/Wiesci0001.djvu

			- 


+ 
..rit
rł..;.);) 
'f.
:
'. T .:i' 
':.. .... --=- .... 


Nr 1 (117) 


, 
yc en 
001 


Egzemplarz 
bezpłatny 


GAZETA 


SAlV\ORZĄDO\NA 


ISSN 1640-4874 
NR INDEKSU 335894 


.;.:
.. {£:. .,:.l: ,:.. / ...::..
. .... 
. \Ii:.."... i,;:.'>/. ..; 
: :
.
:: . ;::'

 . 
'..ł..
 ł 
:; ;:;:
i:
.:.: :..;i.
.:
 
. :)t;:.. ..:'-::*.. 
... .:. 
 ':.',. ';::.:'.::+.,. 


:


: 

 


.
. .
 
-; i- :.
:
 _:

 

 
r ::- 


Rozmowa Z pre1J'dentem miasta Chełma, Henrykiem Dżamanem 


:
 
 
, , 


.:-'-... 


.
:::::: 


v 
 
 


....- -.- :::.W":: ::.:.:::.: 
,:..,,::.:. - 
..:::_
 


'
 

", ........ ....... --
.-
 
"K.' 
" "', '\o.-.J:: ,,_ 


-'metek ka 


- - :-: .:... ..:." -o: 
. .... u.' o" _ . o;' 


.. 
encJI 


... ......r
. 


.- . -:'. :::
 


_:::.:. ::: .:. .-:t
 
.:-:- ::: 


'-', :.::-: :';:"::: :' ...- 


". ,"." .... '.' . 


r _ .. -. . - 


. ',x 
Y'-:'" 
;i. 


.
. :.... o:. 


.......: . 
}... ... 


...........:... 
.;.::<::;
:' .. 


: . 

 


Zapewne przeczytał pan opu- 
blikowany przez lokalny tygodnik 
list otwarty do członków chełmskie- 
go SLD próbujący podsumować 
dwa lata rządów lewicy w Chełmie. 
Pada w nim wiele zarzutów, że SLD 
nie dotrzymuje słowa danego cheł- 
mianom w programie wyborczym. 
Nie chciałbym komentować tego 
listu na łamach Wieści Chełmskich. 
Wieści, to gazeta wszystkich mie- 
szkańców Chełma i nie na miejscu 
byłoby wykorzystywać ją do polemiki 
z listem adresowanym do partii poli- 
tycznej. Rzeczową, opartą na faktach 
i liczbach, odpowiedź na zarzuty po- 
stawione w liście przekazaliśmy gaze- 
cie. Mam nadzieję, że zdecyduje się 
ona również na zamieszczenie naszej 
odpowiedzi, czego wymaga nie tylko 
dobry zwyczaj korespondencji, obiek- 
tywizm i rzetelność dziennikarska, ale 
również szacunek dla Czytelników. Z 
autorem listu zgadzam się w jednym, 
że półmetek kadencji. to dobry mo- 
ment na próbę dokonania bilansu. 
Trudno jednak o próbę podsumo- 
wania, bez odwoływa
ia się do pro- 
gramu, z którym SLD, ktorego jest 
pan przedstawicielem, szedl do wy- 
borów samorządowych w 1998 roku. 
Oczywiście, że nie sposób doko- 
nać takiego rozliczenia bez odnosze- 
nia się do programu wyborczego. Nie 
chcę tylko byśmy w samorządowej 
gazecie poruszali sprawę stricte poli- 
tycznego listu. Uważam, że nasz pro- 


gram wyborczy, biorąc pod uwagę 
uwarunkowania w jakich przyszło 
nam pracować, jest konsekwentnie re- 
alizowany i na półmetku kadencji z 
czystym sumieniem mogę powie- 
dzieć, że dotrzymujemy danego wy- 
borcom słowa. Myślę, że mieszkańcy 
Chełma, którzy pamiętają ten program 
i uczciwie zechcą nas z niego rozli- 
czyć dojdą do podobnych wniosków. 
Rozliczyć uczciwie, to znaczy jak? 
Uczciwie, to znaczy w oparciu o 
fakty, liczby, dokumenty i otaczającą 
nas rzeczywistość. Uczciwie. czyli z 
rozdzieleniem kompetencji i odpo- 
wiedzialności samorządu, od kompe- 
tencji i odpowiedzialności rządu Bez 
takiego rozróżnienia nie da się usta- 
lić faktycznie winnego chociażby 
obecnemu poziomowi bezrobocia w 
Chełmie, będącego największą bo- 
lączką naszego miasta. 
A kto pana zdaniem jest za to 
odpowiedzialny? 
W zrost bezrobocia w ostatnich 
dwóch latach, to największy problem 
nie tylko Chełma. To dramat całego 
kraju, a zwłaszcza miast, które utra- 
ciły status miast wojewódzkich. Trud- 
no winić nas za likwidację w Cheł- 
mie setek miejsc pracy w efekcie re- 
formy administracyjnej likwidacji 
Urzędu Wojewódzkiego i jednostek 
wojewódzkich, za redukcję etatów w 
służbie zdrowia, PKP, chełmskiej 
Dokończenie na sir. 4 


. . 
. . 
. - -. 
. . 

 ..... 
- " - .- 
-:-. .:!\.:
 ....::.-- . ":-:-: ::":::" .:: 
.  


:.... ':'1 
.......;;;;:' 
.'--'r
.. :_:"
 


". ""»." .. >..:> .
::... 


".:'::...: 


:
 


:.....:.. \.t-:. 


".-:- .... x-:.: 
'::\ .f @ 
" --.
 :.:." .:",:-: 
. .. .. .. 


} 


-ł=: - 
, 


"''\". 
. ", ,.. .... 
.. ,.:' l /t,
i'
'.. 


::':: .')i: . 
. ".
.. . 
Ib. 


\..
... .. 
 


":'''"::.".". 
.:1:::;.;. 
.,::1.;;;: 


h._. . ......... 


.::-'..:$ 


::c.:.. 


..» '.....<{ .... 


.'" , 
. "
 .." 
i. .. 


:.:.
 
':.oC:,.:.:-.- 
.,:
--. 


.< 


. '. 
...
.< 


..\. 


:.... 
".., 


*: 


.
..t. :
. ,
 


. . - - 
. r.. 
,I. 
 .";",:"'::'.':. :: 
". 
<$' 


:: .:::- "
 
" :.;: "- 
-
 .:--:" .
: 


.: . 


(. '=..::. 
.' :'0....... 
...... 


. 


.. 
 


'. . 


'\ 


r'::.::.., 


.. '-..::'" ......, 


..........
 


-.:..:,. . " 
. .. 


.
ł 


-'.
' 
 ;. . 


'" '.' 


".- ;:.;; '-: '
'.. 


t....., 


. . 
.-.
 ... . 


. 
.. 


.. . 
. ':':-:'- '" 
. --.... - - ' 
-:.... - . -: " 
0-. " 
. -. ...Ii.' 
&' .:-: - .

: '. 
;. "\i.:. .' <":. .. 
. 
:'oo:::
:.<: . 
.
.. . 


. :.ł... 
: '''=.= 
. . %,.< . 
-
. .. .
: 
. . 


,-.": '. 


,"," :......... 


,,&. ,.; 


... .<:. . t:
. .::
:;: 


Władze Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie liczą na chełmskich maturzystów 


. 


! 


W czterech chełmskich szkołach - Zespole Szkół 
Technicznych, Zespole Szkól Zawodowych nr 5 
oraz J i II Liceum Ogólnoksztalcącym są ucznio- 
wie, zainteresowani podjęciem nauki w Wyższej 
Szkole Morskiej w Szczecinie. W związku z tym 
prodziekan Wydzialu Nawigacji tej uczelni kapi- 
tan żeglugi wielkiej Jacek Frydacki (na zdjęciu w 
środku) podpisal w Chełmie z dyrektorami tych 
placówek porozumienie w sprawie połączenia te- 
gorocznego egzaminu maturalnego z egzaminem 
wstępnym na WSM. 
- Chciałem wprowadzić do Chełma trochę eg- 
zotyki, a ta egzotyka to Wyższa Szkoła Morska w 
Szczecinie - powiedział kapitan. Wcześniej spotkał 
się z gronem pedagogicznym i uczniami wszystkich 
czterech zainteresowanych szkół. 


Chełmskie placówki zwróciły na siebie uwagę 
władz szczecińskiej uczelni dzIęki dotychcUisowym 
sukcesom uczniow I LO w Centralnej Olimpiadzie Na- 
utologicznej, czyli wiedzy o morzu i gospodarce mor- 
skiej. Swego rodzaju ambasadorem naszego środowi- 
ska w Szczecinie jest także Wojciech Kozioł z Cheł- 
ma, który po ukończeniu WSM Uijął się w tej uczelni 
pracą naukowo-dydaktyczną. J. Frydacki nie omieszkał 
też wspomnieć iż był on jego dyplomantem. 
Zdaniem J. Frydacklego ponad 90 proc. absolwen- 
tów WSM znajduje zatrudnienie pod solidnymi ban- 
derami. Już na stażu ich zarobki wynoszą około 2 tys. 
dolarów USA. Dobrym prognostykiem dla wykwali- 
fikowanych oficerów floty handlowej jest i to, iż za- 
potrzebowanie na nich w krajach Unii Europejskiej 
obliczono na około 20 tys. etatów. (stan) 


Miasto pomaga handlowcom i rzemieślnikom 
. 


s 


URTOWNIA HANDLOWA 
W CHEŁMIE 
ul. Staroscińska 16 


Samorząd Chełma wystąpił 
z inicjatywą pomocy drobnym 
przedsiębiorcom. Na posiedze- 
niu w dniu 22 stycznia br. Za- 
rząd Miasta Chełma podjął de- 
cyzję o odstąpieniu od walory- 
zowania w 2001 roku stawek 
czynszu najmu podmiotom wy- 
najmującym od miasta lokale 
handlowe i usługowe. 
Miasto wynajmuje ponad 100 
lokali użytkowych o łącznej po- 
wierzchni 9107 metrów kwadra- 
towych. W 2000 roku najniższy, 
. . . 
mIesIęczny czynsz najmu wyno- 
sił l zł za metr kwadratowy (sto- 


sowany wobec podmiotów nie 
prowadzących działalności gospo- 
darczej), a najwyższy sięgał 133 
zł za metr kwadratowy na miesiąc 
(najatrakcyjniejsze lokale w cen- 
trum miasta). Każda umowa naj- 
mu zawiera klauzulę, że stawka 
czynszu będzie co roku, walory- 
zowana o wskaźnik inflacji. W 
2001 roku czynsz wzrósłby więc 
o ponad 7 procent. 
Rozumiejąc trudną sytuację 
najemców Zarząd Miasta Cheł- 
ma zdecydował, że w tym roku 
odstąpi od waloryUicji czynszu za 
wynajem lokali użytkowych. Ze 


zwolnienia będą mogli skorzystać 
wszyscy najemcy lokali, którzy na 
bieżąco płacą czynsz i nie mają z 
tego tytułu zaległości. Z każdym 
z nich zostaną podpisane stosow- 
ne aneksy do umowy najmu. 
- Ch oc z powodu odstąpienia od 
waloryzacji dochody miasta z ty- 
tułu najmu lokali użytkowych zo- 
staną uszczuplone to uznalismy, że 
musimy pomóc naszym handlow- 
com i rzemieślnikom - tłumaczy 
motywy decyzji prezydent Cheł- 
ma, Henryk Dżaman - Zaofe- 
rowana pomoc jest na miarę na- 
szych możliwości (mk) 


oferuje: 
· wynajem pomieszczeń biurowych, magazynowych i po- 
mieszczeń z możliwością uruchomienia hurtowni lub 
magazynu 
· sprzedaż po atrakcyjnej cenie kiosków "Ruch" z prze- 
znaczeniem na działki ogrodnicze lub rekreacyjne 
· wydzierżawienie kiosku w Rejowcu Fabrycznym na pro- 
wadzenie działalności gospodarczej. 


ZAPRASZAMY! 


Szczegółowe informacje uzyskac można w siedzibie firmy 
lub telefonicznie: 565-40-91
		

/Wiesci0002.djvu

			. ...., 


. 


s 
 


;I 


s 


;I 


KROTKO 


Prace młodych twórców z pracowni plastycznych Młodzieżowego Domu Kul- 
tury w Chełmie zostały wyróżnione w XII Międzynarodowym Biennale Grafiki 
Dzieci i Młodzieży Toruń' 2000. W gronie najciekawszych znalazły się grafiki 
przygotowane przez Justynę Korchut
 Dariusza Laskowsk
go, Jakuba Necka- 
rza, Olgi Rutkowskiej, Katarzyny Stachniuk pod kierunkiem Krystyny Ruty- 
ny oraz Edytę Barczuk
 Elizę Wiszniewską i Karola Kalinowskiego z pracowni 
Jerzego Matysiaka. Spośród 11 451 prac nadesłanych na bienndle z 44 krajów
 
jury konkursu zakwalifikowało do ekspozycji ] 288 prac auto!ów z 38 kraJów. 
* * * 


Automobilklub Chełmski podsumował osiągnięcia zawodników za rok ubie- 
gły. W Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Okręgu Lubelskiego PZM cheł- 
mianie osiągnęli następujące wyniki: Sebastian Pędziński - renault clio - I wice- 
mistrz (drugie miejsce w klasyfikacji generalnej) i zwycięstwo w klasie czwartej; 
Adam Kniażuk - vw golf - [J wicemistrz (trzecie miejsce w klasyfikacji general- 
nej) i trzecie miejsce w klasie czwartej. Krzysztof Misiec - pf 126 - szóste miej- 
sce w klasyfikacji generalnej i zwycięstwo w klasie pierwszej; Tomasz Dąbrowski 
_ seicento - drugie miejsce w kasie drugiej. W klasyfikacji klubowej Automobil- 
klub Chełmski zajął drugie miejsce, ustępując Automobilklubowi Lubelskiemu. 
W Turystycznych Motorowych Mistrzostwach Okręgu Lubelskiego PZM ty- 
tuł mistrzowski zdobył Grzegorz Gorczyca
 natomiast Andrzej Berlin uplasował 
się na miejscu piątym. W klasyfikacji klubowej AutomobIlklub Chełmski wsród 
siedmiu klubów zajął pierwsze miejsce. Dużym zainteresowaniem cieszył się V 
Samochodowy Puchar Prezydenta Chełma, w którym trzy pierwsze miejsca zajęli 
w kolejności: Paweł Hałas, March,. Marczuk i Jarosław Staniszewski.. zawo- 
dnicy chełmscy. 


* * * 


Dwudziestoleciu działalności Regionu Chełmskiego NSZZ "Solidarność" po- 
święcona była sesja historyczna
 która odbyła 13 grudnia ub.r. w II LO w Chełmie. 
Uczestniczyli w niej działacze związku, uczniowie i nauczyciele chełmskich szkół 
ponadpodstawowych. Ogłoszono także wyniki konkursu ,'tDwudzIestolecie powsta- 
nia Solidarności 
 lata 1980-1981", w którym uczestniczyli uczniowie gimnazjów 
i szkół średnich w terenu dawnego województwa chełmskiego. Na konkurs wpły- 
nęły 42 prace indywidualne i 12 zbiorowych. Jury przyznało po trzy nagrody w 
kategorii gimnazjów i szk(>ł ponadgimnazjalnych oraz 20 wyróżnień. W śród gim- 
nazjalistów pierwsze miejsce zajęła Agata Lackowska z Gimnazjum nr 6 w Cheł- 
mie. Spośród uczestników ze szkół ponadgimnazjalnych najwyższą lokatę uzyska- 
ła Agata Sikora z II LO w Chełmie. 


* * * 


W Przedszkolu MiejskiJl1 nr 15 odbyły się (20-21.12. ub.r.) ''tSpotkania Wigi- 
lijne'\ z udziałem dzieci't ich rodzicow i nauczycieli. Jasełka i kolędy na tle udeko- 
rowanej choinki, przygotowane pod kierunkiem Jadwigi Miłiszkiewicz, podnosi- 
ły ich uroczysty charakter. Tradycje świąt Bożego Narodzenia były też tematem 
prac plastycznych, wykonanych przez dzieci wspólnie z nauczycielkami Dorotą 
Skubisz i Alicją Kretowicz. Efektem ich działań była wystawa i kiermasz przed- 
świąteczny. 


* * * 


W Spotkaniach Jasełkowych zorganizowanych (10.01.) przez Młodzieżowy 
Dom Kultury w Chełmie uczestniczyło 11 zespołów z ośmiu chełmskich szkół 
podstawowych. Oprócz konfrontacji dorobku artystycznego dzieci, spotkania słu- 
żyły utrwalaniu i kultywowaniu tradycji bozonarodzeniowych 
* * * 


W Chełmskim Domu Kultury odbył się (14.01) II Powiatowy Przegląd Kolęd i 
Pastorałek't zorganizowany przez Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej w 
LublinIe, Parafię Rzymskokatolicką w Rejowcu Fabrycznym, Starostwo Powiatowe, 
ChDK i Akcję Katolicką przy Parafii Chrystusa Odkupiciela w Chełmie. V./ iIllpre- 
zie wzięło udział 18 zespołów wokalnych. 9 zespołów wokalno - instrumentalnych, 
2 chóry oraz 23 solistów. W kategorii zespołów wokalnych pierwsze miejsce zdobyli 
uczniowi
 Szkoły Podstawowej w Okszowie, przygotowani przez Ewę Skibę. 
Najwyższą lokatę wśród zespołów wokalno - instrumentalnych uzyskała grupa ze 
Szkol) Podstawowej nr 7 w Chełmie, która pracuje pod kierunkiem Sylweriu- 
sza Sotela. Pierwsze miejsce w kdtegorii solistów jury przyznało Ewelinie Maksy- 
miuk, przygotowanej przez Małgorzatę Lekan - Poliszuk, ze Szkoły Podstawowej 
w SIedliszczu. Chóry biorące udział w przeglądzie otrzymały wyróżnienia. 
* * * 


Przedszkole MIejskie nT 15 podejmuje szereg działań propagujących wśród 
naj młodszych wiedzę o zdrowym stylu życia. W listopadzie i grudniu ub.r. odbyła 
się tu akcja antynikotynowa, prowadzona przez Jadwigę Miliszkiewicz we współ- 
pracy ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Chełmie. O szkodliwości palenia 
przekonywały pogadanki oraz prace plastyczne malowane przez dzieci "Przy mnie 
nie pal", eksponowane na wystawie w Chełmskim Domu Kultury. 
* * * 


Tegoroczne Dni Chehlla odbędą się w dniach 8 - 10 czerwca. Qrgdnizatorzy 
liczą na szerokie zainteresowanie i aktywny udział mieszkańców naszego miasta w 
imprezach kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych, przygotowywanych specjalnie 
z tej okazji. W programie święta miasta nie zabraknie propozycji dla różnych grup 
wiekowych odbiorców, prezentacji osiągnięć chełmskich zespołów artystycznych 
i twórców, występów gości z kraju i zagranicznych miast partnerskich Chełma. 
Imprezy Dni Chełma odbywać się będą głównie na śródmiejskiej Starówce, depta- 
ku.przy ul. Lwowskiej't amfiteatrze w Kumowej Dolinie i Stadionie Miejskim. Pla- 
nowana jest nowa trasa - ulicami miasta - dla kolejnej edycji Międzynarodowego 
Biegu o Puchar Prezydenta Miasta Chełma. 
* * * 


Rada Miejska w Chełmie określiła na rok bieżący limit 12 nowych zezwoleń 
na usługi przewozowe taksówkami osobowymi Na terenie Chełma usługi te pro- 
wadzone były dotychczas przez 277 przedsiębiorców. W opinii miejscowych sto- 
warzyszeń taksówkowych zaspokajają oni w pełni potrzeby mieszkańców. Zarząd 
Miasta Chełma, wnioskował do Rady Miejskiej o określenie limitu 12 nowych 
zezwoleń, o które zainteresowani mogą ubiegać się w roku 200 l. RM uchwałą z 28 
grudnia ubiegłego roku wprowadziła w życie ten limit od l stycznia br. 
* * * 


. 


W Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmie podczas zabawy choinkowej (18 stycz- 
nia br) zorganizowana została na 33 szachownicach symultana szachowa, którą 
poprowadził Józef Walkowski nauczyciel - instruktor I kategorii szachowej. Sę- 
dzią pomocniczym rozgrywek był Robert Zakrzewski. Wynik - 33:0 dla symulta- 
nisty. Najmłodszymi zawodnikami rozgrywki byli: Alicja Kosicka z klasy "O't' a 
oraz Lukasz Świszcz z klasy I a. Pozostali uczestnicy symultany to uczniowie klas 
n - IV. Wszyscy zawodnicy ot
zymali słodkie nagrody - tabliczki czekolady. Ko- 
lejna symultana szachowa w SP nr 5 zostanie zorganizowana już podczas ferii 
zilTIowych. . zw 


, 


1 (.. .... 


'.. .. _ . 


" 


:;?-: 


..::..." 
.
 


u

 ;-
.... ..,..
(::::. '. : 


";::.". ". . 


:
. : 
. :
 f -.' 
:"-h .:' 
:-:.:. . 
._.:>(::., . 


1
c.::7:
: 
>
:::'
 :
 ..::::
t-::. 


.: .. .... 
.;::::\(."..


:.
 '. ..:fl .--t 
-'..::....{;
::: 
::{f: 


:
h::: 
. "\::;X';:;' : 
';:::'--<-:., 

.::: 
-'t :{ 


:'-
":': 

  


. .:i.>:"::-=:f::::' 


'..:..;,./::.''- .', 


.
.:
 

::: 
:.: 


.,,'. 


'.
 : ';:: 


:\ 
:
: 


..:" 
.,. 
<,. '
-"::. :::". 


"

:i

{ ':
..: .:.>; 
:'<=={l :.;':.' .:<:: 

:. 


o;;: 
.
 ""c';"-': 


...
 


" .. -"- 


........-. :..  ':. .. 1 

»; 


:"*-.
': 
. 


::y- 


,:"-. :.; 
S;. 


.<.ot>(::' '. 
).. : 


$,-' 
,
 


... J:
..: 


...... 
.... 


s:i: 


.:::'1 : 
.:".... 
ho" j:
: : 


f: 


ł 


'. ....
: 
. .::.:-=:;::: 


0_ 
o.. -fi " (:' 


Milenijne chełmskie dzieci 


W ostatnich latach tradycją 
już stały się oficjalne powitania 
pierwszych mieszkańców naszego 
miasta narodzonych w nowym 
roku. W pierwszych dniach nowe- 
go roku, nowego wieku i nowego 
tysiąclecia prezydent Henryk Dża- 
man i przewodniczący Rady Miej- 
skiej Józef Ogonowski odwiedzili 
w szpitalu milenijne chełmskie no- 
worodki. 
Najmłodsi chełmianie, mimo że 
wszyscy oczekiwaJi ich niecierpliwie 
I na dodatek z wartościowymi prezen- 
tami, jakoś nie rwali się na ten świat. 
Pierwsza milenijna mieszkanka mia- 
sta Chełma urodziła się dopiero we 
wtorek 2 stycznia o godz. 9.30 w szpi- 
talu SamodzIelnego Publicznego Ze- 
społu Opieki Zdrowotnej. Dziew- 
czynka tuż po porodzie ważyła 3..2 kg. 
Szczęśliwymi rodzicami są Bożena i 
Rafał Jankusowie. Julia, bo takie 
imię będzie nosić dziewczynka, ma 


. . . .:. . ..:.......;..... ...:..........;,. - .' 
n : {:"'::-:
.. ::


:..:. - 
:::"-:::'....i:"':.
' ':: 
:.... .::: 
....-
::...... ....;,.-:........... 
 . 


#
:

: .f
: \: 


.

.-: 

,:
:t
"

 


..... 
.......: 
::;::: 


'iW:><.{ . . : .: 
 . .: . . : 
 . . 

.::--- 


. %
: 


.Y 


:-:-: 

 


::..
 :;- 


już starszą S-letnią siostrę Justynkę. 
4 stycznia Julię i Jej mamę odwiedzi- 
li w szpitalu prezydent i przewodni- 
czący RM, którzy przek
zali gratula- 
cje oraż prezent od władz miasta. Pre- 
zydent nie odmówił sobie przyjemno- 
ści wzięcia niemowlęcia na ręce. 
Kwiaty wraz z noworocznymi życze- 
niami otrzymały także wszystkie pa- 
nie przebywające w tym czasie na od- 
dziale położnicznym. 
Aż pięć dni kazał na siebie cze- 
kać pierwszy milenijny mieszkaniec 
miasta. Syn Marioli i Henryka Mar- 
ców (na zdjęciu poniżej) urodził się 
w piątek 5 stycznia o godz. 6.10. Ta- 
tuś nie posiadał się z radości z powo- 
du narodzin pierworodnego. Państwo 
Marcowie mająjuż trzy córki: lI-let- 
nią Aleksandrę, 9-letnią Magdę i 7- 
letnią Agnieszkę. Pierwszy chełmia- 
nIn 200 I roku Jakub Wiktor Marzec 
został przywitany równie gorąco jak 
mi1ejnijna dziewczynka. (aj) 


." '".' :....: - .:....:::_<:.... :-. '. ...:::!-.'::.ł.:'." 


:::-=:;. 


-::.:-.,.. 
}=$
 :.- . 
'p.':'"::'. 


Mieszkani 
czynszowe TBS 


Chełmskie Towarzystwo Bu- 
downictwa Społecznego buduje 
pierwszy budynek wielorodzinny 
przy ul. Przemysłowej. W poło- 
wie czerwca br. będzie gotowych 
40 mieszkań dla przyszłych 
najemców. Rada Miejska w 
Chełmie uchwaliła stawkę czyn- 
szu regulowanego w mieszka- 
niach wybudowanych przez 
TBS. 
Chełmskie Towarzystwo Bu- 
downictwa Społecznego rozpo- 
częło działalność w maju ubiegłe- 
go roku. Buduje mieszkania dla 
ludzi o pewnej stabilizacji finan- 
sowej i srednich dochodach, po- 
zwalających na partycypację w 
kosztach budowy i utrzymanie 
mieszkań w przyszłości, zgodnie 
z regulaminem towarzystwa. W 
pierwszym budynku, w którym 
buduje się 40 mieszkań, JUŻ w po- 
łowie tego roku będą mogli za- 
mieszkac lokatorzy. Przyszli 
najemcy zobowiązani są do wnie- 
sienia kaucji zabezpieczającej, 
któ
a w przypadku zwalniania 
mieszkania podlega zwrotowi. 
Ich lista jest ustalona i zamknię- 
ta. Dokonane są już wpłaty 
pierwszej części kaucji, a pozo- 
stałe jej kwoty powinny wpłynąć 
na konto TBS przed podpisaniem 
umowy najmu. 
Rada Miejska w Chełmie usta- 
liła - na sesjI 28 grudnia ub.r. - 
stawkę czynszu regulowanego dla 
zasobów mieszkaniowych Chełm- 
skiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego. Najemcy mieszkań 
TBS za 1 m kw. powierzchni użyt- 
kowej zapłacą 7,14 zł. Czynsz 
obejmuje koszty eksploatacyjne i 
remontó
7 budynku oraz spłatę kre- 
dytu zaciągniętego na budowę. 
Jeszcze w tym roku chełmskie 
TBS planuje rozpoczęcie kolejnej 
inwestycj i mieszkaniowej. Obe- 
cnie ubiega się o decyzję o warun- 
kach zabudowy i zagospodarowa- 
nia terenu nieruchomości przy ul. 
Kolejowej 52 dla potrzeb budowy 
wielorodzinnego budynku mie- 
szkaniowego. 


. 


.................::-:::.....;,::,..'5-... 
>. .  


z\\ 


28 stycznia wybieramy nowego senatora Ziemi Chełmskiej 
. . 


, 


28 stycznia, br. na terenie byłe- 
go województwa chełmskiego odbę- 
dą się wybory uzupełniające do Se- 
natu Rzeczypospolitej Polskiej. O 
jeden.. wakujący od września ubie- 

łego roku, mandat senatora Zie- 
mi Chełmskiej ubiega się czworo 
kandydatów: Ryszarda Mardoń, 
Wiesław Kociuba, Henryk Lew- 
czuk i Adam Rychliczek. 
Choć wielu wyborców zastana- 
wia się nad celowością przeprowa- 
dzania na osiem miesięcy przed upły- 
wem kadencji parlamentu kosztow- 
nych wyborów uzupełniających, to te 
wybory po prostu muszą się odbyć. 
Tak bowiem stanowi art. 20 ordyna- 
cji wyborczej do senatu" zgodnie z 
którym jeżeli na dłużej niż sześć mie- 
sięcy przed upływem kadencji nastą- 
pi wygaśnięcie mandatu senatora, to 
w jego okręgu wyborczym przepro- 
wadzane są wybory uzupełniające. 


.--;-: 
«i'> .$t .., . 4:::::::":'" 
::::=:..-:..../.:.:\.:;:......:. 


.-:.:; 


Z taką właśnie sytuacją mamy do 
czynienia w dawnym województwie 
chełmskim, gdzIe w sierpniu ubiegłe- 
go roku mandat senatora złożył Ma- 
rian Cichosz (PSL) - jeden z dwóch 
senatorów Ziemi Chełmskiej. Miesiąc 
później Senat RP stwierdził wyga- 
śniecie jego mandatu. a Prezydent RP 
wyznaczył datę wyborów uzupełnia- 
jących na 28 stycznia 200 I roku. 
W tym dniu wyborcy głosować 
będą na jednego z czterech kandyda- 
tów zarejestrowanych przez Okręgo- 
wą Komisję Wyborczą: Ryszardę 
Annę Mardoń (
andydat SLD), Wie- 
sława Kociubę (kandydat niezależ- 
nyt Henryka Lewczuka (kandydat 
ROP) I Adama Rychliczka (kandy- 
dat PSL). 
Na karcie do głosowania nazwi- 
ska wymienionych kandydatów, będą 
uszeregowane w kolejności alfabe- 
tycznej. By oddać ważny głos nale- 


żało będzie postawić krzyżyk w krat- 
ce obok jednego, wybranego kandy- 
data. 
W samym Chełmie wyborcy będą 
głosować w 35 obwodowych komi- 
sjach wyborczych, których siedziby 
mieszczą się w dokładnie tych samych 
lokalach, co w ostatnich wyborach 
Prezydenta RP. Do 25 stycznia wy- 
borcy z terenu Chełma mogli spraw- 
dzać, czy zostali ujęci w liście osób 
uprawnionych do głosowania. Do 
tego dnia, do godz. 15.00 spis wybor- 
ców był wyłożony do wglądu w -Wy
 
dziale Spraw Administracyjnych UM 
Chełma. 
W Chełmie osobom niepełno- 
sprawnym Urząd Miasta zapewnia 
bezpłatny dowóz do lokali wybor- 
czych. By z niego skorzystać nale- 
ży w dniu wyborów, w godz. 10.00 
- 15.00 zadzwonić pod .numer tel. 
565-45-57, lu b 565-34-00.
		

/Wiesci0003.djvu

			- 


.. 


3 


0..", 


'i ,jj. 


e 


s 


Nowe ceny biletów za prze- 
jazdy autobusami Chełmskich 
Linii Autobusowych wchodzą w 
życie od l lutego 200 l r. 
Stały wzrost cen paliw, infla- 
cja, planowane zmiany w podatku 
od nieruchomości, potrzeba rekon- 
strukcji taboru i koszty obsługi b-e- 
dytu na ten cel, to podstawowe 
przyczyny, dla których Chełmskię 
Linie Autobusowe wnioskowały o 
podwyższenie cen swoich usług 
przewozowych lokalnego transpor- 
tu zbiorowego. Radni Chełma za- 
akceptowali proponowane zmiany 
cen i od l lutego 200 l r. Jednora- 
zowy bilet normalny będzie koszto- 
wał 1,70 zł ( 20 gr więcej niż do- 
tychczas)" a ulgowy - O, 85 zł. 
Opłata jednorazowa za przewóz 
bagażu i zwierząt wyniesie 0,85 zł. 
Bagaż ręczny, nie przekraczający 


wodowanie zatrzymania autobusu 
bez uzasadnionej przyczyny (wy- 
noszą od 8,50 zł do 255 zł).Opłata 
dodatkowa za -brak przy sobie do- 
kumentu uprawniającego do prze- 
Jazdu bezpłatnego albo ulgowego 
(8,50 zł) nie będzie pobierana, je- 
żeli pasażer przedstawi w terminie 
3 dni ważny dokument uprawnia- 


(dotychczas 1,30 zł do 2,20 zł). 
Obowiązująca dotychczas stawka 
czynszu za lokale socjalne (0,35 
zł za m kw.) została podwyższona 
0,05 zł i wynosi 0,40 zł/m kw. 
WODA I ŚCIEKI 
Od l stycznia 20001 r. obo- 
wiązują nowe opłaty za wodę i 
odprowadzanie ścieków. 


WEST W I 


jący go w czasie przejazdu do ulgi 
lub przejazdu bezpłatnego. 
NOWE STAWKI CZ\7:\TSZU 
Od ] lutego 200] r. stawka 
bazowa czynszu regulowanego 
będ
ie wyższa od dotychczaso- 
wej o 0,]5 zł. 
O podwyżki stawek czynszu 
regulowanego wnioskowało 


· Dzienne stawki opłaty targowej 


Lp. 


Wyszczególnienie 


Wysokość 
stawki 


l. 


Przy sprzedaży każdej wystawionej na sprzedaż 
sztuki: 
a) konie i bydło 
b trzoda chlewna, cielęta, źrebięta, . ałówki 
Przy-sprzedaży z samochodów powyżej 3,5 tony z 
. atkiem nacze i ci ików siodło ch 
Prz s rzedaż z ci ników siodło ch i nacze _ 
Pr s rzedaż z rz cze ci ików rolnicz ch 
Przy sprzedaży z samochodów do 3,5 tony oraz 
wozów siodło\ ch 
Przy sprzedaży na stołach i przenośnych stolikach.. 
wozkach ręcznych i innych urządzeniach 
handlowych z wyłączeniem typowych metalowych 
straganow i przyczep ken1pingwych, od każdego 
roz ocz
te o m 2 owierzchni, za' te o na s rzedaz 
Przy sprzedaży "z ręki": 
a) produktów spożywczych - jaja, nabiał.. warzywa, 
owoce 
b) artykułów spożywczych nie wymienionych w 
kt. a oraz kWIatów i aft kułów rzem sło ch 
Od przeznaczonych do sprzedaży: 
a) samochodów" ciągników 
b lnn ch o' azdów 


15,00 zł 
10,00 zł 


2. 


8..00 zł 
 
4,00 zł 
20,00 zł 


3. 
4. 
5. 


28,00 zł 
16,00 zł 
12,00 zł 


6. 


7.00 zł 


7. 


3,00 zł 


7,00 zł 


8. 


. 


wymiarów 60x40x20 cm, wózki 
dziecięce oraz zwierzęta trzymane 
na rękach nadal będzie można 
przewozić bezpłatnie. Drozsza bę- 
dzie jazda bez biletu - 59,50 zł, a 
uiszczona po 7 dniach od daty wy- 
stawienia wezwania - 85,00 zł. Do- 


Przedsiębiorstwo Usług Mieszka- 
niowych, motywując je stale rosną- 
cymi kosztami utrzymania budyn- 
ków i potrzebami poprawy ich sta- 
nu technicznego. Nowe stawki 
czynszu wynoszą: za m kw. w mie- 
szkaniach bez wyposażenia 0,8] 


Stawki podatku od budynków lub ich części 
oraz gruntów bezpośrednio związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej 
w zależności od wzrostu zatrudnienia 


Wysokość sta\\ ki w zależności od 
Lp. Wyszczegolnienie wzrostu zatrudnienia 
do 3 osób od4do 10 powyżej 10 
osób osob 
l Od l m.l powierzchni użytkowe1 
budynków lub ich części zwląz!,nych z 
działalnoscią gospodarczą inną niż 
rolnicza lub leśna z wyjątkiem 
budynków lub ich części 
przydzielonych na potrzeby bytowe 11 70 zł 9.90 zł 8.60 zł 
osób zajmujących lokale mieszkalne 
oraz od części budynków mieszkalnych 
zajętych na prowadzenie działalnosci 
gospodarczej 
2. Od l mi powierzchni użytkowej 
budynków lub ich części zą)ętych na .. 
prowadzenie działalności gospodarczej 6,30 zł 5,30 zł 4.60 zł 
w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym 
3. Od l m- powierzchni użytkowej 
pozostałych budynków łub ich części 4 34 zł 3.68 zł 3,18 zł 
4. Od l m': powierzchni gruntów 
związanych z działalności4 gospodarczą 
inną -niż dzIałalność rolnicza lub lesna z 0,39 zł 0,39 zł 0.29 zł 
WYjątkIem związanych z budynkami 
mieszkalnymi 


datkowe, wyższe opłaty będą też 
za brak biletu okresowego podczas 
kontroli, dokumentu uprawniające- 
go do przejazdów ulgowych lub 
bezpłatnych, brak biletu za przewo- 
żenie bagażu lub zwierząt oraz spo- 


zł (wcześniej 0,70 zł), w mieszka- 
niach posiadających instalację wod 
- kan. - ],15 zł (1 zł). W mieszka- 
niach posiadających ponadto wc, 
łazienkę i c.o. czynsz za m kw bę- 
dzie wynosić od ],50 zł (}o 2,53 zł 


TI 


Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej wystąpi- 
ło o ustalenie nowych cen za wodę 
oraz za ścieki wprowadzone do 
kanalizacji miejskiej, wobec ko- 
nieczności uwzględnienia w kal- 
kulacjach nowego podatku od nie- 
ruchomości, inflacyjnego wzrostu 
kosztów, wzrostu kosztów amor- 
tyzacji urządzeń. Rada Miejska 
zaakceptowała proponowane 
zmiany cen i od l stycznia płaci- 
my: za l m sześcienny wody dla 
gospodarstw domowych i pracow- 
niczych ogródków działkowych 
],68 złbrutto-l,57 zł+ 7% VAT), 
a pozostali odbiorcy - 2,63 zł brut- 
to - 2,46 zł + 7% VAT. Odprowa- 
dzenie do kanalizacj i miej skiej l 
m sześciennego ścieków z gospo- 
darstw domowych kosztuje 1,89 
zł brutto - 1..77 zł + 7% VAT, od 
pozostałych -4,52 zł brutto - 4,22 
zł+7% VAT 
OPLATA TARGOWA 
Od ] stycznia 200] r. obo- 
wiązują opłaty targowe według 
stawek przedstawionych w ta- 
beli poniżej. Opłaty są pobiera- 
ne w drodze inkasa, bezpośre- 
dnio od sprzedającego w dniu 
sprzedaży. Pobieraniem inkasa 
zajmują się na chełmskich targo- 
wiskach: Przedsiębiorstwo Targo- 
wiska Miejskie sp. z 0.0. oraz PKS 
Chełm S.A. 
PODATEK ZA PSA 
Rada Miejska utrzymała staw- 
ki podatku na ubiegłorocznym 
poziomie. Opłaty są zróżnicowa- 
ne wynoszą: za pIerwszego psa - 
30,00 zł, a za każdego następne- 
go - ]8,00 zł. 
Właściciele psów zobowiąza- 
ni są do zapłacenia podatku bez 
wezwania do 31 marca br. Nato- 
miast za psy nabyte w terminie 
późniejszym, opłata podatku po- 
winna być dokonana po 14 
dniach od powstania obowiązku 
podatkowego( terminu nabycia 
psa). Opłata będzie wówczas pro- 
porcjonalna do liczby miesięcy, 
za które opłacany będzie podatek. 
Podatku nie pobiera się od posia- 
daczy psów, którzy odebrali je 
jako niczyje, ze Schroniska dla 
Zwierząt w Chełmie w roku 
200 l. 
PODATEK OD ŚRODKOW 
TRANSPORTOWYCH 
Projekt uchwały Rady Miej- 
skiej w sprawie stawek podatku 
od środków transportowych: au- 
tobusów, samochodów ciężaro- 
wych, ciągników siodłowych i 
balastowych oraz przyczep i na- 
czep, zakładał ich podwyższenie 
w 2001- r. o 10,,4 % - wskaźnik 
wzrostu cen towarów i usług kon- 
sumpcYJnych w okresie trzech 
kwartałów 2000 r. Podczas sesji 
rada przychyliła się do wniosku 


radnego Zbigniewa Bajko, po- 
partego przez Zarząd Miasta 
Chełma.. by stawki podatku pod- 
nieść tylko o 8 0 o i w ten sposób 
zastosować rozwiązanie sprzyja- 
jące rozwijaniu przedsiębiorczo- 
ści lokalnej (stawki podatku w 
tabeli) 


, 
T W 


PODATEK 
OD NIERUCHOMOŚCI 
Stawki podatku od nIerucho- 
mości przedstawiamy w tabelach.. 
które w przejrzysty sposób poka- 
zują ich zróżnicowanie.. zależne 
np. od nowo tworzonych miejsc 
pracy.. w przypadku budynków lub 
ich części oraz gruntów bezpośre- 
dnio związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. Nie 
mają one zastosowania w przy- 
padku nieruchomości udostępnia- 
nych odpłatnie lub nieodpłatnie 
innym użytkownikom. 
Stawka podatku od budynków 
lub ich części związanych bezpo- 
srednio z działalnością gospodar- 
czą dla podmiotow gospodar-. 


.. 


ni a: gazową lub elektryczną, wy- 
nosi ]0,50 zł za l m kw. po- 
wierzchni użytkowej. 
Uchwała przewiduje również 
zwolnienia od podatku. Dotyczą 
one nieruchomości lub ich części 
zajętych przez stowarzyszenia 
prowadzące statutową działalność 
charytatywno-opiekuńczą, skiero- 
waną do osób bezdomnych, ubo- 
gich i matek samotnie wychowu- 
jących dzieci. Przez trzy kolejne 
lata podatkowe zwolnieniem ob- 
jęte są nieruchomości lub ich czę- 
ści związane bezpośrednio z pro- 
wadzeniem działalności gospo- 
darczej przez osoby bezrobotne, 
które podjęły działalność gospo- 
darczą w 2000 r. W podobnym 
okresie zwolnieniem objęte są 
grunty o powierzchni 10 tys. m 
kw., związane z działalnością go- 
spodarczą, na których realizowa- 
na jest inwestycja o charakterze 
wyłącznie produkcyjnym. Pięcio- 
letnim zwolnieniem podatkowym 
objęte są budynki jednorodzinne 
oraz lokale mieszkalne wraz z 
gruntami nabyte od miasta, 
których właściciel z własnych pie- 
niędzy wykonał po I stycznia 
1991 r. - zgodnie z uzyskanym 


Stawki podatku od nieruchomosci 


Lp. Wyszczególnienie Wysokośc 
stawki 
I. Od 1m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 0,42 zł 
lub od ich części 
2. Od 1m 2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części 13,50 zł 
związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza 
lub leśna, z wyjątkiem budynków lub ich CZęŚCI 
przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmujących 
lokale mieszkalne oraz od części budynków mieszkalnych 
zaję
ch na prowadzenie działalności gospodarczej 
3. Od l m 2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części 7 25 zł 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarcżej w 
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym. 
4. Od l m 2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub 5..00 zł 
ich części. 
5. Od wartości budowli określonej na podstawie art. 4 ust. ] 2° o 
pkt. 2 oraz ust. 4-6 ustawy o podatkach i opłatach 
lokal n) ch 
6. Od wartości budowli określonej na porl;stawie art. 7 a 1% 
usta\\) o podatkach i opłatach lokaln)ch. 
7. Od 1 m 2 powierzchni gruntów związanych z działalnością 0,45 zł 
gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna z wyjątkien1 
związan) ch z bud} nkamimieszkaln) mi 
8. Od gruntów: 
a) będących użytkami rolnymi nie wchodzącymi w skład 0
03 zł 
gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (Dz. U. z 
1993 r nr 94, poz. 431 z późnIejszymi zmianami) 
wykorzystywanych na cele rolnicze - od 1m2 
powierzchni, 
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne 2,43 zł 
lub elektrowni wodnych o I ha powierzchni, 
c) pozostałych od I m2 powierzchni użytkowej. O 06 zł 


czych, które z własnych środków 
finansowych po dniu 1 stycznia 
2000 r. wykonały - zgodnie z uzy- 
skanym pozwoleniem na budowę 
- instalacje centralnego ogrzewa- 


pozwoleniem na budowę - insta- 
lację centralnego ogrzewania na 
olej opałowy lub elektryczną lNb 
przyłączył je do miejskiej sieci 
ciepłowniczej. zw 


Stawki podatku od środkow transportowych 


Lp. Wyszczególnienie 


1. Od autobusow: 
a) do 15 miejsc, 
b) powyżej 15 do 30 miejsc, 
c) o 'e' 30 mie'sc 
2. Od saI1;1ochodów ciężarowych o ładowności: 
a) od 2 do 4 ton, 
b) powyżej 4 ton do 6 ton, 
c) powyżej 6 ton do 8 ton, 
d) powyżej 8 ton do 10 ton.. 
e) powyżej 10 ton do 12 ton, 
f) 0\ że' 12 ton. 
3 .Od ci ników siodło, ch i balasto ch 
-J. Od przyczep i naczep; 
a) o ładowności powyżej 5 ton do 20 ton, 
b o ładowności o że' 20 ton 


Wysokość 
stawki 


361,00 zł 
659,00 zł 
1449,00 zł 


528,00 zł 
718..00 zł 
850,00 zł 
1257,00 zł 
1653,00 zł 
191 0,00 zł 
L 718,00 zł 


240,00 zł 
419,00 zł
		

/Wiesci0004.djvu

			4 Jf'ieści Che/niskie 


, 


..,.-" -- -- 


Rozmowa z prezydentem miasta Chełma, Henrykiem Dżamanem 


. 


. ':}.::-
=:=:::-::::"::"::::':::::",: 


:........: 
.

::
=: 


;'--:'

 


. -,,: .. 


." .'C>--: _. :..- 


-.- t( 
:-: : " ... 


- -"$ 


.
.::;
.- }>
_ t 


,,-.-,;"'---.- 


:

 
:
 <  .:..... 


Dokończenie ze sir 1 
cementowni, czy zwolnienia będą- 
ce skutkiem spadku tempa rozwoju 
gospodarczego kraju. F akty są takie, 
że samorząd nie miał żadnego wpły- 
wu na zlikwidowanie w Chełmie 
ponad tysiąca miejsc pracy. Tym 
bardziej, że rząd radykalnie zmniej- 
szył nakłady na aktywne fonny prze- 
ciwdziałania bezrobociu, a obietni- 
ce osłon dla miast tracących status 
województwa zostały na papierze. 
Ze swojej strony zrobiliśmy wie- 
le, by zrekompensować negatywne 
skutki reform i spadku tempa roz- 
woju gospodarczego. Oczywiście 
tam, gdzie mieliśmy takie kompeten- 
cje i możliwości. Podjęliśmy wysi- 
łek utworzenia miej ski ej służby 
zdrowia, zatrudniając prawie 200 
osób i ratując przed niechybnym 
bezrobociem co najmniej połowę z 
nich. Powołaliśmy spółkę drogową, 
targowiskową, TBS. W ten sposob 
utworzyliśmy łącznie z MSPZOZ 
ponad 360 miejsc pracy. Przez ostat- 
nie 24 miesiące nie było zwolnień 
w żadnej z siedemdziesięciu podle- 
głych miastu jednostek organizacyj- 
nych oraz w spółkach komunalnych. 
Dziesiątki chełmskich finn i set- 
ki zatrudnionych w nich osób miało 
pracę dzięki miejskim inwestycjom. 
Gdyby nie te działania i poczucie od- 
powiedzialności za mieszkańców 
Chełma bezrobocie byłoby dużo wy- 
zsze. 
Problemu wysokiego bezrobo- 
cia w Chełmie chyba nie da się roz- 
wiązać bez znalezienia inwestorów 
z zewnątrz. 
Zdajemy sobie sprawę, że to je- 
den z niezbędnych elementów w 
walce z bezrobociem i dlatego stale 
poszukujemy takich inwestorów. Sta- 
ramy się ich przyciągnąć zwolnienia- 
mi i ulgami w opłatach lokalnych, 
przygranicznym położeniem, wyko- 
rzystujemy internet, rozsyłamy ofer- 
ty, uczestniczymy w targach. Nasze 
działania marketingowe bardzo wyso- 
ko ocenili specjaliści z Instytutu Ba- 
dań nad Gospodarką Rynkową przy- 
znając nam najwyższą z możliwych 
ocen. 
Czego więc potrzeba, by kapi- 
tał w końcu zawitał do Chełma? 
By zacąęcić inwestorów i sku- 
tecznie walczyć z bezrobociem, nie 
wystarczą choćby salomonowe dzia- 
łania i pomysły samorządu. Potrzeb- 
ne są pieniądze z budżetu państwa na 
aktywne zwalczanie bezrobocia, de- 
cyzje na szczeblu centralnym, doty- 
czące znaczących ulg dla potencjal- 
nych inwestorów, ulg znacznie wy- 
kraczających ponad to, co mogą zao- 
ferować same samorządy. Nie mogąc 
się doczekać takich rozwiązań wy- 
szliśmy z pomysłem specjalnej stre- 


t 


- 


:-.:..... 
'::.J: -..: 


:f. . 


oi.::..- 


:::...... " 


:
:
." 


"::..;- 


"- ,o, J-- - .-- 
< 


-:::ii; 


fy ekonomicznej. Tymczasem nie- 
którzy starają się wmowić mieszkań- 
com Chełma, że to chora koncepcja, 
bo stref już nie ma, że od 200 l roku 
nie obowiązują w nich ulgi inwesty- 
cyjne. Przecież to absolutna niepraw- 
da. Specjalne strefy ekonomiczne są 
i będą jeszcze przez lata, ulgi obo- 
wiązują i będą obowiązywały, a je- 
dynie zmieniły się zasady ich przy- 
znawania. Prawdąjest, że szanse na 
powstanie w Polsce nowych SSE są 
nikłe, ale my nigdy nie myśleliśmy 
o powstaniu w Chełmie nowej stre- 
fy, ale o rozszerzeniu o Chełm jed- 
nej ze stref już istniejących. Taka 
możliwość istnieje, o czym świad- 
czy rozszerzenie w ostatnich dniach 
2000 roku krakowskiej SSE. Nasze 
zamierzenia co do SSE będziemy 
więc kontynuować, bo jeżeli jest 
choćby cień szansy, by mieszkańcom 
Chełma dac pracę to naszym obo- 
wiązkiem jest próbować ją wykorzy- 
stać. To kwestia naszej wiarygodno- 
ści i odpowiedzialności. 
Wspomnial pan, że obecne 
władze miasta przeznaczają znacz- 
ne środki na inwestycje. Ostatnio 
jeden z radnych stwierdził, że 
Chełm jest już przeinwestowany. 
Mówienie, że Chełm jest prze- 
inwestowany to nieporozumienie. 
Jak już powiedziałem inwestycje to 
setki miejsc pracy i w obecnej sytu- 
acji gospodarczej szansa na prze- 
trwanie dla wielu chełmskich fmn. 
Inwestycje, to również konieczność 
odrobienia wieloletnich zaniedbań i 
zaległości. Jeżeli chcemy kogokol- 
wiek zainteresować naszym mia- 
stem, skłonić do zainwestowania w 
nim, czy choćby odwiedzenia go, to 
musimy je posprzątać i udowodnić, 
że sami jesteśmy dobrymi gospoda- 
rzami. Nie chcemy, by chełmianie 
wstydzili się własnego miasta. Chce- 
my, by w Chełmie żyło się lepiej, 
bezpieczniej, przyjemniej, by Chełm 
nie straszył barakami, dziurawymi i 
nieoświetlonymi ulicami, odrapany- 
mi ruderami. Dlatego tak jak obie- 
caliśmy wyborcom przystąpiliśmy 
do zmiany wizerunku Chełma, do 
realizacj i uchwalonego jeszcze w 
1996 roku programu "Starówka 
2000", do remontowania i oświetla- 
nia ulic, budowy hali widowiskowo 
- sportowej, remontu USC i stadio- 
nu. Chcemy, by w Chełmie odbywa- 
ły się imprezy kulturalne, sportowe, 
handlowe. To wiąże się z możliwo- 
ścią rozwoju handlu i usług, a więc 
miejscami pracy. Zdajemy sobie 
sprawę, że Chełm nie stanie się na- 
gle mekką turystów, ale rezygnacja 
z tworzenia infrastruktury i upiększa- 
nia miasta byłaby grzechem i skraj- 
ną nieodpowiedzialnością. Pewnie 
dzisiaj nikt już nie pamięta, że je- 


-- 


.e 


szcze dwa lata temu przy Lwowskiej 
stały baraki i drewniane budy, że w 
centrum nie było gdzie usiąść pod pa- 
rasolem, że większość ulic była dziu- 
rawa, a na wielu drogach i w parkach 
panowały egipskie ciemności i po 
zmroku strach było tamtędy przejść. 
Dzięki inwestycjom Chełm się zmie- 
nia i to widać gołym okiem. 
Czy te inwestycje nie odbywa- 
ją się przypadkiem kosztem, za- 
dłużania się budżetu miasta? 
Słyszałem takie stwierdzenia. 
Przed wyborami obiecaliśmy prze- 
rwać niefrasobliwą politykę zadłu- 
żania miasta i słowa dotrzymali- 
śmy. W ciągu dwóch ostatnich lat 
zadłużenie miejskiej kasy zmniej- 
szyliśmy o połowę, z ponad 21 
proc. do 10,8 proc. W momencie 
przejmowania zarządzania mia- 
stem, tj., w grudniu 1998 r. miasto 
było zadłużone na kwotę ponad 
13,5 mln złotych, przy 64 milio- 
nowym budżecie. Obecnie zadłu- 
żenie sięga 15,9 mln zł przy do- 
chodach rocznych budżetu prze- 
kraczaJących 147 mln zł. Wszel- 
kie aktualne zobowiązania są nie- 
mal sześć razy niższe niż dopu- 
szcza ustawa. Takie są fakty. Sy- 
tuacja byłaby jeszcze lepsza" gdy- 
by nie konieczność zaciągnięcia 
pod koniec ubiegłego roku 3,5 mln 
pożyczki na terminowe sfinanso- 
wanie wydatków z tytułu noweli- 
zacji Karty Nauczyciela oraz 2 mln 
zł z powodów bezprawnego obcię- 
cia dotacj i zapisanych w budżecie 
centralnym. Rząd pisemnie zobo- 
wiązał się oddać te pieniądze w 
roku bieżącym. Stwierdzenie, że 
zadłużamy miasto, a kredyty bie- 
rzemy nawet na bieżącą działal- 
ność są nieprawdziwe i bardzo 
krzywdzące. 
W programie wyborczym obie- 
cywaliście również zdynamizować 
budownictwo mieszkaniowe 
Uważaliśmy i uważamy, że ża- 
den człowiek nie zasługuje na życie 
w barakach. Że takie warunki demo- 
ralizują i uwłaczają ludzkiej godno- 
ści. Kiedy tworzył się obecny zarząd 
lista osób ubiegających się o mie- 
szkanie komunalne liczyła prawie 
tysiąc rodzin. Po jej weryfikacji 
przez Społeczną Komisję Mieszka- 
niową, okazało się, że dachu nad gło- 
wąpilnie trzeba zapewnić około 500 
rodzinom. Pomóc tym ludziom było 
naszym obowiązkiem. Opracowany 
Więc został program budownictwa 
mieszkaniowego, który zakłada że 
do 2002 roku wybudowanych zosta- 
nie 430 lokali mieszkalnych w ra- 
mach budownictwa komunalnego i 
Chełmskiego Towarzystwa Budow- 
nictwa Społecznego. Program jest 
konsekwentnie realizowany. W 2000 
roku wybudowaliśmy dwa pierwsze 
bloki, w którym zamieszkało 80 ro- 
dzin. Niebawem zostanie oddany ko- 
lejny, tym razem 60-rodzinny budy- 
nek. Jeszcze w tym roku rozpocz- 
niemy realizację następnego 60-ro- 
dzinnego bloku. Za kilka miesięcy 
blok dla 40 rodzin odda również 
TBS i rozpocznie budowę kolejne- 
go takiego samego budynku. 
Idąc do wyborów deklarowa- 
liście również realną poprawę bez- 
pieczeństwa w mieście 
W 1999 roku Chełm był najbar- 
dziej zagrożonym przestępczoscią 
miastem w województwie lubel- 
skim. Naszą odpowiedzią na te za- 


trważające statystyki było opraco- 
wanie we współpracy z policją pro- 
gramu poprawy bezpieczeństwa pu- 
blicznego w mieście na lata 2000 - 
2002. Ten pogram funkcjonuje, pro- 
wadzone są działania prewencyjne i 
edukacyjne, działa nowa struktura 
dzielnicowych komisariatów policji, 
wdrożony został I etap monitoringiu 
wizyjnego. Co najważniejsze przy- 
nosi efekty. Z przedstawionego 
przed tygodniem policyjnego rapor- 
tu wynika, że bezpieczeństwo w 
mieście poprawiło się. 
Myślę, że Czytelników zainte- 
resuje również jak władze miasta 
wywiązały się z obietnicy upo- 
rządkowania powszechnie kryty- 
kowanego za poprzedniej kaden- 
cji obrotu nieruchomościami ko- 
munalnymi 
Ten zarząd miasta przeciął nie- 
jasne i budzące kontrowersje za po- 
przedniej kadencji powiązania lokal- 
nego biznesu z władzami miasta. 
Konsekwentnie przestrzegamy, by 
wszelkie transakcje, nie tylko obrót 
nieruchomościami, były nie tylko 
zgodne z prawem, ale jednoznaczne 
moralnie. Uważam, że uczciwość i 
"czyste ręce" to sprawa naj ważniej- 
sza i podstawowe kryterium oceny 
władzy. Dlatego bolą mnie po- 
mówienia o pomoc, czy sprzyjanie 
budowie supermarketu przy Lwow- 
skiej, czy na osiedlu Bazylany. Po- 
wtórzę po raz kolejny, że te rozstrzy- 
gnięcia zapadły jeszcze w poprze- 
dniej kadencji i zrzucanie odpowie- 
dzialności na nas jest nieuczciwe. 
Tak samo jak nieuczciwe jest wma- 
wianie mieszkańcom, że jedna z kan- 
celarii prawnych obiecała doprowa- 
dzić do unieważnienia kontrowersyj- 
nych zamian działek, dokonanych 
przez naszych poprzedników. Kan- 
celaria deklarowała jedynie, że za 
znaczne honorarium przyjrzy się 
sprawie. Nie mogliśmy zaangażo- 
wać publicznych pieniędzy w tak ry- 
zykowne przedsięwzięcie, tym bar- 
dziej, że badająca zamiany prokura- 
tura nie dopatrzyła się w nich naru- 
szenia prawa. Wyrazem naszej polI- 
tyki wobec rodzimego handlu będzie 
opracowywany obecnie nowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, 
w którym uwzględnione zostaną po- 
stulaty kupców. 
Który, z problemów uznaje pan 
za najważniejszy do rozwiązania w 
drugiej połowy kadencji? 
Zdecydowanie zmniejszenie 
wzrastającego poziomu bezrobocia. 
Ten problem uznajemy za prioryte- 
towe zadanie na 200] rok i lata na- 
stępne. Skuteczne działania w tym 
zakresie, jak powiedziałem wcze- 
śniej, wymagająjednak zrozumienia 
i harmonijnej współpracy wszyst- 
kich; rządu, władz miasta, przedsta- 
wicieli biznesu, organizacji społecz- 
nych i politycznych. Wierzę, że na 
takie współdziałanie możemy liczyć. 
Poza problemem bezrobocia na 
rozwiązanie czeka jeszcze wiele pro- 
blemów. Przyznaję również, że przed 
te dwa lata nie ustrzegliśmy się błę- 
dów. Chciałbym jednak, by ocenia- 
no nas obiektywnie, bo w Chełmie 
udało się już sporo zrobić i zmienić, 
w czym zasługa zarówno naszego 
partnera koalicyjnego, mieszkańców, 
jak i - co przyznaję z dużą satysfak- 
cją - wielu radnych z ugrupowań opo- 
zycyjnych, którzy potrafili nad inte- 
res partyjny postawić interes mie- 
szkańców Chełma. Chcę im za to ser- 
decznie podziękować i zapewnić, że 
naszą intencją jest nadal uczciwie 
pracować i służyć naszemu miastu. 
Agnieszka Michalik , RK 


Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy 
, 2001 
I . . 
zle 
. 
nie 
. I 
aWI 


Śledząc telewizyjne relacje z 
przebiegu Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej pomocy można 
było odnieść wrażenie" że udział 
w akcji Jurka Owsiaka to zna- 
komita okazja do zaistnienia na 
wizji. Lepszą, a zarazem tańszą 
promocję miasta ze wszystkimi 
jego atrakcjami trudno sobie 
wyobrazić. 


". {: 


'f-' "'
 . .'. -.' 


. r.-. 
u -<: 


,:-.:: 


-:J;- 


_:- ',-.:
: 


)::::; .... .... . . : 
".h .......... . 


-./ .;. 
_:-
:::.,- 


V:-' X : 


W Chełmie jak zwykle nie za- 
wiodła młodzież, która nie oglą- 
dając się na profesjonalistów po- 
trafiła się skrzyknąć, zorganizo- 
wać i zebrać na konto WOŚP kil- 
kanaście tysięcy złotych. 
Chełmski sztab WOŚP zain- 
stalował się w nowym lokalu Cafe 
Studio, pomyślanym jako Cen- 
trum Kultury Studenckiej. Zaim- 
prowizowany tam koncert kolej- 
nych kapel rockowych przerywa- 
no jedynie licytacjami orkiestro- 
wych gadżetów. Na dobry począ- 
tek, za zgodą gospodarzy zlicyto- 
wano nawet kawiarnianą popiel- 
niczkę i to za bagatela... 50 zł. 
Pod młotek trafiło też ufun- 
dowane przez Zarząd Miasta 
Chełma złote serduszko -licy- 
tacja odbyła się na antenie Ra- 
dia BON TON. Ostatecznie za 
2,5 tys. zł. kupiło je Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Spółka z 0.0. w 
Chełmie. Chełmscy komunal- 
nicy chcą je teraz umieścić na 
zamówionym już sztandarze 
spółki. 
W przeciwieństwie do lat ubie- 
głych tym razem wśród kwestarzy 
nie było przebierańców. Obyło się 
też bez napadów na kwestujących. 
Policjanci mieli zresztą na nich 
tyle dyskretne, co specjalne bacze- 
nie. Rozpięty nad nimi parasol 
ochronny okazał się skuteczny. 
(stan) 


I '-: 


- . 
: " 


). }.
 . 


- *..- : f' 


..
		

/Wiesci0005.djvu

			- 


- 


Wiesci Che/niskie 5 


W sobotę 6 stycznia br. w odrestaurowanych, stylowych 
wnętrzach Urzędu Stanu Cywilnego przy ul Pocztowej 
5 O zawarły małżeństwa cztery c,hełmskie pary. 


s V# pelnej krasie 


Budynek USC przy ul. Poczto- 
wej został wyłączony z użytkowania 
w 1997 roku. Ponad stuletniej kamie- 
nicy groziła katastrofa budowlana. 
USC przeniesiono do nader skrom- 
nych pomieszczeń przy ul. Stephen- 
sona 5a. W 1999 roku władze mia- 
sta Chełma obecnej kadencji podję- 
ły decyzję o odrestaurowaniu wła- 
snym'wysiłkiem finansowym kamie- 
nicy przy Pocztowej i powrocie USC 
do "starej" siedziby. Przetarg na wy- 
konanie kapitalnego remontu wygra- 
ła chełmska firma Technobud. Ro- 


..... .ł(.. 


.. 
, . 


'. ::......:....
 ...... -:- . ., 


. .'. 
 
,.:.;:' -$ 
u.. 


.,:
 x:. 


. . .:''':-:. 
, ;:".,.....: .::
i.:
>:. 


boty budowlane rozpoczęły się latem 
1999 roku. Kosztem ok. 1,2 mln zło- 
tych odrestaurowano fasadę budyn- 
ku, wzmocniono fundamenty oraz 
stropy, wymieniono stolarkę, odtwo- 
rzono pierwotny, secesyjny wygląd 
pomieszczeń, które wyposażono w 
stylowe meble. 
Po zakończonym niedawno re- 
moncie kamienica przy Pocztowej 50 
odzyskała dawną świetność, Chełm 
zyskał jeden z najpiękniejszych bu- 
dynków, a USC przestronną i godną 
siedzibę. 


1,.. 


. ..'
... 


::.
 


.. . .. . 
, '... 
""""'
"'''''' 
.. <. '\,0/ : L . : . 'Y/ . ,: ....i;:
} . '.; . ; , " ' . /
 
'.. .:> ('
'..':'o
 ': ". .- 
 "_ 


,,;.., , \: ; 


; 
.:: 


. '.;
:.", 


....-. ;:" 
 


'" 


.:\ "0.::  


o .' 
. ":.: ."ł... A 

. .
.. '
"" 


,'. ....:o.x-.. 
.-J. :

:-..:
::
"';:_
.

']_
:_
.'
 
'. 
 o;.'.'*,
' 


. ' 
'. o 
N' ko< '. .',", 'o. ...: . 


..... . ".' 
.::-:" .' .: - 
,,':
:"':_.-'\Oo'.., .......: 


. ." ":'
:::"h: .: '. 

 .- 
.. 
. .
.
.. 


.
 o 


Po dowód osobisty na ul. Pocztową 50 
Karta zastąpiła książeczkę 


Od początku roku obowiązuje nowy wzór dowodu osobistego. Mie- 
szkańcy Cheima zainteresowani "wyrobieniem" nowego dowodu, 
bądź wymianą starego dokumentu na nowy powinni zgłaszać się 
do Biura Wydawania Dowodów, które od 8 stycznia br. mieści się 
w nowo oddanym do użytku budynku Urzędu Stanu CY'Yilnego. 


Wniosek o wydanie nowego 
dowodu trzeba złożyć osobiście. 
Wraz z wnioskiem należy zwrócić 
stary dokument. Wypełniony i pod- 
pisany fonnularz O wydanie dowo- 
du należy uzupełnić m.in. o pokwi- 
towanie wpłaty i podwójną aktual- 
ną fotografię (lewy profil z widocz- 
nym lewym uchem, bez okularów 
i nakryć głowy), a w przypadku 
osób, które posiadały dowód wy- 
dany przez inny niż aktualnie wy- 
dający organ należy dołączyć rów- 
nież skrócony odpis aktu urodze- 
nia (w wypadku osób niezamęż- 
nych) lub skrócony odpis aktu mał- 
żeństwa wraz z adnotacją o aktu- 
alnie używanym nazwisku. 
Nowy dowód kosztuje 30 zł. 
Opłatę można uiścić w punkcie 
przyjmowania wniosków i wyda- 
wania dowodów przy ul. Pocztowej 
50 lub przedstawić potwierdzenie 
uiszczenia opłaty na rachunek ban- 
kowy: Urząd Miasta Chełma Wy- 
dział Finansowy, Bank Pekao 
S.A. lo/Chełm nr 10701122-1791- 
2321-0130. (Placówki I oddziału 
Banku Pekao w Chełmie przyj- 
mują wpłaty na rachunek UM 
Chełma bez pobierania prowizji). 
Zwolnione od opłat za wyda- 
nie dowodu są osoby, którym do- 
kument wydano z wadą, muszą go 
wymienić z powodu administra- 
. .. . . 
cyjnej zmIany nazwy mIejSCOWO- 
ści, nazwy ulicy lub numeru 
domu, utraciły go w wyniku klęsk 
ŻYWiołowych oraz osoby prze by- 


wające w domach opieki społecz- 
nej lub korzystające z pomocy 
społecznej w formie zasiłków sta- 
łych oraz małoletni przebywający 
w domu dziecka. 
- Procedura wydawania nowych 
dowodów, niestety, nie przebiega 
tak sprawnie jak zapowiadało Mi- 
nisterstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji. System przesyłania 
danych do MSWiA nie funkcjonu- 
je tak jakbyśmy sobie tego życzyli - 
mówi dyrektor Wydziału Spraw 
Administracyjnych UM Chełma, 
Zbigniew Zbarachewicz. - Może 
się więc zdarzyć, że czas oczekiwa- 
nia na nowy dowód będzie dłuższy 
niż określono w przepisach, za co z 
góry przepraszamy. 
Nowe dowody osobiste sąpo- 
ręczniejsze i prostsze od dotych- 
czasowych. Na plastikowej kar- 
cie o wymiarach 54 na 85 mili- 
metrów umieszczone są tylko 
dane osobowe, zdjęcie i podpis 
posiadacza dowodu, trzyliterowa 
seria, sześciocyfrowy numer do- 
kumentu, nazwa organu wydają- 
cego dowód, data wydania i ter- 
min ważności oraz elementy za- 
bezpieczające dowód przed sfał- 
szowanIem. 
Szczegółowych informacji 
o nowych dowodach i zasadach 
ich wydawania zasięgnąć moż- 
na w Biurze Wydawania Dowo- 
dów przy ul. Pocztowej 50, tel. 
565-35-33. 


(mk) 


Jaśniejsze, lepsze ulice, hala sportowa; zakład utylizacji odpadów komunalnych 


n 


est 


- 
e 


;. . 


Największą i chyba najważniej- 
szą inwestycją w Chełmie, ze 
względu na planowane ukończenie 
prac, będzie w tym roku budowa 
hali widowiskowo sportowej. Od- 
danie hali do użytku zaplanowano 
na 15 grudnia. Wydatki z budżetu 
miasta na tę inwestycję sięgną w 
tym roku l 956 tys. zł, a UKFiS 
wyłoży l 214 tys. zł. 
Kolejną dużą inwestycją bę- 
dzie rozpoczęcie planowanej na 3 
lata budowy Regionalnego Zakła- 
du Utylizacji Odpadów Komunal- 
nych. Całkowity koszt budowy 
określono na 33 000 tys zł. W 200 l 
roku miasto Chełm wyda na budo- 
wę 2 785 tys. zł, a 4 600 tys. zł 
pochodzić będzie ze środków Na- 
rodowego i Wojewódzkiego Fun- 
duszu Ochrony Środowiska i Go- 
spodarki Wodnej. 
Blisko siedem milionów zło- 
tych będzie przeznaczonych na po- 
prawę stanu chełmskich dróg. Wy- 
remontowane zostanie ulice Hrubie- 
szowska, Przemysłowa, Lubelska 
(od Podwalnej), ulice Wygon, 
Szkolna, Księdza Brzóski oraz uli- 
ca Okszowska. Prace nie ominą uli- 
cy Żwirki i Wigury, ronda przy ho- 
telu "Kamena", ulicy Mickiewicza 
i Narutowicza. Drogowcy pojawią 
się również na ulicach: I?embow- 
skiego, Judyma, Różanej i Budow- 
lanej. Powstanie ulica łącząca ulicę 
Partyzantów z Pocztową. Prace 
będą przebiegały także na ulicy 
Uściługskiej, Świętego Mikołaja, 
Kowalskiej, Krzywej, Piastowskiej, 
Modrzewiowej; ciągu pieszym 
Lwowska - k. Popiełuszki, ulicy 
Czarnieckiego, Granicznej, Kalino- 


wej, Wolności
 Słowackiego. Zbu- 
dowane zostaną parkingi przy uli- 
cy Kąpieli-skowej i Obłońskiej - 
Zielnej. 
Skanalizowana zostanie ulica 
Hrubieszowska, Zakątek" Przeja- 
zdowa i ŻabIa. Kontynuowana bę- 
dzie budowa kanalizacji ulic Pole- 
skIej I Ceramicznej wraz z budową 
przepompowni ścieków. W ra- 
mach inicjatyw społecznych ułożo- 
na zostanie sieć kanalizacji sanitar- 
nej w ulicy Północnej oraz budo- 
wany wodociąg na ulicach Wscho- 
dniej i Wygon. Planowane jest rów- 
nież wykonanie sieci gazowej na 
ulicach Wygon i B. Prusa oraz na 
Browarnej, Zakątek, Krótkiej, Łącz- 
nej i Nadrzecznej. 
W Chełmie nocą będzie jaśniej. 
Za łączną kwotę 971 tysięcy złotych 
oświetlone zostaną m.in. drogi na 
osiedlu Rejowiecka - Włodawska 
oraz ulica Lutosławskiego, Metalo- 
wa" Pszenna" Zamojska, Siedlecka 
i Partyzantów. Latarnie pojawią się 
w rejonie Starówki (ul. Dreszera - 
Refonnacka do ul. Armii Krajowej) 
oraz na terenie wokół I LO im. Ste- 
fana CzarniecKiego i IV L.O. 
Na cmentarzu komunalnym, w 
r(lIIlach jego rozbudowy za kwotę 
130 tysięcy złotych powstaną m.in. 
nowe oświetlone alejki i ogrodzenie 
terenu cmentarza. Kontynuowana 
będzie również modernizacja szale- 
tu miejskiego przy Placu Gdańskim. 
Sto tysięcy złotych miasto prze- 
znacza na rozbudowę SP nr 4, a 70 
tysięcy złotych na urządzenie ze- 
spółu boisk przy SP nr 7. 
Sympatyków sportu ucieszy za- 
pewne modernizacja stadionu 


I 


I 


miejskiego, na co przeznaczono w 
tym roku 500 tysięcy złotych. Za 
tę kwotę zaczną się prace przy mo- 
dernizacj i płyty stadionu, trybun, 
kortów tenisowych i bieżni lekko- 
atletycznej. 
Kontynuowana będzie budowa 
sali gimnastycznej przy SP nr S. 
Prawie 200 tysięcy złotych pochło- 
nie budowa warsztatów szkolnych 
przy Zespole Szkół Budowlanych 
przy ul. Jagiellońskiej, a sto tysię- 
cy rozbudowa obiektu II LO . 
Nie będzie zaniedbana budowa 
mieszkań komunalnych dla najbar- 
dziej potrzebujących. W połowie lip- 
ca w budynku przy ulicy Kredowej 
zamieszka 60 rodzin, a już na wio- 
snę zostanie rozpoczęta budowa ko- 
lejnego 60 - rodzinnego bloku. 
W mieście będzie również bez- 
pieczniej. W ramach programu "Po- 
prawy Bezpieczeństwa Publiczne- 
go" zostaną zamontowane kolejne 
kamery monitorujące ulice miasta" 
co jak się okazuje przynosi dosko- 
nałe efekty w postaci znacznego 
ograniczenia liczby przestępstw w 
rejonie dotychczas objętych moni- 
toringiem rejonach. 
Wydatki na miejskie inwestycje 
w tym roku, pozwolą na utrzyma- 
nie dotychczasowego tempa inwe- 
stowania i rozwoju miasta. - mówi 
Zbigniew Matuszczak , zastępca 
prezydenta Chełma - Mamy nadzie- 
ję, że do ogłaszanych przez miasto 
przetargów na wyłonienie wyko- 
nawców tych zadań z powodzeniem 
przystąpią chełmscy przedsiębiorcy. 
Myślę, że dzięki temu powstaną 
nowe mIejsca pracy. 


gp 


Rozmowa z Zygmuntem Gardzińskim, zastępcą prezydenta Chełma 
. . 


I 


I 


. 


- Na ostatniej sesji Rady 
Miejskiej grupa pielęgniarek 
domagała się od miasta finanso- 
wego wsparcia Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Chełmie. Dhicze- 
go ich żądania zostały odrzuco- 
ne. W środowisku medycznym 
krąży opinia, że władze Cheł- 
ma mogły, lecz nie chciały wspo- 
móc szpitala. 
- Przeznaczenie pieniędzy w 
budżecie Chełma na potrzeby, a 
konkretnie z przeznaczeniem na 
podwyżki płac w SP ZOZ było 
niemożliwe z bardzo prostej przy- 
czyny. Byłoby to po prostu nie- 
zgodne prawem. Samorząd nie 
może łożyć na funkcjonowanie 
jednostki, dla której nie jest orga- 
nem prowadzącym. Dla chełm- 
skiego SP ZOZ takim organem 
jest Sejmik Województwa Lubel- 
skiego i to tam powinny trafiać 
takie prośby. Wprowadzenie 
uchwały o przeznaczeniu pienię- 
dzy na SP ZOZ do budżetu zo- 
stałoby zakwestionowane przez 
Regionalna Izbę Obrachunkową I 
do czasu usunięcia niezgodnych z 
prawem zapisów musielibyśmy 
opierac na prowizorium budżeto- 
wym. To skutkowałoby brakiem 
możliwości spłaty zaciągniętych 


I 


. 


. 


zobowiązań, dokonywania prze- 
sunięć finansowych czy korzysta- 
nia z rezerwy budżetowej. 
W odróżnieniu od niektórych 
miejscowych polityków nie ogra- 
niczamy się do gołosłownego po- 
parcia protestu pielęgniarek. Nie- 
jednokrotnie wspieraliśmy i bę- 
dziemy wspierać chełmski szpi- 
tal, w jedyny możliwy sposób. 
Partycypujemy w zakupie specja- 
listycznego sprzętu, np. przy za- 
kupie tomografu czy wyposaża- 
niu oddziału kardiologicznego, 
działając np. przez Fundację 
"Lancet". Możemy również do- 
finansowywać programy ochro- 
ny zdrowia. 
- Dlaczego więc w swoich 
działaniach pielęgniarki znala- 
zły poparcie kilku radnych, 
którzy powinni przecież wie- 
dzieć, co może samorząd. 
- Nie mam dowodów, że wy- 
nikało to ze złej woli radnych i 
chęci wprowadzenia środowiska 
medycznego w błąd. Być może to 
po prostu niewiedza. Przy tym 
trzeba zaznaczyć, że robimy co w 
naszej mocy, by wspierać działa- 
jącą na terenie miasta służbę zdro- 
wia. Stworzylismy Miejski Samo- 
dzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej zatrudniając w nim 


I 


. 


prawie 200 osób. W tym roku 
przeznaczamy na jego funkcjono- 
wanie milion złotych. Być może 
ta kwota zostanie jeszcze zwięk- 
szona. Dostrzegamy potrzebę 
dowartościowania służby zdro- 
wia. Pracownicy MSP ZOZ w 
ubiegłym roku otrzymali podwyż- 
ki wynagrodzeń na miarę naszych 
możliwości. Zastanawiamy się 
skąd wziąć srodki na podwyższe- 
nie zarobków w tym rok1;l. 
- Protesty pielęgniarek 
trwają. Ja widzi pan możliwość 
zaradzenia tej sytuacji i popra- 
wienia sytuacji w służbie zdro- 
wia. 
- Problem leży po prostu w 
niewłaściwym przygotowaniu re- 
formy zdrowia i przeznaczeniu na 
system ochrony zdrowia zbyt 
małej składki z podatków potrą- 
canych przez państwo. Tutaj po- 
trzebne są rozwiązania systemo- 
we, zapadające na szczeblu cen- 
tralnym. Samorząd może tutaj 
niewiele zrobić. Rząd powinien 
wziąć również na siebie obowią- 
zek restrukturyzacji systemu 
ochrony zdrowia, wystąpić z pro- 
pozycjami, chocby podobnymi 
jak w przypadku górnictwa 


Rozmawiał: Piotr Sypniewski
		

/Wiesci0006.djvu

			.. , . 
e
':; 
l 


:J 


. 

 e 


.. 


Na V Targach Usług Finanso- 
wych ..,Twoja Lokata" Bank Pe- 
kao S.A. został nagrodzony za 
najlepszy produkt finansowy 
roku 2000 w kategorii usług i pro- 
duktów bankowych. "Złotą Do- 
natywę" kapituła konkursu przy- 
znała Pakietowi Business Lider. 
Jurorzy przyznając nagrodę pod- 
kreślili, że wybrali Pakiet Business 
Lider re względu na kompleksowość 
rozwiązania, przydatność dla klien- 
tów, elastyczność produktu i jego wy- 
soką konkurencyjność. Obok ra- 
chunku bieżącego i międzynarodo- 
wej karty płatniczej Visa Business 
Lider, pakiet zawiera overdraft i kre- 
dyty krótkotenninowe. Oferuje rów- 
nież bardzo korzystną fonnę loko- 
wania środków -lokaty call. Nabyw- 
cy pakietu mają ponadto dostęp do 
atrakcyjnych ubezpieczeń. 
Pakiet jest przeznaczony dla 
osob fizycznych rozliczających się 
na podstawie księgi przychodów 
o rozchodów, spółek prawa cywil- 
nego i handlowego, prowadzą- 
cych lub rozpoczynających dzia- 
łalność gospodarczą w sektorze 
małych firm. W Chełmskim Od- 
dziale Banku Pekao S.A. z Pakie- 
tu Business Lider korzysta ponad 
250 małych i średnich firm z tere- 
nu miasta Chełma i powiatu. Fir- 
ma.. która chce skorzystać z Pakie- 
tu Business Lider musi wykazać, 
że w poprzednim roku obrotowym 
nie zatrudniała więcej niż 50 osób, 
a przychód ze sprzedaży towarów 
i usług oraz operacji finansowych 
w tym okresie nie był wyższy niż 


BANK PEKAO SA 


ki et 


m 


ch firm i s mor 


dow 


nych przychodow kredytobiorcy. 
Bardzo korzystnie jest oprocento- 
wany rachunek lokaty cali. Po- 
zwala on uzyskać w każdej chwi- 
li dostęp do zgromadzonych środ- 
ków, także telefonicznie, bez utra- 
ty należnych odsetek. 
Ważnymi klientami Banku 
Pekao S.A. są jednostki samo- 
rządu terytorialnego oraz jed- 
nostki im podległe zaliczane do 
sektora finansów publicznych. 
Właśnie z myślą o nich stworzo- 
no Pakiet Samorząd uwzglę- 
dniaj ący ich potrzeby i specyfi- 
kę pracy. Ten pakiet również 
zyskuje pozytywne oceny, gdyż 
zapewnia nie tylko efektywne i 
bezpieczne zarządzanie finansa- 
mi, ale także pozyskiwanie środ- 
ków finansowych. 
Jednostki, o których mowa, 
otwierając w Banku Pekao S.A. 
rachunek bieżący w złotych wraz 
z nim nabywają pakiet i prawo do 
korzystania z pozostałych produk- 
tów wchodzących w jego skład. 
Oprocentowanie rachunku jest 
ustalane indywidualnie według 
zmiennych stawek określanych 
przez bank w stosunku rocznym. 
Overdraft - kwota dopuszczalne- 
go przekroczenia salda środków 
na rachunku bieżącym maksymal- 


nie może sięgać siedmiokrotnych 
średnich dziennych wpływów na 
rachunek z okresu ostatnich 3 mie- 
sięcy Umowa overdraftu może 
być zaw
rta na 12 miesięcy. Za- 
dłużenie jest automatycznie spła- 
cane z najbliższych wpływów na 
rachunek. Spłata, w ciągu 14 dni, 
pełnej kwoty wykorzystanego 
overdraftu odnawia kwotę limitu 
w pełnej wysokości. 
W Pakiecie Samorząd znajdu- 
je się międzynarodowa karta płat- 
nicza Visa Business, która umoż- 
liwia dokonywanie płatności w 
formie bezgotówkowej i podejmo- 
wanie śr-odków. Istotne, że jest to 
karta z odroczonym terminem 
płatności, a to oznacza, że rozli- 
czenie transakcji, do wysokoś.ci 
przyznanego przez bank limitu.. 
następuje raz w miesiącu. Karta 
jest wydawana na rok jednej lub 
kilku osobom działającym na 
rzecz jednostki samorządu tery to- 
nalnego, oczywiście z określonym 
limitem wydatków. Posiadacz kar- 
ty korzysta również usług dodat- 
kowych: pakietu ubezpieczenia w 
podróży i usług socjalnych. 
Pakiet Samorząd zapewnia 
bezpieczną i korzystną forinę lo- 
kowania środków w systemie 
"overnight". Rachunek lokaty jest 


otwierany ze środków zgromadzo- 
nych na rachunku bieżącym, na 
okres jednego dnia roboczego (z 
wyjątkiem sobót), będącego dniem 
otwarcia lokaty lub na okres obej- 
mujący dzień otwarcia rachunku i 
następujące po nim dni ustawowo 
wolne od pracy oraz sobotę - jeże- 
li dniem otwarcia rachunku jest 
piątek lub dzień roboczy poprze- 
dzający dzień wolny od pracy. 
Można złożyć dyspozycję stałego 
otwierania rachunku lokaty "over- 
night" w każdym dniu roboczym, 
w którym saldo rachunku wykazu- 
je minimum 50 000 zł. Środki w 
kwocie stanowiącej saldo rachun- 
ku w pełnych tysiącach" wykazane 
w dniu otwarcia lokaty, są automa- 
tycznie przenoszone na rachunek 
lokaty "ovemight". Odsetki są na- 
liczane na koniec unia, w którym 
upływa okres lokaty i wraz z jej 
kwotą przenoszone na rachunek 
bieżący. 
Nabycie Pakietu Samorząd 
umożliwia korzystanie z kredytu 
krótkoterminowego, z terminem 
spłaty do jednego roku, i średnio- 
terminowego, z okresem spłaty do 
trzech lat. Kredyt podstawowy w 
rachunku bieżącym udzielany w 
złotych do wysokości dwukrot- 
nych średnich miesięcznych wpły- 
wów na okres 6 miesięcy. Kredyt 
jest odnawialny. Kredyt w rachun- 
ku kredytowym udzielny jest z 
złotych, dolarach, markach i euro 
na sfinansowanie jednej transak- 
cji lub jako linia kredytowa na kil- 
ka transakcji. 


>- 

. 
o 
E 
C'j 

 
(I) 
ł-. 
...... 
C/) 

 

 


30 mln zł. 
Rachunek bieżący, wchodzą- 
cy w skład Pakietu Business Li- 
der, służy do gromatlzenia srod- 
ków pieniężnych i przeprowadza- 
nia rozliczeń finansowych wobro- 
cie krajowym i zagranicznym. 
Obligatoryjnie do rachunku bieżą- 
cego wydawana jest Karta Visa 
Business Lider - międzynarodo- 
wa karta płatnicza, którą można 
płacić w punktach handlowych i 
usługowych oznaczonych symbo- 
lem Visa. Umożliwia także wypła- 
tę gotówki w bankach i bankoma- 
tach. Jest ona także kartą debeto- 
wą, co oznacza konieczność utrzy- 
mania na rachtłnku środków za- 
pewniających bIeżące pokrycie 
transakcji realizowanych kartą. 
Overdraft to kwota dopuszczal- 
nego przekroczenia salda na ra- 
chunku bieżącym, do wysokości 
ustalonego odnawialnego limitu w 
maksymalnej wysokości 300 tys. 
. 
zł. Przedsiębiorcy mogą również 
zaciągać kredyty krótkotermi- 
nowe na cele mające związek-z 
prowadzoną działalnością. Kredy- 
ty udzielane są na okres do l roku, 
z możliwością przedłużenia na 
kolejne lata. Maksymalnie kwota 
kredytu wynosi l 200 tys. zł ijest 
uzależniona od wielkosci rocz- 


u -et 


Rada Miejska w Chełmie 
uchwaliła budżet miasta na 
2001 r. na sesji 28 grudnia ub.r. 
Zakłada się, że powinien on za- 
pewnić - na miarę lokalnych moż- 
liwości - funkcjonowanie wszyst- 
kimjednostkom organizacyjnym 
miasta i realizację inwestycji ko- 
munalnych. 
Projekt budżetu Chełma na 
2001 rok przedstawiony został 13 
listopada ub.r. przez Zarząd Miasta 
Chełma radnym i radom osiedli. 
Ponad miesiąc trwały społeczne 
konsultacje i dyskusje nad budże- 
tem. Zgłos
one wnioski, posłużyły 
do opracowania listy zadań., które 
będą mogły być realizowane.. o ile 
miasto., w trakcie roku budżetowe- 
go uzyska na ten cel dodatkowe 
środki finansowe. Trzy z nich, w 
drodze autopoprawki Zarządu Mia- 
sta Chełma zostały wprowadzone 
do projektu budżetu. W zadaniach 
inwestycyjnych na miejsce projek- 
towanych prac na ul. Chomentow- 
ski ego wprowadzono inwestycję na 
ul. Dembowskiego. Druga zmiana 
dotyczy zmniejszenia wartości in- 
westycji drogowej na ul. Lubelskiej 
(od ul. Podwalnej) o 300 tys. zł, 
które przeznaczone zostały na 
zwiększenie dotacji dla Miejskiego 
Samodzielnego Publicznego Zakła- 
du Opieki Zdrowotnej w Chełmie. 
Kolejna zmiana zmniejsza planowa- 
ne wcześniej wydatki na organiza- 
cję parku etnograficznego ziemi 
chełmskiej, jako miejsca prezenta- 
cji miejscowej kultury materialnej, 
o 1 70 tys. zł, z których 100 tys. zł 
przeznacza się na rozbudowę o 
część rehabilitacyjną Szko!y Pod- 


hem n 


stawowej nr 4 oraz 70 tys. zł na 
budowę boisk sportowych przy 
Szkole Podstawowej nr 7 w Cheł- 
mie. Ponadto radni przychylili się 
do wniosku Krzysztofa Grabczuka 
- zgłoszonego podczas sesji - w 
sprawie przeznaczenia dodatko- 
wych 50 tys. zł na działalność sto- 
warzyszeń kultury fizycznej ko- 
sztem zmniejszenia o tę kwotę wy- 
datkow na remont budynku Urzędu 
Miasta Chełma. Budżet uwzglę- 
dniający powyższe zmiany uchwa- 
lony został 24 głosami akceptują- 
cymi, przy pięciu przeciwnych 
Cztery osoby wstrzymały się od gło- 
su. 
Dochody budżetowe miasta wy- 
niosą 147267979 zł, w tym 85 223 
264 zł (57 %) to dochody gminy 
oraz 62 044 715 zł (43 %) - docho- 
dy powiatu. 
Na wydatki budżetowe miasta 
zaplanowano 151 647 979 zł., z 
których 87 070 966 zł przeznaczono 
na wydatki gminy, a64 577 013 zł- 
na wydatki powiatu. Deficyt budże- 
tu - 4380 tys. zł pokryją planowa- 
ne przychody ze sprzedaży papierów 
wartościowych - 3 mln zł oraz kre- 
dyty i pożyczki l 380 tys. zł. 
Rezerwa ogólna wynosi 1 500 
tys. zł, natomiast rezerwy celowe 
wyniosą łącznie 1 316 848 zł i prze- 
znaczone są na: dofinansowanie wy- 
poczynku letniego i zimowego dzie- 
ci - 79 848 zł., wydatki związane z 
ochroną zabytków - 88 tys." zł., dofi- 
nansowanie działalności kulturalnej 
- 100 500 zł.. zadania w zakresie upo- 
wszechniania turystyki - 19 tys. zł, 
realizację wydatków z zakresu pro- 
filaktykj i rozwiązywania proble- 


1 


mów alkoholowych - 240 tys. zł, do- 
finansowanie działań z zakresu pro- 
mocji i ochrony zdrowia - 51 tys. zł.. 
dofinansowanie działalności z zakre- 
su kultury fizycznej - 588 500 zł oraz 
wydatki związane z realizacją robót 
publicznych - 200 tys. zł. 
Zaplanowane nakłady inwesty- 
cyjne, ogólnej wartości 28 O 12 tys. 
zł, związane są przede wszystkim 
z realizacją programu poprawy 
dróg - 7 385 tys. zł, L O 106 tys. zł 
- na zadania w dziedzinie gospo- 
darki komunalnej i ochrony środo- 
wiska, w tym 7 385 tys. zł na bu- 
dowę regionalnego zakładu utyli- 
zacj i odpadów kOIl1unalnych oraz 
na inwestycje oświatowe 1170 tys. 
zł, budowę mieszkań komunalnych 
- 2 900 tys. zł i hali sportowej - 3 
670 tys. zł. 
Zdaniem prezydenta miasta 
Henryka Dżamana, uchwalony bu- 
dżet pozwala bez przeszkód realizo- 
wać zadania zaplanowane na 2001 
rok w działach: transportu" drogow- 
nictwa, gospodarki mieszkaniowej i 
komunalnej oraz ochrony środowi- 
ska. Podejmowane są starania o 
zmniejszenie niedoborów budżeto- 
wych, które występują w oświ
cie, 
kulturze powstałe głównie w wyni- 
ku przekazania zbyt niskich - w sto- 
sunku do szacunków - subwencji i 
dotacji z budżetu państwa na dzia- 
łalność w tych dziedzinach oraz w 
służbie zdrowia. Realizacja zadań, 
które zgłoszone zostały dodatkowo 
podczas konsultacji budżetu, będzie 
możliwa tylko wówczas gdy miastu 
uda się pozyskać z różnych źródeł 
dodatkowe środki finansowe na te 
cele. zw 


.:.W::'w#
t,
" 
t.1
 
A 


:.::..:./ 
 


_-:....
. 
-::::::
':.,:: 


..;:
; .:
t 


I ':. 
.. .. 
.. .. 
. . .. 
'. :::; .:.::P. .: 
." ',0 . 


.ł.. )..:. 


- 
:. 


_ ;.:.' 
\ :ce:...... ,')",:: 
-:.. . 
..:..k
'
 . 
. '.J
 :
:..)
 
. . 


)o '. ," 'J 

.
 
---.
 . 


1, 

'::.J;::';':.
 - . 


-"
:%"0--:-<,":::.:::..: . .; .,,:-:: .:: ::.

,: . '. . '. . .. . . "


"
: / :::
i 
.: ,ul.f 

:


:#!;. :";:


'. ..:: ., 


.:", 
.
_:;.:..........:-:.:.
:o 


":'. :"{if..... 


"'
 " 


,,-;....:......:.)""..: 


;'-
" 

 . 


::.a.-. 
.-:.:. 


:;:.' 


'
 

 ,,- ..:: .'. ..
. .:o 


.: .,»-'. :'. H:':'>' . . .. "'
 


.. .:>
: '. 


;;'\
'
:

',J\:
L. .:., ;" 
'.. i ..' ił . '-.' 
. '. ';'. .........;- '. . .....:.. 
... J'... "'i. .... .... 
:' o... 

 :'. . . '.;Ą /..

. 
". : '.' " 
. %:.... . :'". 
. ... '0)';. 


::
. 


':.;;., 
. ..-.::;;: 


:'::::'::"';"'::., -\.:F:" '.' 
"),<) 
 ::.:-. ..:::.:; .). ..? hO. 
''J(\f

:'A

': ":
:>'f_. \.;:-' 
'''
.. .
.,.-.",,' 
",
;".' ....)0 ::': 
.......... ....:;:. '.' 


.V"I.:' h. 


..">..... ............ . 
;::.:
$:
.::;.:.
..::....::;;.;. :." 


'-.:'X...::. .
 


;<
\ 

"'''''<:::::
::::?:"''' 
: :: 


Gospodarze Chełma pamiętali o kolejnej 138 rocznicy Powstania Stycz- 
niowego. Pod upamiętniającym ten zryw pomnikiem na Cmentarzu Parafial- 
nym przy ul Lwowskiej pochylili głowy i złożyli wieniec prezydent Chełma 
Henryk Dżaman, wiceprezydent Zygmunt Gardziński oraz przewodniczący 
Rady Miejskiej Józef Ogonowski (stan) 


Prezydent przychylił się do postulatów mieszkańców 


ec 


- 
za 


Prezydent Chełma nie zgodził 
się na budowę stacji paliw, stacji tan- 
kowania gazem i myjni przy ul. 
Lwowskiej 79 w Chelmie i odmówił 
ustalenia warunków zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu pod tę in- 
westycję. Przychylii się natomiast do 
postulatów mieszkańców pobliskie- 
go osiedla, którzy zaprotestowali 
przeciwko takiemu sąsiedztwu. 
Działkę, przy ul. Lwowskiej 79.. 
gdzie jeszcze niedawno stały szpecą- 
ce otoczenie baraki odkupił jeden z 
chełmskich przedsiębiorcow i posta- 
nowił urządzić na niej stację paliw. 
Przedłożył wszystkie potrzebne eks- 
pertyzy, z których wynikało, że dzięki 
zastosowanych technologiom uciążli- 
wości wynikające z prowadzenia tej 
działalności zamkną się w granicach 
działki. Właścicieli sąsiednich działek 
i mieszkańców pobliskiego osiedla te 
argumenty jednak nie przekonały. Pro- 
test podpisany przez 140 mieszkańców 
bloków przy ul. Grota - Roweckiego 
2a, 2b, 2c trafił do władz Iniasta. Ne- 


m ° ""na 


gatywną opinię w sprawie tej inwesty- 
cji wyraził także Zarząd Dróg Miej- 
skich w Chełmie i Chełmska Spół- 
dzielnia Mieszkaniowa. 
W trakcie postępowania admini- 
stracyjnego poprzedzającego wydanie 
decyzji rozpatrzono wszystkie nega- 
tywne wnioski. Decyzja odmowna za- 
padła 27 grudnia 2000 r. Stronom słu- 
ży odwołanie do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego. 
Prezydent stwierdził., że teren" 
gdzie planowana jest inwestycja 
wchodzi skład obszaru przeznaczone- 
go pod zabudowę mieszkaniową, 
usługi nieuciążliwe.. teren kultu reli- 
gijnego, usługi komunikacji. W uza- 
sadnieniu decyzji napisano m.in. 
"Uwzględniając warunki techniczne 
istniejącej zabudowy mieszkanIowej, 
należy stwierdzić.. że wskazana loka- 
lizacja nie spełnia wymogów planu, 
jak również rozwiązań komunikacyj- 
nych dotyczących ruchu kołowego i 
pieszego oraz zwiększy zagrożenie 
bezpieczeństwa ludzi i mienia". (aj)
		

/Wiesci0007.djvu

			, 


T. , · ..., 
. es '. :J 


Si 


Ma arstwo Anny Baranek du Chateau 


Już za niecały miesiąc poznają Państwo cLołówkę chełmskich Baryła lekarz w Przychodni Spotto- 
sportowców i szkoleniowców. W konkursie organizowanym wej, Dorota Czerniakiewicz nauczy- 
cielka w SP nr 7, Lech Gębicki dzia- 
przez samorząd wyłonieni zostaną: sportowiec, trener i ta- 
łacz sportowy, Janusz Golik działacz 
lent roku 2000. sportowy Andrzej Gruszka przed- 
Nad przebiegiem konkursu czu- ich kategoriach wiekowych osią- stawiciel MOSiR, Piotr Kalisio na- 
wa kapituła \\J składzie: Zygmunt gnęli najwyższe wyniki, zabłysnęli uczyciel w Zespole Szkół Ogólno- 
Gardziński zastępca prezydenta na arenie krajowej, światowej, a tym kształcących, Anna Klimowicz na- 
Chehna.. Ryszard Rożen wiceprze- samym byli wzorcem dla młodzie- uczyciel w III LO, Krzysztof Ko- 
17 lutego poznamy sportowca, trenera i talent 2000 roku 
. . 
S r n In I S 


wodniczący Rady Miejskiej, Ma- 
rek Karwowski członek Zarządu 
Miasta, Jarosław Betiuk dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre- 
acji w Chełmie Jerzy Chmielew- 
ski wiceprezes Chehnskiego Klubu 
Sportowego, Jerzy Czarnecki pre- 
zes KS "Ogniwo", Mieczysław 
Czwaliński wiceprezes MKS ....Ce- 
ment Gryf', Romuald Dąbrowski 
przedstawiciel TKKF Ognisko 
"Olimpia", Ewa Gągała dyrektor 
Zespołu Szkół Zawodowych nr 5, 
Grzegorz Gorczyca prezes Auto- 
mobilklubu Chełmskiego, Andrzej 
Janiak przedstawiciel MKS "Te- 
lektrim" , Cezary Kaczor prezes 
ChOZPN, Marek Kiwiński prezes 
TKKF, Andrzej Klaudel prezes 
WOPR, Wojciech Pogodzikprezes 
MUKS Lider, Paweł Pędziński wi- 
ceprezes Chełmskiego Klubu Kara- 
te, Zenon Sękowski prezes MKS 
Temex, Marek Sikora prezes MKS 
II LO, Marian Sikorski wicepre- 
zes ChSZS, Grzegorz Sykuła tre- 
ner MKS Judo oraz Mieczysław 
Suski dziennikarz Radia Bon Ton
 
Henryk Sieńko i Henryk Warchol 
dziennikarze gazety "Piłkarz i inni". 
Kapituła ustaliła na swoim 
pierwszym posiedzeniu, że ranking 
będzie podzielony na trzy katego- 
rie: Sportowiec Roku 2000, Trener 
Roku 2000 i Talent Roku 2000. Do 
pierwszej nagrody powinni być no- 
minowani sportowcy, którzy w swo- 


ży w lokalnym środowisku. W ka- 
tegorii Trener Roku 2000 będą oce- 
niani najlepsi trenerzy, nauczyciele 
i opiekunowie sportowców bez 
względu na kategorie i dyscypliny. 
.W kategorii Talent Roku 2000 orga- 
nizatorzy chcą zwrócić uwagę na 
dobrze zapowiadających się mło- 
dych sportowców. 
Procedura wyłaniania naj lep- 
szych w poszczególnych katego- 
riachjest nieco skomplikowana i an- 
gażuje wiele osób, ale dzięki temu 
można będzie uniknąc manipulacji 
i zarzutów o brak obiektywizmu. 
Organizator zwrocił się do wszyst- 
kich klubów i stowarzyszeń i związ- 
ków sportowych o wypełnienie an- 
kiety i wytypowanie swoich kandy- 
datów. Kapituła spośród wszystkich 
kandydatów nominuje 20 sportow- 
ców, 10 trenerów i pięciu najbar- 
dziej utalentowanych zawodników. 
Osoby te będą następnie oceniane 
przez 30 sprawiedliwych. Oni swo- 
imi głosami wybiorą ,..złotą dziesiąt- 
kę" sportowców.. ....złotą piątkę" tre- 
nerów i tego jednego, z którym wią- 
żą największe sportow"e nadzieje. 
Przyznają również tytuły: Sporto- 
wiec Roku 2000, Trener Roku 2000 
I Talent Roku 2000. 
Na liście uczestników głosowa- 
nia znaleźli się: Tomasz Augusty- 
niak nauczyciel w Gimnazjuln nr 3, 
Jacek Barczyński dziennikarz 
Dziennika Wschodniego, Stanisław 


W salach wystaw czasowych Muzeum Chełmskiego, przy ul. 
Lubelskiej 55, od 30 stycznia można będzie oglądać prezentację 
twórczości Anny Baranek du Chateau - malarki polskiej, od 1984 
r. zamieszkałej we Francji 
Jej życiorys związany jest po- 
przez męża - Stefana du Chateau 
juniora - z Hrubieszowem. To naj- 
dalej wysunięte na wschód miasto 
było miejscem jego urodzin i domu 
rodzinnego, w którym obecnie ma 
swoją siedzibę Muzeum im. ks. Sta- 
nisława Staszica. Sama autorka po- 
kazu urodziła się w Sosnowcu w 
1958 r. W pejzażu zagłębia śląskie- 
go spędziła dzieciństwo i lata mło- 
dzieńcze, by następnie przenieść się 
do Wrocławia i tutaj podjąć studia 
w Wyższej Szkole Sztuk Plastycz- 
nych. Na uczelni tej ukończyła z 
wyróżnieniem Wydział Ceramiki. 
Ale przedmiotem jej późniejszych 
zainteresowań stało się malarstwo.. 
co potwierdził dwuletni okres pra- 
cy w atelier Jacques Yanki w Aka- 
demii Sztuk Pięknych w Paryżu. 
J ej twórczość, nieco "zgrzebna" 
w charakterze, jest taką tylko na 
pierwszy rzut oka. Później zaczyna 
- dla wprawnego widza - odkrywać 
całą gamę niuansów, bardzo wysu- 
blimowanych, grających na wyszu- 
kanych tonach kolorystycznych, naj- 
częściej przygaszonych, czasami 
monochromatycznie zestawionych, 
kojarzonych z naturalną barwą zie- 
mi. Wiemy dobrze jakie bogactwo 
kolorów zawiera w sobie powierzch- 
nia globu, po którym stąpamy, po- 
czyńając od czerni, poprzez brązy, 
zielenie, barwy brunatne o wręcz 
czerwonawym zabarwieniu.. po ugry, 
piaszczyste beże i kredowe biele. 
Ten świat kolorów ziemi zawarty jest 
w obrazach A. Baranek du Chateau. 
Ona sama podkreśla fascynację na- 
turą jako główny motyw i impera- 
tyw swej twórczości. Jest to sztuka 
mieszcząca się w bardzo modnym i 
wszechobecnym teraz trendzie eko- 
logicznym, jednak na własny sposób 
transponująca fascynację drzewem, 
fragmentem pejzażu, odmierzająca 


ściuk prezes Rady Nadzorczej ChKS.. 
Tomasz Kursa nauczyciel w Gim- 
nazjum nr 2, Adam Leszczyński 
nauczyciel w SP nr 5.. Stefan Mag- 
dziarz działacz sportowy, Wojciech 
Miszczuk nauczyciel w SP nr 4, 
Piotr Morlewski przedstawiciel 
Urzędu Miasta Chełma, Ryszard 
Nafalski nauczyciel w Zespole Szkół 
Ogolnokształcących nr 2, Joanna 
Nowak dyrektor Wydziału Kultury i 
Kultury Fizycznej, Kazimierz Pro- 
ściński nauczyciel w Zespole Szkół 
Technicznych, Zbigniew Radziej- 
czuk przewodniczący Powiatowego 
Zrzeszenia LZS, Henryk Sacawa 
przedstawiciel TKKF Ognisko Olim- 
pia, Wiesława Saganek wiceprezes 
TKKF, Jacek Siry nauczyciel w Ze- 
spole Szkół Zawodowych nr 5'1 Ewa 
Skrajnowska nauczyciel w Zespole 
Szkół Zawodowych nr 4'1 Marian 
Skrajnowski nauczyciel w Zespole 
Szkol Budowlanych, Robert Suchań 
działacz sportowy, Małgorzata Tu- 
kaJska nauczycielka w I LO, An- 
drzej Wiechnik dziennikarz Radia 
Bon Ton,Zbigniew Witkowski dzia- 
łacz TKKF, Zbignie" Władysiuk 
dzigłacz sportowy, Wiesław Woło- 
szyn dyrektor Zespołu Szkół Mecha- 
nicznych. 
17 lutęgo br: w Chełmskim 
Domu Kultury odbędzie się uroczy- 
ste podsumowanie konkursu i ogło- 
szenie wyników. 


(kaj) 


Monitoring działa l przynosi efekty 
r str S 


Są już pierwsze
 konkretne 
efekty funkcjonowania w Cheł- 
mie systemu monitoringu wizyj- 
nego. W ciągu pr eszło miesią- 
ca jego pracy na całym obsza- 
rze objętym dozorem kamer nie 
odnotowano popełniania 
adne- 
go przestę.pstwa. Dzięki kame- 
rom ustalono za to sprawcow 
kilku wykroczeń m.in. wybicia 
szyb w witrynach sklepowych. 
Monitoring działa w Chełmie 
od początku grudnia ubiegłego 
roku. System składa się z czterech 
kamer połączonych z policyjnym 
ośrodkiem dowodzenia i całodo- 
bowej rejestracji obrazu. Dozorem 
kamer .objęte są m.in.: ulica 
Lwowska od deptaka po osiedle 
Bazylany.. okolice dworca PKS 
wraz z odcinkami ulic Armii Kra- 
jowej i I Armii Wojska Polskie- 
go, Plac Łuczkowskiego, ul. Lu- 
belska od Kameny do Bazyliki 
Mariackiej, Plac Gdański i Plac 
Kościuszki, ul. Mickiewicza, Ko- 
pernika, Narutowicza. Budowa] 
etapu systemu monitoringu ko- 
sztowała budżet miasta Chełma 
ok. 180 tys: złotych. 
- Pierwsze tygodnie funkcjo- 
nowania monitoringu potwier- 


dzają, że pieniądze wydane na 
jego uruchomienie były trafioną 
inwestycją. Z informacji jakie 
marny z KMP w Chełmie wyni- 
ka, że na całym obszarze znajdu- 
jącym się w polu widzenia kamer 
nie doszło do popełnienia żadne- 
go przestępstwa, a dzięki kame- 
rom zatrzymano kilku wandali i 
chuliganów - mówi wiceprezy- 
dent Chełma, Zbigniew Matu- 
szczak. - Oby nie zapeszyć, ale 
dotychczasowa skuteczność mo- 
nitorowania przekroczyła nasze 
oczekiwania. Kamery nie tylko 
odstraszyły przestępców, ale po- 
mogły policji w ujęciu m.in. 
sprawców wybicia szyb wysta- 
wowych w sklepach, co wcze- 
śniej było istną zmorą właścicie- 
li placówek handlowych w cen- 
trum miasta. Mam nadzieję, że 
dzięki monitoringowi na starów- 
ce wyeliminowane zostaną nie 
tylko przestępstwa, ale także 
uciążliwe przypadki niszczenia 
elewacji budynków, na co często 
uskarżali się mieszkańcy. 
Z pracy monitoringu zadowo- 
leni są również chełmscy poli
an- 
ci. Jak twierdzą rejestracja obra- 
zu przez kamery pozwala im nie 


r 


S 


c 


tylko na szybką i skuteczną inter- 
wencję, ale również na dysloka- 
cję patroli policyjnych, a więc czę- 
stsze wizytowanie ulic nie obję- 
tych monitoringiem. - Jesteśmy 
zwolennikami rozbudowy tego 
systemu - twierdzi rzecznik pra- 
sowy KMP w Chełmie, nadkomi- 
sarz Bożeona Piętak. 
Do objęcia monitoringiem 
kolejnych, chełmskich ulic doj- 
dzie już w tym roku. Zgodnie z 
przyjętym w ubiegłym roku przez 
Radę Miejską w Chełmie ....Pro- 
gramem poprawy bezpieczeń- 
stwa publicznego w Chełmie na 
lata 2000-2002" w 200 l roku sa- 
morząd sfinansuje zainstalowanie 
kolejnych pięciu kamer. O ich 
lokalizacji - podobnie jak w przy- 
padkujuż działających urządzeń 
- zdecyduje komenda policji na 
podstawie analizy miejsc najbar- 
dziej zagrożonych przestępczo- 
ścią w Chełmie. 
Rozszerzeniem monitoringu 
zainteresowanych jest również 
kilka chełmskich przedsiębiorstw, 
które rozważają możliwość zain- 
stalowanie na swój koszt kamer i 
włączenie ich do systemu moni- 
torowania miasta. (mk) 


mijający czas klepsydrą. Autorka 
koncentruje się na kilku tematach, 
organizując swoje dzieła w cykle o 
tytułach: "Miasteczka południa", 
"Kapliczki lipowe", "Drzewa orze- 
chowe z doliny", "Klepsydry...., "Je- 
mioły". Jest to malarstwo, w którym 
dominujące odczucie natury nie ni- 
weczy nigdy czujnej refleksji kon- 
struktora, kiełznającego żywioł bar- 
wy poprzez zmysł porządku i synte- 
zy. Twórczość ta tak dalece podpo- 
rządkowana jest wewnętrznym rygo- 
rom samej sztuki, że uchodzić może 
za zapis sumarycznego kolorytu i su- 
marycznej struktury motywu. Ta co- 
raz większa synteza formy prowadzi 
malarkę do granic abstrakcji. Jedy- 
nie tytuły przypominają nam o ro- 
dowodzie tych form, które przybie- 
rają postać znaku, ale tak sugestyw- 
nego, że rzeczywistość jawi się nam 
pod powiekami. Zaczynamy tym sa- 
mym doceniać ten świat przekazów 
malarskich, które nie dosłownością, 
ale przemyślanym gestem pędzla na- 
prowadzają nas na trop przedmiotu. 
Dzieło Anny Baranek du Chateau 
jest dla mnie kontynuacją linii, którą 
w polskiej sztuce nakreślił Piotr Pio- 
trowski (1898 - 1962) - wybitny 
malarz, któremu wiele lat życia przy- 
szło spędzić również na obczyźnie, 
głównie w Anglii. 
Autorka naszego pokazu prze- 
niosła się ostatnio z Paryża do Ai- 
gues Mortes na południu Francji. 
Tutaj wraz z mężem relllontuje dom 
i wychowuje dwóch synów - Fry- 
deryka i Oskara - kontynuatorów 
rodu du Chateau. Wystawia wiele we 
Francji, a ostatnio jej twórczość 
przypomniały w Polsce galerie w 
Sosnowcu i Kielcach oraz muzea w 
Hrubieszowie i Bełchatowie. Wysta- 
wę jej prac w Muzeum Chełmskim 
można będzie oglądać do 18 lutego. 
Jagoda Barczyńska 


Chełmski Ośrodek Informacji Turystycznej organizuje konkurs na 
potrawę regionalną "Niedzwiedzie jadło". Do udziału w nim za-o 
praszamy wszystkich chełmskich restauratorów. Konkursowi pa- 
tronuje prezydent Chełma. 
. 111'. 
le I 


Celem konkursu jest przypomnie- 
nie i wypromowanie tradycyjnych dań 
kuchni kresowej, która niekoniecznie 
powinna nam się kojarzyć wyłącznie 
z ruskimi pierogami i ukraińskim bar- 
szczem. Jest wiele smakowitych i nie- 
zbyt skomplikowanych potraw, nie 
wymagających przy tym wyszuka- 
nych składników, zasługujących na to, 
by zagościć w naszych jadłospisach i 
na naszych stołach. Potraw.. którymi 
zachwycali i zajadali się nasi przod- 
kowie, a kobiety torowały sobie w 
ten sposób drogę do męskich serc. 
- Często zapominamy, że trady- 
cja to nie tylko dawne opowieści, 
święta, piosenki ludowe, ale także 
przekazywane z pokolenia na poko- 
lenie przepisy kulinarne, wypieki, 
potrawy. Sądzę że tradycje kulinar- 
ne Ziemi Chełmskiej powinno się 
chronić w bardzo praktycznejformie. 
Nie tylko poprzez zbieranie p rzep i- 
SÓ1-v, ale przez ich bardzo konkretną 
formę, potrawy, które można zjeść na 
miejscu. a także zamowić z pewnym 
wyprzedzeniem - powiedział Zbi- 
gniew Mazurek dyrektor ChOIT. 
Konkurs adresowany jest do wła- 
ścicieli lokali gastronomicznych i bę- 


. . 
leJ 


dzie organizowany każdego roku. 
Organizatorzy mają nadzieję, że za- 
miast tradycyjnego schabowego w 
kartach dań pojawią się typowo 
chełmskie nazwy potraw, a ich recep- 
tury będą miały staropolskie, kreso- 
we, rdzennie chełmskie pochodzenie. 
Serdecznie zapraszamy do udziału 
w konkursie i kucharskiej walki o głów- 
ną nagrodę. Ocenie będą podlegały nie 
tylko potrawy ale także kultura i tech- 
nika obsługi, estetyka i czystość lokali. 
Prezydent ufunduje zwycięscy 
sprzęt gospodarstwa domowego, na- 
tomiast przez Biuro Usług Turystycz- 
nych "Krystyna" zagraniczną wy- 
cieczkę. Zwycięzca przez rok będzie 
mógł szczycić się tytułem "Niedźwie- 
dzie jadło". Lokalne Radio Bon Ton 
zapewnia dwutygodniową sesję rekla- 
mową zakładu gastronomicznego, a 
ChOIT roczną bezpłatną promocję w 
swoich wydawnictwach oraz na miej- 
skiej stronie internetowej 
Konkurs rozpocznie się 1 mar- 
ca i potrwa do końca maja br. Pi- 
semne zgloszenia - do 25 lutego br. 
- przyjmuje ChOIT przy ul. Lubel- 
skiej 20, tel. 565-36-67. 


(kaj) 


--- ----- --
		

/Wiesci0008.djvu

			8 . lescl Che 


,skie 


, 


I 


ELEN S 


Muzeum Chełmskie mimo nieustannych problemów finansowych nie re- 
zygnuje z organizacji ciekawych wystaw. Pierwszą propozycją na nowy 
rok 2001 i nowe stulecie, jest prezentacja naj ciekawszych zabytków ar- 
cheologicznych, które zostały odkryte w trakcie prac wykopaliskowych, 
poprzedzających budowę tzw. Gazociągu JamaIskiego, biegnącego z Rosji 
do Europy Zachodniej. 


Temat tego gazociągu wraca do nas 
w ostatnim czasie z innych nieco po- 
wodów, głównie za sprawą światłowo- 
du, ale ta wystawa z całą pewnością 
podkreśla wielkie zasługi inwestora dla 
ratowania dziedzictwa kulturowego na- 
szego kraju. Nigdy bowiem dotychczas 
w historii polskiej archeologii nie zda- 
rzyło się. aby inwestor czy firma budow- 
lana, prowadząca prace ziemne. które 
niszczyły stanowisko archeologiczne, 
podjęła się finansowania wszystkich ko- 
sztów prac archeologicznych - od prac 
terenowych poczynając, na końcowej 
publikacji odkrytych materiałów koń- 
cząc. Firma EuRoPol GAZ SA - inwe- 
stor gazociągu na terenie Polski - trudu 
takiego się podjęła i bez cienia wątpli- 
wości archeolodzy mogą sobie życzyć, 
żeby ten precedens stał się modelem do 
prowadzenia wszelkich prac ziemnych 
na terenie naszego kraju. Ta współpra- 
ca archeologów z inwestorem stała się 
poligonem doświadczalnym dla kolej- 
nych prac, które nastąpiły i następować 
będą. Chodzi tu między innymi o bu- 
dowę autostrad czy kolejnych gazo- i 
ropociągów. Jak dotąd omijały one nasz 
region, ale niewykluczone. że w nieda- 
lekiej przyszłości to się zmieni na na- 
szą korzyść, o czym świadczą ostatnie 
doniesienia prasowe na temat drugiej 
nitki gazociągu JamaIskiego czy ropo- 
ciągu Odessa-Płock. 
Koncepcja realizacji ochrony za- 
bytków archeologicznych, na jakie na- 
trafiono wzdłuż przebiegu Gazociągu 
JamaIskiego, powstała w wyniku dys- 
kusji obu środowisk: naukowego - ar- 


cheologów i gospodarczego - inwesto- 
ra. Przewidziała ona w pierwszym eta- 
pie przeprowadzenie badań powierzch- 
niowych, w dalszej kolejności szeroko 
płaszczyznowych badań wykopalisko- 
wych. Po ich zakończeniu całość odkry- 
tego materiału zabytkowego została 
poddana analizie archeologicznej i in- 
nym specjalistycznym (datowanie me- 
todą C 14 czy dendrochronologiczną; 
analizy antropologiczne, archeozoolo- 
giczne, itp.) i opublikowana. Znalezi- 
ska zostały zgromadzone w miejscowo- 
ści Szamotuły, gdzie obok magazynów 
powstały pracownie naukowe i sale wy- 
stawiennicze. 
Należy cieszyć się, że dzięki uprzej- 
mości inwestora, naj ciekawsza część z 
tych zbiorów trafiła czasowo również 
do naszego miasta. Na wystawie może- 
my obejrzeć zabytki od epoki kamienia 
aż po czasy naszych przodków Słowian, 
z okresu, kiedy byli oni jeszcze poga- 
nami. Warto szczególną uwagę zwrócić 
na przepiękne ozdoby z grobów kultu- 
ry wielbarskiej, łączonej dość po- 
wszechnie już dzisiaj z kulturą prager- 
mańskich Gotów, pochodzące z cmen- 
tarzyska w miejscowości Kowalewko. 
Znajdziemy wśród nich srebrne zapin- 
ki, klamerki esowate, złote wisiorki gru- 
szkowate (nazwy pochodzą od kształtu 
biżuterii), srebrne bransolety. Higienę 
włosów zapewniały ówczesnym pięk- 
nościom wykonane z rogu grzebienie. 
a na stołach najbogatszych pojawiały się 
wykonane na terenie Imperium Rzym- 
skiego brązowe naczynia. Wiele inte- 
resujących informacji i zabytków po- 


R 


chodzi z osady z okresu rzymskiego, z 
miejscowości Karczyn na Kujawach. 
Natrafiono tam między innymi na re- 
likty studni i urządzeń do moczenia 
lnu(! ). 
Nie mniej interesujące ozdoby po- 
chodzą z cmentarzyska z wieku XI n.e. 
w Daniłowie Małym" położonego na 
ówczesnym pograniczu mazowiecko- 
ruskim. Jest rzeczą zastanawiającą, że 
srebrne paciorki, zdobione niezwykle 
misternymi technikami filigranu i gra- 
nulacji, srebrne zausznice koszyczko- 
wate czy kabłączki skroniowe, pocho- 
dzą częściowo z grobów ciałopalnych, 
a więc pogańskich albo inaczej przed- 
chrześcijańskich. 
Nie sposób w krótkim tekście opi- 
sać wszystkich zabytków, jakie zostały 
zaprezentowane na wystawie. Jest to 
chyba również niecelowe, przecież lepiej 
jest te zabytki zobaczyć w naturze, na 
własne oczy. Serdecznie zapraszamy do 
jej odwiedzenia! Zapraszamy uczniów i 
studentów naszych szkół i uczelni, pra- 
cowników zakładów pracy oraz wszy- 
stkich mieszkańców Chełma i regionu. 
Odwiedziny wystawy całą rodziną będą 
z całą pewnością interesującą alternaty- 
wą dla programu telewizyjnego. Wysta- 
wa jest czynna w budynku Muzeum 
Chełmskiego przy ulicy Lubelskiej 56a 
(plac naprzeciw Urzędu Miasta Cheł- 
ma) do końca marca br. 
O tym, że jest to wystawa intere- 
sująca niech świadczy fakt, że po raz 
pierwszy pokazano ją w Pałacu Euro- 
py w Strasburgu w roku 1998, gdzie 
uroczystego otwarcia dokonał był) 
prezydent Polski, Lech Wałęsa w to- 
warzystwie władz Unii Europejskiej, 
a patronatem wystawę objął Sekretarz 
Generalny Rady Europy - profęsor 
Daniel Tarschys. Zapraszamy do Mu- 
zeum Chełmskiego! 
Wojciech Mazurek 


Na sesji 28 grudnia 2000 r. Rada Miejska w Chełmie postanowiła 
przedłużyć spółce TokIand o 5 lat dzierżawę lokalu przy ul. Strażackiej 4, 
w którym mieści się kino "Zorza". TokIand zobowiązał się do odstąpienia 
części zajmowanych pomieszczeń, gdzie teraz ulokuje się m.in. Chełmski 
Ośrodek Informacji Turystycznej i wyremontowania sali kinowej. 


s 


Dotąd budynek przy ul. Strażackiej 
4 był dzierżawiony w całości przez 
spółkę TokIand, prowadzącą kino "Zo- 
rza" Umowę zawarto 7 lutego 1992, a 
termin jej ważności upływa z końcem 
200 l roku. Niewykorzystywane przez 
kino pomieszczenia spółka "Tokland" 
wynajmowała m.in. na lokale usługo- 
we - sklepy, lombard itp. 
Przeprowadzona ostatnio przez 
Miejską Komendę Straży Pożarnej w 
Chełmie kontrola wykazała że zamon- 
towane w kinie fotele nie mają stosow- 
nych atestów i konieczna jest ich wy- 
miana" podobnie zresztąjak boazerii na 
ścianach sali kinowej. Koszt prac wy- 
ceniono na około 400 tysięcy złotych. 
Ze względu na upływający w tym roku 
tennin dzierżawy budynku pojawiły się 
m.in. pomysły by prowadzeniem kina za- 
jął się np. Chełmski Dom Kultury. Wiąza- 


Malowane z pasją 


. 
łoby się to jednak ze znacznymi kosztami. 
Oprócz wymiany foteli i boazerii miasto 
musiałoby zwrócić finnie "Tokland" pie- 
niądze wyłożone przez nią na zakup no- 
woczesnej aparatury nagłośnieniowej, 
dzięki której ,
orza" zapewnia najlepszą 
w województwie jakość dźwięku. 
- Podczas negocjacji doszliśmy do 
porozumienia, ona mocy którego w za- 
mian za przedłużenie dzierżawy o 5 lat 
spółka "Tokland " zobowiązuje się wy- 
remontować za własne środki salę kino- 
wą, wymienić fotele i przekazać do dys- 
pozycji miasta część zajmowanych po- 
mieszczeń - mówi Zygmunt Gardziń- 
ski" zastępca prezydenta Chełma - W 
zwalnianych pomieszczeniach, gdzie kie- 
dyś mieściła się kawiarnia "Paradox" 
swoje godne miejsce znajdzie Chełmski 
Osrodek Informacji Turystycznej. 
W nowej siedzibie ChOIT -u plano- 


wane jest uruchomienie kawiarenki in- 
ternetowej, czytelni prasy i wydaw- 
nictw. galerii fotografii i miejsca pre- 
zentacji dorobku twórców ludowych 
oraz usług kserograficznych. 
- Zmiana siedziby przyniesie na 
pewno lepszą obsługę osób odwiedza- 
jących nasze miasto - mówi Zbigniew 
Mazurek, dyrektor ChOIT. 
Na zmianach skorzystają również 
chełmscy kinomani. Widownia kina zo- 
stanie podniesiona do góry" rzędy rozsta- 
wione, a stare fotele zastąpione fotelami 
typu lotniczego z zagłówkami. 
... Zamierzamy zamontowac w "Zo- 
rzy JJ najnowocześniejsze fotele produkcji 
hiszpańskiej- mówi dyrektor spółki "To- 
kland" Tomasz Madej - Po remoncie, 
żadne z kin w województwie lubelskim nie 
będzie oferowało takiego standardu. 
Fotele w połączeniu z supernowoczesnym 
sprzętem nagłaśniającym w systemie do- 
lby sourrand digital SX czytającym aż 8 
ścieżek dźwiękowych i zamontowanym 
ostatnio ekranem perełkowym najnowszej 
generacji o powierzchni 50 metrów kwa- 
dratowych zadowolą najbardziej wyma- 
gającego miłośnika kina. 


mk 


Nowe wladze 
Zjazd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie - liczącego bli- 
sko 200 członków - odbył się 20 stycznia br. Spośród 62 delegatów, w 
zjeździe brało udział 45. Gośćmi spotkania byli przedstawiciele De- 
partamentu Społeczno-Wychowawczego Ministerstwa Obrony Na- 
rodowej, władz miasta oraz działacze turystyczni z Oddziałów PTTK 
z Zamościa, Wlodawy i Oddziału Wojskowego PTTK w Lublinie. 
Ustępujące władze oddziału złożyły sprawozdanie z działalności w 
okresie od 1998 do 2000 r. Delegaci na zjazd dokonali wyboru nowego 
składu zarządu oddziału, którego prezesem został ponownie Witold Kli- 
za. Funkcje wiceprezesów powierzono Stanisławowi Stecko i Zbignie- 
wowi Mazurkowi, sekretarza - ZofIi Nycz, skarbnika - Jolancie Paw- 
lak. Członkami zarządu oddziału zostali: Zenon Cisło, Bernadetta Czy- 
żewska, Romualda Krawczuk, Robert Korszka, Robert I1enda i Ma- 
riola Muniak. W nowym składzie osobowym pracować będą w tej ka- 
dencji także komisja rewizyjna i sąd koleżeński. 
Podczas regionalnej konferencji oddziałów PTTK Lubelszczyzny 
chełmski Oddział WOjskowy PTTK reprezentować będąJolanta Paw- 
lak i Witold K1iza. zw 


Chełmski Dom Kultury prezentuje osiągnięcia 
uczestników zajęć pracowni rysunku i malarstwa. Za- 
jęcia warsztatowe w pracowni zorganizowanej w gru- 
dniu 1999 r. prowadzone są przez artystę plastyka Tere- 
sę Chomik - Kazanan. Na wystawie wyeksponowane 
zostały prace - malarstwo olejne, akwarela, rysunek i 
pastel - 14 autorów z grup: młodzieżowej i dorosłych. 
Ekspozycję, której tematem jest martwa natura" różni- 
cująpostawy i osobowości twórcze autorów, którzy sztu- 
ki plastyczne wybrali na swoją pasję. Stanowią grupy 
zróżnicowane także zawodowo: młodzieżową tworzą li- 
cealiści, natomiast w zajęciach dla dorosłych biorą Udział 
geodeci, pielęgniarki, ekonomista, plastyk i bibliotekarz. 
Wystawę, której otwarcie nastąpi 25 stycznia br. 
o godz. 17.00 w sali lustrzanej ChDK można będzie 
oglądać do 20 lutego. zw 


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz chelmskie placówki kul- 
tury przygotowały dla dzieci i młodzieży urozmaiconą ofertę form 
spędzania wolnego czasu w czasie ferii zimowych. Wybierać moż- 
na m.in. wśród imprez rekreacyjno - sportowych, zajęć muzycz- 
nych, plastycznych, tanecznych i projekcji filmów 
Ferie w mieście 


29.01. - g. 10.00-13.30 - zabawy integracyjne, projekcja filmu i konkurs pla- 
styczny - Filia nr 5 ChBP, ul. Zachodnia 31 
- g. 10.00-12.00 - konkurs plastyczny, gry i zabawy relaksujące - ChBP, ul. 
11 Listopada 4 
- godz. 11.00 - prezentacja i nauka podstaw tańca ludowego - ChDK, Pl. 
Tysiąclecia l 
- godz. 14.00 - ognisko inauguracyjne dla dzieci - skarpa przy ChDK 
30.01. - godz. 10.00 - projekcja filmu video - ChDK 
- g. 10.00-14.30 - gry i zabawy, rysujemy komiksy, nauka piosenek, gra 
dyskusyjna "co by było" gdyby..." - ChPB, ul. Zachodnia 31 
- g. 10.00-13.00 - Zajęcia techniczne, plastyczne, gry i zabawy ruchowe- 
ChBP, ul. 11 Listopada 4 
- godz. 14.00 - otwarte warsztaty muzyczne "Śpiewać każdy może" - 
ChDK 
30.01.-7.02. - g. 10.00 - Otwarty Turniej Tenisa Stołowego - Stadion Miejski 
30.01.-8.02. - g. 10.00 - Otwarty Turniej Piłki Koszykowej Dziewcząt hala 
sportowa SP nr 8 
31.01. - godz. 10.00 - prezentacja i nauka tańca disco - ChDK 
- g. 10.00-14.00 - gry i zabawy, nauka tańca nowoczesnego, "Mini playback 
show" - ChBP, ul. Zachodnia 3] 
- g. 10.00-13.00 - "Zaczarowana nitka" - zaj. pIast., gry planszowe - ChBP, 
ul. II Listopada 4 
- godz. 13.00 - prezentacja strojow h.idowych Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi 
Chełmskiej - ChDK 
1.02. - godz. 9.00 - "Zaśpiewajmy razem" - warsztaty muzyczne - ChDK 
- g. 10.00-14.00 - zajęcia plastyczne, łamigłówki, gry planszowe. film o 
konkurs wiedzy o Australii - ChBP, ul. Zachodnia 31 
- g. 10.00-12.00 - upominki dla mamy i taty, zabawa ph. "Zyciorys" - . 
ChBP, ul. 11 Listopada 4 
- godz. 11.00 - warsztaty plastyczne "Spotkanie ze sztuką" - ChDK 
2.02. - godz. 10.00 - projekcja filmu video - ChDK - Trójbój łyżwiarski "Fene 
na lodowisku" - sztuczne lodowisko przy ul. Sienkiewicza 22 
- g. 10.00-13.30 - gry i zabawy, zajęcia plastyczne, konkurs piosenki - 
ChBP, ul. Zachodnia 31 
- g. 10.00-12.00 - kontynuacja prac nad upominkiem dla rodziców't nauka 
piosenki - ChBP, ul. 11 Listopada 4 
- godz. 14.00 - zajęcia plastyczne dla dzieci pt. "Clown" - ChDK 
3.02. - g. 10.00-13.00 - tworzymy książkę, łamigłówki i gry - ChBP" 
ul. l] Listopada 4 
5.02. - godz. 10.00 - "Śpiewać każdy może" - ChDK 
- g. 10.00-14.15 - warsztaty muzyczne, plastyczne, konkurs recytatorski, 
".Moje hobby" - ChBP, ul. Zachodnia 31 
- g. 10.00-12.00 - konkursy literackie 
 ChBP, ul. '11 Listopada 4 
- godz. 13.00 - konkurs plastyczny pt. "Białe szaleństwo" - ChDK 
6.02. - godz. 8.00 - wycieczka autokarowa do Kazimierza Dolnego ni Wisłą 
(zapisy w ChDK d
 31.0 l., opłata - 10 zł) 
- godz. 10.00 - projekcja filmu video - ChDK 
- Trójbój łyżwiarski "Ferie na lodowisku" - sztuczne lodowisko 
- g. 10.00-13.30 - konkurs wiedzy o Chełmie. zabawy i zajęcia plastyczne 
film - ChBP, ul. Zachodnia 31 
- g. 10.00-12.00 - "Wysyłamy listy balonem", zajęcia plastyczne - ChBP, 
ul. 11 Listopada 4 
7.02. - godz. 10.00 - Chełmskie Prezentacje Artystyczne - II Mistrzostwa 
Braek Dance - ChDK (bilety: 2 zł) 
- g. 10.00-14.00 - gry i zabawy 't zajęcia plastyczne - ChBP, ul. Zachodnia 
31 
- g. 10.00-12.00 - zajęcia literackie, zabawy i gry ruchowe - ChBP, ul. 11 
Listopada 4 
8.02. - godz. 11.00 - prezentacja i nauka tańca ludowego - ChDK 
- g. 10.00-14.30 - zajęcia plastyczne, taneczno - muzyczne, zabawy z 
wyobraźnią - ChBP, ul. Zachodnia 31 
- g. 10.00-12.00 - zajęcia plastyczne i "Wybieramy mistrza pięknego 
czytania" - ChBP, ul. 11 Listopada 4 
- godz. 11.00 - oprowadzanie po wystawie prac Pracowni Rysunku i 
Malarstwa - ChDK Halowy Turniej Dzikich Drużyn - hala sportowa I LO 
- godz. 14.00 - "Ballada z gitarą" - ChDK 
9.02. - godż. 10.00 - projekcja filmu video - ChDK 
- Trójbój łyżwiarski "Ferie w mieście" - sztuczne lodowisko 
- g. 10.00-14.00 - zajęcia plastyczne, konkurs literacki, dekorowanie sali i 
bal karnawałowy - ChBP ul. Zachodnia 31 
- g. 10.00 - spotkanie uczestników zajęć na zakończenie ferii - ChBP" ul. 
11 Listopada 4. 
W okresie ferii w filiach ChPB przy ulicach: Zachodniej 31 i 11 Listopada 4 
będą prowadzone - przy współpracy z Automobilklubem Chełmskim - zajęcia 
dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Natomiast Biblioteka 
Pedagogiczna w Chełmie, przy ul. H. Wieniawskiego 15, w dniach 29.01. - 9. 02 
organizuje dla dzieci bezpłatne projekcje filmów video. 


zw  


" 


Wieści Chelmskie. Gazeta Samorządowa. 
Wydawca: Chełmski Dom Kultury na zlecenie Urzędu Miasta Chełma. 
Redaktor naczelny: Teresa Wolik-Dubaj. 
Adres redakcji: 22-100 Chełm, PI. Tysiąclecia 1, tel. centr. 563-00-81 
Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń. 
Zastrzegamy sobie prawo skrótów w nadesłanych materiałach 
Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. 
Skład i łamanie: Wieści Chełmskie 
Druk: "Edytor" S.A. w Białymstoku, Drukarnia wignatkach, 
Ignatki 40/2 16-001 Kleosin 
Numer został zamknięty 22 stycznia 2001 r. Nakład 7 tys. egzemplarzy.