 
zaprosili gości do Świetlicy OSP 
w Urszulinie. W asyście pocztów 
sztandarowych, fanfar myśliwskich 
rozpoczęto część oficjalną. 
szystkich 
przybyłych gości i członków koła 
w towarzystwie pań powitał prezes koła 
Zbigniew Gaj. 
Szczególnie zasłużeni myśliwi 
otrzymali odznaczenia łowieckie i tak 
najwyższe odznaczenie łowieckie "Złom" 
otrzymał Zbigniew Gaj i Czesław Chudzik, 
Złoty Medal Zasługi Łowieckiej otrzymał 
Andrzej Onyszko, Srebrny Medal 
Zbigniew Bednarek, Brązowy Medal 
otrzymali Stefan Filipczak, Andrzej 
Konieczny, Józef Murgała, Jan Serwa, 
Paweł Torbicz. Medal "Za Zasługi dla 
Łowiectwa Okręgu Chełmskiego" otrzymali; 
Jerzy Kozłowski, Jerzy Chudzik, Ryszard 
Kiryk,Andrzej Konieczny. 


43
		

/silvanus2009r0046.djvu

			i 


.': "'\ 


(i 
:"\ 


, 
'\. 


,. 


. 
, 


-. 


Rys historyczny KŁ przedstawił 
Czesław Chudzik kronikarz koła. 
Z okazji jubileuszu uczestnicy 
uroczystości otrzymali w prezencie 
jubileuszową monografie koła pod 
wymownym tytułem "Diamentowy 
Cietrzew" autorstwa Andrzeja Onyszko i 
okolicznościowy znaczek, zapakowane w 
ekologiczną torbę z logo koła.  . 

  
i.. 
 


Ił,. . 
.,
 "
'I . 
, ';ł' 
, 


"L. 
,

. 


... 


t,." 


Po części oficjalnej, wystąpieniach 
zaproszonych gości i przemówieniach 
zaproszono wszystkich na bal myśliwski 
przy suto zastawionych stołach. Dobra 
muzyka, świetna atmosfera, jadło i napitki 
sprawiły że bal trwał i trwał. Organizatorom 
gratulujemy wspaniałej organizacji 
jubileuszu i życzymy połamania na kolejne 
jubileusze. Darz Bór. 


OUP 


Zawody strzeleckie młodzieży 


25 września b.r Strzelnica myśliwska 
w Kumowej Dolinie gościła uczestników 
"Zawodów strzeleckich młodzieży OHP 
województwa lubelskiego -Chełmski 
hubertus 2009". 


-l'r'" 


\. 


."\ =, 
\' " 


ł" 


.. 


., 


, 


'i\
 "  


, 

\ 


, I 


ł. 


J.... 


-" 


I 
- 


Organizatorem zawodów jest 
Środowiskowy Hufiec Pracy w Chełmie i 
Lubelska Wojewódzka Komenda OHP. W 
zawodach uczestniczyło 11 zespołów 
reprezentujących poszczególne hufce z całej 
Lubelszczyzny. W ramach rywalizacji o 
miano najlepszych strzelano z pozycji 
leżącej z karabinków i w ramach "rekreacji" 
próbowano swoich umiejętności strzeleckich 
w "paintballu". Do ogólnej punktacji 
zawodów liczono punkty zarówno 
młodzieży jak i opiekunów. Obowiązki 
sędziego głównego pełnił Jan Dąbski.  . ,   


... 


'}......... ..: 
.. 
.. 


, 

 


..... 


44
		

/silvanus2009r0047.djvu

			PAŹDZIERNIK 


VII Turniej Zarządów Kół Macierzystych 


3 października b.r Strzelnica 
myśliwska w Kumowej Dolinie gościła 
uczestników VII Turnieju Zarządów Kół 
Macierzystych -okręgu chełmskiego PZL. W 
zawodach udział wzięło 40 zawodników 
reprezentuj ących 11 zarządów kół 
macierzystych. ° nliano najlepszego 
rywalizowano w kategorii: zarządów kół, 
prezesów, łowczych, sekretarzy, skarbników 
i członków komisji rewizyjnych. Dla 
najlepszych przewidziano puchary, dyplomy 
aQro v 


- . 


... 
. ... 


'\'.
 
\ 


.-, 


J 
i , 


.. .. 


Przed zawodami, szczególnie 
zasłużonym myśliwym wręczono 
odznaczenie "Za zasługi dla łowiectvva 
okręgu chełmskiego ", odznaczenia 
otrzymali: Andrzej Maciąg, Andrzej 

akuch, Krzysztof Wojciechowski, Jan 
Dąbrowski, w imieniu Kapituły 
odznaczenia wręczał Marian Rudnik w 
asyście Prezesa ORL w Chełmie Jerzego 
Muchy. 


" 


i 


,. .. 
"". 
,
 


------ 


""t" 


.." 


, 


, 


! 


.... 


Organizatorem zawodów był Zarząd 
Okręgowy PZL w Chełmie. W ramach 
rywalizacji o miano najlepszych, strzelano 
połowę wieloboju myśliwskiego. Do ogólnej 
punktacji zarządów liczono punkty trzech 
najlepszych strzelców. 
Wyniki: 
Klasyfikacji Zarząd Kół 
l. KŁ nr 16 "Szarak" w Kransymstwie 552 
pkt. 
2. KL nr 85 "Sokół" w Chełmie 490 pkt. 
3. KŁ nr22 'ChTPM"w Chełmie 422 pkt. 
4. KL nr 50 ..Cietrzew" w Dubecznie 414 pkt. 
5. KŁ nr 163 "Orlik" w Chełmie 336 pkt. 
6. KL nr 23 "Szarak" w Chełnlie 324 pkt.  


... 
t  


Klasyfikacji prezesów: 
l. Muchajerzy 
2. Gaj Zbigniew 
3. Skowronek Sławomir 
4. Zebrowski Jerzy 
5. Kryszczuk Józef 
6. Polak Stanisław 


45
		

/silvanus2009r0048.djvu

			-. 

. 
' 
,;f ....'
'  


>f', 


, , . 
, .. 


I,' -.... 


... \. 


- 
""- 


...... 


1\ 


- 


2 


Klasyfikacji łowczych: 
1. Maciąg Andrzej 
2. Drygasiewicz Piotr 
3. Smyk Radosław 
4. Sawicki Mirosław 
5.Bednarek Zbigniew 


.. --- 


7.. 


-  


Klasyfikacji sekretarzy: 
1. Makuch Andrzej 
2. Torbicz Paweł 
3. WrzyszczArtur 
4. Latusek Zbigniew 
5. Szewczuk Dariusz 
6. Żyszkowski Robert 


"'<::\ 


2 \ \ 


.
- 


. \ 


I . 


" 


.- 
.... . I 


\, 


u  
\." 


J 


J 


'I ·  


Klasyfikacji skarbników: 
] . Gaj Mirosław 
2. Pasek Stanisław 
3. Troć Krzysztof 
4. Kunc Paweł 
5. Król Mirosław  


.,1. 


. ,\ 


y 


" 

 


Klasyfikacji członków Komisji 
Rewizyjnej: 
1. Wójcik Zygmunt 
2. Mąka Andrzej 
3. Tomków Konrad 
4. Mazurkiewicz Wojciech 
5. Jaskulski Ryszard 
6. Troćjózef 


(] 


Q 


D 


1. 


Bezpośrednio po zakończeniu 
zawodów, odbyło się coroczne spotkanie 
szkoleniowe zarządów kół. W trakcie narady 
wysłuchano informacji o organizowanym 


Dniu św. Huberta"
 o introdukcji zająca i 
kontynuowaniu programu odrobaczania 
zwierzyny dziko żyjącej. W spotkaniu 
uczestniczyła Agnieszka Lis -Powiatowy 
Lekarz Weterynarii i Marek Radzikowski 
członek NRŁ który mówił o obrocie 


46
		

/silvanus2009r0049.djvu

			dziczyzny, sprzedaży bezpośredniej i o 
związanych z tym wymaganiach 
weterynaryjnych. Tradycyjnie spotkanie 
zakończyła biesiada przy pieczonym dziku. 


60 lat WKL nr 150 "Czata". 


, , 
a 
bAtr 
,
 
 


. 


Jubileusz 60 lecia istnienia 
obchodziło w dniu 10 października b.r 
Wojskowe Koło Łowieckie nr 150 "Czata". 
Na uroczystość obchodów wszystkich gości 
zaproszono do Ośrodka "Panorama" w 
Okunince. Program obchodów przewidywał 
uroczyste przekazanie sztandaru, 
dekorowanie sztandaru i odznaczenie WKŁ 
najwyższym odznaczeniem łowieckim 
"Złomem". Dekoracji dokonał Kanclerz 
Kapituły Aleksander Wit Kompa. 
Szczególnie zasłużonym i wyróżniającym 
się działaniu myśliwym wręczono 
odznaczenia łowieckie. 
Po wystąpieniach gości i Prezesa 
Koła Wiesława Dulniaka wszystkich 
zaproszono do pamiątkowego zdjęcia ze 
sztandarem a następnie na bal myśliwski.. 
Myśliwym z "Czaty" życzymy połamania na 
kolejne jubileusze -Darz Bór. 


. 


n "'\. 


t . 

 
 
.
\ 
,. 
'" 
.. ..... 

 
¥ 


'
 


Lubelskie spotkania z tradycją i kulturą 
łowiecką. 


W Ośrodku Edukacyjno Muzealnym 
Roztoczańskiego Parku Narodowego w 
Zwierzyńcu zorganizowano w dniu 11 
października b.r po raz pierwszy Lubelskie 
spotkania Z tradycją i kulturą łowiecką. 
Organizatorem spotkania była Marszałek 
Województwa Lubelskiego, B.urmistrz 
Zwierzyńca i Zarząd Okręgowy PZŁ w 
Zamościu. 


........ 


,,') 


,
 


-, .. 


t 


· i ,. 


47
		

/silvanus2009r0050.djvu

			ł 

 ,

 


, 


r l 


\ 


Program spotkania obejmował 
między innymi rozstrzygnięcia konkursu 
kulinarnego "Myśliwskie smaki 
lubelszczyzny", "konkursu "Nalewek" i 
konkursu "Skubania ptactwa na czas". W 
trakcie spotkania: pokaz ptaków łownych, 
psów myśliwskich, pokaz wabienia 
zwierzyny łownej i prezentacja sygnałów 
łowieckich oraz konkurs gawęd i dowcipów. 
Dla dzieci i młodzieży konkursy: 
plastyczny i konkurs wiedzy przyrodniczej. 
Przez cały czas spotkania; kiermasz 
produktów z dziczyzny, wystawa trofeów 
łowieckich, stoiska handlowe i promocyjne. 
W spotkaniu pomimo ulewnego deszczu 
uczestniczyła duża liczba uczestników, 
którzy na to spotkanie przybyli z całej 
Lubelszczyny.  


I 


.. 
'I. 


\ 


-- 


Ziemię Chełmską na spotkaniu, obok 
licznej grupy uczestników reprezentowała 
Przedsiębiorstwo Bednarskie 
"Pawiowi anka" p. Zofii Rzepeckiej z 
Rejowca Fabrycznego. Szczególnym 
zainteresowaniem cieszyły się beczki 
dębowe, antałki, bukłaki cebrzyki, donice 


i tradycyjne wyroby użytkowe. 
Organizatorom gratulujemy 
wspaniałego spotkania i do zobaczenia, 
mamy nadzieję za rok. Darz Bór. 


Okręgowy Dzień św. Huberta. 


W dniu 24 października b.r. w m. 
Okuninka nad Jeziorem Białym odbył się 
"Okręgowy Dzień św. Huberta". 
Gospodarzami tegorocznego święta 
chełmskich myśliwych były koła łowieckie z 
terenu powiatu włodawskiego: KŁ nr 48 
"Ponowa" we Wlodawie, KŁ nr 50 
" Cietrzew" w Dubecznie, KŁ nr 70 "Sokół" 
w Starym Brusie i KŁ nr 86 " Szpak" w Woli 
Uh ruskiej. 


. 


, 


Poczty sztandarowe kół łowieckich, 
licznie zgromadzeni myśliwi witali 
przybyłych gości. W uroczystościach 
uczestniczyli: przedstawiciel Marszałka 
Województwa LubeIskiego- Elżbieta Pnls, 
Starosta Włodawski- Janusz Kloc, Burmistrz 
Włodawy- Jerzy Wrzesiel1 oraz zaproszeni 
goście. Nie zabrakło delegacji ościennych 
okręgów z Lublina i Zamościa. . 


.: 


l 


ł 


48
		

/silvanus2009r0051.djvu

			Uroczystości rozpoczęto mszą św. w 
kaplicy w Okunince z udziałem sygnalisty 
Ryszarda Kamienieckiego. Msze św. w 
intencji "wszystkich myśliwych i ich rodzin, 
oraz tych myśliwych, którzy odeszli na 
wieczne łowy" odprawił ks. Kanonik 
Stanisław Dadas w celebrze Kapelana 
myśliwych okręgu chełmskiego ks. 
Kanonika Stanisława Furlepy. 


.... 


}  .. 


..1, 
, , 


\ 
 


. 


,"', . 
. , 


.  


, 


. 


" 
"1j 


...., 
Po mszy św. wszystkich uczestników 
zaproszono na część oficjalną do Ośrodka 
"Świtezianka" nad Jeziorem Białym. Tam 
szczególnie zasłużonym myśliwym 
wręczono odznaczenia łowieckie. Złom 
otrzymał: Witold Słomiński, Józef 
Tyszczuk, Zbigniew Nowosadzki, Złoty 
Medal- Paweł Kunz, Srebrny Medal- AdaITI 
Aktyl, Ryszard Jaskulski, Brązowy Medal- 
Andrzej Konieczny, Dariusz Filipczak, 
Wiesław Osiński, Marian Tomków, 
Franciszek Żebrowski. 
Medal "Za Zasługi dla łowiectwa 
okręgu chełmskiego" otrzymali: Sławomir 
Skowronek, Tadeusz Pawluk, Zbigniew 
Gruszczyński, Wiesław Kowalski, Andrzej 


Konieczny, Janusz Kazimierczuk, Ryszard 
Jaskulski. 
Po wystąpieniach gości rozpoczęto 
część biesiadę. 


Wycena parostków 


Przez trzy dni 28-30 października br. 
zespoły oceny prawidłowości pozyskania 
samców zwierzyny płowej oceniały 
prawidłowość pozyskania rogaczy. Łącznie 
oceniono prawidłowość pozyskania 654 
sztuk kozłów strzelonych w minionym 
sezonie łowieckim przez myśliwych 
selekcjonerów. Komisja pozyskanie 3 sztuk 
kozłów oceniała jako pozyskane 
nieprawidłowo ( XX) tj na dwa czerwone 
pkt. pozyskanie 16 sztuk kozłów oceniono 
jako odstrzał naganny (X) jeden pkt 
czerwony, Pozyskanych 8 sztuk kozłów 
oceniono jako zrealizowanie odstrzału 
niezgodnego z wydanym upoważnieniem 
(N) pkt. niebieski. Dla 21 sztuk ocenianych 
trofeów komisja przyznała (Z) pkt złote, 
czyli za trofea niestarannie spreparowane. 


.. 


\, 


. 


Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie 
wyróżnił kolegów selekcjonerów za 
pozyskanie naj okazalszego i najciekawsze 
trofeum. 
W kategorii za naj okazalsze trofeum 
w minionym sezonie łowieckim 
uwzględniającym masę parostków: [ lokatę 
w konkursie "Rogacza AD 2009" przyznano 
dla kol. Mariusza Kota z KŁ nr 82 "Dubelt" 
w Chełmie za pozyskanie w dniu 
14.08.2009r na terenie obwodu łowieckiego 
nr 168 (pow. chełmski) tak zwanego "lON" o 
masie 655g. 2 -miejscu uplasował się kol. 
Mariusz Sagan z KŁ nr 17 "Jeleń" 
w Żółkiewce" za pozyskanie "Myłkusa" o 
wadze 645 g. 


49
		

/silvanus2009r0052.djvu

			3 lokatę poznano dla kol. Macieja 
Stępkowskiego z KŁ nr 22 "ChTPM'w 
Chełmie za pozyskanie w obwodzie 
łowieckim nr 170, łownego ,,6 R" o masie 
parostków 630g. 
W kategorii najciekawsze w formie trofeum 
w minionym sezonie uwzględniającym 
formę : wyróżniono w konkursie ,,Rogacz- 
Myłkus AD 2009": 


t 


-kol. Mariana Koszko z KŁ nr 70 "Sokół" w 
Starym Brusie za pozyskane parostki 
"myłkusa" o wadze 590g strzelonego w 
obwodzie łowieckim nr 92 (pow. włodawski) 
w dniu 21.05.2009r. 
-kol. Kazimierza Wójcika z KŁ nr 80 n 
Budowlani" z Lublina za pozyskanie 
"myłkusa" o wadze 465 g w dniu 
25.09.2009r na terenie obwodu 228 (pow. 
krasnostawski). 
-kol. Jacka Pawlaka z KŁ nr 94 "Żak" w 
Lublinie. 


"Hubertowiny" u nie stowarzyszonych 


Kilku osobowa grupa myśliwych tak 
zwanych "członków nie stowarzyszonych" 
zorganizowała w dniu 31 października b.r 
spotkanie z okazji święta patrona myśliwych 
św. Huberta. Na miejsce spotkania 
wyznaczono Dom Myśliwych Ziemi 
Chełmskiej na strzelnicy myśliwskiej w 
Kumowej Dolinie. W trakcie spotkania 
dokonywano przystrzeliwania broni i 
odbywano ostatni w tym sezonie trening 
strzelecki. 


----- 


50 


f 


,..' 


,f 
\
 
\' 
.... 


.
 " 


.. 

 


t 


'- 


\
		

/silvanus2009r0053.djvu

			LISTOPAD 


W dniu patrona 


Patron Hubert obrał sobie 
święto w listopadzie 
by zwierzynę mógł dać tobie 
szczodrze na rozkładzie 


On cię wzywa tu na łowy 
byś stanął w szeregu 
a głos trąbki do dąbrowy 
niech płynie w swym biegu 


Uczy także życia lasu 
przed puszcząpokory 
i szacunku tego czasu 
gdy świat kryły bory 


(Edward Jędrzejuk) 


Wszystkim koleżankom i kolegom 
myśliwym- 
Święty Hubert niechaj darzy 
po wszystkie czasy Was obdarzy 
po/anlania po trzy razy. 


życzą 
ORŁ i ZO PZL w Che/n,;e 


Centralne obchody dnia św. Huberta 


Kilku osobowa delegacja chełmskich 
myśliwych uczestniczyła w centralnych 
obchodach dnia św. Huberta w Warszawie. 
Obchody zostały zorganizowane w dniu 6 
listopada b.r. w Katedrze Warszawsko- 
Praskiej przy ul. Floriańskiej 3, 
w Warszawie. Program dnia obejmował: 
udział w myszy świętej, koncelebrowanej 
przez ks. abp Henryka Hosera z udziałem 
kapelan myśliwych PZL ks. prof. Wojciecha 
Frątczaka oraz kapelanów okręgowych. Po 
mszy świętej wszystkich uczestników 
zaproszono na biesiadę myśliwską 
w podziemiach Katedry. 


.. 


. 


POLOWAŃ ZBIOROWYCH CZAS 


" Spotkania z ludźmi czynią życie warte 
. ." 
przezycla 


Guy de Maupassant. 


Zgodnie z "Regulaminem 
polowań" polowanie zbiorowe z psami lub 
naganką może odbywać się w okresie od 1 
października do dnia 15 stycznia. W wielu 
kołach łowieckich okres polowań 


51
		

/silvanus2009r0054.djvu

			zbiorowych inauguruje się polowaniem 
Hubertowskim w dniu 3 listopada lub 
najbliższych wolnych dniach od pracy, 
przypadających po tym dniu. Za 
polowanie zbiorowe uważa się polowanie 
wykonywane z udziałem co najmniej 
dwóch myśliwych współdziałających ze 
sobą i naganiaczy, zorganizowane przez 
dzierżawce obwodu i prowadzone przez 
wyznaczonego myśliwego zwanego 
prowadzącym. 
Pierwsze pędzenie rozpoczyna się 
po odprawie, losowaniu stanowisk i nie 
wcześniej niż po wschodzie słońca. 
Polowanie podczas którego używa się 
sygnałów łowieckich określa się mianem 
łowów. Myśliwy zajmuje stanowisko w 
miejscu wskazanym przez prowadzącego. 
N a zakończenie polowania z pozyskanej 
zwierzyny układany jest pokot- tj. 
tradycyjny sposób ułożenia zwierzyny, 
zgodnie z jej hierarchią. Grane są sygnały 
myśliwskie "zwierzyny na rozkładzie". 
Prowadzący ogłasza i dekoruje "króla 
polowania". Polowanie uważa się za 
zakończone z chwilą ogłoszenia jego 
zakończenia. Hejnały "I"IKoniec polowania" 
i ,,Darz bór", wysłuchane z odkrytymi 
głowami, kończą łowy- czas na biesiadę. 


Łowy w "Dubelcie". 
Dwudziestu ośmiu myśliwych 
członków KŁ nr 82 "Dubelt "w Chełmie 
zainaugurowało w dniu 7 listopada br. na 
terenie obwodu 168 (gm. Dorohusk) sezon 
polowań zbiorowych. Sygnały łowieckie w 
wykonaniu Leszka Prusa i Machała 
Jakubowskiego powitały uczestników 
I?olowania z okazji patrona św. Huberta. 
Slubowanie myśliwskie podczas zbiórki 
przed pierwszym polowaniem zbiorowym w 
asyście swojego opiekuna złożył Michał 
Jakubowski. 
Zgodnie z planem polowań 
zbiorowych polowano na dziki, bażanty i 
drapieżne. Polowanie prowadził Mariusz 
Michalczuk. W wyniku przeprowadzenia 
pięciu miotów pozyskano cztery lisy. Królem 
polowania ogłoszonym został Marian 
Krawczyński. 


,_ J 


., \ . 


W trakcie odprawy po polowaniu 
Kazimierz Wingert otrzymał z rąk 
Przewodniczącego Zarządu Okręgowego w 
Chełmie Mirosława Sawickiego -Brązowy 
Medal Zasługi Łowieckiej. Po udanych 
łowach wszystkich uczestników polowania 
zaproszono do ogniska na wcześniej 
przygotowany poczęstunek. 


Hubertowiny w chełmskim "Sokole" 
W obwodzie łowieckim nr 114 ( gm. 
Urszulin) na swoim pierwszym w tym 
sezonie polowaniu zbiorowym w dniu 7 
listopada br. spotkali się członkowie KŁ nr 
85 "Sokół" w Chełmie. 


, 


. 


" 


\. .. 


. . 


J 'I
 


o 


52
		

/silvanus2009r0055.djvu

			Polowanie poprowadził Witold 
Słomiński, w polowaniu uczestniczyło 
dziesięciu tnyśliwych. Po polowaniu 
wszystkich uczestników polowania, 
myśliwych i naganiaczy oraz młodzież 
szkolną uczestników Rajdu Parasolowego 
zorganizowanego przez Cheltnski Odział 
PTTK, zaproszono go wspólnego ogniska w 
uroczysku Babsk na terenie Poleskiego 
Parku Narodowego. Był pieczony dzik i inne 
smakołyki z dziczyzny. 


Na łów, na łów, na łowy w Łopiennickim 
"Lisie" 
7 listopada b.r w lesie Namule, na 
hubertowskim polowaniu w Kole 
Łowieckim "Lis" nr 24 Łopiennik Górny na 
odprawie stawiło się 40 myśliwych. 
kandydaci łowieccy i naganiacze. Gospodarz 
polowania przywitał gości z KŁ "Żubr", KŁ 
nr 81 , KŁ "Sokół" i wszystkich zebranych. 


" 
'" 


. 


". 


... 


Ten szczególny dzień uświetnił 
moment wręczenia Zbigniewowi Bubiczowi 
medalu ,,za Zaslugi d/a Łowiectwa Okręgu 
Chelmskiego H. Każde zbiorowe polowanie 
odbywa się we wszystkich kołach 
łowieckich z zachowaniem myśliwskiego 
odwiecznego rytuału. 


Wszyscy myśliwi są sobie równi, a los 
wskazywał który, na jakim stanie 
stanowisku. Dziś spotkali się, 
by zapolować na: dzika, lisa. zająca, bażanta. 
Ponieważ polowanie 
hubertowskie kończy biesiada myśliwska 
postanowiono, że polowanie trwać będzie 
tylko cztery godziny. Pozyskano dwa lisy i 
dwa szaraki.Jedzenia było jak zwykle pod 
dostatkiem. Wypijane napoje 
"bezalkoholowe" sławiły patrona 
myśliwych. Tylko las szumiał dostojnie i 
patrzył na rozbawione 
towarzystwo. 


Hubertus w CHTPM 
W dniu 7 listopada br. w obwodzie Nr 
189 (pow. chełmski) odbyło się uroczyste 
polowanie Hubertusowskie" w KŁ nr 22 
"ChTPM" w Chełmie. W polowaniu wzięło 
udział 47 myśliwych. Pomimo dobrej 
pogody i sporej ilości "zwierza" widzianego 
w pędzonych miotach udało się pozyskać 
jedynie dwa dziki oraz 7 lisów. Polowano w 
trzy grupy pod kierownictwem Wiesława 
Piecucha, Dionizego Stafińskiego i Macieja 
Stempkowskiego. Przed rozpoczęciem 
polowania w czasie uroczystej zbiórki Prezes 
koła przyjął ślubowanie od Tadeusza Lonta, 
myśliwego, który wstąpił w szeregi koła w 
bieżącym roku. Królem polowania został 
ogłoszony Robert Stopa, który pozyskał 
dzika o wadze około 26 kg, wice królem 
polowania został Zbigniew Pacek który 
również pozyskał dzika. Na medal i tytuł 
"Króla pudlarzy" zapracował sobie Artur 
Przesław. któremu dwa lisy pokazały kitę po 
niecelnych strzałach.  


... 


" 


53
		

/silvanus2009r0056.djvu

			. . 


" 


.... 
\. 


" 


\ 
\ 


Tradycyjnie polowanie zakończono 
pokotem i biesiadą myśliwską przy ognisku, 
która trwała do późnych godzin 
wieczornych. 


Obrady ORL 
W dniu 9 listopada br. na swoim 
kolejnym posiedzeniu spotkali się 
członkowie ORŁ w Chełmie. Obradom 
przewodniczył Jerzy Mucha Prezes ORL. 
Pierwszym punktem posiedzenia 
Rady było wręczenie odznaczenia "Za 
Zasługi dla Łowiectwa Okręgu 
Chełmskiego" dla Leszka Krakowskiego - 
dekoracji dokonał Kanclerz Kapituły 
Tadeusz Niedźwiedzki. 


· tJ 
Ov 


Kolejnym punktem było wręczenie 
dyplomów i pucharów laureatom konkursów 
"Rogacz AD 2009" i "Rogacz -myłkus AD 
2009r" . 
Głównym punktem obrad ORL w 
Chełmie była dyskusja nad stanem populacji 
dzika i występującymi szkodami 
w uprawach i płodach rolnych 


---  
.
 . 
Q 


8- 


, 


°9 0 Ó O ) "
O  


> 


. 


, 


. 


Stanowisko Starostwa Powiatowego 
w Chełmie przedstawił Ryszard Suszyński- 
Dyrektor Wydziału Rolnictwa Ochrony 
Środowiska i Leśnictwa. Mirosław Sawicki - 
Przewodniczący Zarządu Okręgowego w 
Chełmie przedstawił stan populacji dzika w 
kraju i na terenie okręgu chełmskiego PZL. 
Rada wypracowała stanowisko obligujące 
zainteresowane strony o potrzebie podjęcia 
stosowanych działań przyczyniających $ię 
do wyeliminowania nadmiaru szkód w 
uprawach i płodach rolnych wyrządzanych 
przez zwierzęta dziko żyjące. 


Polowanie zbiorowe w Lesie H usynne. 
Szesnastu myśliwych członków KŁ 
nr 82 "Dubelt" w Chełmie ijeden zaproszony 
gość , jedenastu naganiaczy z jedną " 
podwodą" spotkało się w m. Mościska 
-szkoła ( gm. Dorohusk) na ternie obwodu 
łowieckiego nr 188, na polowaniu 
zbiorowym w Lesie Husynne. Zgodnie 
planem polowań polowanie zbiorowe 
poprowadziłAdamAktyl. 


54
		

/silvanus2009r0057.djvu

			Tegoroczne warunki pogodowe, 
wysoki poziom wód gruntowych bardzo 
utrudniały sprawne przeprowadzenie 
polowania. Część leśnych ostępów 
"usyńskiej" kniei stały się bowiem 
niedostępne dla myśliwych i naganiaczy, 
tworząc skuteczne schronienie dla 
zWIerzyny. 
'" 


-...... 


W wyniku przeprowadzonych 
pędzeń poszczególnych miotów pozyskano: 
dwa dziki, w tym jednego" rabego" oraz 
jednego lisa i kunę tak zwanego "tumaka". 
Królem polowania ogłoszonym został 
Marian Krawczyński za pozyskanie dzika, a 
tytuł wice króla przypadł dla Roberta 
Kokłowskiego. 


Ożywić pola 2009-2010. Rok zająca. 
Szkoła Podstawowa w Sieku w gm. 
Leśniowice zainaugurowała swój udział w 
konkursie "Ożywić pola". Obecna edycja 
konkursu jest piątą w Programie aktywnej 
edukacji ekologicznej organizowanym przez 
redakcję "Łowca Polskiego" miesięcznika 
Polskiego Związku Łowieckiego. 
Program "Ożywić pola", realizowany 
jest we współpracy z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, Lasami Państwowymi i 
Zarządem Głównym PZŁ. Program zakłada - 
jako zadanie podstawowe dla młodzieży - 
wyspowe nasadzanie drzew i krzewów, czyli 
tworzenie tzw. remiz śródpolnych, co w 
efekcie prowadzi do optymalizacji 
warunków żerowych i osłonowych dla 
zwierząt bytujących w naszych polnych 


ekosystemach (zające, kuropatwy, bażanty, 
samy, ptactwo śpiewające itd.), wzbogacając 
jednocześnie ekotony polno-leśne. Drugim 
zadaniem młodzieży ma być pielęgnacja (i 
dosadzenie dodatkowych roślin) już 
istniejących remiz, a także zakładanie oczek 
wodnych oraz pielęgnacja istniejących 
cieków wodnych. W ten sposób realizowana 
jest zasada metodyczna, by uczeń miał 
okazję do obserwowania zmian w 
przyrodzie, w tym wypadku w remizie 
posadzonej m.in. z jego udziałem, w 
dłuższym czasie - dla wzmocnienia efektu 
edukacyjnego. W roku 2009-20 l O ważnym 
elementem programu - zgodnie z hasłem 
piątej edycji "Rok zająca" - będzie 
przeprowadzenie przez szkoły zajęć 
lekcyjnych (ewentualnie z udziałem 
myśliwych) na temat sytuacji zająca w 
Polsce, ale i także poświęconych ochronie 
innych zagrożonych gatunków zwierzyny 
drobnej, aby uczulić młodzież szkolną na ich 
sytuację. 


.. 
. 


" 
 


... 
.. ... 


\ 
\ 


Pomoc w realizacj i programu 
zaangażowani są myśliwi z Koła 
Łowieckiego nr 23 "Szarak" w Chełmie, 
które dzierżawi obwody łowieckie na terenie 
gminy i współpracuje ze Szkołą wSieku. 


55
		

/silvanus2009r0058.djvu

			GRUDZIEŃ 


Wycena trofeów medalowych 
W dniu 5 grudnia br. w biurze za 
PZL w Chełmie Komisja wyceny trofeów 
dokonała wyceny trofeów medalowych. 
Wyceniano oręże dzików i parostki rogaczy.  


JD' 


U H 


-.. 


, 


Ilość i jakość przedstawionych do 
wyceny trofeów łowieckich w dobitny 
sposób świadczy o sile poszczególnych 
populacji zwierzyny łownej. Jest zarazem 
świadectwem właściwie prowadzonej 
gospodarki łowieckiej oraz potwierdza 
wysokąjakość środowiska naturalnego. 


Polowanie dla dian 
W mikołajkowy poranek (6 grudnia 
b.r.) w uroczysku Sajczyce, na terenie 
obwodu łowieckiego nr 154 spotkały się 
polujące panie na swoim kolejnym 
polowaniu zbiorowym. Gospodarzem 
tegorocznych zbiorowych łowów, 
organizowanych dla dian przez za PZŁ w 
Chełmie, było Koło Łowieckie nr 23 
"Szarak" w Chełmie. Na odprawę stawiło się 
dziewięć polujących pań z terenu okręgu i 
kraju. 


,i 
 


--..  

 . 


:c I 


\. 


iti. ...  


W wszystkie przybyłe na zbiórkę 
panie w imieniu zarządu koła powitał Jan 
Dąbrowski Łowczy Koła. Polowanie 
poprowadził Stanisław Baryła. Bardzo dobra 
organizacja polowania, sprzyjająca pogoda i 
wyśmienite humory oraz panująca 
mikołajkowa atmosfera przyczyniły się do 
tego, że polowanie mimo, że bez pokotu było 
bardzo udane. Św. Mikołaj w towarzystwie 
Św. Huberta byli łaskawi, zwierza w 
stańkowskiej kniei ukazywali, szczęściem 
dla zwierzyny do strzału nie dochodziło a 
zwierzyna widziana i podzi wiana 
szczęśliwie uchodziła w leśne ostępy. 


,...,--  
I 


\ 
.- ł 


,.. 


J 


Po polowaniu wszystkich 
uczestników polowania zaproszono do 
ogniska. W szyscy uczestnicy polowania 
otrzymali drobne upominki. 
W imieniu polujących pań składamy 
serdeczne podziękowania za udostępnienie 
łowiska i sprawną organizacje polowania dla 
Koła nr 23 "Szarak" w Chełmie. Do 
zobaczenia za rok na kolejnym polowaniu 
Darz Bór. 


56
		

/silvanus2009r0059.djvu

			przewodniczył Jerzy Mucha Prezes ORL. 
Głównym punktem posiedzenia było 
przyjęcie planu pracy i budżetu Zarządu 
Okręgowego PZL w Chełmie na 201 Or. Plan 
budżetu przedstawiła Edyta Nowosadzka 
Główny księgowy ZO PZL w Chełmie. Plan 
działowości Zarządu Okręgowego 
przedstawił Mirosław Sawicki 
Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZL 
w Chełmie. 


0QO 
 O 


. 
O 


. -...... 


..... 


': 


, 
» 


..... "' 


.... \ 


.. 


. 


II 


l" 


,. 


Po podjęciu stosownej uchwały 
rozpoczęto część wigilijną spotkania które 
poprowadził ks. dziekan Stanisław Furlepa 
kapelan chełmskich myśliwych. 


58
		

/silvanus2009r0060.djvu

			"- 
GRAN
RLISZ 
5róu(A z 0.0. 


u1..Stephensona 5A 
tel./fax T 48 82 563 03 63 
Skład materiałowy: tel./fax: + 48 82 565 58 98 /Chełm ul..Wschodnia! 
email: sekretariat@grankrusz.chelm.pl 


prowadzimy działalność w zakresie: 
- produkcja i dystrybucja kruszyw drogowych i budowlanych / granit, bazalt, dolomit, gnejs/ 
- sprzedaż drewna budowlanego, soli drogowej, węgla i nawozów mineralnych. 


Współpracujemy z wieloma renomowanymi firmami na terenie całego kraju. Zapewniamy produkty 
najwyższej jakości posiadające niezbędne certyfikaty. 


-81'S 


E  


. 


KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA - HAB R-energia 
HABpR-S system rozdzielnie do 630A 
HABrR-M system rozdzielnie do 1600A 
HABeR-L system rozdzielnie do 3200A 
HAB "R-BK baterie kompensacji mocy biernej 
MODAN DTC system rozdzielnie modułowych do 6300A 
xEnergy system rozdzielnie do 4000A 
SYSTEM 6 modułowy system rozdzielnie sn 
Transformatory w izolacji żywicznej, Szynoprzewody 


" 


;3 


;;1 


,..ODAN- - syst P I"1 rozdziaJu energii I sterowan a sllr !(Ów do 6-1OOA łątzy naksynalną 
el. styC710ŚC z bezpletzeistulem I pe "\Śt ą. Jedn · stlil wysu le O"7Z Wy!to¥'e 
u ożl 'ają optymalną othrol'ę persolelu I szybką wyrler--ośt Jedł'Ostek furlc.«;yjrytl'. bez 
!tor etzrośtl wyłąc ar a systemu spod rapiętia. 
Zgodnie z uzyskaną licencją z 2004 roku od firmy Moeller, jesteśmy upowaznieni do 
samodzielnego projektowania I konfIgurowania, montażu oraz oznaczania tych rozdzIelnie 
znakiem towarowym. System dedykowany jest do rozdziału energii I sterowania 
silników w przemyśle, ale też wszędzie tam, gdzie potrzeba pewnych I niezawodnych 
systemów zapewnienia zaSIlania. 
Jako Partnerzy Systemu MODAN. pomotemy Państwu zbudować system MODAN. 
stosownie do indywidualnych wymagań. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu 
pomożemy wybrać najwłaściwsze rozwiązanie dla Państwa potrzeb. 


. 


HA B - R- 
...r_'. 


HULANICKI BEDNAREK sp. z 0.0. 
ul. Wyszyńsklsgo 28, 22-100 ChBłm 
tsl.: /082/ 564-07-11 do 13, 'sx: /082/565-39-85 
ww
hsbs'sns'gls.pl, hsbs,flIhsbsTlms,gls.pl
		

/silvanus2009r0061.djvu

			, 
SKLEP MYSLIWSKI 


· Militaria · Amunicja · Broń 


· Wiatrówki 
- n jmniej regionie 
· Akcesoria, sejfy, szafy na broń 
PARTNER: militaria.el bron.el 
, 
SKLEP JEZDZIECKI 
· Siodła · Literatura · Akcesoria 
· Osprzęt dla jeźdźca i konia 
Chełm, ul. Reformacka 27 
tel. (082) 565 68 69 
Czynne 9.00-17.00, soboty 9.00-12.00 


.. 


n, 


t 


. , 


I 


. 


t Y g o d n i k lok -a I n y 


Twoja najlepsza 
gazeta! 
w każdym wydaniu wieści łowieckie
		

/silvanus2009r0062.djvu

			iuro 'olowa" 

 ehJi30hJ
C 
 
( . '> 

., 


t.ł
 \'\ e&Rie" 


Koncesja M.O.Ś.Z.N i L 
Dlł-752/8/96 
www.polowania.com.pl 


aft -hubeft@wincom.com.pl 


Tel./Fax: 0048 17 242 17 90 


Oferuiemy: 
-organizację polowań 
indywidualnych i zbiorowych 
- introdukcję żywych zajęcy 
- pobyt w pensjonacie 


Pensjonat 


'''HUBERT'' 


Leżajsk. uł..Leśników 8 


tel./fax 0048 17 242 61 84 


\ 


, 
.."":t 


---- 


- 


. 


. .. 


I. 


....Jo 


" 


\  


[ 


-- 


'\ 


.. 
.... 


<" 


---......
		

/silvanus2009r0063.djvu

			..; 


"C'" 
-. 
'\" .. 
",' .... 


El- 


" 
 

'(- 
I
f;'. 


a 


f .... 


ISTNIEJE OD 1989r 


\, 
ZWIERZYNIEC 


" 


Wszystkim Kolegom Mysliwym Ziemi Chełmskiej, 


.Iill:Ui 


podziękowania za dotychczasową współpracę 


I 1 


i zyczenia wszelkiej pomyslnosci na przyszłosc, 


.. - 


, 


----. 


składają Zarząd i pracownicy Elite Expeditions sp. z 0.0, 


Zwierzyniec, maj 2008 


. . 


-- 


- 
" . 


"LAS OLS TYN" 


"Las Olsztyn" Sp. z 0.0. 


,las Olsztyn" Sp. z 0.0. w Olsz¥1ie prowadzi działalność gcspoda-
 której podstawę stalowi 
skup I przetwórstwo i eksport produktów pozyskiwanych z naSZ':'ch lasów i p61. Największą pozycję 
zajrruje dziczyzna. Skup tusz z
erząt łownych prowadzimy w sta
h punktach skL.pu 
rozmieszczonych rn tererie województw Polski pół nocnej I wschodniej i połuci1iowej. 
PozySa-ska 8 
tel./fa< (081) 744-24-62 
e-mail: It.blin@las.con.pI
		

/silvanus2009r0064.djvu

			() 
 


, 
 
ił  


, 


1)  


" 
ił 


() 


1> 


.  


. 


. 


Chełm, ul. Dembowsklego 1/2 tel 82/ 565 18 95
		

/silvanus2009r0065.djvu

			Koncesjonowany obrót bronią i amunicją ora
 usłu: i rus
nikarskie 


PlO} Sebastian Dudra 


SALON MYSLIWSKI .( 


"- Optyka 
II , 
(/) . '- 
MEKKEL 
O' O KI 
. . 
C'I:S 

 J ... 
t/) . I.. 

 Bellill.ł..:lli Pili'.. q;"'1 
I 
".-4 

 
"t/) 

 .. r. _ -: . 1,1 
I . 
..S::: .. 
O @) CesKA I ! 

 I 

 ZBROJOVKA 
,.,I
- 

 \ 
Kolimatory 


" \. 
Amunicja 


,........ 
-..... .-;+ 
Sauwestre 


.. 

ffi 


Monta];e 


LAP
Ą 
, 
'" I' 7.UII. 
I ,. LLI  J 
 AinpoInt EL7\ 


 .......,"'" o p , ; c . I 
\I 
20-354 J2'lhLi L IIL. JLolllil!Zft 37, leL: 081-746-18-74 


MECHANIKA i BLACHARSTWO POJAZDOWE 
AUTO-AND 


Andrzej 1\.faciąg 
22-100 Ch(1łhł 
ul. Podgórze 28 


I 


28 


\." , 


.. 


1 O: 5 3 57 48 tel. kotne O 


38 4