/01_0001.djvu

			" 


lir. 7. 


Lublin, dnia 21 lutego 1928 r. 


'. Rok IX.. 


"( 
'" 


':I 


-JVdY'
/: Ol 


J 
M 
:1 
" 
Ij 
1] 


..1 
i, 


Cena niniejszego numeru wynosi 75 gr. Przedpłata n
 prenum. Dziennika Urzędo "ego Wajew. lubeisk, na l
sze p6ł- 
ł'Ocze wynosi 6 zł. Dziennik Urzędowy przyjmuje ogłoszenia instytucji społecznych i użyl:eczn,,>ści publicznej, zaś 
od osób prywatnych tylko takie, które wynikają ze stosunku do władz rządowy, h i wymienionych instytucyj. W ogfo- 
neniach opłata za wiersz dn>bi1ego pisma je:łnoszpaltowego ub jego miejsce wyn:>si 50 gr., za szpaltę 3D zł, za stro- 
Df; 60 zł., Za ogłoszenia o zgubionych dokumentach liczy się 10 gr, od jednego wyrazu. Za ogłos!enie o rejestracji 
stowarzyszeń 5 zł. Wszelkie należności należy wpłacać do Pocztowej Kasy Oszczędności 
1a kO!1to cx 
ko..,e NI! 100 200 
Redakcja i Rdministracja: Gmach Urzędu WOjewódzkieg,o Niecała 14, drzwi 29 (( p.) 


I 
, 
'1 


;1 
IJ 
I, 
11 
I j 


Numer niniejszy jest poświęcony w szczególności akcji usprawnienia pomo- 
cy palistwowej na odbudowę budynków zniszczonych ppzez wojnę, sproawie Kre- 
dytów z Państwowego Banku Rolnego na ziarno siewne, ponadto :;Ealwiera Spra.. 
wozdanae Lubelskiego Wojewódzkiego Kom
łetll przyjęcia dzi
ci z Niemiec, Gdań.. 
I GórneGo SJąska na kolonje letnie 'liS 1927 roku. 


II 
I 


!' 


T R E Ś C: 
. 


A. 51 


Pismo okólne Pa\11!a Wojewo""y Lubelski"g') do Panów' Sł:1!I"O s't ów Wcj;::r;:w()
;;;:i!:".C!':1! Lubel- 
skiego w sprawie usprawnienia akcji pomocy państwowe" na odbui!low
 budynków 
zniofJzczonycG1 przez "'!lł>jnę. 
Pismo Gkćln!e Pans W'-lje
'.łct!:v !t.llllbeBstc:iiego do PP. Przewo«hliczącyc
 Wydział6w Po- 
wiatowych Sejmików Wojevlódzłwa Lubelskiego w sprawie kredytófW z Państvlowego 
Banku ROLliiegc na :d...lI'i:1Ic siewne. I 
53. Okólnik JIfu 16 do PP. Starostów Woj
V16dztwa Lubelskiego w sprawie przestrzegania przepisów o ochro- 
nie I"sów na terenach leśnych, wydziełonych za serwituty bez prawa zamiany uLytków. 
PiiSlmo o
ólne Pana Wojewody Lubelskiego do wszystkich PP. Starostów Wojewódz- 
twa Lubelskięgo VI 5prawie przemiału Bąki 
55. Wykaz zaraź:iwych ch0r6b zwierzf:;:cych panujących na terenie Województwa Lubelskiego w miesiącu 
styczniu 1928 r. 
Ogłoszenie o zarejestrowanych Stowarzyszeniach. 
Sprawozd:onie a.:ubeIG
iego Wo'ewódzkiego Komitetu ppzyj,cia dzieei z Niemiec, 
Gdańska I Górnego Sląska na kolonje letnie w 1921 poku. 
Lisia łeharzy, zarejestrowanych w IzbIe Lekarskiej Lubelskiej w clą.u Ił półrocza 1927 roku. 
Ostrzeżenie w sprawie włóczf:;:gostwa I wyłudzania wsparć. 
Zatwierdzenia zajęc'a przez Prokuratora Sądu Okręgowego w Lublinie ulotki p. t, ..Bracia Chłopi". 
Uruchomienie agencji pocztowych w gmInie Mircze, pow atu Hrubieszowsklego, w gminie Trzebleszów, 
powiatu Łukowskiego. 
c. 1) Przf'targ na budowę sali gimnastycznej w Gimnazjum Im. Zamojsktego w Lublinie. 2\ Przetarg na budo- 
wę drewnianego ustroju niosącego, kratowego systemu Rechn!ewsklego dla mostów 3} Przetarg na au- - 
tobus ..Praga". 41 Konkursy na stanowiska inżyniera-kierownika Powiat Zarządu Drogowego i Inspektora 
Samorządu GmInnego. 5) Konkurs na posady techników drogowych. 6) Licytacje majątków ruchomych, 
7) Udzielenie zezwołeń na uruchomienie komunikacyj samochodowych. 8) Ogłoszenie Zarządu Powiato- 
wej Kasy Oszczędności powiatu Biłgorajskiego. 9) Ogłoszenie w sprawie likwidacji Spółdzielni Sejmików 
i Miast Wojew. Lub 101 Ogłoszenie o założenIu Sp6łkł Wodnej we wsi Dąbla-Stara gminy Ryki, powiatu 
Garwolińskiego. 11) Ogłoszenie Sądu Okręgowego w Lublinie w sprawie likwidacji Spółdzielni Sejmików 
I Miast. 12) Ogłosz
nie Sądu Okręgowego w Siedlcach o wciągnięciu do rejestru handlowego firm. 
13) Założenie nowych ksiąg ludności w gmin! Huszlew, po _ Konstantynpwsklego. 14) Zagubione do
 
kumenty_ 


52, 


54. 


56. 
B. 57. 


58. 
59. 
60. 
61. 


'-..- 


n, 
f:' 
I 


'. 


.......
		

/02_0001.djvu

			106 - 


[ 


Jednocześnie Ministerstwo Robót Publi,cznycQ za. 
ważyło
 że: ' . 
1) Brak częstok oć ewidencji w Starostwach 
. 51. odnośnie kredytów otwartych w Państw Banku 
Pismo okólne P. Wojewody Lubelskiego Rolriym P(wodUle zupełną dezorjentację co do kre- 
do PP. Starostów Województwa Lube'- dytów otwartych, uruchomionych. wypłaconych, 
_ . ., '. ., zarezerwowanych na wypłatę następnych rat oraz 
skleąo UJ spraWte 'Usprawmen
a alcc!,,, pomocy pan. będących d.o dyspozycji. Mając powyższe 'ust
rki 
stwoWC) na odbudowę bu
ynlców znzszc!'!!!!!JJ.¥h...przez'-- n
 wzg.lędz
e poleciłpm Panom Starostom ok
lni- 
. 

. .----:-- < k
em .N!! 10::> z dn, 20.VI.27 r., ogłoszonym w DZlen- 
L. 540/Adm _______. mku Urzędowym 
2 11/27 (str. 237 . kolumn.a 1-s:r;a 
_ . . p. 7) prow
dzlć ksu:gę kontową pozyczkobJOrców, 
Ministerstwo Robót Publicznych reskryptem wzór które1 podałem w tymże Dzienniku Urzędo. 
z dnia 10.£. r, b. L
 VIlI
111 od 128 wydało cały wym na str. 2
8 (
ał
<:znik -"!"2 6)... . . 
szereg zarząrlzeil zmierzających do usprawnienia Celem tej kSięgI Jest śCisłe uJęcie w eWIdencje 
ak;:ji pomocy państwowej na odbudowę budynków po
zkod?wanych. kt?r
m pr.zyzna
o i wypłacon
 
zmslczonych przez wojnę, na podstawie których pozyczkl, oraz ułatwleme orjentaq! o wysokoścI 
ud.lielam Panom Starostom tudzież powiatowym rozdysponowanego, wypłaconego l zarezerwow.- 
referentom odbudowy poniższe wskazówki do ści. nego na wypłat
 nas
ępnych rat k
e
ytu. 
słep'o zastosowania się. Jednocześme kSIęga ta umożlIwia referentom 
.,. a) w Dz
enniku Uf;taw R. P. 111 ex 1927 pod odbudowy planowe uj
cie kontroli zuiycia poży- 
poz. 946 zostało ogłoszone Rozporządzenie N2 4 czek przez poszkodowanych. . 
Ministrów Robót Publicznych i Skarbu w porozu- _ 
o!e<:am zat
m 
. P: Starostom, utrzymanie 
mieo!u z M.in. Spraw \Vewn. i Sprawiedliwości tej kSlązkJ w 5t
me ciągłe} akt11łlno
cl. . 
z 
D1a 3.0 hst
opada 1927 r, z którego wynika, że Jednocześme celem sprawdzema ogołu wy- 
pozyczln udzIelane na odbudowę budynków znisz. płaconych, zarezerwowa
ych na wypłatę 
at oraz 
czonych przez wojnę na zasadzie ustawy z dnia pozostałych do dyspozycJI funduszów, obll(
zonych 
6.V.24 r. (D. U. '-R. N2 49 poz. 492) będą odtąd na podsta
i
 księgi. ko
towej poiy
zkob
orców glw 
wypłacane przez Państw. Bank Rolny w dwuch. stanu na dZlen 1 kWIetnia r. b. z kSięgami P. Banku 
ratach. a nie jak dotychczas w trzech ratach. Roln
go polecam P.P. Starost?ffi zwró<:ić 
ię do 
Rozporządzenie powyźsze stanowi znaczną ul. tego Z 
anku. z prośbą o poda er odpowledmch sald 
gę dI
 interesowanych pożyczkobiorców, gdyż (pozos,ałoścl., . 
przyśpiesza wypła
ę całości przyznanej pożyczki. Treść pl
ma d? p'. Banku Roln
go wmna po' 
Dotychczas bOVYlem. poszkodowany winien był dawać za
admcz
 mektore ?aty, k
ore s.powodo- 
2 razy (przed wypłatą n-ej raty i przed wypłatą m-ej wały p.Dwlęksleme. względme zmmeJszeme pozo. 
raty) legitymować w Starostwie celowość zużycia stałoścI kredytowej. 
poprzednio wypłaconych mu przez Państw. Bank I Np. na dzień. . . . . pozostaje do dyspozycji 

olny Tat, obecnie za
 posz
odowany. po otrzyma- zł; . . . . prLycze:n zost
ły tu u
zględ!lione pożycz- 

lU I.eJ raty potYCZkI będzie obowiązany tylko kI, przyznane na ostatmem posledzemu Poż. Kom. 
Jednorazowo udowodnić zgodne z przeznaczeniem Odb. w d. . . . . . . . . w łącznej sumie (gotówko. 
zużycie tej raty, co spowoduje bezwłoczne wypła. wej) zł. . . . . ., oraz pożyc 7 ki ostatnio prze(;łożo- 
cenie mu nast
pi1
ej (o
tatniej) raty i umożliwi za. n
 Odd
i
łowi Głó.wn
mu Banku do rerllizacji, a 
tern szybsze wwnczeme odbudowy. W ten sposób mIanOWICIe, przy pIśmIe z d. . . . , . . . L. . . . . . 
praktykowane dotąd przez niektórych Panów Sta- na łączną sumę (gotówkową) zł. . . . . '1 równiei 
rost?w na terenie Lubelszc
yzny 
Ia uproszczenia zost
ły tU.11:względni
me zwi.ększenia akredytywy, 
całej procedury pożyczkowe] wystąpienia do Państw. a mianOWICIe: ostatma dotacja z fuduszu zł . . . . ..,. 
Banku Rolnego o łączne wypłacanie U.ej i III ej przy ana pismem urzędu Wojewódlkiego z d. . . . 
raty pożyczki po zużyciu I-ej raty znalazły obecnie L. . . . . ., oraz suma zł. . . . . stanowiąca łączną 
swój wyraz w powołane m na wstępie Rozporzą,. sumę wszystkich anulowanych pożyczek (względnie 
dł:eniu Władz Centralnych. ' dalszych rat potyczek) przyczem do tej sumy nale- 
b) W Monitorze Polskim z dnia 6.XII.27 r. t
ło?y d
ć. wy
az w
zystkich anul:Łcji z wymie. 
.N'2 279 poz. 764 ogłoszone zostało zarządzenie Min. memem Imion l nazwIsk pożyczkobIOrców i anul o- 
Skarbu W porozumieniu z Min. Robót Publicznych wanych kwot. 
w przedmiocie zmiany 
 9 regulaminu dla Pań. W związku z powyższem zawiadamiam P. P. 

twowe
o Banku .Rolt;'-ego w tym kierunku, że po. Star	
			

/03_0001.djvu

			=- '{Q7 ..:::.. 


. 


,,' ' Na wszelkie usterki popełnian& w tym wźgl
: 
d
ie zwróciłem uwag
 P. P. arostów w piśmie 
ok:ólnem' Nr. 105 (Oz Urz. Nr. 11/27) na str. 237 
ltolumIia laga p.' 9 i 10, a oBecnie ponownie zale
 
cam P.P. Starostom ścisłe przestrzeganie przepisów 
tawadych w regulaminie dla P. Banku Rolnego, 
og
oszonego w Monitorze Polskim z dnia 3D/IX 24 r.' 
Nr. 224 poz.' 687. 
f' 3) Mi
dzy datą powzic::cia uchwały, przyzI\a
 
jąćej pożyczk
, a datą przekazania Państwowemu 
Bankowi 'Rolnemu odnośnych dokumentów upływa 
b. często kilka miesi
cy. 
..:. Na niewłaśCiwość tą zwróciłem uwagI:: P. P. 
Starostów pismem okólnem z dnia 3D/Xl 27 r, L 
12854/Adm. pr
y .podziale grudniowej raty nowej 
akredytywy" w które m to piśmie okólnem zarzą- 
dziłem,. by odnośne dokumenty w ciągu miesiąca 
po zapadnięciu Poż. Kom. Odb. były w komplecie 
przesłane Państw. Bankowi Rolnemu do wypłaty. 
O ile opóźnienie w dostarczeniu wzglc::dnie 
wystawieniu dokumentów pożyczkowych nastąpiło. 
by z winy poszimdowanego, należy pożyczk
 po- 
wyższą przyznać innemu poszkodowanemu, jak to 

arządziłem już ostatnie mi ustępami mego pisma 
o,"(>lnego z dl.1ia 17/V
I1 27 r. L. 6444/11 Ad. 
Polecam lednocześnie P.P. Starostom przesy- 
łać do Banku skrypty dłużne wraz z odnośne mi 
dokumentami-partjami, a nie odrc::bne dla każdego 
pożyczkobiorcy, gdyż wtedy Bank bc::dzie w stanie 
najszybciej pr.zekazywać poszkodowanym gotówką 
przy naj mniejszym nakładzie pracy. 
4) Wysokość' pożyczek przyznawanych na 
odbudow
 jest w praktyce b. różna i waha się od 
,('100-5000 zł. na odbudowc:: jednego domu. Jako 
wytyczne Ministerstwo wskazało nast
pujące zasa- 
dy: pożyczki powinny być udzielane tylko tym 
poszkodowanym, 'łd:órzy nie mają domów. 
Po zaspokojeniu w powiecie tych poszkodowanych 
można dopiero udzielać pożyczek na odbudow
 bu- 
dynków gospodarczych. Co do wysokości pożyczek 
Ministe rstwo Robót Publicznych zakreśliło obecnie 
, .;. nDrm
 maksymalną która na odbudow
 jednego do- 

 . mu, nie P owinna P rzekraczać zależnie od stosun- 

} 
I ków miejscowych sumy od 1000-1500 zI., zaś wy- 
ł jątkowo powyżej 1500 zł., nie wY.lej jak do 3000 zł., 
" a. to w wypadku stwierdzenia wyjątkowej potrzeby- 
.?' , (sieroty małoletnie, inwalidzi, wdowv). Naturalnie 
norma ta 1J1 a być utrzymana w granicach kosztów 
,,' b
dowy VfZY uwzględnieniu pracy poszkodowane
 
., go przy budowie. " 
". 
.
. 5) Ilość drzewa przyznanego zazwyczaj 1 na 
';; Qdbudowc:: iednemu poszkodowanemu waha się od 
120 mB do 4, m S MinistersŁ-wo Robót Publicznych 
zakreśliło obecnie norm
, te w powiatach lesistych.. 
gdzi
 P.P. Starostowie posiadają wi
ksze partjć 
arzewa z daniny lasowej, ilość drzewa na odbudowc::' 
jednego domu nie powinna przewyższać ilości 50 m 8 
1\ w innych powiatach 30 m S . 
Na budynki gospodarcze wydatek drzewa wi- 
nien mieć miejsce w granicach zaspokoienia po
 
trzeb, złączonych z odbudową domów mieszkalnyćh
 
Przy dysponowaniu drzewem z daniny lasowel przez 
Poż. Kom. Odb. należy dokładnie' obliczyć zapas 


zewa będącego jeszcze w dyspozycji w lesie. by' 
ł'I
le przekroczyć uchwałami komisji posiadanego za- 
pasu. 


. 


- 6) Podania poszkodó'wanych \.vinny 'bad::ic"' 
bezpośrednio na miejscu powi.::towi referenci od- 
budowy, co' już' w swoim czasi
 zarządziłem pis,_ 
mem okólnem Nr. 105 (Dz. Urzęd. Nr. 11/27)' 
na str. 237 poz. 5. Przy tern zauwazc,m, że używa" 
nie przez referentów odbudowy. do powyższych 
celów pośrednictwa posterunków policji przedłuż
 
akcj
 odbudowy i pozbawia' oenośnego . referenta 
bezpośredniej styczności z potrzebami ludności, za;' 
tern. jest nieceJowe i praktykowane nadal być nie 
może.. . ' 
Referenci odbudowy winni przy badaniach stanu 
odbudowy uwzglc::dniać całe wIOski, mianowicie ią- 
d,mia poszczególnych poszkodowanych' brać pod 
qwagc:: porównawczo, w stQsutlku do ogólnego sra). 
nu 'zniszczenia c3łel osady i jej 'potrzeb. Również 
należy, tu brać pod uwag<=: moment, że miejscowoś- 
Ciach w których jest b. znaczna ilość poszkodowa:: 
nych nieodbudowanycb, akcja odbud0wy samo- 
rzutnej postępuje b. powoli i z powyższego "Wzglt;- 
du znaczniejsza pomoc finansowa ze strony Pańs
 
twa jest przedewszystkiem konieczn
 właśnie Vi 
takich 1iejscowościach. Również przed wypłatą 
drugich rat pożycze k referenci odbudowy winni 
stwierdzić celowość użycia wyplaconej pożyczki 
(pismo okólne Nr. 105 D? Urz. Nr. 11/27 str. 239 
kolumna 1 sza p. 13. 
7) Po przesłaniu skryptów dłużnych do l'ańst. 
Babku Rolnego, Bank w myśl życzeń Ministerstwa' 
będzif" realizował pożyczki w ciągu jednego ty
 
godnia. W wypadkach przewlekłych wypłaty kwot 
pożyczkowych przez Bank winni PP. Starostowie 
zawiadamiać mię o tern z podaniem wszelkich dat, 
dla umożliwienia interwencji z mojej strony. 
Zarządzenia powyższe za. wYjątkiem punktów 
4- i 5 określających normy pożyczek, wskazane o- 
becnie przez Ministerstwo Robót Pubhcznycb, są 
jedynie przypomnieniem zasadniczych wskazówek 
dotyczących wvkonywania ustawy o pnmocy pa1'1- 
stwowej na odbudow
 udzielonych P. P Starostom 
mojem pismem okólnem Nr. 105 (Dz. Url. N211/27). 
Z powodu stwierdzonego w wielu wypadkach 
w drodze inspekcji ministerjalnej i lustracji wOJe- 
wódzkich opieszałego traktowania zagadnienia od- 
budowy podkreślam ponownie gospodarczą donios- 
łość tel akcji z wezwaniem dołożenia przez PP. 
Starostów i po\' iatowych referentów odbudowy 
jak nalusilnie!szych starań. aby przez szybką od.. 
budowę powierzonych sobie łJołaci kraju podnieść 
ich zdolność wytwórczą i przyczynić się w ten spo- 
sób do podniesienia dobrobytu społeczne.go. ... 
W oiewoda Lubelski 
(-) A. Rerniszewski. 
Lublin, dn. 8 lutego 1928 r. 


,. 

 11 
I.' 

 


!i1 'i 
11
 


I.' I 
, 1 


- 'I, 
;!
, 
',I 


1'
 


fi 
11 
11 
it 
1.[ 
,I 
,I 
I, 
,j 
l' 


.1 

Ii 
1!1 
!ii 
'1 
IJI 


!' 
! 
",I 
Lj 
'i 
i} 


" 
'f 
1
 
" 
, 


52. 
Pismo okó.
e Wojewody Lubelskiego d'ę 
Pąnów Przewodniczących Wydziałów 
Powia'loVlych Sejmików Województw
 
Lubelskiego w sprawie lcredytów z Pal
st'WO;VJąg;q 
Banku Rolnego na ziarno $ieume. .' "j 
L. 876/RW. _ ' 
W bieżącym sezonie wiosennym Państwowy 
Bank' Rolny prżeznaczył odpowie!ini fundusz na 


jj 
!
 
i 
1 1 
la 
m 
1 


:; {
		

/04_0001.djvu

			zaop.atrywanie rolników w doborowe gatunki ziar- 
na sIewnego. - 
Powyższe kredyty udzielane b
dą: na terenie 
Wojewodztwa Lubelskiego Powiatowym Kasom 
Oszczędności. wzgl
dnie poszczególnym Spółdziel- 
niom Rolniczo.Handlowym, przyczem od tych Spół- 
dzielni. których dotychczasowy stan zadłużenia w 
Banku nie pozwalatby na zwiększenie kredytu Pań. 
slwowy Bank Rolny żądać bc::dzie gwarancji miej- 
scowej Powiatowej Kasy Oszcz
dności, wzgh:dnie 
Wydziału Powiatowego. 
, Na zabezpieczellle udzielonych kredytów in- 
stytuje, korzystające z tego kn'
dytu. składać będą 
weksle bez oznaczenia daty płatnotci wraz z od- 
powiedniemi deklaracjami: Powiatowe Kasy z wy. 
stawienia własnego. Spółdzielnie z wystawienia 
własnego z żyrem majqtkowo' odpowiedzi
lnych 
członków, a nawet w razie potrzeby z dodatko\\ ym 
żyrem Powiatowej Kasy Oszczędności, wzglt:dnie 
'Nydziału Powiatowego. 
Udzielane kredyty b
dą miały charakter po. 
życzek terminowych podlegających spłacie w dniu 
1 grudnia 1928 roku i oprocentowane będą według 
stawek normalnych, obowiązujących każdocześnie 
w Państwowym Banku Rolnym (obecnie dla Spół- 
dzielni, Powiatowych Kas i t. p. 9 l /2 0 /0 w stosunku 
rocznym} a dla Centrali Spółdzielczych 9 j / o w sto. 
sunku rocznym). Oprocentowanie dla rolaików-kon- 
sumentów kredytu. otrzyml1jących ziarno selekcyi- 
ne. nie może przekraczać 12% w stosunku rocznym. 
Realizacja kredytów 'odbvwać się będzie tylko 
i wvłącznie drogą pokrywania hktur dostawców 
ziarna. wystawionych na instytucje, korzystające 
w Banku z tego kredytu. Państwowy Bank Rolny 
honorować będzie jedynie faktury, pochodzące od 
hodowców producentów nasion. których nasiona 
zakwalifikowane zostały przez Centralną Sekcję do 
spraw nasier;nictwa przy Z, iązku Polskich Orga- 
nizacji Rolniczych. 
W tym celu instytucje, korzystające z tych 
kredytów będą mogły dla zachowania tego warun- 
ku otrzymać w Paiistowym Ban
u Rolnym odpo- 
wiednie wykazy hodowców. 
. Przyjmując, że Powiatowe Kasy Oszczędno- 
ści w powyiszym kredycie będą uczestniczyły po 
raz pierwszy i mogłyby napotykać szereg trudno- 
ści. zechce 'Pan Przewodniczący Wydziału ze swej 
strony udzielić Powiatowym Kasom odpowiednich , 
wskazówek j poparcia. Powiatowe Kasy przy za. 
kupywaniu i sprowadzaniu nasion selekcyjnych 
wrazie potrzeby winny korzystać z pomocy miej- 
scowych Spółdzielni Rolniczo - Handlowych, jak 
również wskazana byłaby pomoc fachowych orga- 
nizacji rolniczych ze względu na to, iż nasiona se-. 
łekcyjp.e powinny być odpowiednio dobierane do 
roiejsco',vych warunków. 
Ze względu. iż akcja zaopatrzenia rolników w 
nasiona selekcyjne jest bardzo pilna, uwaiam, iż 
Powiatowe Kasy Oszczędności powinny w tej akcji 
wykazać laknajdalei idący pośpiech tak, aby rolnik 
najpótniej w pierwszych dn
ach marca r. b. posiadał 
już potrzebne mu do siewu doborowe ziarno. Wo- 
bec tego należy, aby Powiatowe Kasy Oszcz
dno- 
ści. po otrzymaniu z Państwowego Banku Rolnego 
zawiadomień o tych kredytach i po zorjentowaniu 
'. sic:: w przybliżeniu o ilości potrzebnego ziarna, 
wystąpiły do wymienionego Bank1ł z odpowiednie- 


108 - 


mi podaniami o kredyt najpótniej w terminie dzie- 
sięciodnio wym. 
W związku z tern.. że dotychczasowe doświad- 
czenia z ubiegłych lat, wskazują. jak dalece akcja 
ta jest trudną (gdyż w roku 1927 Spółdzielnie zu" 
żytkowały zaledwie 25 fJ !o przyznanego na ten cel 
funduszu) proszę Pana Przewodniczącego Wydzia- 
łu skierować całą energif: na sprawną i szybką, 
prac!:: Kas Powiatowych organów samorządowych 
Spółdzielni pod hasłem propagowania doborowe- 
go ziarna do sie wu i st e ia go we właści- 
wym terenie. 
Sprawozdanie z 
powyższej akcji należy prze- 
słać do Urzędu Wo'ewódzkieio do dnia 10 marca b.r. 
Wojewoda Lubelski . 
(-) A. Rem isze wski. 


Lublin, dn. 13 I"tego 1928 r. 


53. 
Okólnik Nr. 16 do Panów Starost6w Wo- 
jewództwa Lubelskiego 'lO sprawie przestrze- 
gania p1"zepisów o ochronie lasów na terenach leśnych. 
wydzielonych za serwituty bez prawa zamiany użytk6U1ł. 
L. 834/RW. 
W chwili obecnej prowadzona jest żywa ak- 
cja. likwidacji serwitutów włościaJlskich. W związ- 
ku z powyższem wydzielane są znaczne połacie la- 
sów. a więc zjemia z drzewostanami jako ekwi- 
walent za zrzeczenie się wszelkich uprawnień ser-\...C\ I 
witutowych. Poważne tedy skupienia leśne są wy-....
 
dzif'lane z lasów ordynacji zamojskiej (powiaty: 
 I 
Zamojski. Tomaszowski, Jano wski, Krasnystawski, \ 
BIłgorajski) oraz z lasów, położonvch w pÓłnocnęj 
 '\\ 
I i środkowej części Województwa Lubelskiego, któ- 
re to powierzchnie leśae przechodzą przeważnie 
na wspólną własność większ Tcb lub mniejszych 
grup osad tabelowych. . 
Lasy powyższe t. zw. zasłużebnościowe wsk
- 
tek prowadzonej przez b. serwitutantów, nieracjonał- 
nej, a nawet rabunkowej gospodarki ulegają stop- 
niowo zupełnemu wyniszczeniu, ' 
Po uchyleniu art. 710 rosyjskiej usta wy leśnej"" 
(art. 60 rozp. Prezydenta z dnia 24/VI.27 r.) grunty 
 
leśne oddawane obecnie włościanom przy likwi- 
dacji służebności bez prawa zmiany rodzaju qżyt- 
kowania-podlegają wszystkim przepisom rozporz
- l 
dzenia z dnia 24/VI.27 r. - Wynika z powyższego, 
że lasy t. zw. zaserwitutowe, _YdZie.a 
 
ne bez prawa zmiany użytków, m.usz 
być utrzymane w kulturze leśnej, a gos- 
podarka leśna winna się odbywać zgodnie z prze- 
pisami art. 8 i 9 wspomniane
o rozporządzenia t,j. 
na podstawie zatwierdzonych planów gospodarstwa 
leśnego, względnie programów gospodarczych. 
Ponieważ wielu z byłych serwitutantów nie 
orjentuje się co do praw i obowiązków. wynikaj,,- 
cyc h z rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
24/VI-27 r. (D. U. Nr. 57) w odniesieniu do ich la- 
sów, przeto w celu unikni£:cia na przyszłość takiej 
sytuacji, że włościanie. użytkując las, przekraczaj", 
przepisy wspomnianego rozporządzenia, określające 
zasady racjonalnej gospodarki leśnej. tłumacząc się 
nieśw
domością, czy też niejasnością ustawy. )0-
		

/05_0001.djvu

			lecam Panom Sta
Ó
tom 
szelkin:ii rozpor
ądz
lny", 
_ mi środkami wYiaśniać i pouczać b. serwitutantów, 
. źe dokonywanie wyrębu bez planu lub 
programu jak również> i dokonywanie 
karczunk'u i zmiany rodzaju użytkowa- 
nia bez formalnego zezwolenia Urzedu 
Wojewódzkiego jest aiedopuszczalne i 
winni będą karani .na zasadzie Cil"t. 38- 
48 rozporzadzenia z dnia 24/VI..27 r. 
Komisarze Ochrony Lasów stalę czy to w czasie roz. 
jazdów służbowych, czy też sp

jalnie wyjeżdzi!'jąc, 
winni informować ogół na zebraniach gminnych, we 
wsiach o konsekwencjacb wyrębów nieprawnie 
prowadzonych. Jednocześnie winni sprawdzać na 
gruncie powięrzchnie 'leśne, wy.dzielane za serwitu- 
ty bez prawa zmiany użytków leśnych w porówna:' 
niu z odpisami orzetzeń, znajdujących się u nich 
w aktach a przesłanych im do wykonani
, czy la- 
sy te są zachowywane w kulturze leśnej. W każ. 
dym wypadku przekroczenia przepisów, winnych 
należy pociągać do odpowiedzialności karnej. przy. 
czem odpisy tych orzeczeń nadsvłać będą P.P, Sta- 
rostowit" do Urzędu Wojewódzkiego 
Wojewoda Lubelski. 
(-) w/z E.arasiń
lci. 
Lub in, dn. 17 lutego 1928 r. 


-::1' 


 .....:, 


54. 


, 
, 
Pismo okólne Pana Wojewody Lubel-. 
skiego do wszystkich Panów Starostów 
Woiewód.ztwa Lubelskiego w sprawie prze- 
mialu mąki. _" -. 


L 822/ Ad. 
Podaję do wiadomości i zastosowania poniż- 

ze wskazówki Państwowego Zakładu Badania 
Zywności i Przedmiotów Użytku w sprawie okre- 
ślenia procentowości przemiału mąki. 
Za W ojewod€: Lubelskiego 
Taczelnik Wydziału 
(-) Dr. Grużewslci. 
Lublin, dnia 10 lut ego 1928 .-- 


Zal. do L. 8221..' '. ei 28. 
';J.; 
Odpis. ,
  Państwowy Zakład 
Badania Zywności i PrzedmiotOw Użytku 
w Warszawie, 
ul. Chocimska oM 24, tel. 98-22. 
I , Dnia 24 stycznia 1928 roku. . 
_ Nr. dz. 395/28. 
", W związku z cora1. cz€:ściej zachodzącymi 
wypadkami kwestjonowania mąki żytniej, której 
prz
miał znajduje się poniżej nortnyobowiązującej, 
WYlaśDłam co następuje: ; --
 
" 'Sposoby określenia procentowości przemialu 
mąk! w młynach i przy analizie chemicznej są- zu. 
pelOle różne i opart na wręcz odmiennych < me- 

todach. '_ 
Gatunkowanie. produktu mielem - \ '. mlynach 


"::.:... -'109-
 


r 


odbywa 
ię zapomocę t.zw. pyt.li, czyli siatek mo. 
siężnych, siatek z drutu żelazn,ego cynkowego i t.p. 
lub też gazy jedwabnej o otworach różnej wiei. 
kości, co ma na celu bądź odsiewanie t. zw. śrutu, 
bądt odsiewanie mąki, miał
 i kaszek. W zaJeżno.ś. 
ci zaś od stopnia rozdrobnienia ziarna zbożowego 
oraz odpowiedniego - zapomocą wyżej wym. ro
 
c-rzajów pytli-rozsegregowania produktu mielenia
 
zawierającego w sobie cząstki różnej wielkości 
młynarze oznaczają gatunki mąki różnemi znakami 
{"COOO", "000", ,,00", ,,1", ,,2", i t. p.), co ma odpo'- 
wiadać różnej procentowości wymiału: 50, 55, 60, 
-65 Ofo 1- t. d. 
 
W pracowniach natomiast chemicznych okreś- 
lenie procentowości wywiału mąki oparte jPst na 
-- odmiennych, j
k to już wyżej wspomniano, i czys- 
to naukowych sposobach, jak np. próba Pekaza 
(na kolor), próba Rakowicza (na określenie Ofo-ej 
zawartości otrąb i mąki), próba Geruma fprocen'" 
to we określenie skrobji), określenia %.wej zawar
 
tości drzewnika (celulozy), określenie t. zw. zdoI. 
ności piekarskiej mąki (próbny wypiek chleba), 
określenie procentoVvej zawartości popiołu (zw. 
mineralnym) w mące itp. 
Zastrzec si
 jednak muszę. że wobec braku 
w kraiu standar'tów żyta, skutkiem czego jest brak 
obowiązujących tyrów mąki, określenie procento- 
wego wymiału mąki. które nie nasuwałoby żadnych 
wątpliwości. jest nara;;ie rzeczą nie możliwą do. u- 
rzeczywistnienia. Dlatego też z inicjatywy Minister- 
'stwa Spraw Wewnętrznych utworzona została w 
listopadzie r. ub. specjalna Komisja Przemiału Zbo- 
żowego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego przy 
Ministerstwie Przemiału i Handlu, która to Komisja 
ma ustalić typ 65%.wej mąki ż
 tniej, który obo. 
wiązałby na calym obszarze Rzeczypospolitej Pol. 
skiej. 
Z wyżej powiedzianego oczyw;ście wypływa, 
że zachodzić mogą różnice pomiędzy gatunkowa. 
niem wzgJ, procentowością mąki w młynie a okreś- 
laniem stopnia wymiału tejże mąki na drodze ana. 
litycznej, jednak różnice te w niektórych wypad- 
kach wahaia się w granicach nieznacznych i wy 
nosić mogą około 5%. Nie mając więc całej pew- 
ności, Państwowy Zakład badania żywności w 
Warszawie mąki wykazującej-na podstawie prze. 
prowadzonych badań-przemiał 60%. wy, czyli niż- 
szy od normy obowiązującej mąki takiej nie kwes- 
tjonuje i nadal kwestjonować nie będzie, dopóki 
nie zostanie. ustalony typ mąki 65%-krajowej. na. 
tomiast z całą stanowczością występuie' na drogę 
sądową przeciw winnym, u których znaleziono i 
stwierdzono mąkC': 50 wzgl. 55 proc., bowiem w 
tym wypadku wynik analizy chemicznej -jest mia- 
rodajny i nieomylny. 
Jednocześnie komunikuje, że w myśl rozpo. 
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia' 31 
sierpnia 1926 r. o zabezpieczeniu podaży przedmio. 
tów powszechnego użytku (Dz. Ust N2 91 poz. 527 
ex 1926) oraz w myśl rozporządzenia Min. Spraw 
Wewn. z dnia 16 sierpnia 1927 r. o przpmiale tyta 
(Dz. Ustaw .M 78, poz. 683 ex 1927) zakazuje się 
przemiału żyta poniżej normy obowiązującej, t.j. p-o. 
nizei 65% wego wymiału. Stosownie zaś- do 
'c A 
tego ostatniego rozporządzenia winnych pogwałce- 
nia przepisów pociągnąć należy do' odp6_wiedzial- 
nośći karnej 'jedynie w wypadku wierdzeniarną- 


-I 


., 1 . 
',o 
i 


1
		

/06_0001.djvu

			ki, pochodzącej z przemiału poniiej, nigdY"2;aś po- 
wyżej normy obowiązującej. lnnemi słowy, jeżeli- 
na podstawie analizy stwierdzono, że. mąk
_ P?sia- 
da np. wymiał 80 G /o,wy, Zakład tut. me widziałby 
mozności pociągnif;cia do odpowiedzialności karnej 
młynarza wzgl, handlują
ego mąką, gdyż nie miał. 
by żadnej podstawy prawnej do w
zczf;cia podob- 
krQkt1>w. I 
Korzystając ze sposobności, równocześnie 
wyjaśniam, źemotywami, przemawiającemi za pó- 
trzeba wydania wyżej _ wskazanych rQzporządzeń, 
była 'przedewszystkiem chf;Ć 
sunie:cia 
arnotra w- 
stwa zboża krajowego, albowIem zakazując otrzy- 
manie mąki niskoprocentow
j czyli wysokogatun- 
kowe] unika się tern samem powstawania tak znacz- 
nej ilości otrąb, kt' re znaleźć mogą zastosowanie 
tylko jako pasza dla \ bydła. Na podobne mar- 
notrastwo i povviedziałbym nawet - zbytek oczy' 
wiście pozwolić sobie mogą jedynie państwa tak 
bagate, jakiemi są np, Stany. Zjednoczone Amery- 
ki -Północnej. _c 
Zresztą zasada zakazu otrzymania mąki żyt- 
niej wysokogatunkowej już oddawl1a stosowana 
jest w państwach Eu:-opy Zachodniej
 a ma ona .celu 
raCjonalne i cał!fowIte wykorzystame własnoścIod. 
żywczej ziarna zbożowego, przez co unika sif; sprQ' 
wadnrtia z zagranicy-na dos':ateczne wyżywienie- 
}udno3ci danego kraju-brakującej i zbyt kosztow- 
nej mąki. \V następstwie zaś podobnego, a nie in- 
nego postępowania Jest spadek ('en mąki i chleba, 
a co zatem idzie - wszystkich innych artykułów, 
co ma bardzo doniosłe znaczenie dla ogólnych wa- 
runków życia gospodarczego kraju. 
," , Rzecz
 jest zrozumiałą, że wymiał niskogatun- 
kowy, t.j. wyższy od obowiązującego 65 proc., tern 
więcej przyczynia się do zapewnienia w wyżywie. 
niu ludności, albowiem własności ziarna zbożowe. 
go w tym wypadku jeszcze bardziej są wykorzy- 
stywana. a ilość otrąb znacznie się zmniej 5za. Mą. 
ka Jednak taka, puszczan:! w obieg handlowy, winna 
być odpowiednio oznaczona, w przeciwnym bo- 
wiem razie nabywca, będąc wprowadzony w błąd, 
łudzIłby'się jak co składu, tak i wartości pienię:l. 
nej sprzedawanej mu mą\"!. I jedynie w wypadku 
fałszywego oznaczenia przy sprzedaży zaofiarowa. 
nej mąki, oznaczania, przyczyniającego sip. do oma- 
miania kupująeego. Zakład miałby dostatecznie 
prawną podstawę do pociągnięcia młynarza wzgJ. 
'handlująceg-o mąką do orlpowiedzialności karnej w ! 
myśl art. 591, poz. 2 KK. (oszustwo) 
Podając powyżue do wiadomości, upraszam 
'Województwo o wydanie poszczególnym urzędom 
odnośnych poleceń, by przy pobieraniu prób mąki 
w młY!1ach lub u handlujących mąką możliwie ści- 
śle podawały -- w/g deklaracji - proc. wymiału 
wzgL cenę spnedażną mąki, stwierdzono na pod- 
stawie rachunków. 


Dyrektor Zakładu 


T' 


55. 
-<-,WYKAZ- 
, I - 
-zaraitiwych chorób zwierzęcych, panujących na terenie 
"Wojew (",twa LubeZskiego w miesiącu styczniu 1928 t". 
_,. Nosaci
na 

owiat Kra$.nys!aw -- gminy Gorzków, Izbic;l. 


tłO - 
"'.". - 


powiat Lubartów - gmina Lublin. 
" Siedlce - gmma Wiśniew. 
., Węgrów - gmina Sadowne. 
II Włodawa - gmina Opole. 
Ił ZamQść - gmina Zwierzyniec. 


Zołzy 
powiat Chełm - gmina Żmudt. 
.. Janów - gmina Brzozówka. 
" We:grów - gmina Sinołęka. 
" Włodawa - gmina Wisznice. 


$wi
rzb 
powiat Węgrów - gmina Grebków. 


Zaraza płucna 
powiat Lublin - gmina Mełgiew. 
li Lubartów - 
mina Kamionka. 


Wścieklizna 
powiat B"lgoraj - gmina Kocudza. 
7! Chełm - gminy Olcho wiec, Sie r 7C e, m. 
Chełm. 
Garwolin - 'gminy Ryki, Stęzyce, Ul ż' 
Zelechów.. 
Krasnystaw - gmina Krasnystaw_ 
Lubartów - gmina Łuszawa. 
Puławy - gmina Gołąb. 
Radzyń gmina Międ?:yrzec, Siemień, Suw 
chowoJa. 
Sokołów - gmina Kosów. Olszew_ 
Węgrów - gmina Grf;bków. 
Włodawa - m. Parczew, gm. \Vłodawa. 
Zamość - m. Zamość. 


Ol 


JI 


" 


to 


" 


.. 


lO 


Ił 


II 


I ąglik 
. powiat Hrubieszów - gmina Mołodjatycze. 
... Włodawa - gmina Ostrów. 


Pomór i ząJDaZiJ trzody chlewnej 
powiat Biała - gminy Huszeza, Piszczac, Rosos
 
Tuczna, . 
Chełm - gmina Żmudt. 
Garwolin - gminy Garwolin, Sobienie Je- 
ziory, Wilga, Wola Rf;bkowska. 
Hrubieszów - gminy Grabowiec, Miączyn. 
Janów - gminy Urz
dów. 
Konstantynów-gminy Kornica, Losice, Ły- 
sów,Olszanka, Wituhn, Sarnaki, Swiniarów. 
Lublin - gminy Brzeziny, W' ?a, Zembc- 
rzyce. 
Lubartów - gminy Chudowola, Kamionka. 
Niemce, Rudno. Samoklęski. Spiczyn, Tarło, 
FkkJ. . 
Radzyń - gminy Biała, Tłuściec, Zahajki, 
, m. Mit:dzyrzec, m. Radzyń. 
" 'Siedlce....,.. gmina Wodynie. 
Sokołów - gminy Kosów Kudelczyn, Wy- 
rozf;by, m. Sokołów.. 
Tomaszów - gmina Komarów. 
W
grów 
 gminy Gr«::bkó ł'?, Ruc
ana. 
Włodawa-gminy Sławatycze m. Włodaw8u 
Zamość - gminy Labunie, W Y$9kie. 


.. 


, -JI 


" 


.. 


.. 


.. 


lO 


.. 


,. 


.. 


.. 


", .'
		

/07_0001.djvu

			"v 


--,,- H.t - 


R6jyca trzody chlewnej 
powiat Chełm-gminy RakołI!PY,: Siedliszcze. Sta':Y" 
_ . Krzywlczkl. . 
Janów - gminy Kaw
c?=yn, Modliborzyce. 
:. - Sokołów - gminy Kosów, Wyrążt:by, r.n
 
'
"", Sokołów. '" 


powiat W 
grów - gminy Os
ów o, Ruchna. Sta- 
, raWleś. 
Za WOJewodt: Lubelskiego 
Naczelnik Wydziału 
(-) Rachwald. 


56. 
Ogłoszenia o zarejestrowanych Stowarzyszeniach. 
Na zasadzie postanowienia Wojewody Lubelskiego zostały wciągnięte do rejestru stowarzyszeń 
i związków następujące stowarzyszenia: 


-- , - - 
 
 ' - .. "r:'
 
, Po-;tanowienie Woje ody I N . 
_ 
 nr. 

,.

 
a 
ł Liczba . rejestr 


,:19:X 1927 


.l 


19.X 


, l 


. 19.X 
22.X 
22.X 
22.X 
22.X 
24.X 
24.X 


Z9.L 


: 29.X 
, . 2
XI 
3.XI 
3.XI 


3.XI n 


3.XI 
3.XI 


-S.XI .. 
S.XI .. 
S.XI ot 


i." 


,\ S.XI 


''J..XI " 
, 17.XI 


')18.XI 


..(f 


".t8.XI .. 

.: 


.. 


8279/BP 
9618/BP 
I ' 
I 8498/BP 
9661/BP 
8626/BP 
8715/BP 
9664/BP ; 
ł 
9683/BP 


" 


.. 


" 


n 


" 


.. 


ot 


9686/BP I 
, I 
9858/BP I 
9873/BP i 
I 
9874/BP I 
9890/BP I 
9891/BP I 
9892!B 
9930/BP ! 
9936/BP 
9929/BP 
9927/BP 
9963/BP 
9924/BP 
I 9926/BP 
10328/BP 
10242 
P 
10410/BP' 


" 


.. 


.. 


,. 


" 


» 


" 


" 


" 


" 


.. 


1064 
1065 
1066 


1067 


1068 1 
1069 / ' 
1070 
I 
1071 I 
1072 I 
1073/ 
10741 
i'075) 
. 
1076 
1077 
1078 
1079 
1080 ' I 
1081 I 
1082 
1183 
1084 
1085 
1086 
1087 I 
10śa I 


NlIzwa Stowarzyszen'a 


Towarzystwo' "Dom Starców 
(Moszaw 
,zkejnym) 
Kółko Rolnicze 
"Jedność Gos- 
podarcza" 
,Zrzesze ie Akad
rników Żydów 
Towarzystwo Ochotniczej Stra
 
ży Pożarnej 
-?amojskie Two Wspomagania 
Zydów "Linas Hacedek" N2 2 
Stowarzyszenie Dobroczynne 
" Gemiłus-Chesed" 
Stowarzyszenie Dobroczynne 
"Gemiłus. Chesed" 
Towarzystwo Och a tnieze] Stra- 
ży Pożarnej 
Towarzystwo Ochotniczej Stra- 
> ży Pożarnej 
Towarzystwo Ochotniczej Stra- 
ży Pożarnej 
Towarzystwo Ochotniczej Stra- 
ży Pożarnej 
Towarzystwo Ochotniczej Stra. 
zy Pożarnej . 
Kółko Rolnicze 


Kółko Rolnicze 


Kółko Rolnicze "Promień" 


Kółko Rolnicze 


Kółko Rolnicz- 


Kółko Rolnicze 


Gminne Kółko Ł wieckie 


Towarzystwo Ochotniczej Stra- 
ży Pożarnej 
Djecezjalne Kółko Księży Pre- 
fektów Rzym. Kat. Djecezji Lub. 
Gminne Kółko Łowieckie 


Towarzy stw 9 Ochotniczej Stra- 
ży Pożarnej " 
Towarzystwo Ochotniczej Stra- 
. ży Pożarnej 
Towarzystwo Ochotniczej Stra- 
ży Poźarnej . 


, Sledzib,r Stowarzyszenia 
,------ -Ii 
I Miejscowość i gmina 
I 


I 
c I 
I I 
I Ignaców gm. Woj- I 
, ciechów '1 
I Lublin , 
, 
Ligietki gm. Krze- I 
szów 
Zamoś 


Chełm 


, 
1 Garwolin 
' Bilgor
j 
I 
I 
I Wierzbno gm
 Mary 
I f. Zamość I 
" StoIP
i
 gm. Z

ajki I 
Rozkl gm. Zoł- 
kiewka 
Nielisz 


Gorajce gm. Ra- 
decznica 
Zosin gm. Horod 
Wola Oruszowska 
gm. Miedzna 
Kąty gm Korytnica I 
Zdziłowice g. Batorz! 
D
bina gm. Za.. 
krzówek 
Rzeczyca Ziemiańska: 
gm. Trzydnik Rosiorz 
Żuków gm. MiącZyn l 
Lublin 
i 


Zabłocie '" 


Derewiczno gm. 
Brzozowy Kąt 
Gruszka Duża 
. gm. Nielirz 
Dominm gm. Go. . 
łąbki'. ' . 


powiat 


Chełmski 


Lubelski 


Lubelski 


Biłgoraj ski 
Zamojs
i 
. Garwolińki 


Biłgoraj ski 
Zamojski 


amojski 


Radzyński _ 
Krasnystaw ski 
Zamojski 
Zamojski 
Hrubieszowski 


Węgrowski 
W ęgr 7S 
Janowski 
Janowski 
Bialski 


1 


.. 
j 


li.rubieszowski 


J 

! 
" 
j 


Lubelski 


-Bialski 


Rad
yński 
Zamojski , 


Łukowski 


e l
		

/08_0001.djvu

			-:"- t'
 
 


B. 


57. l' 
S II r a-w
o z II a n i e 
Lubelskiego Wojewódzkiego Komitetu 
przyjęcia dzieci 4£ Niemiec, Gdańska 
i Gór-nego Sląs'ka na koloBj .Ietnie 
Uf 1927 roku. , 
W roku ubiegłym Wojewódzki Komitet przy- 
j
cia dzieci, w ktorego skład wchodzą: 
Przewodnicz ąca - p. Zofia Remiszf'wska, 
Wice-Przewodniczący--p. IN alerjan Karasiński 
Sekretarz-Stani
law Biep.iek, . 
Skarbnik-ks. F. Osuch. . 
złonkowie: 
Kazimierz Chm' f l wski, 
Stefan Choma. 
Inż. Korczyński, 
Dr. Czesław -Kujawski, 
J ozefa Kunicka, 
Maria Łabędzka, 
Stanisław Moskalewski, 
Wanda Śliwina, 
F, WOlciecbowski , 
Zofja Zembrzuska 
zorg,<,uizował 'kolonje letnie, na których przeby- 
wało łącznie 841 dźieci w wieku od lat 6 do 14, 
w nast
puiących powiatach wojewód
twa lubel- 
skiego: 
Bialskim' 41, Biłgorajs
im 24, Chełmskim 50, 
Hrubieszowskim 50, Jar..ow Lub. 110, Krrsnystaw- 
skim 160, Lubelskim 46, Lubartowskim 20, Łu- 
kowskim 60, Pulawskim 34-. Radzyńskim 45, SIe- 
dleckim 20, Sokołowskim 56, Tomaszowskim 60, 
Włodawskim 40, Zamojskim 25. 
Rozlokowane zost?-ly w miejscowościach ko- 
rzystnych pod względem . imatycznym i zdrowot- 
nym, a więc. w okolicach suchych piaszczystych, 
wśród lasów i w niedalekich odległościach d 
rzek. 
Wśród dzieci panował doskonały nastróJ. 
Zapewpiono im troskliwą, statanną opiek
, 
zdrowe i obfite pożywienie i możność oddychania 
czystem wiejskiem powietrzem. 
Włożono dużCl pracy, by pobyt im nietylko 
uprzyjemnić, - lecz i pokrzepić ideowo ńa duchu. 
Zaznaczyć należy, że dzieci śląskie do prowadze- 
nia były na ogół trudne. Wyczuć da si
 7. ich 
dużą "tresur
77, a nie wychowanie. 
To też zmiana tego systemu pochłonęła wpraw- 
dzie dużo energii lecz dała wynik pożądany. 
Dzieci zapoz ały się z mit'jscowemi stosunkr- 
mi i zwyczajami. 
. Wszystko to dało im moiność dbkładniej po- 
znać ziemk. ojczystą, a więc pogł
bić zrozumienie 
Ojczyzny. ' !; 
Rozkład dnia w kolonjach nie był jednolity. 
W zależności od miej3cowych warunków i inicja- 
tywy przełożonych kol!-:mji był odpowiednio urozmai- 
cany;: VI zasaazie jednak tryb dnia. nie różnił si
 
zbytnio i był następujący: godzina 7 1 12 pobudka na 
na wśt;iwanł-e, 8-modlitwa, 8-81/2' śniadanie
 81/
 
_91/g czas wolny, 9 1 /2-13 gimnastyka, zabawy. 
kąpiel. rzeczna lub sloneczna, 13';" H;obiad i odpo- 
czynek, 14-16 zaj
cia, pogadanki, czytanta, 16- ..; 


Ił 


podwieczorek, 16-19 ,wycieczki zbiorowe, 19 1 /. 
-kolacja, 19'/2-20 czas, wolny, 2Q-:-;l1łod


a' 
i sygńał na spanie. 
 ' . " . . -) 
Dzieci były ,
ywione 4 razy dzienn,
e
. śniada- 
nie-mleko lub biała kawa, obiad obfito,wal w po- 
trawy jarskie, mi
so trzy razy tygodniowo, pbd- 

. wieczorek-kakao lub herbata z mlekiem, kolacja- 
ztlpa mleczna, zacierki, zsiadle mleko i t. p. Nie- 
zależnie od tego każde dziecko otrzymywało sto- 
sowną dzienną porcj
 chleba białego lubrazo-,wego 
z masłem, miodem lub twarogiem. .. 
. Po przyjeidzie i przed wyjazdem dzieci były 
waźone i oglądane' przez lekarzy powiatowych ląb 
specjalnie uproszonych. ' 
Przeciętny przybytek na wadze wynió$ł 2 klg. 
Kilkudziesi
ciu chłopcom .przybyło ponad 3 klg. 
Pośród przybywających dzieci były niektóre wy- 
jątkowo wynE:dzniałe. z powi
kszonemi gruczołami, 
ze skłonnością do gruz1icy i t. p. Przyjmowały 
one żelażo, arszennik, phytim:, .Motofer", "Phos- 
hitt". Zdrowotność była zadawalniająca. Z cho- 
rób zakaźnych z
motowano dwa wypadki szkarla- 
tyny o przebiegu łagorlnym. Łączna suma wydat- 
ków na utrzymanie dzieci wyniosła 76190 zł. Po- 
wyższą sumE: partycypowali: 
1) Powiatowy Komitet przyjęcia dzieci w Bia- 
łej Podlaskiej 3.890 zł. 2e gro-ofiarodawcy powyź- 
szej kwoty: ' '\ ' ' 
C
łonkinie Narodowej Organizacji Kobiet, 
Związek Ziemian, okoliczne spolecze' t\yo i,. Wv. 
dział Powiatowy Sejmiku Bialskif'go. 
Powiatowy Komitet opieki nad dziecmi stano
 
wił Zarząd Narodowej Organizacji Kobiet. Głów- 
ną opiekunką była vice. przewodnicząca Nar. Or:g. 
Kobiet p. Eugenja Brzezińska. Rachunkowość pro- 
wadziła członkini Zarządu Nar. Org. Kobiet Lidja 
Nartowska. Opiekunką sanitarną była członkini 
Zarządu Stefanja. Michnowska. Pomocy leka
skiej 
udzielał pow. lek.. dr. C7esław Domański, lekar- 
stwa bezplat:lie-szpital Karola Boromeus,za. Wy- 
chowawczynią była wykwalifikowana ochroniarka 
p. Janina Pulczewska. Zarząd kolonji letnich spo- 
czywał w r
ku p. Izabeli Łapińskiej. Ćwiczęnia. 
gry i zabawy prowad
iły harcerki Gimnazjum Zeń- 
skiego. Nauczycielstwo szkół powszechnych z p. 
Inspektorem . Krupczakiem . prowadziło .p.ogadanki 
z przezroczami na następujące tematy: Zycie ludzi 
przedhistorycznych, Z biegiem Wisły, Za Piastów 
i Jagiellonów, Wieliczka i Bochnia, Królowa Jadwi
 
ga, Nad brzegiem Bałtyku, Polska za oceanem, 
Częstochowa. 
Ochroniarka uczyła dzieci wierszyk
w o1':az 
wyreżyserowała 2 komedyjki. Nauczycielka Gim
 
nazjum Żeńskiego p. Walewska miała 3 pogadanki 
o .M
czeństwie Podlasia" . Urządzono cały szereg 
wycieczek, l it::dzy innymi dzieci zwiedziły fabrykę 
samolotów. Wszystkie dziewczynki w liczbie 41 
otrzymały fartuszki, chusteczki, białe kołnierzyki. 
wstążec2 ki i obrazki. Najbiedniejsze materiał na 
sukienki. Z komitetem przyj
cia dzieci współpra- 
cował p. Starosta Rudnicki. 
2) Pow. Kom. przyj
cia, dzieci w .Biłgorajwr. 
2.355 zł. 77 gr., ofiarodawcy powyższej kwoty: 
PP. Ignacostwo Bobko\\iie koszt i utrzymanie 
1 dziecka, Zygmunt Baranowski 2, Henryk Bram- 
ski z Lukowej 1, Bobdatlostwo Hussarowie 1. ;Her- 
I ic-zek z Kamionki 1. Dr. ]ogodQwie z Różańca 2 


I 
I 
I 
l 
I 


'"
		

/09_0001.djvu

			-:- ?1}$ ___ 


,k

W
6w1
\
.}C
ID
k{

ro

li *! 1Aą:


k

it
 
,f{!
ts
Y} z ){
i
z
ppi
 l, lnź.' Le MccjT' 'z {)bszy 2, 
JaiefU'
ie . Ł\tniewścy'''' z,. N
klika . 
" '-.W ada wostW? 
MatraS_JO,
Ię z.,Rapzu:cma, 2, W 0JCICCY z Plus 1, 
}:V
so'ćcy z,"
-})}'C?dW
 .1., Uiząd.gminy 56,1 2,'prząd 
. gmIn¥ ŁukóWą 1
 SeJI1"nk POwIatowy 1. 
- 
.-" '
Powiątó'wy Komitet. przyjt:cia dzieci: Prze- 
"wodnicząty.LStarosfa Ignacy Bobek
 członkowie: 
'Jó.:ief Kiełczewski,' Włądyśław' Kabata, Bronisław. 
'Nbwa
ow
ki. Antbw P1fzga i Karol Blumhoff.. 
", . Zyw'ezaiilteresówanie kolonIą wykazywali 
'p.' Tadeusz Ossowski, adminiśtrator Klucza w Maj- 
danie K,siężpólskim, , zasilając kolonJę w porę 
ofiarą 360 :zł. oraz 'józefostwo Kiełczewscy z Soli, 
'którzy niezaleźbie od utrzymania' śwÓim kosztem 2 
'dzie'cVbyli, w stałym kontakcie z ko)ohją, go
clll' \ 
nie przyjmowali całą kolonję u siebIe yv Suli, 
'udzielali furmanek na'wyciecz
i w okolice "Biłgor-a- 
Ja, do'lasów w BOJarach i do Soli. , ' 
, " Podczas' wyqeczek S pogadanki krajozna wcze, 
'przyrodnicże
 
 o .
 pbłożeniu geograJ.c:Lnem z u. 
w-zgl
dnieniem etnugrafli" 
w
 czaj ów i obyczajów 
"miefscowej iudności. ::>trobą _
ychowavvczą za]' 
. rriowało się'llauczycielstwo: p' dyr. .I}:abat, Nowa- 
c"kowski' i Plizga oraz Maria Han'kiewiczów<1a, 
	
			

/10_0001.djvu

			. '.. - 114 ';';'" 


Okrzejskiej-mie)sc:a 'urodzenia H. Sienkiewicia" 
do SIedlec do cudownego pbrazu Matki Boskiej 
Kodensb.ieJ, do pobliskICh lasów. W dzień .odjaz- 
du otrz) mały całKowite kostjumy harcerslne i książ- 
ki-starsi chlopcy "Krzyżacy", młodsl-" W Pusty. 
ni i PUSZC.lY", by upamiętn,ć im, że byli w pOWH
' 
cie, na terenie którego urodził sie:: H Sienkiewicz. 
Do każde) ksiąŻkI wKlejono fotografJ
 domu. w 
którym przyszedł na SWlat Sienkiewicz z dedykacje::: 
na pamiątk
 bytności w pow. ŁukowskIm, na tere. 
nie ktorego w Wob Okrzejskiej urodził sie: Wielki 
Powieściopisarz i Bucziclel Ducha Narodowego 
Henryk Sienkiewicz, Komitet Łukowski przyje:c1a 
dZIeci ofiaruje . . . . . . . . . . . . . . . . . niUlejszy 
utwór Sienkiewicza, by pamit;tal, ź
 jest człollkiem 
Wielkiego Narodu Polskiego. 
I 8) Powiatowy KOIvitet w Puławach 2173 zł. 
Ofiarodawcy: Cukrownia "Garbów" Sp. Akc.- 
1333 zł. 75 gr., TO:.llasz Milowicz maj. Cz€sławice 
-990 zł., O::;ada i gmma Irena-8S0 zł. 
. Zorgamzowano wycieczki do Lublina, Puław 
i Kazimierza nad Wisłą. Lokomocji dostarczyła 
Cukrownia "Garbów". Lokomocji na wydeczke; 
do Nait;czowa dostarczyła gmina Garbów. Ide we. 
kierownictwo kolonii spoczywdło w rt;kach pp. 
Marji Łopacińskiej, Z. Kłokowskiej, Z. Bogudny, 
M. Rodakówny, D. MBlkowskiej, 
łabczy1'1sklej, L. 
Fortini, E. Piekarskiej oraz pp. Tomasza MIlowi- 
cza, Łopacińskiego, l. Niestrawskiego, Jana Kanet- 
kiego, Anto1llego Pikuiskiego. Pomocy lekarskiej 
udl elali dr. Hęrman Drucker i dr. A. SoC'hacki. 
Klerowlllk mIejSCowej szkoły w Gar-bowie 
p. Mar]an Gletka wygłosił 22 pogadanki na tle hl- 
storycznem, prz} rodniczem i gospodarczem. Pod 
jego kierownIctwem odbyły się wyszczególnione 
wyżej wycieczki. Gimnastykt: i gry prowadziła p. 
Stefanja Kozaczyńska. W majątku Czesławice p. 
MIlowicza pracowała specjalnie zaangażowana 
ochroniarka. 
'-_ Troskliwa opieka, należyte prowadzenie wre- 
szcie dobroczynny wpływ na dziatwę .towarzystwa 
d
ieci miejscowej intelIgencji, z którymi przyjezdna 
młodzież obcowała, korzystnie wpłym;ły na psy. 
chike; dziatwy. W akcji kolonji l tnich czyn me 
współdziałał mieJscowy Starosta A. vviśniewski. 
9) Powiatowy Komitet w Radzyniu 3235 zł. 
38 gr. Ofiarodawcy: Wydział Powiatowy-1343 zł. 
'18 gr.. Związek Ziemian- 920 zł. 11 gr., m. Radzyń 
dobrowolne opodatkowanie miejscO\,vej inteligencji 
.. 333 zł. 40 gr., Urzędy gmin: Biała, Jabłoń, Kąkole- 
wDlca, Milanów; Suchowola, Sienneń, Szostka, Tłu. 
ściec, Zerociń- 638 zł. 68 gr. 
Zdrowotność dobra. Wynik kolonij pomyśl- 
ny. Dzieci z wielkiem zainteresowaniem słuchały 
pogadanek na tematy historyczne i przyrodnicze. 
NaJwie;cej ich interesował stosunek Niemiec do Polski. 
Skład Komitetu: Przewodniczący - Starosta_ 
Wazowski, czlonkinie: Marja Wazowska, dr. Ol
a _. 
Petrulewiczowa, dr. Jadwiga Sitkowska, Zofja Hu- 
bowska, Paulina Szabrańska, ks. prałat Tadeusz 
Osiński, dr, Jó
ef Chromiczewski, Błaszczakowie, 
FelIks Frękowicz, dr. Petrulewicz, Kazimierz Prej- 
zner, Tadeusz Rossowski. ... 
, 10) Powiat Siedlecki. Wydział Powiatowy 
pokrył koszt utrzymania 20 dzieci-1016 zł. Dzieci 
. przebywały we Fronełowi.e n/B i obcow.ały 
 dzia- 
twą ukół średnich i powszechnych. przebywających 


, na 'ko1onjach' letn:icb:: .' Orgiińlio.w:it1
':'by
V"
't
Jd. 
stayvienia amatorskie, ,deKlamacj"e ł śpiewy ćb6raJn	
			

/11_0001.djvu

			- 115,- 


Okoliczna ludność po w. konstantynowskiego 
zadeklarowała na rzecz kolonji 106 zł. 35 gr. oraz,- 
Wydział Powiatowy Sejmiku w Janowie Podlaskim 
-500 zł. 
_ Tak w bardzo .krótkim zarysie 'streszcza sit: 
- wynik 
kcji . ot l
 tnic terenie W o)ewództwa 
LubelskIego. . 
W zakończeniu Wojewódzki Komitet Przyj«;- 
--cia Dzieci składa gorące podzi(;:kowanie wszystkim 
osobom, za ich współprace: i prawdziwie obywa- 
telskie poparcie pożytecznej spr wy, która wywo- 
łała tak ofiarną, żywą i ochotną współprace: miej- 
scowego społeczeństwa. . 
Przewodnicząca 
(-) Zofja Remiszewska. 


, 


Sekretarz 
(-) Stanislaw Bienielc. 


58. 
.....ISTA 
lekarzy, zajesłrowanych w Izbie Le- 
,karskie- LubBlskiej w ciągu II półrocza 
, 1921 roku. 
 
Woj e w ó d z t w o L u b e l s ki e. '\\ 
Dr. Kłyko Stefan - Wyroże:by. 
 
Dr, Win kler Juljan - Bełżyce. 
Dr. Surkont Jeriy - Lublin. 
Dr. Freytag Józef - Lublin. 
Dr. Radowski Piotr - Frampol. 
Dr. Kraczek Franciszek - Tarnogród. 
Dr. Buczyński Józef - Siedlce. 
Dr. Branicki Stanisław - Zamość.' 
Dr. Krejndel zenberg Eta - Tarnogród. 
Dr. Ci:arkowska Zofja - Cbełm. 
 
Dr. Fedorenko Piotr - Uhrusk. 
Dr. Kozłowska NatalJa - Zamość. 
Dr. Friedman Hersch - Chełm. 
Dr. Safjan Henryk -- Biłgoraj. 
Dr. Brzozowski Sta
isław - Lublin. 
, Dr: Tokarz Mosurowa Helena - Zaklików. 
Dr. Lewitt Piotr Paweł - Sokołów. 
- Dr. Szyszkowski Witold - W ohynin. 
Dr. Lind Jakób - Izbica. 
Dr. Zyli. ki Stefan - Lublin. 
Dr. Berko Rozenber
 - Tarnogród. 
Dr. Michałowski Ignacy - Dubienka. 
Dr, kpt. Przegaliński Edward - De:blin. 
Dr. Kurchin Zofja - Gruszczyno. 
Dr. Pianka Bronisław - Krasnobród. 
Dr. Hajdel-W rcel Ąron - Adamów. 


59. 
O-s t r z e ż e n i e 
w spr«wie Jłóczęgostwa i wyłudzania wsparć. 
L i .10126/Sm. Ą 
Podaje sie do publicznej wiadomości, że we
 
_dług zawiadomień Wojewodów: Kieleckiego, Lwows- 
kiego, Łódzkiego, Po
p.askiego, Sta
isławowskieKC), 


Wileńskiego i Wołyńskiego, oraz -sprawozdań Sta- 
rostwa Puławskiego i Włodawskiego - wlóczą,się 
po kraju i wyludzają na koszt swych gmin -przy. 
należności datki pieniężne niżej wyszczególoie ni: ,. 
1) Ślusarski Stefan, syn Stanisława i Marian
 
ny, ur. 13/IX 1899 r. w Chmielniku, pow. Stopnica. 
2) Hablasek Bronisława, córka Jana i Marjan- 
ny, ur. 31/1II 1903 r. przynależna do wsi. Kaszy, 
gm. Lasocin, pow. Opatowski. 
3' Fajt Janina, zZawiercia. 
4) Wasowicz Franciszek, l. 28, syn Fran- 
ciszka i Katarzyny, z m. Sosnowca. 
5) Slabosz Edward, l. 39, syn Jana i Fran- 
ciszki, z m. Sosnowca. , 
6) Kaczkowski \Vacław, l. 25, syn Władys . . 
wa i Stefanji, z m. Sosnowca. 
7) Laraz Józef, syn Władysława, ur. 1908 r. 
z Bielin, gm. Godździków, pow. Opoczyński.' 
8) Starnawski Karol, syn Władysława, ur. 
1896 r. przynależny do wsi Jastrząb, gm. Goż zl- 
ków. pow. Opoczyński. 
9) Kamionka Władysław, syn Jana i Elżbiety.. 
Uf. 19/V 1901 r. przynależny do wsi Jastrzębie, gm.. 
Kidów, pow. Olkuski. 
10) Grabowski Bolesław, syn Andrzeja i Jó- 
zefy, ur, 1904 r. przynależny do wsi Złoźeniec, gm. 
Pilica, pow. Olkuski. 
11) Barczyk Władysław. syn Szczepana i 
Petrone li, ur. 1907 r. ze wsi Zarzecze, gm.. Pilica, 
pow. Olkuski. 
12) Połotniuk Eleonora, córka Jakóba i Pau- 
liny, ur. 1892 r. z O:;trowa, pow. 'Soka1. 
13) Onyszkiewicz Adam, syn Adrjana i Ka.' 
zimiery, ur. 1903 r. z Rawy Ruskiej. 
14) Szczurek Jan, syn PróCllapona i Katarzy- 
ny, ur. 1909 r. z Lackiej Woli, pow. Mościska. 
15) Jaroszczak Andrzej, Uf. 1900 r. z Satłj1.bora. 
/ 16) W syl B dnar. 'r. w ]ureczkowej pow. 
Dobromil. 
17) Pancikiewicz Marian, ur. 1900 r. ze 
Lwowa. 
18) Lenchter Natan Mojżesz, syn Chaji l. 23 
z Przemyśla. 
19) Wajdowicz Henryk, syn Jana i Magnale- 
ny, L 23 z Prz myśla. 
. 20) Osławski Stanisław, syn Alidrzeja i An- > 
ny, ur. 1898 r. z Żużela pow. SOKa!. 
2t) Wiencek Jerzy, ur. 18J5 r. ze Lwowa. 
. 22) Zołnierczyk Walenty ur. 1899 r., z żoną 
Julją ur. 1900 r. i dwojgiem dzieci z Posady Ol. 
chowskiej, pow. Sanok, 
23) Hentorz Karol, ur. 1909 r.. z Posady Ol
 
chowskiej, pow. Sanok. 
24. Głuch Stanisław, syn. Ludwika i Broni- 
sławy, ur. 8/V 1893 r, z Łodzi. 
25) SobotkowskiSt., z m. Tomaszow. da- 
-"Zowieckiego. 
- ..26) Dawidson Daw!d, syn Jakó.ba 
. Szajby i 
Perli. Uf. 1904 r, w ŁodzI.' .; 
27) Siepkowski StefaD, ur. 1907 r'Jsyn J6- 
;łefą i Adaininy. z Łodzi. .
, -', 

. 
 -. \..__1 


l' 

 
1 ' I i 
, 
1"1  
, , 


II 
I' 


I
		

/13_0001.djvu

			L. 14128: 
., Komornik przy Sądzie Oklęgowym w L\J bli nie, Ste- 
'an Racinowski zamieszkały w Ktasnymstav, ie, na zasa- 
giera i czterech kóp żyta na pokrycie należności Francisz- 
ka Błędowfkiego a oszacowanych na ogólną sumę 830 zł. 
Spis rzec
y i ich szacunek poszczególny przejrzane 
być mogą" dniu licytacji. 
Komornik Sądowy (-) R. Mazurek. 


Akta Nr. E. 349 /2 7. 
Komornik przy Sądzie Okręgowym w Lublinie 2 re- 
wiru powiatu Janowskiego Anłoni Maz.urek zl!mieszkały 
w Kraśniku na zasad
ie art. 1030 ust pOft: cyw. pocjaje do 
wiadomości publicznej, że dnia 16 marca 1928 r. od godziny 
:£0 z rana w Kosinie gminy Kosin powiatu Janowsluego od. 
bywać się będzie licytacja rvchomo"ci, należących do Win- 
cefttego i Marjanny mał'żonków Przywara składa- 
jących :-ię z jałó-Nki czerwonej, krowy czarnej z białf'm lat 
xx i dwojga świń na pokrycie naleźności Werol1iki Szczec- 
kIej a oszacowanych na ogólną sumę 900 zł. 
Spis rzeczy i ich szacunek poszczególny przejrzane 
być mogą w dniu licytacji. '" 
Komornik Sądowy (-) R. Mazurek. 


.Akta Nr. E. 35/28, 
Komornik przy Sądzie Okręgowym w Lublinie 2 re- 
wiru powiatu Janowskiego Anł.ni Mazurek zamieszkaly 
w Kraśniku na zasadzie 3rt. 1030 u"t. post. cyw. podaje do 
wiadomości publicznf'J, że dnia Ismarca 1928 r. od godziny 
IO z rana w TrzydIliku-Dużym gminy Trzydnik powiatu Ja- 
Jllowskiego odbywać się będzie licytacja ruchomości, nale- 
j
cych do Wojciecha Cielilaka składających si
 z kro- 
,wy' czarnej, krowy czerwonej, trzecn jałówek k! asistych, 
'
wojga świń i ogiFra gniadego. na pokrycie należności Mar- 
. celi Wójcikowej i Szczepana Stemp11ia a oszacowanych pa 
Dgólną sum€; 1310 zł. - 
__ -, Spis rzeczy i ich szacunek poszczególny prz.eJrzarie 
być. mogą w dniu licytacji. 
- , Komo rnik Sądowy (-) R. MaZUfek. 
"A.kta Nr. E. 372'27. 
_ i __: ,- . ' ,Komornik przy Sądzie Okręg(iwym w Lublinie 3 re- 
wiru powiatu JatJowskiego "ntoni .a
urek zamIeszkały 
-w Krllśniku na zasadzie art. '[030 ust, post. cyw. podaje do 


na 


wiadomości publicznej, że drtia J4 marca 1928 r. od.
odziny 
10 z rana w Kłodnicy-Górnej gminy Wilkołaz odbyw
ć sit- 
będzie licytacja ruchomości
 na
eźących do Pawła K_a- 
mińsIliego składających się z klaczy karej lat 7. klac'zy 
karej lat 
 i sieczkarni na pokrycie należności Antoniego 
:;JakubaszJc a a' oszacowanych na' ogólnę sumę 600 zł. 
Spis rzeczy i ich szacunek poszczególny przejrzane- 
być mogą w dniu licytacji. . _ . 
,! 
;c Komornik Sądowy (-) R. M.azurek. 


l 


l) 


7) Udzielenie zezwoleń na urucho mie..- 
nie komunikacyj ::: amochodowych. 
. L
belski Urząd Wojewódzki (Okr. Dyr, -Rob. Pub}.) 
w Lublinie udzielił Zygmuntowi Olszewskiemu zam. 
w Sawinie pow. Chełmskiego pozwolenia na urudomienie 
i utrzymanie przerlsi(;biorstwa przewozowC'go osobowego n.;l 
przestrzeni: Sawin-Chelm-Si edliszcz
" 
Pozwolenie wydaje się na przeciąg jednego roku, li- 
cząc od dnia 8 grudnia 1927 r. do dnia 30 listopada 19 28 r. 
Kursować będzie same chód autobus marki "Fordt 
numer silnika 12917723 opatrzony znakiem rejestrac:)ljnyPl' 
LB-3400 o 16 miejscach siedzących. 
Opł.u za prz8jazd: 
- I osoby 'wojsk. i UI'Z. pań
t. 
Skąd-dokąd t 
cywilne ł za okaz. legit. 
.. . 
Z Sawina do Chełma lub odwr. 1.80 zł. 
Z Chełma do Siedliszcza w 2.4 0 
Z Sawina do Siedlis.lcza" 4. 20 JJ 
Bagaż ręczny do 10 kg. bezpłatnie 


1.40 zł. 
t.9 0 " 
3-fo " 


ROlZkład jazdy 
Wyjeżdża 
 I I godz. II Przyjeżdża 
. ...... 
Z Sawina 8.- Do Chełma 
Z Chełma 9.30" '7.iedliszcza 
Z Siedliszcza n.- -" Chełma 
Z Chełma 12,30" Sawina 
Z Sawina 14,00 JJ Chełma 
Z Chełma IS,30" Siedlisżcza 
ZSiedliszcza 17.-" Chelma 
Z Chełma 1830 D Sawina 
ObcIążenie samochodu ni", może przekraczać 
wlącznie z kierowcą i 150 kg bagażu ręczne'go. 
Inspekcyjna służba drogowa korzysta z przejazdu bez- 
płatnie na odcinkacb drogi powi zonych ich dozorowi. 


I 
i 
I 
I 8.30 
10.- 
I U.3° 
I 13.- 
\ 14.3°'. 
16.- 
17.3 0 
19.- 
16 osób, 


godz. 


,-' bbelski Urząd Wojewódzki (Okr. Dyr. Robót Publ.) 
Vi Lublinie udzielił Aleksandrowi Jal'molińsidem.... 
221m. w maj. Kulik gminy Cyców pozwolenie na uruchomie- 
nie i utrzymanie przedsiębiorstwa przewozowego osobowe- 
go na przestrzeni: Siedliszcle-Chełm i Siedliszcze-Lublin. 
Pozwolenie wydaje się .na przeciąg jednego roku li- 
cząc od dnia 22 grudnia 1927 r. do dnia 31 gru.dnia Y9 28 r. 
Kursować będzie t;amochód autohus marki "Chevre' 
lot" numer silnika 3689089 opatrzony znakiem rejestracyj- 
nym LB-,i081 o 19 . iejs .ach siedzących_ 
Opłata za przejazd 


. 
... 


Skąd - dokIId 


b ! wojsk. i nu. 
osc: y ł państw. 2a 
_ _ CYWlllI_ 
 ok2z. le g ._ 


. , 
V'i 


Z Siedliszcza do Chełma lub odwr. 
Z SiedIiszc7a do Biskupic " 
Z Biskupie do Piask Lut. _ " 
Z Plask Lut. do Lublina' ;_JJ 
Z SiedJiszcża do. Piask Lut- " 
Z, 
iedliszcza do Lublina 


2 40 zł. 
r;60' 11 
0.80 " 
24° .. 
2.4 0 
4. 60 .. 


1.90 d.-- 
X-3d- zł. 
 
0.60 zł1 > 
1.90 zł. 
Y.90 zł
 
3.80 zł
. 


ę 


}3agaż :ręCZIlY do 10 kg. bezpłatnie.
		

/14_0001.djvu

			Odjeżdża 


Rozkła4 jazd y 
godz_ I Przyjeżdża 


godz. 


I} we wszystkie dnie tygodnia oprócz poniedziałku i środy 
.Z Siedliszcza I 6 i J2 ! Do Chełma I 7 i 13 
Ż Chełma : 8_3 0 i 16.30 J Do Siedliszcza 9.30 i 17''iO 
2) tylko w poniedziałki każdego tygodnia 
Z Siediiszcza I 6 I Do Biskupie I 
.
 Biskupic 6.50, Do Pias
 Lut. 
Z Piask Lut. 7. 1 5' Do L
hhna I 
Ż Lublina I 1:9.45 I Do Plask Lut. ! 
Z Piask Lut. 20.5 0 Do Biskupic i 
3) tylko w środy każdego tygodnia 
Z Siedlis
cza 1 5.30. i 12 Do Bi.skupic 1 16. r5 i 12.45 
Z BiskupIo 
 6.30 l l o Do P
ast l:ut. 6-4:> 1 13.10 
Z Pias, Lut. i 16 Do BISkuplC 16.20 
Ź Biskupie j 16.25 Do Siedliszeza , 17.10 
Obciążenie samochodu nie może przekraczać 19 os6b 
włącznie z kierowcą i 18) kg. bagażu ręcznego. 
Inspekcyjna służba drogowa korzysta z przeja7.d
 bez- 
.pła aie na oddnkach drogi pawierl.pnych ich dozorowi. 


6. 
7. 10 
8.15 
20.45 
21.IO 


Lubelski Urząd Wojewódzki (Okr. Dyr. Robót Publ.) 
w Lublinie udzieJil Lejbie Bajczepawi, zam. w Szcze- 
'bT.l!:eszynie, pozwolenie na uruchomienie i utrzymanie przed- 
-siębiorstwa przewozowego samochodowe.:.:;o o
oboweg-o na 
'przestrzeni Szczebrzeszyn-Zamość na przeciąg jednego ro- 
ku licząc od dnia 16 listopada 19ł7 do dnia 3;) listopada 
I
8 r., ustanawiając następującą taksę i rozktad jazdy: 
" Za przejazd' z Szczebrzeszyna do Zamościa lub od- 
wrotnie oioby cywilne po 2 71. 10 gr" wojskowi i urzędni- 

y państwowi za okazaniem legitymacji I zł. 70 gr. Bagaź 
ręczny do 10 kg. bezpłatnie, 
Rozkład. jazdy 
godz. Przyjeżdża godz. 
9, 12. 30 , 17 do Zam )ścia 9. 45 , 13. 15 , 17. 45 
II, q.30, 18.1 0 do Szczebrzeszyna U. 45 , 15.15 
18. 55 . 
Obciążenie samochodu nie może przekraczać 18 osób 
.z kierowcą i 170 kg. bagażu ręcznego. 


Wyjeżdża 
% Szczebrzeszyna 
.z amoścla 


Lubelski Urząd Wojewódzki (akr. Dyr. Robót Pub!.) 
w Lublinie, udzielił Szymonowi Sztajnbe..gow
, 2am. 
w Szczebrzeszynie, pozwok:ma na uruchon1'enie i utr'yma- 
uie przedsiębiorstwa przewozowego samochodawego osobo- 
wego na przestrzeni S'lczebrzeszyn-Zamość na pczecląg 
jednego roku, licząc od dnia 16 liilopada 1927 r. do dnia 15 
listopada 1928 r., ustanawiając następującą taksę i rozkład 
jazdv, 
. Za przejazd ze Szczebrzeszyna do Zamościa lub od- 
wrotnie osoby cywilne po 2 zL 10 gr., wojskowi i urzędni- 
'
y państwowi za okazaniem legitymacji l zł. 70 gr. Bagaż 
ręczny do 10 k:. bezpłatnie, 
Rozkłacl jazdy 
godz. Przyjeżdża 
7. 30 11. 3 ?, do Zamościa 8. 15 . ]2.1 5 . 15.45, 
15, 9. 33 10. 15 , 14.1 5 , 17.15 
13. 33 , 17.10 
9. 3 °, 13. 80 , 17. 10 do 


Wy jeż ża 
e Szczebrzeszyna 


godz. 


:r; Zamościa 


Szczebrzeszyna 10.1 5 , q.l5 
I7. 35 . 
Obciążenie samochodu nie może przekraczać 19 osób 
,łącznie z kierowcą i rao kg, bagażu ręczne:o. 


Lubelski Urzą1 Wojewódzki (Okr. Dyr. Robót Publ. 
Oddziat Drogowy' w LUbltnie, udzielił Szyje azpisajze- 
'no.i, zamieszkałemu w Zamościu, pozwolenia na urucho- 
mienie i utrzymanie przedsiębiorstwa przewozowego samo- 
chodowego osobowego na przl!:strzeni Zamośt- Lublin na 
;przeciąg jednego roku, licząc od dnia 24 paŻr1ziermka 19 2 7 
do dnia 30 października 1928 roku, ustanawiając następują- 
-cą taksę i rozkład jazdy. . 


119 - 


Za przejii'ztl 


osoby j : . OjSk. i ur
 
cywilne państw. 1!a 
okaz. leglt., 
I 


Skąd - dokąd 


- . . \ 
Z Zamościa do Izbicy lub odwrotnie 2.20 zł. 
z Izbicy do Krasnegostawu" 1,20 zł. 
z Krasnegostawu do Piask.. 3 - zł' 
z Piask do Lublina , » 2.40 zł. 
z Zamościa do Lublina " 880 zł. 
Bagaż r«;czny do 10 kg. bezpłatnie. 
Rozkład jaAIdy 
- 
<:: Wyje ża I godzina Prży'eźdża ł godzina. 
'l Zamościa 7 00 do izbicy ,- 8.00 
z Izbicy 8.0a do Krasnegostawu! 8.30 
% Krasnegostawu ,8.35 do piask Lutersk. 1 9 30 
z Piask Luterskich 935 do Lublina 10.3tł 
z Lublina 18,- do Piask Lut. 19.00 
z Piask Luterskich 19.- do Krasnegostawu 20.00 
z Krasnegostawu 20.0a do Izbicy I 2100 
z Izbicy 21.05 do Zamościa ,22.00 
Obciążenie samochodu nie może przekraczać 18 osóh 
łącznie z kier. lo cą i 170 kg. bagażu ręcznego. 


1.80 zł. ' 
-.80 zł. 
2.40 zł. 
2.- zł. 
7.- zł. 


Lubelski Urząd Wojewódzki (akr. Dyr. Robót Publ 
Oddzid Drogowy! w Lublinie, udzielił Janowi Gp
!!zec- 
kiemu, zamieszkałemu w Zamościu, pozwolenia na uru- 
chomienie i utrzymanie przedsiębiorstwa przewozowego sa- 
mochodo.wego osobowego na przestrzeni Zamość-Lublin. 
na przecIąg jednego roku, licząc od dnia 1 sierpaia 1927 r. 
do dnia 3L lip_a 1938, ustanawiając następującą taksę i roz- 
klad jazdy. 


Za przejazd 


ł 
moby woj,sk. i urz. 
cywilne: panstw. 
a 
, okaz. legli. 
I 
, 
zł. j 
zł. ' I 
zt. 
zł. ! 
zł. 


Skąd - dokąd 


z Zamościa do Izbicy lub od Nrotnie 2.20 
z Zamościa do Krasnegostawu" 3.40 
z Zamościa do Fajstaw' . 5 40 
z Zamościa do Piask . fi 40 
z Zamościa do Lublina "i 8.80 
Bagaż ręczny do 10 kg. bezplatnie. 
Rozkład jazdy 


1.80 zł. 

 70 zł. 
4 30 zł. 
5.10 zł. 
7..- zł. 


Wyjazd I godzina I Przyjazd 1 gOd 

 n:: 
z Zamoś i7' 7.- do Izbicy I 7.50 
z Izbicy 7.53 do Krasnegostawu 8.2
 
z Kras'1egostawu 8.30 do Faj!>lawic 9.20 
z Fajsławic 925 do Piask D.U 
z Piask 9.30 do Lublina 10,40 
z Lublina 18,- do Piask 18.50 
z Piask 18.50 do Fajstawic J9.1O 
z Fajsławic 19.20 do Krasnego 


>',1 


l' 


,.1 
I 


fi 
I 


, j 


I 
!I 


I 
1Ji[ 
'I 
I 
!;j 
II 


:.'U ! 

ii 


ii 
I 


" 


Ił 
I 
, 
I  


L
		

/15_0001.djvu

			9) Ogłoszenie w sprawie likwidacji 
Spóldzieini Sejmików i Iliiiiast Woj. Lub. 
, Po raz trzeci". 
. Na podstawie IJrt. 76 ustęp końcowy Ustawy o Spół- 
dZielniach Ż dI1ia 29/X 1920 r. D. U. N. 111 poz 739, ni niej- 
nIm podaje się do \\ iadomości, że na mocy uchwał Ogól- 
ileg o Zebranie powziętych zgodnie z ar!. 7b poz. 5 powoła- 
aej Ustawy na dwóch kolejnych Zebraniach, mianowicie 
'W. dniu '2 lipca 1\)27 i 14 stycznia 1928 roiku Spół,Jzlelnia 
'Sejmików i Miast Województwa Lubelsldego. została roz- 
związana i przechodLi w stan likwidacjI. Do KOIT'isji Likwi- 
dacyjnej zostali wy-brani: StHosta Lubebki - Jan Łabuezki, 
Prezes Zarząou Spółdzielni-Stanisław Dylewski i Dyrektor 
Spółdzielni- l' IJen Banacb. Na zaslępcę
 Członek Wydzi
łu 
'Powiatowego SejmiJiału . A. Sądu Okręgowego 
W' Sie lcącl1 wciągnięto następujące firmy:' :. ; 
D"ia 30 listopada 1927 .... pod MM 
1
33, .Rywka Ap<:>las"-sprzedaż artykułpw..$potyw" 
czycł\. . Sokoł6v.v, 'ulica Długa 40. Istnieje od 1\)05 :G" "'....., 
ścicielka Rywka Apelas, tamże zaniięszkała. . 
'.. 1434. "Brasia Siedlecka". Piwiarnia. Osada i gqr in 1t 
Kosów, w powiecie Soko.lowskim. Istnieje od 190.7' r., wła-- 
ścicielka Br
.s)a. Siedlecka, tamże zamieszkała, 
143:> 
Ela jabłońk&"-sprzedaż arty
.ułów kolonjal- 

o-
poż:vwczycb. 'ieś Lipki, w gminie Chrzus2czewka,.po" 
wie.cie Sokołowskim, właśeiciel Ela Jabłonka, tamże .za<- 
mieszkała. " ,.. 
. 1436. ,,\C\'ładysław Mlynił,"-sprzedaż artykułów.ko.- 
Iopjalno.spożywczych. Sokołów, ulica WęgrowskifJ 3. lst- 
ni.e]e 01 1929 r., właściciel W
adysław Młynik, tamże, 
ó\;- 
1!1le!,zkały., .,. 
1437. ."Fiszel Blu<;ztejn" 
 sprzedaż 
rtykułów kolo., 
njaIno.spożyw czS ch. Osada i gmina Kosów, w powiecie 
Sokołowskim. Istnieje od 1917 r., właściciel Fiszel Blusz- 
tejn, tam;;e zamieszkały. 
1439. "R v\vka Bursztejn". Sprzedaż artykułó)V kolo- 
njalnych i naCZ)"l kucber.nych. O!:Jar!a i gminą Kosów, W 
powiecie Sokoł0\'\' akim. Istnif je o
 1900. r., właścicielk
 
Rywka Bursztejn, tamże zamieszkała. 
1439. "EI1-..a Goldł-erg"-sprzedBŻ artykułów I>pOŻYWr 
czycb. Sokołów. ulica Długa 37. Istnie]e od !t;90 r, - wł
- 
ś idelka ElI,a Goldberv, tamże zamieszkała.. ; 
1440, .,Ruchla-Leja Gcldberg" - sprzedaż artykułów 
spożywczych. Węgrów, ulica KiJińskiego 
. Istnieje, od ,l 
stycz tJia 1927 r.-właścicielka :Ruch a-Leja Goldberg, tam

 
zamieszk
la. 
l44l. "Szaja Szafran"-mlyn motorowy dla przemia- 
łu zboża i elektrownia dla dostarl'zania mias'u światła i .siły 
elektrycmej. Sokoł-6w, ulica K050wska 1 Istnieje od 
\)1O" 
roka-właściciel Szaja Sżafran, tamże zamieszkały. UdzIelo- 
na została Ickowi Wolnowiczowi i Lejzorowi-Ch8sklow
 
Szafranowi, zam
eszka!ym w Sokolowie, ulica Kosowska l, 
, prokura łączna. . ' 
1442. "Pinkus 
awer"-spr
e.daż . artykułów spp
y
- 
czych. Wieś Przeźdzlatka, w gminie f\:udelczyn, powIecIe 
Sokołowskim, Istnieje od 1913 r,-wlaściciel Pinkus Kawer 
tamźe zamiesz t ały. 
1443. "Menachem Mięnzyrzecki"- sprzedaż manufak- 
tury. Sokolów, ulica Mały Rynek 8 Istnicje od 1925. r.- 
wlaścicid Mordko-Menachem Międzyrzecki, tamże zamleszk. 
HH. lIChawa Lo icka"- sprzedaż manufaktury i g
- 
lanterji. Sokolów, ulica Rynek. Istnieje od 1900 r.-właścI- 
cielka Chawa Łosicka, zamieszko w Sokoł,)wie, ul, Pię
na 21 
. 144:> "Szmul Rubinsztejn"-sprzed'!ż skór i pr.zybo- 
rów kamaszniczych. Sokoló,-,;. ul"ca Dl u S!: a 2'). :stnieJe ?d. 
1900 roku-właściciel Szmul-Zawel RubmszlcJn, zanlleszkały 
w Sokop"'1lp, dica Niecala 12. 
. 14-16 "Benjamin GrYtlberg"-sprzedai- owoców, cu- 
kierków i napojów gazowych. So\::ołów, ulica Dluga 56. Ist- 
nieje od ,915 roku-właściciel I3enjamin Gryn erg, tamze 
zamieszkałY, 
1.147 "Estera-Ruchla Rozenbaum"-piwlI
rnia. Soko- 
lów, ul. Dłu'!.a 60. I,tnieje od 19:4 roł
u-właśClciell\a. E
te- 
,.-a. Ruchla R07enbaum, tam
e zamieszkała. , 
. 14,48." \V oH Hd lbersztat" -:-.sprz er aż artykułów kC?I?- 
D]alno-sf!lożywczych. SokoIQw" ulIca Rogowska 16. Istme]e 
od 1892 roku-właściciel lcpk W6\f Halbel'sztat, zamieoszka- 
ły , Sokołowie, uli.:a Długa 4.6. 
1449. "MoszJ;o Perels7tejn" -" sprzeoaż, artykułóW sl?o- 
żywczvch, drożdźy i wyrobów tytoni0wych. SokQlów, .ullca 
Długa 48 Istnieje od 1915 roku - właściciel Moszko-Arol1. 
Perelsztejn, tamże zamieszkały. 
Dnia 1 gl'udnia 1927 P. pod M M. 
1450. "STUl Rozenbaum"-sprzed!lż wyr"bów tytonio- 
wych. S....kcłów, ulic\ Rynek.. Istnieje od 1897 'roku-wła- 
ściciel Sr:ul-Jankiel Rozenpaum, zamie
zkały w Sokolowi,e, 
ulica Dłu'ga 38.. '. \ - . r . c,'" 
1451. "Keiman-Chil FryqmaJl" ...'- sprzedaz wyr'obÓW 
szewckich. S6'k'ołów, ulica Długa 33. fstnieje od 1\)12 :rok'i1
 
w.aściciel Kelman.Cbil Frydman, tamże zamieszkały. 


)
		

/16_0001.djvu

			J

 


1432. "Antoni Bogucki"-s;Jrzedat" w6dek i win. So- 

Citl5w. ulica Rogowska 1). Istnieje od 1921) roku-właściciel 
A"iltljl.ni Bogucki, zamieszkaly w Sokołowie,...ul. Piękn
. 1. 
14:13. "Szloma Węgrowskl"-sprzedaz galanterJi. So.. 
kołów, ulica Długa 54. Istnieje od l stycznia 1927 roku- 
wł'aśdciel Szloma Zelman Węgrowski, ta1TIże zamieszkały. , 
14:>4. "Cba
a Librach"-'-
przedat gaIanterji. Sokołów, 
'ulica Długa 50. Istnieje od I stycznia 1927 f.Jku-wła.ściciel- 
ka Chaja Librach. zamieożyw. 
czych. Wieś Szwejki, w gminie Sterdyń, powiecie Sokołows: 
kim-właścicieł Hdam Rd
mczuk, .tamże z
mieszkł!ły. 
1484. "Jan Kryslak"-sprzedaż arlykul6w spożywczych.. 
oraz sprzedaż i wyszynk piwa. Wieś ZemDrów. w gminie Ster- 
dyń, powiecie Sokołowskim. Istnieje od 1 stycznia 19..:7 T.- 
właściciel Jan (\Iysiak, tamże zarniesLKaly, 
1485. "Stefan Rytel"-sprzedaż artykułów kolonjalno- 
spożywczych. Wieś Mołożew, w gminie Jabłonna, powiecie 
Sokołowskim, Istnieje od 1925 r.-\\łaściciei Stefan Rytel.. 
tamźe zamieszkaly, 
1485 "Boruch Szczerb"-sprzedaż mięsa. Sokołów. ul. 
Rogowska_ łstnieje od 1913 r.-właściciel Boruch Szczerb. 
tamże zamieszkały. 
1497. "Marjanna Kur"-sprzedaż niabialu. W;eś Chą. 
dzyń, w gminie Sterdzyń, powiecie Sokołowskim. Istnie;e od 
]922 r.-właścicielka Marjanna Kur, tamże zamieszkała. 
1488. "Hersz-Josel Biały"-sprzedaż żelaza i wyrob6w 
żelaznych. Osada i gmina Kosów, powiecie Sokołowskim- 
właściciel Hersz-Josel Biały, łamże zHmieslk
ły. 
1489. .,Judko Lejb Flam"-sprzedaż artykułów spoiyw- 
czych i wyrobów tytoniowych oraz farb, cementu i wapna. 
Osada 1 gmha Kosów, powlecłe Sokdowsklm właśclcieE 
Judko-Le;b Flam, tamże zamieszkały. 
1490. "Edward Buczyńskl"-sprzedaż artykułów spo- 
żywczych, wyrobów tytoniowych oraz sprzedaż i wyszynk piwa. 
Wieś Roztlity-Kamlel\ w gminie Grochów, powiecie Sokołows- 
kim. Istnieje od 1919 r.-właścicIel Edward Bucz ński, tamże 

amlesz
ałY. 
/491. "Czeslaw Rozbicki"-spzedaż artykułów spożyw- 
czych I wyrobów tytoniowych. Wieś Rozbity Kamień. w gmi- 
nie Grochów. powiecie Sokołoskim. Istnieje od 26 lutego 
1927 r -w!aścideł Czesław Rozbickl, tamźe zamie5zkały. 
1492, "Stanisław Połosa" -sprzedaż artykułów spożyw- 
czych i wyrobów tytoniowych. Wieś Krzemień w gminie Ja- 
błonna. powiecie Sokołowskim, Istnieje od l stycznia 1926 
roku-właściciel Stanislaw Połosa, tamże zamieszkały. 
1493. "Rndrzej Kawczyński"-sprzedaż artykułów spo- 
żywczych. Wieś PrzeidLiatka, w gminie Kudełczyn, powiecie 
Sokołowskim. !stnleje od 1922 r.-właściciel flndrzej Ka... 
czyński, tamźe zamieszkały. 
1494, ,.Bronisław Kościuszko"-sprzedaż artykułów spo- 
iywczych i wyrobów tytoniowy. Osada I gmina Sterdyń. .. 
powiecie Sokołowskim, łsnteje od 1923 -wła ci(:ieł : ronis- 
ław Kościuszko, tamże zamieszkały. 
1495. "Stanisław Kisiel"-sprzedaż ert}kułów spożyw- 
czych. Wieś Brzozów, w gminie Grochów. powiecie Sokolow- 
skim. Istnieje od 1926 r.-właściciel Stanisław Kisiel. tumie 
zamiesakały. 
. 1496. "Szmul Zylbernagiel"-sprzedaź skór. Sokoł6w. 
ul. Sżew(.kl Rynek. Istnieje od 1912 r.-właściciel Szmuł 2,1- 
bernagiel. zamieszkały w Sokołowie. ul. Szkolna 2
 
. 1497. "Emilja Przesław,,-sprzeodaż I wyc:zynk piwa, 
Wieś Dzierzby, w gminie Jabłonn!!, powłecie Sokołowskim. 
Istnieje oe 25 meja 1927 r. - właścicielka Emilje PrzesJa_. 
tamie samleszkała, 


" 
j, 


";i 
J 
w 


J 
t.  
j 
! 
1  
I  

 l 


I 
,. 
( 
\ 
II 


ji: 
ł 


II
		

/17_0001.djvu

			- 122 - 


tS) Założenie nowych ksiąg ludności - 
gmini Huszlew, pow. Konstyntynow- 
sk.iegQ. 


&
 Po raz drugi. 
Urzą'd gminy Huszlew pow, Konstantynowskiego za- 
tl
da nowe k.sięgi ludno€ci .st
łej. Przeto wzyv.-a osoby 
zamteresowane do przedstawlema dowodów przynależności 
do gm. Huszlew w terminie do dnia 30 kwietnia 1928 r. 
Po upływie tego terminu osoby, które nie przedloża 
dowodów przynależności, stracą plawo co wpisu jako stali 
mieszkaEcy gm. Huszlew. 
, . 


i4) 


Zagubione dokumenty. 


Starosta Bialski oglaszBI 
Po raz drugi, 
Antoniuk I
macy 7amieszkały w kol. lebiedziów fIrn 
Kostomłoty zagubił rewolwer cal. 7-65 Nr. 15643:.! na który 
zezwoleme wydało Starostwo w Białej PodlaskIej za Nu- 
merem 269%2. ' 
Starosta Garwolińsld og:l'asz3 1 
Po raz trz",ci. 
Jan G
łldniak, rocznik 1902 zamieszkały w folwarku 
Topol1n, grnmy Pc dłęż, zagubił ksią7eczkę wojskową wyda- 
ną przez 26 pułk l.!.łan6w -w Baranowicach. 
lit.arasla Krasnost wski ogłaszal 
Po raz drugi. 
Dcbrowolski Jan syn Anioniego zam. w OlchoVlcu gm 
Gorzków zagubJł kSIążeczkę wojskową wydaną mu przez P 
K. U. Zamość. 
Po raz trzeci 
'" 
. Ja_kób Kac7.:;mow zam. w Izbicy gm. Izbica zgubił le- 
$1tymacJ
 urzędmczą N'2 3340 wydaną przez Dyrekcję Kole- 
Jową Raoomską. 
Brodowski Tomasz Adam rocz. 188-1- zam. w pow- 
Skawce gm. Zatrzew zgubił książeczkę wojskową. 
. WÓJdk Wojciech syn Antoniego rocz. 1896 zam. w 
'Giełczwi gm. Wysol ie zgubił książec.zkę wojskową wydaną 
prz
z P. K. U. Zamość. _ 
. Mączl,a JÓ7ef zam. w Żółkiewce gm. Zółkiewka zgubił 
ś""'lacecl"\;vo hardlowe na .kip śvdń 1II ht. wydane przez 
Urząd Skalbowy w KIE"JJym&tllwie i zezwo}eme na reVlol- 
WCJ;' wydane J:rzez Starostwo Krasnostawskie. 
Starosta Luba..towski ogłaszal 
Po raz drugi. 
Kosiarskiemu JózdoVl i z Lurartowa śkradzioIlo 29-g o 
sierpnia 1927 r. dov,ód osobisty, wydany przez SIarosIwo 
Lubartov skie dnia II lutf go 1924 r. Nr. 588:JS4-i ksiązeczkę 
wojskową ", yd1\ną przez P. K. U. w CheJmie. 
Po raz trzeci 
EdwardowI Kureckiemu, zamieszkałemu w Lubartowie 
i;.krad; iono dowód o-obi!c'tv, wydany mu przez Starostę Ko- 
r;ienickiego Hl 30-V 1925 r. za Nr. 779 8IJo 53. 
Starosta Łukowski o{;łasz-. 
Po raz drugi. 
Palecki Jan zam. we wsi i gminie Ułan, rocznik 19 00 
r:agubił książeczkę wojskową, wydaną przez P.K U. Łuków. 
Zaoiewicz \Vładysław 2am. w Łukowie zagubił świa- 
dectwo pochodzenia konia-wałacha: kary, gwiazdka. chrap- 
.ka, obie zadnie pęciny białe, lat S-wydane przez Urząd 
gminy Chudowola pow. Lubarto-.,skieEo. 
Po raz trzeci, 
Kołodziejczykowi Zdzisławowi 2am. wieś Radoryż 
skradziono tymczasowy dowód osobisty wydany przez gmi- 
nę Lysobyki i książeczkę wojskową, wydaną przez P, K. U. 
Luków i pozwolenie na rewolwer, wydane przez Starostwo 
ł..ukowskie na rok 1926. 


Królowi Józdowi zam w kołonji Smol anka gm. Celi- 
ny sp31;ły Się w czasie pożaru dokumenty wojskowe':-ksią--. 
teczka i karta mob. 
Kajce Janowi mieszkańcowi wsi ]anuszóNka gminy 
Prawda skradziono świadectwo pochodzenia klaczy wydan
 
przez Urząd 
iny Prawc1a. 
Starosta Radzyński ouł'aszal 
Gos Jan ze wsi Jaski7gubił \} weksli wystawionych 
przei następujące osoby: Ludwika Janczaka na 500 zł., Ale- 
ksandra Pękał
 na 150 zt, Izvdor:,; MaJczynę na 200 zł.- Jó- 
zefa Szweda na 100 zł., Stanisława Gosa na 100 zł, An'tonie- 
go Kasprzaka 2 weksle po 100 zł., Stanisława Kniaziaka na 
50 zł. i Włady,ława Kola łla 100 rubli. Prócz tego zgubił 
dwa ś\J\ iadectwa na konie-na żrebię lat 2, maści karej wy- 
stawione na imię Jana Górnego i na wałacha lat 7. maści 
kasztnnowatej, wystawione na imię Wacła
a _Gosa. 
Po raz drugi. . 
.> Kuc Michał rocznik 1905 syn Jana Rozalji zamieszko 
w Siedlanowie zagubIł książeczkę wojskową wydaną przez:' 
- Komisję Kontroltlą jako kateg. "D". 
Po raz trzeci. 
Jankiewicz Piotr roczn. 1889 zgubił książeczkę wojsko- 
wą wydaną w 1". 1923 przez Kom. Kontr, w RadzyniR 
Siudaj Antoni roczn, 1896 zgl
bil książęczkę wojskową 
wydaną przez P. K. U. Vi{ Ł'lkowie w r. I9 2 '}. 
Starosta Sokoł!1lwski ogłaszał 
Po raz dr
gi. 
Załohka JÓ7ef. zam' w Szkopach, gminy Repld, zagu- 
bił książeczkę wojs1w\Ą ą, rocznik J891, wydaną przez P. t\, 
U. Ostrów-Łomżo 
Che mać Józef, 2am. w Sokołowie, zagubił ksiąz("czkc;. 
wojsko\','ą, rocznik 1888. wydaną przez P.K.U. Ostrów-Lom. 
Chędożko Aleksander. syn Jana i Stanisławy, zam. we 
wsi Ceran6w, zagubił książeczZt; wojskową, wydaną prz z 
P. K. U. Ostrów-Łomżo 
Po raz tl zeci. 
Fajkows' i Alek"and
r, zam. w Żanecinie 
miny Kude/- 
czyn, zagubił książeczkę WGjskową, rocznik 1888 wydaną,,- 
przez P, K. U Łuków. 
Kielman Chi! Frydman, zamieszkały w Sokołowie pr;>:J 
ul. Długiej Nr. 33, z
gubił książeczk wo'skową, roczno 18 8 3 
wydaJ1ą przez LK.U. Ostrów-Łomżo - 
Rojtfarb Pej;,:ach, :j, zagubił b;:iąż P c7ke wojsko"\;' ą rocznik 1900, wydaną 
przez P. K. "('. Ostrów-Łom7. 
Starosta W:ociawsk.i ogiasza_ 
Po ra7. trzeci. 
Kwietnie" ski Teofil-Ksa",'ery z 7ahajek, pow. ,\>,'10- 
dawskiego zgubił dowód osohistyS
rja B. Nr. 082393 z dnia. 
I8/VHl 1925 r. -wystawiony przez ::.tarostwo Włodawskie. 


O&ŁOS1.!:ER 


A. 


Turowsk' Antoni. amie:>zkały w Orłowie drewnianym. 
gm. Izbica powiatu Krasnos a" skiego za;!:ubH w styczniu 
weksel na kwolę 1100 rubli żyrowany przez Marja ę Sa- 
dlaczkc;, Franci.zł;-a . adlac.lka i Józefa Herbu ta, 
Zającówna Julja nau,z. pow' biłgorajskiego zgubiblle- 
gitymację kolejową, którą un'eważnia się, 
Dziura Andrzej ze wsi Istynówka, gro, Majdan Górny. 
pow. Tomaszów Lub roczI1ik 189\ł zgubił książeczkę woj- 
skową wydaną prz P K. U, Hrubieszów. 
Po raz drugi. 
Czaban Michał, rocznik T901 ze Słodkowa gm. Brzo-- 
zówka unieważnh skradzioną mu 'siążeczkę wojskową wy- 
daną przez P.K.u. Biłgora'. 
Po raz trzeci. 
Biedrzycki Bronhław Posterunkowy 
P.,P. w Białej PodI. zagubił legitymację s ż 


Pow. Korne n c;ty: 
W'I za N
, u78 Ił, 


:
 
...... 1 


Redakci;-
akońc
ono dnia. 18. luteś!o 1928 r" 


. 


f .J. 


.. 


Drukarnia "Pośpieszna"St. Dżeła-Lublin. Kołłątaja 3. Tel. laB. 


{ 
\\