/01_0001.djvu

			u 


<> 
--"'-. 


. 
tf; 


-, 


re 
\ 


,
 
...
 


I 


'-  
j' 


-==:1 


" 
-, 
 ! 


?"'
"-. 
'1-. pO W. "'{. 
 
'\) .. r-Y\f.I. '.t'.; 


"'- 


'cJ 


v 


.r"  


Drukarnia Państwowa w Lublinie. 


\ 


< 
{.:.  . , 


---- 


\.. r- 


! 
J '1 


f 


l 


l.. 


)- 


SKOROWI.IZ A  


t 


-
'ł. !.. 
.\ 

 


ABETYCZNY 


DO 


LUBELSKIEGO DZIENNIKA WOJEWÓDZKIEGO 
za rok 1931. - Rocznik XII 


(Nr. Nr. 1-28 oraz dwa zeszyty nadliczbowe Nr. 28a i 28b). 


Skróty oznaczają: Nr. 1-28-Numery Dziennika Wojewódzkiego: poz. 1-291-pozycje 
Dziennika: str. - tronice Dziennika. 


A. 


/ 


Administracja. 
Podział administracyjny woj lub. na powiaty 
i gminy wedłu
 st?nu z dnia I.VI. 1931 r. 
Nr. 17 poz. 170. 
Uprawnienie władz administracyjnych do karania 
przekroczeń przepisów sanitarnych Nr. 8 
po . 83. 


Agencje pocztowe. 


. 


Likwidacja agencji pocztowei Wandalin, pow. IU- 
ławskiego ł 2 poz. 28. 


Uruchomienie celltrali telefonicznej: 
Bystrzejowice, pow. lubelski Nr. l poz. 10 
Boby k. Urzędowa, pow. janowski Nr. 15 poz. 142 
Jastków, pow. lubelskiego Nr. 7 poz. 80 
Kłodnica Górna, pow. janowskiego Nr. 12 poz. 119 
Ratoszyn Nr. 18 poz. 194 
Siennica Różana, pow. krasno staw ski ego Nr. 17 
poz. 181 
Skierbieszów pow. zamojskiego Nr. 28 str. 625 
Wereszczyn, pow. chełmSkiego Nr. 21 poz. 221 , 
Wyryki pow. włodawskiego Nr. 23. poz. 244. 


_ te.- 


Uruchomienie nowych agencyj pocztowych: 
w Czernięcinie, pow. krasnostawskiego Nr. 24 
poz. 252 
w Grębkowie, pow. węgrowskiego Nr. 17 poz. 180 
w Korytnicy k. Węgrowa Nr. 18 poz. 193 
w Sadurkach, pow. puławskiego Nr. 28 str. 625' 
w Wyrykach, pow. włodawskiego Nr. poz. 142. 
, 
Zaprowadzenie służby telegrajiczllej i telejonicznej: 
w Czernięcinie, pow. krasnostawski Nr. 26 str. 562 
w Dżurowie, pow. śniatyński Nr. 27 str, 601 
w Grębkowie, pow. węgrąwski Nr. 21 poz. 220 
w Kalinowie, pow. samborski Nr. 27 str. 601 
w Korniczu, pow. kołomyjski NI. 27 str. 601 
w Korytnicy k. Węgrowa Nr. 26 str. 562 
w Kroszewie, pow. szczeciński Nr. 26 str. 562 
w Ławrowie, pow. Stary Sambor Nr. 27 str. 601 
w Osielcu, pow. makowski Nr. 26 str. 562 
-- w Podłużnem, pow: kostopolski Nr. 26 str. 562 
w Popielnikach, pow. śniatyński Nr. 27 str. 601 
w Porycku, pow. włodzimierski Nr. 26 str. 562 
w Rościszewie, pow. sierpecki Nr. 26 str. 562 
w Stecowej, pow. śniatyński Nr. 27 str. 601 
w Uluczu, pow. brzozowski Nr. ,27 str. 601. 
Zmiana llazwy. 
Telaki na I{ossów Lacki Nr. l poz. 11 
Uhrusk na Wola Uhruska Nr. 8 poz. 93 
Żyrzyn w pow. puławskin t"; Żyrzyn k. Puław 
Nr. 17 poz. 182. / 


"
		

/02_0001.djvu

			Akta. 
Podział rzeczowy akt w Urzędzie Wojewódzkim 
. Lubelskim Nr. 28b poz. 291. 


Alkohol. 
Akcja społeczna antyalkoholowa na terenie wo- 
jewództwa lubelskiego Nr. 5 poz. 48. 
Rozmieszczenie miejsc detalicznej sprzedazy na- 
pojów alkoholowych w poszczególnych po- 
wiatach i miastach wy{ 'e ony -h woj. lub 
Nr. 24 poz. 246. 


Aparaty tele .. e. 
Utrzy
anie aparatów telefonicznych w stanie za- 
bezpieczającym zdrowie publiczne Nr. 17 
_ . oz. 163. 


Autobusy. 
Odznaki dla obsługi autobusów, służących do 
utrzymania publicznej komunikacji Nr. 27 
poz. 273. 
Poszukiwanie autobusu marki "Chevrolet", Nr. sil- 
nika 396799 Nr. 8 poz. 89. 
Ruch autobusów na terenie województwa lubel- 
skiego Nr 3 poz 235. 


B. 


Betoniarstwo. 


\ 
Wykaz betoniarni, jako wytwórni ogniotrwałych 
materjałów budowlanych na terenie woj.- 
lub. w/g. stanu w dn. I/VIII. 1930 r. 
w związku z akcją odbudowy i przebu- 
dowy wsi naszej w kierunku ogniotrwałym 
Nr. 5 poz. 50. 


Bezrobocie. 
. 


Właściwe kierowanie podań o otrzymanie za- 
siłków z tytułu bezrobocia. Nr. 18 poz. 190. 


Bezrobotni. 
Wykaz kwot, wypłaconych z pozostałych kre- 
dytów Woj. Komitetu Pomocy Bezrobotnym 
w Lublinie Nr. 5 .poz 56. 


Budow:nictwo ogniotrwałe. 
Kursa budownictwa ogniotrwałego z drzewa 
i gliny systemu Niewierowicza Nr. 15 
str. 265. 


t i zczenia i odszkodowania pożarowe i propa- 
gowanie budownictwa ogniotrwałego oraz 
wykaz strat w budynkach osiedli. wiejskich 
i miejskich wskutek masowych pożar6w 
w r. 1930 Nr. 13 poz. 123. 


I 


4 


Sprostowanie przedmiotu pisma okólnego w spra- 
wie zniszczeń i odszkodowań pożarowych 
oraz propagowanie budownictwB; o.gniotr":a: 
łego ogl. na stronie tytułowej 1. w trescl 
w Dz. Woj. Nr. 13 poz. 123 Nr. 16 poz. 151. 


Budownictwo. 
Patrz: PlallY. 


.. 


Budżety. 
Termin odwołania od 'decyzji władz nadzorczych 
w sprawach zatwierdzenia . dzetów Nr. l 
poz: 5. 


c. 


Ceny. 
Patrz: Zboże. Mięso. 


Chleb. 
Patrz: Zboże. 


Choroby zwierzęce. 
Patrz: WeterYllarja. 


Chóry. 
Patrz: Orkiestry ludowe 


- 


l 


. 
Chrabąszcze. 
Zwalczanie chrabąszc.za majowego Nr. 8 poz. 86. . 


Ciesielstwo. . 
Użycie majstrów murarskich i ciesielskich przy 
budowlach Nr. 2 poz. 21. 


Czasopisma. 
Odebranie debitu pocztowego 
Nr. l poz. 4 
Nr. 2 " 20 
Nr. 9 " 98 
Nr. 15" 131 
Nr. 20" 204 
Nr. 22" 227 
Przywrócełl!e debitu pocztowego 
Nr. 9 poz. 99 
Nr. 15" 132. 


Czasopisma zalecone. 
Biuletyn informacyjny Ligi Morskiej i Kolonjalnej 
Nr. 9 str. 156. 
OSlczędność - dwutygodnik Nr. 9 str. 155. 
Rolnictwo 
z grudnia 1930 r. Nr. 4 poz. 44 
z marca 1931 r. Nr. 12 str. 204 
z maja " Nr. 17 " 324 
z czerwca" Nr. 19 " 381 
'z lipca " Nr. 21 " 435 
z sierpnia" J, Nr. 22 " 455 
z październ. 3lr. Nr. 28 " 626. 


"  1 
-ł.. . 
. 


r. 


,\ 


ł 
f 


D. 


Dachy. 
· a rz: Oglliotr v,łe materjały. 


Danina lasowa. 
Stan poboru daniny lasowej w naturze i gotówce 
na dzień 1/1V. 1931 r. Nr. 17 poz. 169. 


Dekrety. 
Patrz: Miemiczowie. 


Delegaci. 
Patrz: Zakład. Ubezp. Pracowników Umyslowych. 


Dokumenty osobiste. 


.. 


Uzyskanie od władz sowieckich dokumentów 
osobistych b. urzędników dawnych kolei 
warszawsko-wiedeńskiej, nadwiślańskiej i fa- 
bryczno-łódzkiej Nr. 7 poz. 70. 


Dozorcy. 
Ogłoszenie umowy, ustalającej warunki pracy 
i płacy dla dozorców domowych w m. Siedl- 
cach Nr. 13 poz. 125. 


\ 
Ustalenie warunków pracy i płacy dozorców do- 
mowych m. Lublina na rok 1931/32 Nr. 24 
poz. 251. 
Wynagrodzenia dozorców i biegłych za czyn- 
ności sądowo-egzekucyjne Nr. 15 poz. 130. 


Drogi. 
Patrz: Nakazy karne. Samorząd. Statuty. 


Dyrekcja ceł. 
Patrz: Ruch służbowy. 


Dyrekcja Kolei Państwowych. 
Patrz: Ruch służbowy. 


." 
Dyrekcja Lasów Państwowych. 
'> 


Przekazanie zarządu majątkami państwowymi 
Dyrekcjom losów Pań twowych Nr. 23 
poz. 237. 
Patrz: Ruch służbowy. 


Dyrekcja Poczt i Telegrafów. 
Patrz: Ruch służbowy.  


5 


.J 


.< 
. . 


Egzamina. 
Dla eksternów na mierniczych Nr. 6 . oz. 60. 


Elektryczność. 
Uprawnienie rządowe na zakład elektryczny 
w Sokołowie Podlaskim Nr. 4 poz. 41. 
Uprawnienie rządowe na zakład elektryczny- 
w Węgrowie Nr. 7. poz. '9, 1.12 poz. 113. 


F. 


F I' usz drogowy. 
Patrz: Samorząd. 


runkcjonarjusze niżsi. 
Patrz: Ruch służbowy. 


G. 


Gminy. 
Nadanie gmlme ŁaskafZew - Osada uprawnień 
finansowych gminy miejskiej Nr. l poz. 13. 
Skład gminnych komisyj re}Vizyjnych Nr. 1 poz. 6. 
Patrz: Samorząd. 


Gminne Kasy Pożyczkowo-Oszczędnościowe. 
Patrz: 
 f sy pożyczkowe. 


Granice. 
Patrz: Miasta. 


Grunta kolejowe. 
Instrukcja Ministerstwa Robót Publicznych i Mi- 
nisterstwa Komunikacji o wykonywaniu 
pomiarów na gruntach kolejowych Nr. 4 
poz. 39. 


Grunta. 
Regulacje h;potek dla scalonych gruntów: 
we wsi Wola Życka, gm. Trojanów pow. gar- 
wolińskiego Nr. 3 poz. 35 
we wsi Zawadów Stary, gm. Brzeziny pow. lu- 
belskiego Nr. 5 po,z. 53 
we wsi Koszewnica, gm. Borze pow. węgrow- 

 ski ego Nr. 5 poz. 54. 
Wdrożenie postępowania scaleniowego niektó- 
rych gruntów wsi na terenie wo'ewództwa 
lubelskiego Nr. 9 poz. 104.
		

/03_0001.djvu

			Zamknięcie postępowań scaleniowych niektórych 
gruntów wsi na terenie województwa lubel- 
siego Tr. 9 poz. 103, Nr. II poz. 202. 
Zamiana gruntów ukazowych wsi Suchowola 
powiatu radzyńskiego Nr. 7 poz. 78. 


Zgłaszanie pretellsyj o prawo własllości scalenia 
gruntów wsi: 
Chotynia, gm. Górzno powiatu garwolińskiego 
Nr. 2J poz 219 
Białoskóry i Szpikołosy, gm. Dziekanów 10W. 
hrubieszowskiego Nr. 21 poz. 218 
CzepieIin, gmina Stok pow. siedleckiego Nr. 28 
poz. 287 
Dańców, gm. Sławatycze powiatu włodawskiego 
Nr. 23 poz. 241 
Kamieniec, gm. Wodynie powiatu siedleckiego 
Nr. 24 poz. 249 
Kobylany, gm. Tarków pow. siedleckiego Nr. 27 
poz. 277 
Kózki, gm. Grębków pow. węgrowskiego Nr. 25 
poz. 260 
Lack gm. Sławatycze pow. włodawskiego Nr. 23 
poz. 240 
Majdan Krynicki, gm. Krynice pow. te ma,5zow- 
skiego 
r. 23 poz. 243 
Nowosielec, gm. Świniarów pow. konstantynow- 
skiego Nr. 24 poz. 250 
Przygody, gm. I{rześlin PQw. siedleckiego Nr. 25 
poz. 260 
Szkuciska, gm. Szczekarków pow. puławskiego 
Nr. 28 poz. 286 
Tłuściec, gm. Tłuściec pow. radzyńskiego Nr. 22 
poz. 231 
Trębaczów, gminy Mełgiew powiatu lubelskiego 
Nr. 28 poz. 288 
Wiechetki duże i małe, powiatu sokołowskiego 
_ Nr. 23 poz. 242 
Wierzba, gm. Łabunie pow. zamojskiego Nr. 27 
poz. 278 
Za krze, gm. Świniarów po
. konstantynowskiego 
Nr. 27 poz. 278 
Zawadki, gm. Swory powiatu bialskiego Nr. 22 
poz. 232. J 
Pątrz: Statuty. 
/ 


. H. 


H e. \- 
IgJen .. - 
Uniwersytecka szkoła pielęgniarek i higjenistek 
w Krakowie Nr. 21 str. 435. 
/ 


\ 


6 


I. 


Inspektorat Pracy. 
Patrz: Ruch służbowy. 
Instrukcja. 
O wykonywaniu poml8row na terenach kolejo- 
wych Nr. 4 oz. 39. 


Instytut Naukowy "Studjum". 
Kursa gimnazjalne ogólno-kształcące dla doro- 
słych (wojskowi i urzędnicy) w zakresie 6, 
7 i 8 klas gimn. Nr. 15 str. 266. 


Izba Przemysłowo-Handlowa. 
Protokół z VII plenarnego zebrania Nr.: 10 str. 167. 


Izba Skarbowa. 
Patrz: Ruch służbowy. 


J. 


Jarmark. 
Otwarcie targów i jarmarków wielkich we wsi 
i gminie Korczew, pow. sokołowskiego 
Nr. q poz. 101. 
Otwarcie jarmarków w osadzie i gminie W ohyń, 
pow. radzyńskiego Nr. 26 poz. 267. 
( Ustanowienie jarmarków i targów wielkich we 
Niedrzwica Duża, gm. Niedrzwica, pow. 
lubelskiego Nr. 9 poz. 100. 
Zmiana rozp. z dn. 30 IX 1930 r. dotyczącego 
nadzoru weterynaryjnego nad targami, jar- 
markanli, przetargami, pokazami, rzeźniami, 
mleczarniami, stajniami zajezdnemi i przed- 
siębiorstwami handlu zwierzętami oraz le- 
cznicami zwierzęcemi Nr. 23 poz. 236. 


K. 


Kancelarja. 
Patrz: Przepisy kancelaryjne. 


Kasy Chorych. 
Godziny urzędowania w Powiatowej Kasie Cho- 
rych w Chełmie Lubelskim Nr. l poz. 7. 
Zmiana na stanowisku Komisarza Zarządzającego 
Kasy Chorych w Tomaszowie Lubelskim 
Nr. 25 poz. 259. 


Kasy Komunalne. 
Patrz: Kredyty. 


I 
l 


J
 


.J 


#.\) 


j 
I 
ł 


Kasy Pożyczkowo-Oszczędnościowe. 
Założenie gminnej Kasy pożyczkowo-oszczędno- 
ściowej w Siedliszczu, pow. chełmskiego 
Nr. 26 poz. 269. 
Założenie gminnej Kasy pozyczkowo-oszczędno- 
ściowej z siedzibą w! gminie i osadzie So- 
bienie- Jeziory Nr. 7 poz. 75. omisja Egzaminacyjna. 
Ustąnowienie Państw. Komisji Egzaminacyjnej 
d'o przeprowadzenia egzaminów dla osób, 
które nie ukończyły szkoły lub kursu kucia 
koni Nr. 16 poz. 142. 


_Komisje Odbudowy. 
Patrz: Odbudowa. 


/- 


r-
 ".J, _
..l'CJ 


Komisje . e izyjne. 
Skład gminnych komisyj rewizyjnych Nr. 1 poz. 6 


Komisje . ozje e. 
Ustanowienie Tymcz. Komisji Rozjemczej w Po- 
wiatowej Kasie Chorych w Chełmie Lubel- 
skim Nr. 12 poz. 118. 
Patrz: Dozorcy. 


Komisja Spisowa. 
Protokół z posiedzenia organizacyjnego W oje- 
wódzkiej Komisji Spisowej, odbytego w Lu- 
b . lie ni. 13 x'1931 r. H.2 pIZ. 257. 


Komitet Floty Narodowej. 
Sprawozdanie z działalności za rok 1930 
r. 15, 
str. 266. 


Komunalna Kasa Oszczędności. 
£I'. la 

 4, 14, 18, 20 i 52 statutu Komunal- 
nej Kasy Oszczędności pow. lubartowskiego, 
ogt w Lub. Dz. Woje'\v. Nr. 44 z 1928 r. 
poz. 457. Nr. 24 poz. 247. 


Kom ikacja. 
Patrz: Autobusy. 


onie. 


Doraźne nakazy karne w sprawach ewidencji 
koni Nr. 9 poz. 96. 
Nowe zasady prowadzenia ewid.encji koni Nr. 9 
poz. 91. 


Konkursy. 
Protokół z posiedzenia Sądu Konkursowego 
w sprawie broszury p. t. "Jak budować 
własnoręcznie dom z cegły" Nr. 17 poz. 168. 


, 


7  


? 


Kontrola ruchu ludności. 
Patrz: LudIlOŚć. Księgi meldullkowe. 


(j,e 
._, 


Koszta leczenia. 
Postępowanie przy dochodzeniu kosztów lecze- 
nia w szpitalach PlJblicznych na obszarze 
b. zaboru rosyjskiego Nr. 27 poz. 275. 


) 


Kredyty. 
Dostarczania na kredyt przez Państw. Bank Rolny 
rolnikom za pośrednictwem - organizacyj rol- 
niczych i kas komunalnych materiałów 
ogniotrwałych do pokrycia dachów Nr. 15 
str. 265. j 
'. 


"'
 


Księgi ludności. 
Zaniechanie zakładania nowych ksiąg ludności 
stałej Nr. 7 poz. 67. 


}, 


Księgi meldunkowe. 
Prowadzenie domowych ksiąg list meldunko- 
wych Nr. 2 poz. 15. 


.. u ie koni. 


Patrz: Komisja Egzaminacyjna. 


Kultura i sztuka. 
Spis zainwentaryzowanych zabytków kultury 
i sztuki na terenie województwa lubel- 
skiego Nr. 11 poz. 111. 


Kursa. 
. Konkurs na ulgowe i bezpłatne miejsca kursów 
samokształcących w Instytucie Naukowym 
"Studjum" Nr. 25 str. 543. . 
Kursa budownictwa ogniotrwałego z drzewa 
i gliny systemu Niewierowicza, urządzanego 
przez Państw. Bank Rolny Oddział w Lu- 
blinie Nr. 15 str. 2 5. - 
Kursa dokształcające dla czynnych wycho- 
wańców zakładów opiekuńczo-wychowaw- 
czych Nr. 18 str. 355. 
Kursa gimnazjalne ogólnokształcące dla doro- 
słych (wojskowi i urzędnicy) w zakresie 
6, 7 i 8 klas gimn. Nr. 15 str. 266. 
Kursa korespondencyjne spółdzielcze Nr.2 poz. 30. 
Spółdzielcze kursa korespondencyjne Nr. 23 str. 480. 
Ustanowienie Państw. Komisji Egzaminacyjnej 
do przeprowadzenia eł5zaminów dla osób, 
które nie ukończyły szkoły lub kursu kucia 
koni Nr. 16 poz. 142. 


) 
i 


If 


.; 


Kwitarjusze. 
Zaginięcie kwitarjusza Nr. 15 p z. 140. 
Zagubienie kwitarjusza sekwestratorskiego serja 
Nr. 934101 - 934200. Nr. 6 poz. 62. 
Zagubienie kwitarjusza sekwestratorskiego Nr. 4 
poz. 42. _'
		

/04_0001.djvu

			;' 


CI 


L. 


Leczenie zwierzęce. 
.J 


Patrz: WeterynQ1ja. 


Legitymacje. 
r opatrzenie członków Zjednoczenia Pracow- 
ników Niewidomych R. P. w laski i legity- 
macje. Nr. 26 poz. 264. 


Leśnictwo. 
Wykaz lasów uznanych za ochronne prawo- 
mocnemi orzeczeniami Wojewody Lubel- 
skiego Nr. 17 poz. 172. 


Liga Morska i Kolonjalna. 
Wystawa propagandowa "Polskie Morze i Ziemia 
Pomorska" oraz rozwój prac Ligi Nr. 9 
str. 153. 


Ludność. 
Czynności przygotowawcze do wprowadzenia 
w życie rozp. Prez. Rzplitej z dn. 161111928 r. 
o ewidencji i kontroli ruchu ludności Nr. 2 
poz. 14 i 16. 


Ł. 


Łowiectwo. 
Obowiązujący czas ochronny na zwie'rzynę 
łowną Nr. 28 poz. 285. 
Wyjaśnienie ust-;wy łowieckiej Nr. 22 poz. 226. 


M. 


Majątki państwowe. 
Przekazanie zarządu majątkami państwowymi 
Dyrekcjom Lasów Pa' wowych Nr. 23 
po 237. 


Miasta. 


, 


( 
Komisyjne przejęcie i włączenie do terytorj
m 
gminy m. Lublina gruntów folwarczku DZIe- 
siąta Nr. 26 poz. 268. 
Nadanie gminie Łaskarzew - Osada uprawnień 
finansowych gminy miejskiej Nr. l poz. 13. 
, 
Plan zabudowania terenu obejmującego cmentarz 
rzym. kat. na gruntach po- bazyljańskich, 
cmentarz źydowski oraz nowe ulice na 
gruntach przyległych, położony
h przy u!i
y 
Unickiej i szosie Lubartowskie] w Lubltme 
Nr., 25 poz. 258. 


8 


Plan zabudowania części miasta Zamościa Nr. 16 
po 158. 
L
:szerzenie granic miasta Chełma Nr. 16 poz. 144. 
Rozszerzenie granic miasta Lublina przez włą- 
czenie osiedla t. zw. "folwarczku Dziesiąta" 
Nr. 15 poz. 134. 
Rozszerzenie granic miasta Międzyrzeca w pow. 
radzyńskim Nr. 17 poz. 167. 
Rozszerzenie granic m. Siedlec Nr. 17 poz. 187. 
Patrz: Plall 
l 


Mierniczowie. 


Egzaminy dla eksternów na mierniczych Nr. 6 
poz. 60. 
Nadanie 4ekretu mierniczym przysięgłym: 
Bartnickiemu Michałowi Nr. 26 poz. 265. 
Biernackiemu Władysławowi Nr. 28 p. 283. 
Ointowt- Dziewałtowskiemu Nr. 2 poz. 25. 
Stankiewiczowi Stefanowi Nr. 8 poz. 88. 
Walczy nie Antoniemu Nr. 2 poz. 26. 
Witaszczykowi Zygmuntowi Nr. 20 poz. 207. 
Wojtczuko\vi Stan, Nr. 2 poz. 24. 
Zaleskiemu Kajetanowi Nr. 8 poz. 88. 
Zielińskiemu A. Nr. 19 poz. 198. 
Wygaśnięcie art. 24 i 25 ustawy o mierniczych 
przysięgłych Nr. 3 poz. 32. 
Wykończenie prac pomiarowych przez b. upo- 
waźnionych mierniczych Nr. 16 poz. 148. 
Zniesienie zarządzenia o pozbawieniu praw mier- 
niczego przysięgłego inż. W. Rojeckiego 
Nr. 17 poz. 188. 


iernicze narzędzia 
Patrz: Narzędzia miernicze. 


Mięso. 
Uprawnienie Starostw Powiatowych woj. lub. 
do wyznaczenia cen na przetwory zbóż 
chlebowych oraz mięsa i jego przetworów 
Nr. 22 poz. 223. 


Mleczarnie. 
Zmiana rozp. z dn.' 30 IX.t 930 r. dotyczącego 
nadzoru weterynaryjnego nad targami, jar- 
markami, przetargami, pokazami, rzeźniami, 
mleczarniami, stajniami zajezdnemi i przed- 
siębiorstwami handlu zwierzętami oraz le- 
cznicami zwierzęcemi Nr. 23 poz. 236. 


Monografja. , 
Komunikat Komitetu' Wydawniczego Monografji 
stat -gosp. woj. lub, w sprawie ł Tomu 
wydawnictwa Nr. 18 str. 355. 
11 I nografja Stat.-Gosp. Woj. Lub. Tom I. 
Zalecenie Nr. 26, 27. 


ł 
I 


/ 


) I 


(:" - 
i 

. 
-1 


Morze. 
l 
Patrz: Liga Morska. 
Mosty. 
-' Patrz: Samorząd. 


\1 otocykle. 
Poszukiwanie motocykla marki "Harley - Dawid- 
son" znak rejestrac jny KI. 2005 Nr. 6 
poz. 61. 
Patrz: Wojskowość. 
1 


Murarze. 


, 
Użycie majstrów murarskich i ciesielskich przy 
budowlach Nr. 2 poz. 21. 


N. 


Nadleśnictwa. 
Utworzenie Nadleśnictwa Pobołowice, gm Żmudź 
pow. chełskiego Nr. 5 poz. 52. 
j 
Nadzwyczajna Komisja Rozjemcza. 
Ustalenie warunków pracy i płacy dozorców 
domowych m, Lublina na rok 1931/32 
Nr. 24 poz. 251. 


Nakazy karne. 
Upoważnienie kontrolera ruchu na drogach pu- 
blicznych do karania w drodze ,. a' nycb 
nakazów karnycb Nr. 8 poz. 84. 
Zarządzenie wprowadzające doraźne nakazy karne 
w sprawach ewidencji koni Nr. 9 poz. 96. 
\. 


'-... 
c Napoje alkoholowe.." 
. I 
Rozmieszczenie miejsc detalicznej sprzedaży na- 
pojów alkoholowych w poszczególnych po- 
wiatach i miastach wydzielonych woj. lub. 
Nr. 24 poz. 24 '," 
fr 


Narzędzia miernicze. 


Legalizacja narzędzi mierniczych oraz urucho- 
mienie lotnych urzędów miar na terenie 
województwa lubelskiego Nr. 8 poz. 92. 
Zarządzenie w sprawie zbiórek legalizacyjnych 
narzędzi mierrticzych w' powiatach woj. lub, 
oraz w sprawie uruchomieoia lotnych urzę- 
. dów mia Nr. 6 poz. 58. 


Nauczyciele. 
Patrz' Zjazd. 


\. 


Li 


T 
,i 
", l 


9 


. 


Nieruchomości. 
Podział sumy, wpłaconej przez Okręgowy Urząd 
Ziemski w Lublinie za przymusowo wyku- 
pioną na rzecz Państwa nieruchomość ziem- 
ską "Tchórznica Średnia i Podborna" pow. 
sokołowskiego Nr. 20 poz. 209. 
Patrz: Reforma rolna. Statuty. 


,C] 


l 
 


... 


Niewidomi. 
Zaopatrzenie członków Zjednoczenia Prac'lwni- 
ków Niewidomych R. P. w laski i legity- 
macje Nr. 26 poz. 264. 


J 'I 


r 
;i 


..1. 


o. 


H 


I 
. dbudowa. 
Czynności powiatowych pożyczkowych komisyj 
odbudowy i powiatowych referatów odbu- 
dowy w związ.ku z akcją 1fmarzania poty- 
czek Nr. 8 poz. 85.' . 
Odroczenie terminu spłaceJIia pożyczek udzi,eJo- 
nych na odbudowę do dnia l cze wca 
1931 r. Nr. 7. poz. 66. 
Postęp odbudowy na terenie województwa lu- 
belskiego za okres od 1.IV. 1930-l.IV. 1931 r. 
Nr. 19 poz. 1'7. 
Wstrzymanie przymusowego ściągania pierwszych 
rat pożyclek, ud elnnvch n.-t odbudowę 
w okresie od 1924 1928 r płatnych w dn- 
I.V1.1931 - do dnia 31.VIII.1931 r. Nr. 18 
p z. 186. 
Wysokość odsetek zwłoki od rat zale'głych po- 
życz.ek, udzielonych na odbudowę znisz- 
czeń wojennych Nr. 6 poz. 59. ' 
Przydział nowej akredytywy na odbudowę zni- 
szczeń wojennych na m-c grudzień 1930.r. 
Nr. 2 poz 22. na m-c styczeiI 1931 roku 
I 
Nr. 3 poz. 33. 
Patrz.: Betolliarstwo, 


'
 
Odznaki. 
" 
Odz aki dla obsługi ?utobusó w , służących do 
utrzymania publicznej. komumkacji Nr 27 
poz. 273. 


Ogiery. 
Licencja ogierów w 1931 r. Nr. 17 poz. 166. 
Opłaty od ogierów nie posiadających świadectw 
uznania Nr. 17 poz. 165. 


r 


O 
 niotrwałe budownictwo. 
Dostarczania na kredyt przez Państwowy Bank 
Rolny rolnikom za pośrednictlA. em organi- 
zacyj rolniczych i kas komunalnych mater- 
jałów ogniotrwałych do pokrycia dachów 
Nr. 15 str. 26 . 
Patrz: Betoniarstwo. Kursa. 


--.
		

/05_0001.djvu

			. 


kręgo y Urząd Ziemski. 
Patrz: Ruch służbowy. 


Opieka społeczna. 
Statut Lubelskiego Wojewódzkiego Związku Mię- 
dzykomunalnego Opieki Społecznej Nr. 18 
poz. 183. 
Ustalenie pochodzenia umysłowo chorej kobiety 
Nr. 3 poz. 38. 
Zarządzenie Wojewody Lubelskiego o zatwier- 
dzeniu uchwał Pow. Związków Komunal- 
nych i miast wydzielonych' w sprawie zor- 
ganizowania i przystąpienia do Lubelskiego 
Wojewódzkiego Związku Mięozykomunal- 
nego opieki społecznej oraz przyjęcia sta- 
tutu tegoż Związku Nr. 18 poz. 183. 


Opłaty. 
Patrz: Statuty. 


\ 


Organizacje rolnicze. 
Patrz: Rolnicy. 


Orkiestry u o e. 
Bezpłatne porady i organizacja teatrów ludowych, 
chórów i orkiestr ludowych Nr. 25 str. 543. 


Orzeczenia. 
Patrz: Leśnictwo. 


Osiedla. 
;\ Patrz: Miasta. PlallY. 


P. 


\ 
Państwowy Bank Rolny. 
Patrz: Rolnicy. 


. 


Państwowy Fundusz Drogowy. 
Interpretacja ustawy o Państwowym Funduszu 
Drogowym Nr. 21 str. 434. 


"'\. 
\, 


Pieczęcie urzędowe. 
Zagubienie pieczęci urzędowej okrągłej, mo- 
siężnej z n"!pisem "Magistrat m. Chełma" 
do laku uży w3nej do pieczętowania ksiąg, 
akt i nielegalnych lud wli Nr. 17 poz. 178. 
Kradzież pieczęci urzędowej P. U. P. P. w Chrza- 
nowie. Nr. 22 poz. 229. 
Zagubienie pieczęci urzędowej sołtysa osady 
Tarnogród, pow. biłgorajskiego. 
Nr. 15 poz. 137 
Nr. 16 poz. 159 
Nr. 17 poz. 179. 


\ 
l 


- 10 - 


, 
Zagubienie pieczęci urzędowej' Urzędu Gminy 
Dzierzkowice pow. janowskiego. Nr. 26 
poz. 270. 
Zaginięcie pieczęci kauczukowej z napisem 
Urząd 
Gminy Marcinkańce, pow. grodzieQS iego". 
Nr. 21 poz. 215. 
Zagubienie pieczęci urzędowej Wójta Gminy 
Turka pow. chełmskiego. Nr. 19, poz. 200. 
Zagubienie pieczęci urzędowej do znakowania 
mięsa z XIll obwodu w Łopienniku Nr. i5 
poz. 136. 
Zagubienie pieczęci urzędowej do znakowania 
mięsa z obwodu VIII w Wereszczyżnie 
pow. włodawskiego Nr. 17 poz. 177. 


Pielęgniarstwo. 
Uniwersytecka szkoła 
w Krakow'e Nr. 


pielęgniarek i h i: . enistek 
str. 435. is" . zędowe. 
Doręczanie przez pocztę pism urzędowych i we- 
zwań wysyłanych w postępowaniu admini- 
stracyjnem 1 15 poz. 129. 


'lany. ( 
Plan zabudowania terenu obejmującego cmentarz 
I zym. - kat. na gruntach po-bazyljańskich, 
cmentarz żydowski oraz nowe ulice na 
gruntach przyległych, położonych przy ulicy 
Unickiej i szosie Lubartowskiej w Lublinie 
Nr. 25 poz. 258. 
Przystąpienie do orządzenia lanu zabudo-) 
wania m. Chełma r. 7 . poz. 73. 
- ____------ł 
Przystąpienie do sporządzenia planu zabudo- 
wania terenów osiedla Cyganówka Nr. 8 
poz. 91. 
Przystąpienie do sporządzenia planu zabudo- 
wania m. Zamościa Nr. 7 poz. 74. 
Plan zabudowania części miasta Zamościa Nr. 16 
poz. 158. 
Zmiana planów regulacyjnych osady Ryki pow. 
:arwolińskiego Nr. 22 poz. 233. 
.I j./ 


... 


Poborowi. 
Patrz: 


/ 
;-' 


ojsko l, :ć. 


Podatki. 
Pobór 10% dodatku do niE'których podatków 
i opłat stemplowych Nr. 7 poz. 76. 
'Egzekwowanie należności podatkowych za po- 
średnictwem władz gdańskich Nr. 18 poz. 185. 
Podwyższenie normy i dodatku do państwowego 
podatku gruntowego na rzecz sejmiku kon- 
stanty ws :ego r. 17 poz- 176. J 
Wzór statutu o samoistnym podatku wyrównaw- 
czym dla gmin wiejskich Nr. 20 poz. 205. 
Patrz: Statuty, 


"\ 


I 


- 11 - 


1 


Pojazdy mechaniczne. 
Zamknięcie ruchu kołowego na moście na rzece 
Wiśle pod Annopolem na drodze państw. 
Nr. 9/3 Lublin - Ożarów dla wszystkich 
pojazdów o ciężarze powyżej 3 tonn Nr. 21 
poz. 214. 
Patrz: Autobusy. 


Pokwitowania. 


Zaginięcie blankietu pokwitowania kasowego 
wzór Nr. 8 serja l. J. Nr. 919401 Nr. I 
poz. 12. 
Zaginięcie blankietu pokwitowania kasowego 
wzór Nr. 8 serja l. H. 309, 853 Nr. 10 
poz. 108. 
Zaginięcie pokwitowań kasowych Nr. 2 poz. 27. 
Zaginięcie pokwitowania kasowego wzór 8 serja 
l. E. 131, 446 Nr. 7 poz 77. 


Pomó(. i zaraza świń. 
Patrz: Świnie. 


/ 
Postępowanie administracyjne. 
Doręczanie przez pocztę pism urzędowych i wez- 
wań wysyłanych w postępowaniu admini- 
str8cyjnem Nr. 15 poz. 129. 


P?stępowanie scaleniowe. 
Patrz: Grunta. 


Powiatowa Kasa Chorych. 
Patrz: Statuty Ruch służbowy. 


Powodzie. 
Ode'zwa w sprawie mesie ma pomocy powodzia- 
nom województwa wileńskiego, nowogródz- 
kiego i. białostockiego Nr. 13. 
Organizacja pomocy powodzianom województwa 
wileńskiego, nowogródzkiego i białostockie- 
go Nr. 13 poz. 121. 


Pożary. 
Wykaz strat w
 budynkach osiedli wiejskich 
i miejskich wskutek masowych pożarów 
w r. 1930 Nr. 13 poz. 123. 


Pożyczki. 
\ Konwersja pożyczek krótkoterminowych z komu- 
nalnego funduszu pożyczkowo - zapomogo- 
wego na pożyczki qługote minowe Nr. 25 
poz. 255. 


Wstrzymanie przymusowego ściągania pierwszych 
rat pożyczek udzielonych na odbudowę 
w okresie od 1924 - 1928 r. płatnych 
w dn. I.VI. 1931 - do dnia 31.VIII. 31 r. 
Nr. 18 poz. 186. 
Patrz: Odbudowa. 


..- 
 


Prezydent Rzeczypospolitej. 
Podziękowanie za depeszę hołdowniczą uczestni- 
kom Zjazdu Nauczycieli Robót ręcznych 
i rysu! 
IW \ oj. l b. Tr. 15. 


Pryszczyca. 
Patrz: VveterYllarja. 


Przebudowa wsi. 
Patrz: Betoniarstwo 


Przedmioty zbytku. 
Patrz: Statuty. . 


J 
Przedsiębiorstwa handlu zwierzętami. 
Patrz: VveterYllarja. 


Przemysł. 
Interpretacja art. 198 ust. 4 prawa przemysło- 
wego Nr. 22 poz. 228. 
Wyj;;jśnienie co do kształcenia terminatOlów 
i uwierzytelnienia świadectwa przebytego 
czasu nauki odnośnie 9 124 U15t. 2 i 3 
prawa przemysłowego Nr. 15 poz. 133." 
Wystawa Ruchoma prób i wzorów przemysłu 
krajowego w czasie od 27.IX.-5.X. 1931 r. 
Nr. 22 str. 455. 


>, 
....t' 
'{' 


,I, 


Przepis kancelaryjne. 
Dla Starostw, wydane przez Min. Spraw. Wewn. 
, łącznie z przepisami szczegółowymi W 0- 
je wody Lubelskiego wraz z wykazem akt 
obow. od l stycznia 1932 r. Nr. 28a 
poz. 290. 
Zarządzenie wewnętrzne Wojewody Lubelskiego 
w sprawie wprowadzenia nowych przepisów 
kancelaryjnych w Urzędzie Wojewódzkim 
Lubelskim, obow. z dniem I stycznia 1932 r. 
Nr. 28b poz. 291. 


lr' 


Przepisy policyjno-budowlane. 
010; gmin miejskich na niektóre osiedla gmin 
wiejskich na obszarze województwa lubel- 
skiego Nr. 12 poz. 112. 


Przepisy sanitarne. 
Patrz: Władze administracyjIle. 


Przetargi. 
Patrz: . jarmarki.
		

/06_0001.djvu

			- 12 


R. 


Rada Na rawy Ustroju Rolnego. 
Protokół V-go posiedzenia Woj. Rady Naprawy 
Ustroju Rolnego, odbytego w Lublinie 
w dniu 22 XII. 1931 r Nr. 13 str. 226. 


Rada Wodna. I 
, 


! -I:. 


Wyniki wyborów do WojewÓdzkiej Rady Wodnej 
, Nr. 20 poz. 206. 


Reforma Ro na. 
Przymusowy wykup na cele reformy rolnej nie- 
ruchomości spadkobierców z prawa Grze- 
gorza Chrystienki 
Nr. l poz. 9 
Nr. 4 str. 56 
Nr. 6 ,,101 


. I 
Przymusowy wykup na cele" reformy rolnej nie- 
ruchomości spadkobierców z prawa Wil- 
helma Sztejnebla. 
Nr. l poz. 8 
Nr. 5 str. 91. 


Rejestracja. 
Wykreślenie z rejestracji Żyd. T-wa pomoc\\ 
biednym sierotom w Chełmie Nr. 16 poz. 149:.
 


Robotnicy. 
Unieważnienie zaświadczenia o rejestracji Związku 
Zawodowego Robotników Drukarskich w. - 
ławach Nr. 18 poz. 192. 


Rolnicy. 
Dostarczanie na kredyt przez Państw. Bank Rolny 
rolnikom za pośrednictwem organizacyj rol- 
niczych i kas komunalnych materjałów 
ogniotrwałych do pokrycia dachów Nr. 15, 
str. 265. 


Rolnictwo. 
Protokół V-go posiedzenia Woj. Rady Naprawy 
Ustroju Rolnego, odbytego w Lublinie 
w dn. 22.XI!.1930 r. Nr. 13, str. 226. 


Ruch kołowy. 
Zamknięcie ruchu kołowego na moscle na rzece 
Wiśle pod Annopolem na drodze państw. 
Nr. 9/3 Lublin - Ożarów dla wszystkich 
pojazdów o ciężarze powyżej 3 tono Nr. 21 
poz. 214. 


Ruch służbowy. 
w Dyrekcji Cel w Warszawie. 
Nr. 26 poz. 271. 


. 


Ruch służbowy. 
w Dyrekcji Kolei PQJlstw w l-adomiu 
Nr. 18 poz. 195. 


w Dyrekcji Lasów Państw. w Radomi . 
w m. marcu 1931 r. Nr. 10 poz. 110 
" kwietniu 1931 r. Nr. 13 poz. 126 
" maju 1931 r. Nr. 16 poz. 162 
" wrześniu 1931 r. Nr. 24 poz. 253 
" paźdz. 1931 r. ,Nr. 26 poz. 271 


w Dyrekcji Lasów Państwowych w Siedlcach. 


, 
za m-c listopad 
" grudzień 
" styczeń 
" luty 
'l marzec 
" kwiecień 
" maj 
" czerwiec 
" lipiec 
" sierpień 
" wrzesień 
" paździer 
" listopad 


1930 r. Nr. 1 poz. 3 
1930 r. Nr. 3 poz. 37 
1931 r. Nr. 6 poz. 64 
1931 r. Nr. 7 poz. 81 
1931 r. Nr. 10 poz. 110 
1931 r. Nr. 13 poz. ]26 
1931 r. Nr. 18 poz. 195 
1931 r. Nr. ]9 poz. 203 
1931 r. Nr. 20 poz. 210 
'1931 r. Nr. 22 poz. 234 
1931 r. Nr. 25 poz. 262 
1931 r. Nr. 27 poz. 280 
1931 r. Nr. 28 poz. 289 


w Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. 
l 
Nr. 2 poz. 19 
Nr. 6 poz. 64 
Nr. 23 poz. 245. 


w Dyrekcji Poczt i Tel. w Lublillie. 
\ f za m-c listopad 1930 r. Nr. 2 poz. 
19 
" grudzień 1930 r. Nr. 3 poz. 37 
" styczeń 1931 r. Nr. 6 poz. 64 
luty '\ 1931 r. Nr. 10 poz. 110 
" 
marzec 1931 r. Nr. ]3 poz. 126 
" kwiecień 1931 r. Nr. 16 poz. 162 
" maj 1931 r. Nr. 18 poz. 195 
" maj 1931 r. Nr. 21 paz 222 
" czerwiec 
i lipiec 1931 r. Nr. 22 poz. 234 
" sierpień lY3ł r. Nr. 25 poz. 262 i. 
" wrzesień 1931 r. Nr. 26 poz. 271 
październik 1931 r. Nr. 28 poz. 289 .
 
" 


w Illspektoracie Pracy V Okręgu w Lublinie. 
Nr. 18 poz. ]95 
Nr. 22 poz. 234' 
Nr. 27 poz. 280 
Nr. 28 poz. 289 


w Illspektoracie Pracy 26 obwodu w Lublinie. 
Nr 21 poz. 222 
Nr. 24 poz. 253  
\ 


'j 


'u 


ł 


Ruch służbowy. 
w Izbie Skarhowej w Lublinie. 
za IV kw'artał 1930 r. Nr. 2 poz. 19 
za I " 1931 r. Nr. 12 poz. 120 
za II " 1931 r. Nr. 19 poz. 203 
za III " 193>1 r. Nr. 25 poz. 262 


w Okręgowym Urzędzie Miar w Lublinie 
Nr. l poz. 3 
Nr. 7 poz. 81 '\ 
Nr. 28 poz. 289 


w Okręgowym Urzędzie "Ziemskim w Lublinie. 
za m-c listopad 1930 r. Nr. l poz. 3 
" grudziei 1930 r. Nr. 2 poz. 19 
I - ,,
 styczeń 1931 r. Nr. 6 poz. t54 
"luty 1931 r. Nr. 7 poz. 81 
"marzec 1931 r. Nr. 12 poz. 12(1 
" kwiecień 1931 r. Nr. 15 str. 263 
" maj i czerw. 1931 r. Nr. 19 poz. 203 
"lipiec 1931 r. Nr. 20 poz. 210 
" sierpień 1931 r. Nr. 23 poz. 245 
" październik 1931 r. Nr. 26 poz. 271 
" listopad.. 1931 r. N 28 poz 89 
....  Powiatowej Kasie Chorych w Chelmie. 
Nr. ]6 poz. 162 


.J 


w Urzędzie Wo 'ewódzkim Lubelskim i starostwach. 
za m-c grudzień 1930 r. 
i styczeń 1931 r. Nr. 3 poz. 37 
od. 1.I1.-J8.V 1931 r. Nr. 15 str. 263 
od 19.V.-30.IX 1931 r. Nr. 23 poz. 245 
od I.X.-23.XI 1931 r. Nr. 27 poz. 280. 


Rzeźnie. 
Zmiana rozp. z dn. 30 JX.1930 r. dotyczącego 
nadzoru weterynaryjnego nad targami, jar- 
markami, przetargami, pokazami, rzeźniami, 
mleczarniami, stajniami zajezdnemi i przed- 
siębiorstwami handlu zwierzętami oraz lecz- 
nicami zwierzęcemi Nr. 23 poz. 236. 


s. 


Samochody. 
Oczyszczanie i odkazanie samochodów ciężaro- 
wych, używanych do przewozu zwierząt 
Nr. 5 poz. 45. 
Patrz: Pojazdy mechalliczne. Wojskowość. 


Samorząd. 
Konwersja pożyczek krótkoterminowych z ko- 
munalnego funduszu pożyczkowo-zapomo- 
gowego na pożyczki długoterminowe Nr. 25 
poz. 255. 


- 
 


.- 


13 


Rozciągnięcie przepisów policyjno - budowlanych 
dla gmin miejskich na niektóre osiedla 
gmin wiejskich na obszarze województwa 
lubelskiego Nr. 12 poz. 112. 
Tryb postępowania przy ubieganiu się związków 
komunalnych o dotacje i pozyczki na bu- 
dowę i utrzymanie dróg i mostów z Państw. 
Funduszu Drogowego Nr. 7 poz. 68. 
Patrz: Statuty. 


---< 
\ 


Sanitarne przepisy. 
Uprawnienie władz administracyjnych do karania 
przekroczeń przepisów sanitarnych Nr. 8 
poz. 83. 


Spis ludności. 
Komunikat w sprawie drugiego powszechnego 
spisu ludności Nr. 23 poz. 244. 
Komunikat p. t. "Co nam da drugi powszechny 
s is ludnoścI" Nr. 27 str. 598. 
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 
2.XI. 1931 r. o przeprowadzeniu drugiego 
powszechnego spisu ludności w dniu 
9 grudnia 1931 r. Nr. 27 poz. 272. 
Protokół z posiedzenia organizacyjnego Woje- 
wódzkiej Komisji Spisowej, odbytego w Lu,.. 
blinie dnia 13.X. 1931 r. Nr. 25 poz. 257. 


, ' 


S I ółdzielczość. 
Obchód uroczystości Dnia Spółdzielczości w dniu 
14 VI. 1931 r. Nr. 13 str. 229. 


'- 


Spółki wodne. 
Wyciąg ze statutu Spółki Wodnej w kol. Jeleń, -..J J 
gminy Czemierniki Nr. 16 poz. 147. 
Wyciąg ze statutu Spółki Wodnej we wsi Ciemnó, 
gm. Kamionka, pow. lu ,artowskiego Nr. 17 
poz. ] 73. _' 


Sprostowanie błędów. 
Sprostowanie przedmiotu pisma okólnego w spra- 
wie zniszczeń i odszkodowań pożarowych 
oraz propagowania budownictwa ogniotrwa- 
łego, ogł. na stronie tytułowej w Dz. Woj. 
Tr. 13 poz. 123, Nr. 16 poz. 151. 


Stajnie. 
Patrz: Weterynarja. 


,'\),. 


Starostwa. 
Przepisy kancelaryjne dla starostw. obowiązujące 
od l stycznia 1932 r. Nr. 28. p z. 290. 


· Starostwo Grodzkie w Lublinie. 
Faktyczne wyodrębnienie Starostwa Grodzkiego 
w Lublinie Nr. 25 poz. 256.
		

/07_0001.djvu

			Statuty. 
(' 
O opłatach specjalnych i dopłatach drogowych 
na rzecz Sejmiku bialskiego Nr. 17 poz. 175 
O opłatach drogowych na rzecz budowy i utrzy- 
mania dróg w powiecie sokołowskim Nr. 16 
poz. 15 
O opłatach specjalnych i dopłatach drogowych 
na rzecz Sejmiku w Janowie Lubelskim 
Nr. 17 poz. 174. 
O opłatach i dophłtach na rzecz budowy i utrzy- 
mania samorządowyc J dróg bitych w po- 
wiecie zamojskim Nr. 12 poz 15. 
O opłatach rogatkowych w m. OarwoJinie Nr. 2 
poz. 29. 
O opłatach od umów o przeniesieniu prawa 
własności nieruchomości na rzecz Sejmiku 
sokołowskiego Nr. 16 poz. 156. 
· samoistnym podatku komunaln m od gruntów 
państwowy
, położonych na obszarze 
b. zaboru rosyjskiego na rzecz Sejmiku 
bialskiego Nr. 16 poz. 152. 
O samoistnym podatku komunalnym od gruntów 
P811stwowych na rzecz Sejmiku sokołow- 
skiego Nr. 16 poz. 155. 
O samoistnym podatku inwestycyjnym na r.1931/32 
Nr. 23 poz. 239. 
O samoistnym podatku od posiadania przed
 
miotów zbytku na rzecz Sejmiku sokołow- 
skiego Nr. 16 poz. 157. 
O samoistnym podatku komunalnym od posia- 
danych przedmiotów zbytku na rzecz Sej- 
miku bialskiego Nr. 16 poz. 153. 
Rejestracja statutu Związku Tomaszowian, ziemi 
lubelskiej '\Tr. 10 poz. 106. 
Statut Lubelskiego Wojewódzkiegc. Związku 
Międzykomunalncgo Opieki Społecznej Nr. 18 
poz. ]83. 
Wyciąg ze statutu spółki wudnej w Wyżnicy 
gminy Dzierzkowice Nr. 7 poz. 71. 
Wzór statutu o samoistnym podatku wyrów- 
nawczym dla gmin wiejskich Nr. 20 poz. 205. 
Zmiana Statutu Komunalnej Kasy Oszczędności 
\ LubJinie Nr. 4 poz. 40. 
Zmiana 

 4, 14, 18, 20 i 52 statutu Komunalnej 
Kasy Oszczędności pow. lubartowskiego, 
ogt w Lub. Dz. Wojew. N 44 poz. 457 
z 1928 r. Nr. 24 poz. 247. 
Zmiana statutu Powiatowej Kasy Chorych w Biłgo- 
raju Nr. 6 poz. 63. 
[ Z iana statutu Powiatowo Kasy Chorych w Chełmie 
Lubelskim Nr. 3 poz. 36. 
-r 
Zmiana statutu owiał. Kasy Chorych w Krasnym- 
stawie Nr. 19 poz. 211. - .. 
 
_L"-...... J.ł!:_.... 


14 


Zmiana statutu Powiatowo Kas Chorych w Kraśniku 
Nr. 15 poz. 41. 
Zmiana statutu Powiatowej Kasy Chorych w Hru 
bieszowie Nr. 7 poz. 79. 
Zmiana strłtutu Powiatowej Kasy Chorych w Lub- 
linie Nr. 5 IOZ. 55. _ 
Zmiana statutu Powiatowej Kasy Chorych \ Za- 
mościu Nr. 4, poz. 43. 
Zmiana statutu Zakładu Ubezp. Prac. Umysło- 
wych w Warszawie Nr. 16 poz. 161. 
Patrz: Spółki Wodne. 


Stemplowe opłaty. 
Pobór 10% dodatku do niektórych podatków 
i opłat stemplowych Nr. 7 poz. 76. 


Stowarzyszenia. 
Rejestracja 
Nr. 9 poz. 102 
Nr. 10 " 107 
Nr. 12 " 114 
Nr. 13 " 124 
Nr. 15 " 138 
Nr. 16 " 150 
Nr. 17 171 
Nr. 18 " 191 
Nr. 19 " 199 .f 
Nr. 20 " -208 
Nr. 21 " 217 
Nr. 22 .. 230 


Szkolnictwo. 
Warunki przyjęcia i przedłozenia zapisów uczniów 
do nowozorganizowatlej Szkoły Spół. iel- 
czej w Warszawie Nr. 18 str. 356. 


Szpitalnictwo. 
Postępowanie przy dochodzeniu kosztów leczenia 
w szpitalach publicznych na obszarze b. za- 
boru rosyjskiego Nr. 7 poz. 275. 


ś. 


Środki przewozowe. 
Patrz: Wojskowość. 


Świad . ctwa. 
Opłaty od ogierów nie posiadających świadectw 
uznania Nr. 17 poz. 165. 
Patrz: Przemysł. 


I 


h  
l 


Ś inie. 
Zwalczanie pomoru i zarazy świń n. I. szarze 
województwa lubelskiego 
Nr. 1 poz. 2 
Nr. 2 " 17 
Nr. 5 " 46 
Nr. 10 " 105 
Nr. 21 ,,211 
Nr. 22 ,,224 
Nr. 26 ,,263 
Nr. 28 " 281 


ł 


T. 


\ Targi. 
Otwarcie targów i jarmarków wielkich we wsi 
i gminie Korczew pow. sokołowskiego 
Nr. 9 poz. 101. 
Ustanowienie jarmarków i targów wielkich we 
wsi Niedrzwica Duża pow. lubelskiego 
Nr. 9 poz. 100. 
Ustanowienie targów wielkich we wsi i gm. Wil- 
kołaz powiatu janowskiego Nr. 28 poz. 282. 
. 
Wydanie pozwolenia przemysłowego na targi 
wielkie we. wsi Krzywda, gm. Radoryż, pow. 
łukow kiego Nr. 21 poz. 213. 
Patrz: jarmarki. 


\J 


T eatry ludowe. 
Patrz: Związek teatrów. 


Telefony. 
Utrzymanie aparatów te1tfonicznych w stanie, 
zabezpieczającym idrowie pnbliczne Nr. 17 
poz. 163. 


Terminatorzy. 
Patrz: Przemysł. 


/1 
Towarzystwo Żyd. Pomocy b
 < dnym sierotom 
w Chełmie. '-- 
Wykreślenie z rejestracji Nr. 16 poz. 149. 


u. 


Ubezpieczenia. 
Patrz: Za, ad Ubezp. Prac Um sł. 


Umowy. 
Patrz: Dozorcy.  

-----. 


- 15 


Uniwersytet. 
Uniwersytecka szkoła pielęgniarek higienistek 
w Krakowie Nr. 21 str. 435. 


Urząd Miar w Lublinie. 
Ruch służbowy. 
Nr. l poz. 3 
Nr. 7 " 81 
Nr. 28 " 289. 


Urzędy Miar. 
Uruchomienie lotnych urzędów miar na terenie 
województwa lubelskiego 
Nr. 6 poz. 58 
Nr. 8 poz. 92. 


Urzędy Pocztowe. 
Patrz: Pisma urzędowe 


Urząd Wojewódzki. 
Przepisy kancelaryjne dla Urzędu Wojewódzkiego 
.... Nr. 28b p z. 291. 
Patrz: Ruch służbowy. 


Urzędy Ziemskie. 
Patrz: Ruch służbowy, 'l 


Urzędnicy. 
Patrz: Ruch służbowy. I 


\-. 


Weterynarja. 
walczanie pomoru i zarazy swm na obszarze 
województwa lubelskiego 
Nr. l poz. 2 
Nr. 2 " ]7 
Nr. 5 " 46 
Nr. 10 " 105 
Nr. 21 ,,211 
Nr. 22 ,,224 
Nr. 26 ,,263 
Nr. 28 ,,281 
Zwalczanie pryszczycy 
Nr. 1 poz. l 
Nr. 2 " 18 
Nr. 5 " 47 
Nr. 9 " 95 
Nr. 13 " 122 
Nr. 15 " 128 
Nr. 16 ,,143 
Nr. 17 " 164 
Nr. 19 " 196 
Nr. 21 ,,2]2 
Nr. 22 ,,225 
Nr. 25 .. 254 
Nr. 27 ,,274
		

/08_0001.djvu

			Zmiana rozp. z dn. 30 IX. 1930 r. dotyczącego nad- 
zoru weterynaryjnego nad targami, jarmar- 
ką.mi, mleczarniami, stajniami zajezdnemi 
i przedsiębiorstwami handlu zwierzętami 
oraz lecznicami zwierzęcemi Nr. 23 poz. 236. 


Wezwania. 
Do ęczanie przez pocztę pism urzędowych i wez- 
wań, wysyłanych w postępowaniu admini- 
stracyjnem Nr. 15 p. 29. 


Władze administracyjne. 
Sprostowanie pisma okólnego L: 2630/1/Adm. 
o uprawnieniu władz administracyjnych do 
karania przekroczeń przepisów sanitarnych 
Nr. 15 poz. 139. 
Patrz: Administracja 


Władze nadzorcze. 
Patrz: Budżety. 


W ładze Sowieckie. 
Patrz: D, kumellty osobiste. 


Włóczęgostwo i wyłudzanie wsparć. 


Nr. 3 poz. 34 
Nr. 7 " 72 
Nr. 8 " 90 
Nr. 15 " 135 
Nr. 16 " 145, 146 
Nr. 18 " 189 
Nr. 21 " 216 
Nr. 24 " 248, 
Nr. 26 " 266 
Nr. 27 " 276 


Wojewoda Lubelski. 
Zarządzenie wewnętrzne Wojewody Lubelskiego 
, w sprawie wprowadzenia nowych przepisów 
L kancelaryjnych w Urzędzie Wojewódzkim 
Lubelskim, obow. z dniem l stycznia 1932 r. 
Nr. 28b poz. 291. 


J 


Wojskowość. 
\ 
Częściowa zmiana obwieszczenia o kolejności 
osób, obowiązanych do dostarczenia jako 
środków przewozowych na rzecz wojska 
w czasie pokoju samochodów i motocykli 
Nr. 8 poz. 87. 
Poszukiwanie osól> uchylających się od obo- 
wiązku wojskowego - wykaz 1 r. 9. Nr. 14 
poz. 127. 
Sp ostowanie ogłoszenia o dostarczaniu na rzecz 
wojska w czasie pokoju samochodów i mo. 
tocykli Nr. 5 poz. 49. 
Ustalenie stawek wynagrodzenia za dostarczone 
środki przewozowe na rzecz wojska w cza- 
sie pokoju Nr. 3 PQZ. 31. 
Patrz: Konie. 


16 


r 
Wsie. 


Patrz: Grunta 


'ybory. 
Wyniki wyborów do Wojewódzkiej Rady Wod- 
nej Nr. 20 poz 206. 


Wydawnictwa. 
Bibljoteki publiczne w Czechosłowacji - J. Fiłi- 
powskiej-Szemplińskiej Nr. 5 poz. 57. 
Dostojny profesor na Zamku Królewskim _ 
Czarego Jellenty Nr. 9 str. 155. 
Drobny przemysł i chałupnictwo l r 5 poz. 57. 
Działalność władz ziemskich a hipoteka i kataster- 
Dra F. Szafrana Nr 4 poz. 44. 
Dziesięć lat Czechosłowackiej polityki gospo- 
darczej - Dra R. Hotowetza Nr. 6 oz. 65. 
Formy wystąpienia policjanta oraz zasady stoso- 
wania niektórych środków przymusowych- 
nadkomisarza Policji Państw. K. Stadłera 
Nr. 26 str. 562. 
Hodowla lasu - prof. Stan. Sokołowskiego Nr. 13 
str. 230 . 
Jaglica - Dra M. Zacherta Nr. 6 poz. 65. 
Kalendarz Emigracyjny - Informator na 1931 r. 
Nr. 6 oz. 65. 
Kraków-stolica kresów południowo-zachodnich, 
studja nad nowym podziałem administra- 
cyjnym Państwa Nr. 4 poz. 44. 
Łuków - miasto powiatowe J. St. Majewskiego 
Nr. 16 str. 291. 
Młodzież wiejska w pracy z samorządem - Jó- 
zefa Beka, Prezesa Związku Samorządów 
Nr. 25 str. 5
4. 
1 0\ e prawo o zakładach leczniczych-K. Prokla 
radcy minister. Nr. 22 str. 455. 
O czem powinien wiedzieć każdy blacha z _ 
M. Jarnuszkiewicza Nr. 17 str. 324. 
Organizacja zbytu produktów rolniczych -Stani- 
sława Wojciechowskiego Nr. 21 str. 435. 
Otwarcie giełdy zb'ozowej i t warowej w Lubli- 
nie Nr. 12 str. 203. 
Osiedla na torfowiskach - inż. Stan. Baca 
Nr. 9 str. 155. 
O zamorski program gospodarczy Rzeczypospo- 
litej- W. Rosińskiego Nr. 26 str. 562.. 
Państwowy Fundusz Drogowy - O. Szymkiewicza 
Naczelnika Wydziału Prawno - Budowlanego 
Min. Rob. PubJ. Nr. 27 str. 601. 
Podręcznik dla Komunalnych Kas Oszczędności- 
J. S. Rosieckiego Nr. 18 str. 357. 
Polska Flota Narodowa - dwutygodnik Nr. 8 
poz. 94. 


" 
f 


Polskie legalne stronnictwa polityczne - T. Se- 
Iimowskiego Nr. 4 poz. 44. 
Polskie ustawodawstwo wojskowe - ppłk. Bu- 
szyńskiego i mjr. Matznera 1 r. 28 str. 626. 
Pomorze a Polska we wczesnej dobie dziejów _ 
St. Poraja Nr. 26 str. 252. 
Porównawcze .ustawodawstwo spółdzielcze _ 
Stan. Thugutta Nr. 21 str. 435. 
Praktyczna wiedza przemysłowa-zeszyt 5 z marca 
1931 poświęcony budownictwu Nr. 10 
str. 168. 
Praktyczne wskazówki dla urzędów gminnych 
o prowadzeniu ewidencji koni - Maltza 
i Feista Nr. 12 str. 203,- 
Prawo budowlane i zabudowanie osiedli - zbiór 
przepisów do 1931 roku Nr. 6 poz. 65. 
Prawo rzemieślnicze - C. Ptasińskiego Nr. 7 
poz. 82. . 
Prawne przepisy probiercze w Polsce - Z. Le- 
hoczky de Kiraly Lehota Nr. 22 str. 455. 
Projekt nowego podziału administracyjnego 
Państwa Tom V - wyd. Prezyd'um Rady 
Ministrów Nr. 28 str. 626. 
Przepisy dotyczące monopoli, podatków pośred- 
nich, sztucznych środków słodzących, opłat 
stemplowych. Nr. S poz. 57. 
· zepisy dotyczące pracy i opieki społecznej - 
do uŻytkI Po icji Państwowej Nr. 9 str. 155 
Przyczynki do poznania stosunków kredytowych 
wśród drobnej własności rolnej w woj. 
środkowych i wschodnich Nr. 17 str. 324. 
Rejestracja stanu cywilnego - Józefa Litwina 
mgr. praw i Aleksego Rzewskiego starosty 
łódzkiego Nr. 23 str. 480. 
Rejestry mieszkańców i meldunki w Polsce - 
BoI. Brodowskiego Nr. 7 poz. 82. 
Roczniki dziejów społecznych i gospodarczych _ 
pod redakcją prof. Bujaka i Rutkowsldego 
Nr. 18 str. 357. 
Skorowidz hotelowy Rzeczyposp. Polskiej Nr. 10 
str. 168. 
Skorowidz Ustawodawstwa Polskiego cz. IV- 
R. Hausnera Nr. 10 str. 168. 
"Społem" numer jubileuszowy - dwudziesto- 
pięciolecie Nr. 26 str. 563. 
Spożycie tytoniu w Polsce - J. Dzierżyńskiego 
Nr. l: tr. 358. 


I. 


I 


1 


Ih 


Sprawy turystyczno - hotelarskie w Krak. Izbie 
Przemysłowo-Handlowej Nr. 10 str. 168. 
Śląsk niemiecki po podziale - szkic ekonomiczny 
Stan. Włodarkiewicza Nr. 28 str. 626. 
Urlopy wypoczynkowe pracowników drukarskich 
w świetle ankiety 1930 roku Zacharzewskiej 
Nr. 9 str. 156. 


..,.....-'="--- 


---
 


17 - 


.. 


Wczasy robotnicze - działalność kulluralna samo- 
rządu w Belgji - A. Moraczewskiej Nr. 19 
str. 381. 
Wojna polsko-rosyjska 1830-1831 z atlasem, 
Tokarza Wacława prof. Uniwersytetu War- 
szawskiego Nr. 23 str. 480. 
Wskazówki dla inspektorów samorządu gmin- 
nego - St. Podwińskiego Nr. 19 str. 380. 
. 
Wydawnictwa Związku Polskich Fabryk Portland 
Cementu w Warszawie Nr. 5 poz. 57. 
Zakłady piętrzące wodę - przepisy prawne 
Z. Oórnisiewicza radcy ministerjalnego 
Nr. 22 str. 455. 
Zbiór przepisów służbowych Nr. 7 poz. 82. 
Zbiór uprawnień na zakłady elektryczne za lata 
1924-1930 w 2 tomach. wydane przez 
Min Rob. PubI. Nr. 25 str. 544 
l 
Związek Młodzieży Wiejskiej województwa lubel- 
. ski ego 1921 -=-1931 r. N . 26 str. 563. . 


j 


" 


. f' 


Wynagrodzenia. 
Wynagrodzenia dozorców i biegłych za czyn- 
ności sądowo-egzekucyjne Nr. 15 po . 130. 


Wykaz akt. 
Patrz: Przepisy kallcelaryjne. 


\ 


Wystawa Ruchoma. 
Wystawa Ruchoma prób i .wzorów prżemysłu 
krajowego w czasie od 27.IX - 5 X. 1931 r. 
Nr. 22 str. 455. 


z. 


Zabytki. 
I Spis zainwentaryzowanych zabytków kultury 
i sztuki na terenie województwa lubelski
go 
Nr. 11 poz. 111. 


I j 
I 1 
, 


Zakłady elektryczne. 
Patrz: ElektryczIlość 


Zakład ubezp. pracowników umysłowych. 
Skład władz i ściślejszych organów wykonaw- 
czych Zakładu Ubez. Prac, Umysłowych 
w Warszawie oraz delegaci zakładu do 
Rady Zarządzającej Zwiazku Zakt Ubezp. 
Nr. 16 poz. 160. 


r 


,1 


Zapomogi. 
Patrz: Bezrobotui. 


Zasiłki. 
Właściwe kierowanie podań o otrzymanie zasił- 
kiw z tytułu bezrobocia Nr. 18 poz. 190. 


.. 


,
		

/09_0001.djvu

			Zaświadczenia. 


Patrz: Zwie zek Zaw. Rob. Drukarskich. 


Zboże. 
Uprawnienie Starostów Powiatowych woj. lub. 
do wyznaczenia cen na przetwory zbóz 
chlebowych oraz mięsa i jego przetworów 
Nr. 22 poz. 223. 


Zjazd. 
· odziękowanie Prezydenta Rzeczypospolitej za 
depeszę hołdowniczą Zjazdu Nauczycieli 
robót ręczrJych i rysunku województwa lu- 
belskiego Nr. 15. 


Zjednoczenie pracow. niewidomych R. P. 
Zaopatrywanie członków Zjednoczenia w laski 
i legitymacje Nr. 26 poz. 264. 


Zniszczenia Wojenne. 
Patrz: Odbudowa. 


Związek Międzykomunalny. 
Zarządzenie Wojewody Lubelskiego o zatwier- 
dzeniu uchwał Pow. Związków Komu- 
nalnych i miast wydzielonych w sprawie 
zorganizowania i przystąpienia do Lubel- 
skiego Wojewódzkiego Związku Między- 
komunalnego opieki społecznej, uraz przy- 
jęcia statutu tegoż Związku Nr. 18 poz. 183. 
Patrz: Statuty 


18 


Związek Spółdzielni Spożywców R. P. 
Spółdzielcze kursa
. kores ondecyjne Nr. 23 
str. 480. 


Związek teatrów i chórów ludowych. 
Bezpłatne porady i organizacja teatrów ludowych, 
chórów i orkiestr ludowych Nr. 25 str. 543 


Związek Zawodowy Rob. Drukarskich. 
Uniewaznienie zaświadczenia o rejestracji Związku 
Zawodowego Robotników Drukarskich w Pu- 
ławach Nr. 18 poz. 192. 


Związki. . 
Uniewaznienie zaświadczenia o rejestracji Od- 
działu Związku Z